Tramvajové linky 20 a 26 ode dneška jezdí až na Dědinu

Dopravní podnik hl. m. Prahy v neděli 22. října 2023 slavnostně zahájil provoz na nově vybudované tramvajové trati v úseku Divoká Šárka – Dědina. Od pondělí 23. října do konečné smyčky pravidelně zajíždějí linky číslo 20 a 26.

Hlavní foto

Nová trať zajistí tramvajovou dopravu dvěma denními linkami na sídliště Na Dědině i do nové bytové zástavby u Drnovské ulice. Rezidenční oblast získala dopravní prostředek o větší kapacitě systému i jednotlivých spojů. Tramvajové linky číslo 20 a 26 dojedou nejen ke stanici metra Nádraží Veleslavín, ale přímo bez přestupu do centra městské části Praha 6, a dále mimo jiné na Malou Stranu, Letnou, Náměstí Republiky nebo do oblasti Anděla.

Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědina je to letos nejdelší zprovozněná nová trať v Praze o celkové délce 2,23 kilometrů. Její výstavbou se podařilo naplnit více než 40leté plány hl. m. Prahy. Zhotovitelem stavby byla společnost Subterra. Předpokládané náklady výstavby tratě činí 839,5 mil. korun, část z nich pokryjí dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava 2.

„Výstavba tramvajové tratě na Dědinu byla velice náročná. Jsem ale rád, že se podařilo dodržet stanovený termín dokončení. Chtěl bych ale poděkovat zejména obyvatelům Dědiny za jejich shovívavost a pochopení v průběhu celé výstavby. Velice dobře si uvědomuji, jak to pro ně bylo náročné. A zároveň je prosím ještě o trpělivost v průběhu dokončovacích prací. Věřím ale, že jim nová tramvajová trať přinese nejen zrychlení, ale také mnohem větší komfort v dopravě. Vedle toho nepolevíme v tlaku na rychlou výstavbu parkovacího domu, který by měl částečně nahradit úbytek parkovacích míst,“ říká Jakub Stárek, starosta městské části Praha 6.

Faktická příprava této tratě trvala přes 12 let, doba od zahájení stavby do zahájení provozu 16 měsíců. „Pro nás je prioritou zahájit provoz co nejdříve, i když nejsou dokončené všechny části stavby a jejich dokončování bude ještě nějaký čas probíhat,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch. 

S novinkami v MHD v oblasti Dědiny se seznamují nejen cestující, ale i ostatní účastníci provozu: „Ve spolupráci s městskou policií jsme pro žáky prvního stupně z místní ZŠ připravili přednášky, které se budou zaměřovat především na bezpečný přechod pozemní komunikace v místech, kde projíždí tramvaje. Přednášky doplní radami a ukázkami přímo v praxi, konkrétně na přechodu pro chodce v ulici Vlastina,“ sdělil radní pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš.

„Než si děti zvyknou na novou situaci v souvislosti s tramvajovým provozem, budou strážníci každé ráno a odpoledne dohlížet na jejich bezpečnost,“ doplňuje ředitel šestkových strážníků Zdeněk Kovanda.

 Popis tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina

Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědina je dvoukolejná, začíná výjezdem ze stávající smyčky Divoká Šárka, ve které byla v rámci výstavby nové tratě snesena vnější kolej nacházející se v nevhodné blízkosti přírodní památky. Nová trať po výjezdu ze smyčky Divoká Šárka pokračuje Evropskou ulicí ke křížení s Vlastinou ulicí. Na začátku tratě, u křižovatky s Libockou ulicí, se nachází první dvojice zastávek Divoká Šárka, vybudovaných jako nástupní ostrůvky v ose Evropské ulice. Budou sloužit pro společné odbavování tramvajových, autobusových a do budoucna také trolejbusových spojů. 

Za zastávkami Divoká Šárka trať na světelné křižovatce pokračuje vlevo přes pás zeleně do Vlastiny ulice. V tomto úseku až po křižovatku s ulicí U Silnice je konstrukce tratě vybudována jako pevná jízdní dráha s upevněním W-tram, přičemž základní betonová deska je uložena ve speciální antivibrační konstrukci. V tomto úseku má trať asfaltový zákryt a bude pojížděn automobily a autobusy. Těsně před křižovatkou s ulicí U Silnice se nachází druhá dvojice zastávek Vlastina, které jsou zřízené jako chodníkové mysy.

