Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (výkopové práce, stavební zábory, uzavírky, komerční a zájmové zábory)

Kdy a kde řešit

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Mgr. Petr Taraba

Ref. zvláštního užívání komunikací

Oddělení státní správy

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 209

telefon: 220 189 408

e-mail: ptaraba@praha6.cz

Ing. René Fiala

Ref. silničního správního úřadu

Oddělení státní správy

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 209B

telefon: 220 189 405

e-mail: rfiala@praha6.cz

Marta Klimešová

Ref. uzavírek a výkopové činnosti

Oddělení státní správy

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 209

telefon: 220 189 404

e-mail: mklimesova@praha6.cz

Žadatel

Právnická nebo fyzická osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání komunikace povoleno. 

 

Podmínky

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace je podmíněno podáním příslušného formuláře včetně situačního zákresu, souhlasu vlastníka komunikace a dalších nezbytných podkladů (viz jednotlivé formuláře) prostřednictvím podatelny.

V případě, že má žadatel zřízenou datovou schránku, bude mu vyjádření zasláno prostřednictvím datové schránky. Pokud žadatel nemá datovou schránku či si přeje vyjádření vyzvednout osobně, může si vyjádření vyzvednout u příslušného pracovníka nebo mu může být zasláno poštou.

Doklady

V případě záboru na komunikaci je třeba doložit mj. nájemní smlouvu s TSK hl. m.  Prahy, a.s. Formulář žádosti na TSK hl. m. Prahy, a.s. najdete na uvedeném odkaze.

 Další náležitosti žádosti se liší dle typu záboru a jejich výčet je uveden v jednotlivých formulářích. 

Poplatky

Vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a jeho přílohy sazebníku správních poplatků, položky 36, zaplacení správního poplatku před vydáním tohoto rozhodnutí podle § 5 téhož zákona ve výši 100 Kč (10 dní a na dobu kratší než 10 dní); 500 Kč (6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců); 1.000 Kč (delší než 6 měsíců).

 

Zvláštní užívání komunikace podléhá úhradě ve smyslu zákona č.  565/1990, o místních poplatcích, ve výši dle platných právních předpisů.

Poplatky lze uhradit převodem na účet ÚMČ nebo v hotovosti v příjmové pokladně ÚMČ (platba hotově i kartou).

 

Předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění.

 

Poznámky

Stavební a komerční zábory:

Mgr. Petr Taraba

kancelář č. 209

telefon: 220 189 408

e-mail: ptaraba@praha6.cz

 

Výkopové práce a uzavírky:

Marta Klimešová

kancelář č. 209

telefon: 220 189 404

e-mail: mklimesova@praha6.cz

 

Komerční zábory pro kulturní a sportovní akce, audiovizuální tvorba:

Ing. René Fiala

kancelář č. 209B

telefon: 220 189 405

e-mail: rfiala@praha6.cz