Setkání ke stromům u nové tramvajové trati na Dědinu

Výstavba tramvajové trati na Dědinu jede do finále. Před zahájením provozu se nyní bude Technická správa komunikací věnovat stávajícím dřevinám a stromům. Zajistí jejich potřebné ošetření, pěstební opatření a výsadbu nových dřevin v případě kácení.

Hlavní foto

Městská část Praha 6 proto iniciuje veřejné setkání s odborníky ke stromům v okolí tramvajové trati, které proběhne v pondělí 25. 9. od 17:00 hodin. Místem setkání bude křižovatka ulic Vlastina x U Silnice.

Stav stromů ve Vlastině ulici se za poslední roky bohužel výrazně zhoršil, mimo jiné následkem klimatických změn. Na návrh TSK a městské části Praha 6 byl proto na počátku roku 2023 zpracován nový dendrologický průzkum, který navrhl potřebná pěstební opatření na stávajících dřevinách a náhradu suchých, nemocných a provozně nebezpečných stromů. Několik z těchto stromů se také dostává do kolize s průjezdným profilem pro trakční vedení tramvajové trati, hlavním důvodem kácení je stav stromů a jejich obnova by byla časem nezbytná i bez výstavby tramvajové trati. Celkem bude muset být pokáceno 26 stromů, ve většině případů javorů ve Vlastině ulici. Všechny kácené dřeviny budou nahrazeny novými stromy. V okolí nové tramvajové trati zároveň bude Dopravním podnikem hl. m. Prahy vysázeno celkem více než 170 nových stromů.

Vysazeny budou odolnější velkokorunné druhy stromů, zejména javorů, které se lépe adaptují na klima města. Velkokorunné druhy stromy mají tu neocenitelnou výhodu, že jejich permanentní koruna bude nasazena nad vedením tramvajové trati, a nebude tak docházet ke kolizím, stromy si budou moci ponechat svůj přirozený habitus a nebude třeba jim deformovat jejich koruny. Zároveň se v budoucnosti nad komunikací stromy přirozeně do sebe zaklenou a vytvoří tak alejové loubí. Důležitou součástí bude i příprava a zajištění maximálně možných kvalitních stanovištních podmínek pro nové stromy, tak jak doporučuje i městský standard pro uliční stromořadí. Toto vylepšení probíhá hloubkovým nakypřením celých výsadbových pásů a dodáním funkčních materiálů a příměsí typu biouhel.

Dendrologický průzkum-TT Vlastina-2023-02.pdf

Příloha DP-Polohopis dřevin v katastrální mapě-Vlastina 2023-02.pdf