Za křižovatkou s ulicí U Silnice se podařilo Vlastinu ulici rozšířit o 8,5 metru na jižní stranu na úkor vojenského areálu, díky čemuž bylo možné původní dvoupruhovou ulici rozšířit na směrově rozdělenou, kdy v každém pásu se nachází jeden jízdní pruh a samostatná nepojížděná tramvajová kolej zřízená klasickou metodou s kolejnicemi na betonových pražcích. Mezi kolejemi zůstalo zachováno stromořadí. Před koncem stavby provedl jeho správce, Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) dílčí obnovu a doplnění stromořadí. Tramvajový svršek má v této oblasti Vlastiny ulice zatravněný svršek. 

Na začátku sídliště, u obchodního domu Delta, resp. u křižovatky se Žukovského ulicí je zřízena třetí dvojice zastávek Sídliště Na Dědině, které jsou společné pro odbavování tramvajových a autobusových spojů. Tramvajová trať je i v tomto úseku v maximální možné míře zatravněna. Před koncem Vlastiny ulice u křižovatky s Ciolkovského ulicí je umístěna čtvrtá dvojice zastávek Ciolkovského, rovněž s možností využití i pro autobusové spoje MHD. Severně od těchto zastávek a samotné komunikace, v kvadrantu mezi Vlastinou, Drnovskou a Ciolkovského ulicemi v době zahájení provozu odbor investiční Magistrátu HMP zahajoval budování parkovacího domu.

Křižovatka Vlastiny a Drnovské ulice je nově řešena jako světelně řízená. Tramvaj zde vyjede do prostoru mimo pozemní komunikaci a pokračuje severozápadním směrem podél Drnovské ulice až do koncové smyčky Dědina se stejnojmennou poslední dvojící zastávek. Od konečných zastávek je vybudovaný chodník ke stávající o nově vznikající zástavbě. Mezi tramvajovou tratí a silnicí v Drnovské ulici nechal DPP vysadit nové stromořadí, které tu předtím nebylo. V samotné smyčce Dědina nechal DPP postavit zázemí pro řidiče a novou měnírnu, která napájí novou tramvajovou trať a v příštím roce bude sloužit také pro trolejbusy na budované trati na Letiště Václava Havla Praha. 

Zprovozněním tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina a ukončením hlavních stavebních prací by mělo dojít k výraznému zlepšení pravidelnosti autobusové i individuální dopravy na Evropské ulici. Do konce roku budou v oblasti ještě probíhat dílčí dokončovací práce na pokládce kabelových tras inženýrských sítí na části chodníků a sadové úpravy. Proto i dílčí nezbytné zábory na Evropské ulici v oblasti Divoké Šárky budou pouze v pracovních dnech mimo ranní dopravní špičku. Kromě toho budou do konce listopadu pokračovat opravy silnic dotčených stavbou. V neposlední řadě na Evropské ulici nadále probíhá výstavba trolejbusového trakčního vedení v rámci projektu elektrifikace autobusové linky č. 119. Dopravní omezení budou pouze lokálního charakteru v řádu jednotek metrů při dokončovacích pracích na trakčních stožárech a při zřizování trolejí. Tyto práce budou probíhat do února 2024.

Zajímavosti ze stavby tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina 

Při výstavbě tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina byly provedeny zemní práce a vytěženo bezmála sto tisíc tun zeminy. V rámci přeložek inženýrských sítí a samotné výstavby zhotovitel uložil více než 3,5 kilometru nových vodovodních a kanalizačních potrubí, přes deset kilometrů kabelů pro vedení silové elektriky a více než 15 kilometrů sdělovacích a optických kabelů. Kromě toho zhotovitel zrealizoval přeložky plynovodu v délce 800 metrů a několik kratších přeložek horkovodu. Obnovil nebo položil celkem 13 170 metrů kamenných obrub.

Na celkem 1 213 m2 tratě je tramvajový svršek v mlatu, 8 741 m2 tvoří zákryt z litého asfaltu (zejména na Evropské a v první třetině Vlastiny ulice po křižovatky ulicí U Silnice), 1 461 m2 travní koberec a 3 059 m2 kamenná dlažba. Na trati je naistalováno 4 323 betonových a 638 dřevěných pražců, dvě výhybky a celkem 421,3 tun kolejnic typu NT1 a 161,4 tun kolejnic typu 49E1. Na 98 stožárech (76 ocelových a 22 betonových) je nataženo 5 510 metrů trolejového drátu. V rámci sadových úprav bude vysázeno celkem 176 stromů a 8 452 keřů.

  Na tramvajové trati Divoká Šárka – Dědina vzniklo pět párů zastávek

Divoká Šárka – na Evropské ulici mezi křižovatkami s Libockou a Vlastinou ulicí, 

Vlastina – před křižovatkou ulic Vlastina a U Silnice,

Sídliště na Dědině – u budovy nákupního centra a České pošty,

Ciolkovského – před křižovatkou se stejnojmennou ulicí a

Dědina – konečná na stejnojmenném obratišti

Související články