Praha 6 představuje nové služby na svém webu

Za několik dní porota opět vybere nejlepší webové stránky a elektronické služby v kraji. Praha 6 má v této soutěži již dvě celostátní vítězství za poslední dva roky, za moduly Lokální MMS-ing a TV6. Čím se pokusí překvapit letos?
Hlavní foto

Radnice Prahy 6 připravila a veřejnosti nabídla nové internetové aplikace, od inteligentního vyhledávače přes elektronické granty až po medailónky známých osobností. Co se nakonec porotě zalíbí a co pošle do celostátního kola nejde odhadnout. Jisté je, že letos půjde o ještě napínavější souboje, neboť do konkurence poprvé vstoupilo i hlavní město, které v minulosti nesoutěžilo.

“Mě osobně, bez ohledu na výsledek letošního soutěžení, velmi těší zvyšující se zájem občanů o naše stránky. Pro ně je především rozvíjíme. Oproti roku 2007 dokonce stoupla průměrná denní návštěvnost o 52 %. Co považuji za nejdůležitější, a to víc než krásná čísla či diplomy za vítězství, je užitečnost pro občany. To jediné má smysl. A z tohoto hlediska jsem na Prahu 6 pyšný. Internetové služby, které jako první nabídla, ať už SMS či MMS, web TV a další, se evidentně ujaly a mnohé města či městské části v tomto směru od Prahy 6 opisují a stejné služby zavádějí na svých stránkách,“ vysvětlil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Pět novinek pro rok 2009 na praha6.cz


eGranty

http://www.praha6.cz/granty

Jedná se o zcela novou elektronickou službu, která přináší funkcionalitu osvědčeného eTržiště i do agendy grantů. Cílem je zprůhlednit úkony související z vyhlašováním grantů v jednotlivých oblastech a zjednodušit administraci vyhlašování grantů, hodnocení žadatelů a vyhlašování výsledků. V neposlední řadě sjednocuje postupy a požadavky, které se u různých odborů značně lišily.

Údaje, které uchazeč o sobě uvádí v rámci žádosti o grant jsou automaticky kontrolovány z databáze ARES. Systém vůči administrátorovi - garantovi odpovědnému za vyhlášení, vyhodnocení a kontrolu čerpání grantu automaticky oznamuje, kdy skončila lhůta jednotlivé etapy - vyhlášení, kdy nastala lhůta pro hodnocení žádostí a kdy nastala lhůta pro vyhlášení výsledků. Nastavení systému nevylučuje procedurální kroky související s pravomocí Rady městské části, tj. schválení grantu včetně podmínek, výběr a schválení žadatele o grant. Žadatelé, kteří se jednou přihlásí do evidence o grant, jsou pak u nově vyhlašovaných grantů automaticky emailem informování o nových grantech a o vyhlášených výsledcích.

Mezi stěžejní funkce systému eGranty patří zejména:

- jednotná registrace žadatelů a jejich automatické oslovování emailem při zadání nového grantu. Díky registraci nemusí žadateli věnovat

- propracovaný formulář žádosti

- jednoduché zadání grantu pouhým uvedením čísla usnesení kterým se vyhlašuje; veškeré související přílohy se pak propojí automaticky

- pro zasílání žádostí jsou pro každý grant stanoveny přesné termíny a rovněž je uveden termín předpokládaného publikování výsledků

- došlé žádosti se vyhodnocují samostatně; na kartě grantu má pak úředník přehled které žádosti jsou vyhodnocené, které zbývají a jaký je předběžný součet přidělených financí

- pro účely projednání v komisi, v radě či na zastupitelstvu lze použít některou z připravených tiskových sestav

- po schválení se grant uzavře a následně se automaticky rozešlou emaily žadatelům

- na veřejných stránkách se nejprve zobrazují aktuálně vyhlášené granty tak, aby se případní zájemci mohli zaregistrovat do systému a získat tak podrobnější informace i možnost zaslat své žádosti

- uzavřené a vyhodnocené granty se rovněž zobrazují na veřejné části stránek a to včetně úspěšných žádostí a dalších informací o uskutečněných grantech

Vzhledem k tomu, že systém pracuje s reálným časem a v současné době nejsou vyhlášeny žádné granty, lze nahlédnout pouze do té části, která obsahuje testovací příklady.


Lidé od nás a jejich medailónky
www.praha6.cz/medailonky.html

Jde o modul zahrnující pravidelně doplňované vzpomínky a názory různých osobností, které chtějí a mají co říci k Praze 6, ať už proto, že zde žijí nebo v minulosti žili, pracují nebo pracovali či si Prahu 6 vybrali jako místo pro aktivní trávení svého volného času.

Výběr profilů a medailonků či rozhovorů do této rubriky včetně fotografií není samozřejmě systematický, ani reprezentativní, ale především není ukončen a je stále otevřený. Jde o kontinuální proces, tak jak je publikován v médiích (MF DNES, Veleslavín 39, Břevnov, Šestka apod.) či jak je získáván z osobních setkání.

