Žádost o povolení užívání veřejného prostranství (zábory v zeleni)

Kdy a kde řešit

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Monika Mašátová

Koordinátor drobných městských prvků

Oddělení městské infrastruktury

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 215

telefon: 220 189 554

e-mail: mmasatova@praha6.cz

Úvod

Veřejným prostranstvím jsou dle Zákona č. 131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze § 14b všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Povolení k užívání (záboru) veřejného prostranství v zeleni se vydává např. z následujících důvodů: umístění stavebního zařízení, reklamního zařízení, zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, zařízení cirkusů, zařízení sloužící pro poskytování služeb, pro potřeby filmových a televizních děl, kulturní a sportovní akce, výkopové práce, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, reklamní akce apod.

Informace a formuláře pro žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (výkopové práce, stavební zábory, uzavírky, komerční a zájmové zábory) – najdete ZDE

Žadatel

Právnická nebo fyzická osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být užívání veřejného prostranství v zeleni povoleno. 

Podmínky

Vydání povolení k užívání veřejného prostranství v zeleni je podmíněno podáním příslušného formuláře včetně situačního nákresu a dalších nezbytných podkladů prostřednictvím podatelny.

V případě žádosti o zábor v lokalitě areál Ladronka, předpolí Obory Hvězda a předpolí Břevnovského kláštera platí Závazná pravidla pro užívání těchto veřejných prostranství schválená Radou MČ P6 dne 11. 9. 2023, která je žadatel povinen respektovat a jsou přílohou smlouvy o záboru. Přílohou pravidel je i mapa se zákresem upřednostňovaných ploch.

Na základě rozhodnutí grémia starosty MČ Prahy 6 ze dne 11. 12. 2023 nelze na území spravovaném MČ Praha 6 v rámci akcí provozovat hipodromy (atrakce s živými koňmi). Jde o podmínku souhlasu se záborem.

Vzhledem k negativním vlivům ohňostrojů na životní prostředí, lidi i zvířata je dále doporučeno upřednostnit vhodnější technologie, jako je tichý ohňostroj, a zároveň volit vhodná místa pro odpaly. V rámci žádosti je třeba uvést, zda a jaký typ ohňostroje pořadatel v rámci akce plánuje.

V případě, že má žadatel zřízenou datovou schránku, bude mu vyjádření zasláno prostřednictvím datové schránky. Pokud žadatel nemá datovou schránku, může si vyjádření vyzvednout u příslušného pracovníka osobně, nebo mu může být zasláno poštou.

Lhůta pro vyřízení je 30 dní, obvykle je žádost vyřízena během 20 dnů.

Doklady

Náležitosti žádosti (viz formulář ke stažení):

  • identifikace žadatele (název/jméno, adresa, IČ/datum narození, kontaktní osoba, telefon, email)

  • popis akce

  • lokalita parcelní číslo a katastrální území

  • termín

  • velikost záboru v m2

  • situační nákres

  • nájemní smlouva s vlastníkem pozemku nebo souhlas se záborem, provedením výkopových prací (vydává Odbor správy majetku ÚMČ Praha 6)

  • plná moc (nutné pro osobní vyzvednutí vydaného povolení u právnických osob) 

Poplatky

Vydání povolení je zpoplatněno místním poplatkem za m2 a den ve výši dle platných předpisů. Sazby pro jednotlivé typy užívání jsou uvedeny ve vyhlášce č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Místní poplatek stanovuje samostatným rozhodnutím Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6.

Místní poplatek lze uhradit převodem na účet ÚMČ nebo v hotovosti v příjmové pokladně ÚMČ (platba hotově i kartou).

V případě, že je akce pro veřejnost zpoplatněna formou vstupného nebo startovného, je potřeba se přihlásit k místnímu poplatku ze vstupného na Ekonomickém odboru ÚMČ Praha 6. Poplatek je stanoven na základě vyhlášky č. 10/2011 Sb. HMP, o místním poplatku ze vstupného.

Předpisy

FAQ

Je možné rezervovat si plochu záboru v zeleni?

Ano, rezervace jsou přijímány 12 měsíců před konáním akce.

Je zábor zpoplatněn?

Ano, zábor je zpoplatněn dle Vyhlášky č. 5/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění - odkaz zde.

Místní poplatek stanovuje samostatným rozhodnutím Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 zde.

Uklidíte po akci a zajistíte odvoz odpadu?

Úklid během akce i po akci si zařizuje žadatel na své náklady.

Sekáte před konáním akce travnaté plochy?

Travnaté plochy sekáme dle předem zadaného harmonogramu, nikoli však v návaznosti na konání akcí.

Můžu požádat o finanční podporu akce MČ Praha 6?

Ano, o finanční podporu můžete žádat na dotčených odborech. Možnosti poskytnutí dotací jsou zveřejněny zde.

Můžu rozdělat v zeleni oheň?

Ne.

Lze pořádat akci po 22 hodině?

Noční klid, resp. stanovení „noční doby“ je upraveno § 34, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Noční doba je stanovena od 22:00 do 6:00. Výjimky z doby nočního klidu pro pořádání akcí se neudělují.

Pronajímáte mobiliář (stoly, stolky, panely pro výstavu)?

Žádný mobiliář nepronajímáme.

Zařídím u vás připojení na elektřinu?

Elektřinu si zařizuje žadatel sám, v drtivé většině záboru se připojení na elektřinu řeší mobilním agregátem.

Jaké jsou podmínky pro zábor za účelem prodeje (stánky, trhy, tržiště, tržní místa, předzahrádky apod.)?

Žádosti o zábor za účelem prodeje musí být v souladu s nařízením č. 21/2021 Sb. HMP, v platném znění, kterým se vydává tržní řád. Tržní řád stanoví zejména místa, kde lze v Praze prodej realizovat, dále podmínky, kapacity, dobu pro prodej apod.  

Poplatky za umístění zařízení pro prodej pak stanoví vyhláška č. 5/2011 Sb. HMP o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Kde vyřídím zábor na komunikaci (chodník, vozovka)?

Zábory na komunikacích řeší oddělení státní správy odboru dopravy a životního prostředí.

Informace a formuláře najdete ZDE

K dispozici vám jsou:

V případě záboru na komunikaci je potřeba k žádosti doložit nájemní smlouvu s TSK. Formulář žádosti na TSK najdete ZDE