Místní poplatek ze vstupného

Kdy a kde řešit

Ekonomický odbor

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Petra Byronová

Referent místních poplatků

Oddělení místních příjmů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 510

telefon: 220 189 373

e-mail: pbyronova@praha6.cz

Úvod

Místní poplatek upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Poplatek ze vstupného je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou (OZV). Poplatek má charakter daně.

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Žadatel

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Podmínky

Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce na účet správce poplatku. Poplatník je povinen vést přehlednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného a předkládat ji na požádání správci poplatku ke kontrole. Vstupenkou se rozumí i jiný doklad opravňující ke vstupu na akci.

Doklady

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, identifikační číslo, podnikatelský subjekt též číslo účtů u bank, na nichž jsou soustředěny jeho peněžní prostředky.

Poplatky

Sazba poplatku ze vstupného činí: 5 % u kulturních akcí, pokud se konají v prostorách s kapacitou nad 3.000 osob, 20 % u kulturních akcí spojených s restauračním provozem, akcí prodejních a reklamních a 10 % u sportovních akcí. Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. Správce poplatku sdělí číslo účtu a variabilní symbol, na který lze platbu uhradit. Úhradu poplatku lze provést hotově zde na úřadě nebo poštovní poukázkou nebo převodem z účtu. Úlevy místního poplatku ze vstupného stanovuje zákon č. 565/1990 Sb. a OZV č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného. Od poplatku jsou vedle akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, osvobozených podle zákona, osvobozeny dle § 7 OZV např. taneční kurzy a kurzy společenského chování a akce pořádané v rámci těchto kurzů (prodloužené, závěrečné večírky, závěrečné plesy apod.) a maturitní plesy.

Zákon

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p.

Předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p.

Odvolání

Nebudou-li poplatky odvedeny včas a nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne doručení odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Správce poplatku buď odvolání vyhoví v plné výši nebo částečně, nevyhoví-li odvolání, předá jej k dalšímu řešení nadřízenému orgánu (Magistrát hl. m. Prahy).

Sankce

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§11 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p.).