Modul Lidé od nás funguje od října 2008 a za tu dobu obsahuje 43 medailónků a profilů zajímavých spoluobčanů z Prahy 6. Zároveň za dobu svého fungování se tento modul stal čtvrtým nejnavštěvovanějším odkazem na stránkách Prahy 6 a tuto pozici si pravidelně udržuje každý měsíc. Je zřejmé, že příběhy a osudy „sousedů“ návštěvníky zajímají a baví je číst. Nejen že jde o modul, který se úspěšně trefil do zájmu návštěvníků webu, jde zároveň o modul, který obsahuje řadu informací o místě, kde žiji a nepochybně i posiluje identitu občanů s tímto místem.

Katalog subjketů a bezplatná textová inzerce
http://www.praha6.cz/textova_inzerce_zdarma.html

Jedná se o elektronickou službu, která je určena pouze pro živnostníky, podnikatele, spolky, zájmové kluby a organizace se sídlem na Praze 6. Každý kdo má zájem o záznam v katalogu či dokonce krátkou prezentaci zdarma se může zaregistrovat na www.praha6.cz

Registrace je společná i pro ostatní služby, např. e-Tržiště nebo Plánované akce. Pomocí jednoduchého formuláře může klient v systému zadat i více různých inzerátů. Zobrazovat se však bude vždy jen jeden dle data zadání. Maximální doba zobrazování jedné inzerce je 30 dnů, ale může být zadáno i více inzercí "do fronty". Po uplynutí 30ti denní lhůty je inzerát automaticky odstraněn a z „fronty“ pak přiřazen další.

Z kapacitních důvodů se na portálu zobrazuje maximálně 5 inzerátů s tím, že pokud je přihlášeno více jak 5 klientů se svými inzeráty, inzeráty se pak zobrazují střídavě v určitých intervalech.

Počty zobrazení jednotlivých inzercí uvidí klient ve svém přehledu.

Jedinečnost tohoto systému spočívá i v tom, že klient pro přihlášení používá své IČO, které je automaticky kontrolováno z databáze ARES. Pokud sídlo klienty není na Praze 6, systém mu přihlášení neumožní.

Smyslem tohoto unikátního dvojmodulu je využít obrovskou návštěvnost našeho portálu pro podporu a presentaci lokálních zájmových organizací, sportovních klubů, kulturních zařízení, ale i živnostníků a podnikatelů.

Katalog živnostníků, podnikatelů, spolků, zájmových klubů a organizací

Tato elektronická služba je určena pouze pro subjekty se sídlem v Praze 6. Každý kdo má zájem o záznam v katalogu či dokonce krátkou prezentaci zdarma se může zaregistrovat.

- využívání Katalogu i Textová inzerce je bezplatné

- systém podle zadaného IČO online v systému ARES ověří že subjekt sídlí na Praze 6 a doplní zbývající informace o subjektu; subjektům mimo Prahu 6 registrace není povolena

- provozovatel serveru si vyhradil právo odstranit z katalogu záznamy nesplňující zákonná kritéria či odporující dobrým mravům (zablokované IČO nelze znovu registrovat)

Textová inzerce

Firmy zaregistrované v Katalogu mohou využívat unikátní nabídku textové inzerce zdarma. Pomocí jednoduchého formuláře lze snadno vytvořit třeba hned několik inzercí které se postupně vystřídají v pravém sloupci našeho portálu.

- inzerce se po pěti náhodně zobrazují v pravé části stránek

- maximální doba zobrazování jedné inzerce je 30 dní, ale inzerent můžete zadat více inzercí "do fronty", zobrazovat se však bude vždy jen jedna (dle zadaných dat)

- počty zobrazení jednotlivých inzercí uvidí inzerent ve svém přehledu

- služba je určena pouze pro živnostníky, podnikatele, spolky, zájmové kluby a organizace se sídlem v Praze 6

- zadání inzerce je velice jednoduché; používání HTML značek je zakázáno lze však používat omezenou paletu značek BBcode; délka textu je omezena na 200 znaků (formátovací značky se nezapočítávají)

- systém kontroluje syntaktickou správnost BBcódů včetně korektnosti obsažených url a emailů

- email i webovou adresu je možné zapsat i přímo do textu; systém je sám oživí

- inzerent je emaily informován o spuštění a ukončení inzerce.

Projekty
www.praha6.cz/projekty

Cílem této rubriky je poskytnout občanům základní informace o významných investičních akcí realizovaných městskou částí nebo se na takové akci podílející a to v rozsahu: název záměru / stav / k.ú., kterého se záměr týká / investor / dodavatel / projektant / termín zahájení / termín dokončení / náklady / další informace / fotogalerie / veřejná diskuse.

