Žádost o povolení užívání veřejného prostranství (zábory v zeleni)

Kdy a kde řešit

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Monika Mašátová

Koordinátor drobných městských prvků

Oddělení městské infrastruktury

e-mail: mmasatova@praha6.cz

Úvod

Veřejným prostranstvím jsou dle Zákona č. 131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze § 14b všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Povolení k užívání (záboru) veřejného prostranství v zeleni se vydává např. z následujících důvodů: umístění stavebního zařízení, reklamního zařízení, zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, zařízení cirkusů, zařízení sloužící pro poskytování služeb, pro potřeby filmových a televizních děl, kulturní a sportovní akce, výkopové práce, umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, reklamní akce apod.

Žadatel

Právnická nebo fyzická osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být užívání veřejného prostranství v zeleni povoleno. 

Podmínky

Vydání povolení k užívání veřejného prostranství v zeleni je podmíněno podáním příslušného formuláře včetně situačního nákresu a dalších nezbytných podkladů prostřednictvím podatelny.

V případě, že má žadatel zřízenou datovou schránku, bude mu vyjádření zasláno prostřednictvím datové schránky. Pokud žadatel nemá datovou schránku, může si vyjádření vyzvednout u příslušného pracovníka osobně, nebo mu může být zasláno poštou.

Lhůta pro vyřízení je 30 dní, obvykle je žádost vyřízena během 20 dnů.

Doklady

Náležitosti žádosti:

  • identifikace žadatele (název/jméno, adresa, IČ/datum narození, kontaktní osoba, telefon, email)
  • popis akce
  • lokalita parcelní číslo a katastrální území
  • termín
  • velikost záboru v m2

• situační nákres

• nájemní smlouva s vlastníkem pozemku nebo souhlas se záborem, provedením výkopových prací (vydává Odbor správy obecního majetku ÚMČ Praha 6)

• plná moc (nutné pro osobní vyzvednutí vydaného povolení u právnických osob) 

Poplatky

Vydání povolení je zpoplatněno místním poplatkem, ve výši dle platných předpisů (sazby pro jednotlivé typy užívání jsou uvedeny ve vyhlášce hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb., hl. m. Prahy):

Místní poplatek stanovuje samostatným rozhodnutím Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6

Místní poplatek lze uhradit převodem na účet ÚMČ nebo v hotovosti v příjmové pokladně ÚMČ (platba hotově i kartou).

V případě, že akce pro veřejnost zpoplatněna formou vstupného nebo startovného je potřeba přihlásit se k místnímu poplatku ze vstupného: Místní poplatek ze vstupného | Praha 6

Zákon

Zákon č. 565/1990, o místních poplatcích, v plném znění.

Předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění.

FAQ

Je možné rezervovat si plochu záboru?

Ano, rezervace jsou přijímány 6 měsíců před konáním akce.

Kde vyřídím zábor na komunikaci (chodník, vozovka)?

Zábory na komunikacích řeší oddělení státní správy

K dispozici Vám jsou:

Stavební a komerční zábory (viz. formuláře):

Mgr. Petr Taraba

Výkopové práce a uzavírky:

Marta Klimešová

Komerční zábory pro kulturní s sportovní akce, filmování (viz. formuláře):

Ing. René Fiala

V případě záboru na komunikaci je potřeba doložit nájemní smlouvu s TSK. Formulář žádosti na TSK najdete na uvedeném odkaze.

Je zábor zpoplatněn?

Ano, zábor je zpoplatněn dle Vyhlášky č. 5/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění odkaz zde

Místní poplatek stanovuje samostatným rozhodnutím Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 zde

Kde můžu žádat o zábor za účelem prodeje?

Žádosti o zábor za účelem prodeje musí být v souladu s nařízením č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění, kterým se vydává tržní řád.

Uklidíte po akci a zajistíte odvoz odpadu?

Úklid během akce i po akci si zařizuje žadatel na své náklady.

Sekáte před konáním akce travnaté plochy?

Travnaté plochy sekáme dle předem zadaného harmonogramu, nikoli však v návaznosti na konání akcí.

Můžu požádat o finanční podporu akce MČ Praha 6?

Ano, o finanční podporu můžete žádat na dotčených odborech. Možnosti poskytnutí dotací jsou zveřejněny zde.

Můžu rozdělat v zeleni oheň?

Ne.

Konání akce po 22 hod.?

Noční klid, resp. stanovení „noční doby“ je upraveno § 34, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Noční doba je stanovena od 22:00 do 6:00. Výjimky z doby nočního klidu pro pořádání akcí se neudělují.

Pronajímáte mobiliář (stoly, stolky, panely pro výstavu)?

Žádný mobiliář nepronajímáme.

Zařídím u vás připojení na elektřinu?

Elektřinu si zařizuje žadatel sám, v drtivé většině záboru se připojení na elektřinu řeší mobilním agregátem.

Dodatek

Pravidla pro užívání AVČ Ladronka (viz. formulář).

V případě, že se žádá o zábor v AVČ Ladronka musí žadatel dodržet uvedená pravidla.

Podepsaná pravidla se podávají spolu se žádostí o zábor.

V případě, že chce žadatel udělit výjimku ke konzumaci alkoholu či k prodloužení trvání akce, uvede to do žádosti o povolení užívání veřejného prostranství.