Žádost o povolení užívání veřejného prostranství (zábory v zeleni)

Kdy a kde řešit

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Monika Mašátová

Koordinátor drobných městských prvků

Oddělení městské infrastruktury

e-mail: mmasatova@praha6.cz

Úvod

Veřejným prostranstvím jsou dle Zákona č. 131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze § 14b všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Povolení k užívání (záboru) veřejného prostranství v zeleni se vydává např. z následujících důvodů: umístění stavebního zařízení, reklamního zařízení, zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, zařízení cirkusů, zařízení sloužící pro poskytování služeb, pro potřeby filmových a televizních děl, kulturní a sportovní akce, výkopové práce, umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, reklamní akce apod.

Žadatel

Právnická nebo fyzická osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být užívání veřejného prostranství v zeleni povoleno. 

Podmínky

Vydání povolení k užívání veřejného prostranství v zeleni je podmíněno podáním příslušného formuláře včetně situačního nákresu a dalších nezbytných podkladů prostřednictvím podatelny.

V případě, že má žadatel zřízenou datovou schránku, bude mu vyjádření zasláno prostřednictvím datové schránky. Pokud žadatel nemá datovou schránku, může si vyjádření vyzvednout u příslušného pracovníka osobně, nebo mu může být zasláno poštou.

Lhůta pro vyřízení je 30 dní, obvykle je žádost vyřízena během 20 dnů.

Doklady

Náležitosti žádosti:

  • identifikace žadatele (název/jméno, adresa, IČ/datum narození, kontaktní osoba, telefon, email)

  • popis akce

  • lokalita parcelní číslo a katastrální území https://www.ikatastr.cz/

  • termín

  • velikost záboru v m2

• situační nákres

• nájemní smlouva s vlastníkem pozemku nebo souhlas se záborem, provedením výkopových prací (vydává Odbor správy obecního majetku ÚMČ Praha 6)

• plná moc (nutné pro osobní vyzvednutí vydaného povolení u právnických osob) 

Poplatky

Vydání povolení je zpoplatněno místním poplatkem, ve výši dle platných předpisů (sazby pro jednotlivé typy užívání jsou uvedeny ve vyhlášce hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb., hl. m. Prahy):

Místní poplatek stanovuje samostatným rozhodnutím Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6

Místní poplatek lze uhradit převodem na účet ÚMČ nebo v hotovosti v příjmové pokladně ÚMČ (platba hotově i kartou).

V případě, že akce pro veřejnost zpoplatněna formou vstupného nebo startovného je potřeba přihlásit se k místnímu poplatku ze vstupného: Místní poplatek ze vstupného | Praha 6

Zákon

Zákon č. 565/1990, o místních poplatcích, v plném znění.

Předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění.

FAQ

Je možné rezervovat si plochu záboru?

Ano, rezervace jsou přijímány 12 měsíců před konáním akce.

Kde vyřídím zábor na komunikaci (chodník, vozovka)?

Zábory na komunikacích řeší oddělení státní správy

K dispozici Vám jsou:

Stavební a komerční zábory (viz. formuláře):

Mgr. Petr Taraba

Výkopové práce a uzavírky:

Marta Klimešová

Komerční zábory pro kulturní s sportovní akce, filmování (viz. formuláře):

Ing. René Fiala

V případě záboru na komunikaci je potřeba doložit nájemní smlouvu s TSK. Formulář žádosti na TSK najdete na uvedeném odkaze.

Je zábor zpoplatněn?

Ano, zábor je zpoplatněn dle Vyhlášky č. 5/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění odkaz zde

Místní poplatek stanovuje samostatným rozhodnutím Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 zde

Kde můžu žádat o zábor za účelem prodeje?

Žádosti o zábor za účelem prodeje musí být v souladu s nařízením č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění, kterým se vydává tržní řád.

Uklidíte po akci a zajistíte odvoz odpadu?

Úklid během akce i po akci si zařizuje žadatel na své náklady.

Sekáte před konáním akce travnaté plochy?

Travnaté plochy sekáme dle předem zadaného harmonogramu, nikoli však v návaznosti na konání akcí.

Můžu požádat o finanční podporu akce MČ Praha 6?

Ano, o finanční podporu můžete žádat na dotčených odborech. Možnosti poskytnutí dotací jsou zveřejněny zde.

Můžu rozdělat v zeleni oheň?

Ne.

Konání akce po 22 hod.?

Noční klid, resp. stanovení „noční doby“ je upraveno § 34, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Noční doba je stanovena od 22:00 do 6:00. Výjimky z doby nočního klidu pro pořádání akcí se neudělují.

Pronajímáte mobiliář (stoly, stolky, panely pro výstavu)?

Žádný mobiliář nepronajímáme.

Zařídím u vás připojení na elektřinu?

Elektřinu si zařizuje žadatel sám, v drtivé většině záboru se připojení na elektřinu řeší mobilním agregátem.

Dodatek

Pravidla pro užívání AVČ Ladronka , předpolí obory Hvězda předpolí Břevnovského kláštera (viz. formulář).

V případě, že se žádá o zábor v těchto lokalitách musí žadatel dodržet uvedená pravidla.

Podepsaná pravidla se podávají spolu se žádostí o zábor.

V případě, že chce žadatel udělit výjimku ke konzumaci alkoholu či k prodloužení trvání akce, uvede to do žádosti o povolení užívání veřejného prostranství.