Součástí systému je i časová osa, na které se zobrazují dva body. Jeden ukazuje reálný čas a druhý skutečný stav realizace. Vzájemná poloha těchto bodů pak vyjadřuje skluz proti plánu, soulad s plánem nebo realizační předstih proti plánu. Důležitou funkcí tohoto projektu je možnost veřejné diskuse k dané akci.

Projekty jsou rozděleny do několika skupin podle celé řady kritérií. Hlavní dělení je na projekty v realizaci městské části, společné projekty a projekty třetích stran. Každý projekt prochází několika fázemi které lze do systému samostatně popsat. Administrátor může u jednotlivých fází projektu zvolit nejen časové rozpětí fáze a popis, ale rovněž i barevné označení které se dále použije v grafickém znázornění průběhu realizace.

Samostatnou kapitolou je pak vlastní grafické znázornění. Pro každý projekt se automaticky generuje PNG obrázek s přehlednou časovou osou, barevným označením jednotlivých fází, vyznačením skutečného stavu a ryskou dnešního data. Modul však umožňuje s časovými osami dále pracovat. Je například možné vybrat najednou více projektů a nechat si vygenerovat grafické znázornění vybraných projektů a jejich fází na společné časové ose. Lze tak snadno získat přehled o návaznosti jednotlivých projektů, případně jejich prolínání.

Tuto elektronickou službu velmi pozitivně ocenila například Komise pro otevřenou radnici. Předpokládá se i velký zájem veřejnosti.

Inteligentní vyhledávání

www.praha6.cz

Modernizovaný systém fulltextového vyhledávání je unikátní tím, že neindexuje hotové stránky, ale naopak vyhledává přímo v databázových tabulkách jednotlivých modulů. Tím je hledání nejen velice efektivní, ale otevírá to cestu například k velmi podrobnému strukturování výsledků nebo umožňuje administrátorům získávat důležitá statistická data o vyhledávání a následném chování uživatelů. Tyto poznatky pak využíváme po lepší uspořádání dat, rozšiřování informací ve frekventovaných tématech, atd.

Inteligentní vyhledávání dále integruje řadu velice zajímavých funkcí:

- paměť vyhledávaných frází, nalezených výskytů a skutečně zobrazených stránek. Každý uživatel si může až týden nazpět , procházet co hledal a co skutečně našel

- denně se sestavuje elegantně nastylovaný seznam 40ti nejhledanějších frází za poslední dva týdny. Tento přehled "Nejhledanějších" pak nejen účelně ale i esteticky oživuje úvodní stranu

- vyhledávací engine podle velmi sofistikovaného algoritmu vyhledává překlepy ve vyhledávaných frázích a nabízí opravu. Stejný engine případně nabízí alternativní vyhledávací fráze. Tento model by se dal velmi zjednodušeně popsat jako: "uživatel hledá XY => dostal by ale málo výsledků => jiní uživatelé co také hledali XY si z výsledků vyhledávání nevybrali => ale nakonec se dopracovali k hledání XZ => zde už si z výsledků vybrali => nabídneme uživateli k hledanému XY i alternativu XZ". Tento model je velmi účinný. Například na "občanka" nabídne "občanský průkaz"

- vyhledávat lze v jednotlivých modulech samostatně nebo napříč moduly. Zde ale hrají roli jejich preference. Např. výskyty v Interním adresáři mají přednost a proto budou nalezené kontakty na úředníky vždy první

- uživatel si může sám zvolit které moduly budou do hledání zahrnuty

specifické je také např. hledání ve Statických stránkách (či v Mapě). Výsledkem je kompletní stromová struktura stránek ve formě strukturovaného výpisů názvů všech stránek ve světle šedé barvě, kde relevantní stránky jsou barevně zvýrazněny a doplněny též ukázkou textu stránky se zvýrazněným výskytem klíčových slov. Jelikož se jedná o kompletní strom webu, je toto zobrazení vhodné pro rychlé "prolétnutí" výpisu za účelem získání optické (fotografická paměť) představy o rozložení informací napříč webem.

Jedná o podobný systém, který používají velké vyhledávače nebo společnosti u portálů s celostátní působností nebo velká internetová media. Systém při zadání chybného slova nehlásí, že zadaný parametr nebyl nalezen, ale nabídne uživateli slovo, podobné slovu se stejným slovním základem nebo podobné slovo, které bylo zadáno z hlediska největšího počtu zadání pro vyhledávání (jedná se o obdobný systém jako např. u vyhledávače Gogole).Pokud se Vám stránky Prahy 6 líbí a vyhovují vám (to ale nemusí znamenat, že byste na nich nechtěli něco změnit:O)), můžete i Vy přispět k jejich umístění! Stačí kliknout na následující odkaz a dát jim svůj hlas!!

Hlas pro stránky Prahy 6 ZDE


(foto ČTK)