Exkluzivně: Opravy stropní desky na Dejvické skončí až v září 2014!

V souvislosti s dnešní havárií při rekonstrukci stropní desky metra ve stanici Dejvická se teď všichni v Praze 6 ptají: Jak dlouho ještě opravy a práce v místě potrvají? Přinášíme dokument, který poskytl Dopravní podnik hl. m. Prahy. A jedno je jasné - opravy se protáhnou až do konce září příštího roku. PŘEČTĚTE SI CELÝ DOKUMENT.

Hlavní foto

REPORTÁŽ ČT 24 - ZDE!

Starostka Prahy 6 Marie Kousalíková k dnešní havárii při opravách stropní desky metra stanice Dejvická pro ČT24: "Bylo nám řečeno, že podle projektové dokumentace, kterou má k dispozici dopravní podnik, vodovodní potrubí, které bylo přerušeno, tam nebylo zaneseno už od 70. let a ani Pražské vodovody a kanalizace údajně neměly ve své dokumentaci toto potrubí zaneseno. Já myslím, že je to neomluvitelné, protože před každou takovou stavbou se mají dělat nějaké sondy."

DOKUMENT

 

Informace

 „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Dejvická“

  

Investor           :           Dopravní podnik hl.m.Prahy

Inženýring       :           Inženýring dopravních staveb, a.s.

Projektant       :           Metroprojekt Praha, a.s.

Zhotovitel       :           OHL ŽS a.s.

Úsek stavby     :           ul. Evropská v úseku Vítězné nám. – Thákurova

 

Stavba je realizována ve 3 etapách:

 

  1. 1.etapa – tramvajová trať
  2. 2.etapa – jižní část ul. Evropské (směr do centra)
  3. 3.etapa – severní část ul. Evropské (směr z centra)

  

  1. A.     1.etapa - tramvajová trať

Stavba byla zahájena 29.6.2013 1.etapou a to tramvajovou tratí a provedením izolace stropní desky stanice metra v prostoru pod tram. tratí. Práce byly dokončeny v plánovaném termínu 31.8.2013. V návaznosti na realizaci části tram. trati na Vítězném nám. spadající pod sousední stavbu RTT Evropská byla tram. trať 24.10.2013 zprovozněna.

 

  1. B.      2.etapa – jižní část ul. Evropské

Stavební práce zahájeny dne 1.9.2013 po uzavírce jižní části ul. Evropské v úseku Gymnazijní – Vítězné nám. s využitím dokončení tram. trati pro provoz pravidelných a náhradních linek autobusů MHD. Po odstranění stávajících vozovek a provedení zemních prací se zjistila existence celoplošné betonové desky v celé šíři komunikace o tloušťce cca 50cm a v prostorech u výstupů z metra výskyt dalších betonových, železobetonových a ocelových konstrukcí. Tímto stávajícím stavem bylo znemožněno kvalitně odvádět povrchové vody a docházelo k poškozování konstrukcí stanice zatékáním do metra. Tento stav byl v rozporu s původními předpoklady a neodpovídal původním archivním podkladům a zpracované  projektové dokumentaci. Toto znemožnilo provedení rekonstrukčních prací dle původního záměru.  Byly provedeny sondy a projektantem navrženo nové řešení spočívající v provedení odvodnění drenážním systémem s použitím vsakovacích vrtů a odkalovacích jímek. Dále bylo upraveno provedení a ukončení izolace stropní desky. Řešení muselo projít schválením a právním zakotvením do smlouvy o dílo se zhotovitelem OHL ŽS a.s.

Návrh, projednání, schválení a zakotvení změny do smlouvy si vyžádalo určitý čas, kterým bylo znemožněno ukončení prací na této etapě v předpokládaném termínu do 30.11.2013. Práce se tím posunuly do zimního období, kde je jejich provádění zásadně ovlivňováno vhodnými klimatickými podmínkami. Z tohoto důvodu byly zasmluvněny posunuté termíny dokončení 2. etapy na 31.5.2014 a dokončení 3. etapy a tím i celé stavby na 30.9.2014 s tím, že zhotovitel bude v případě vhodných klimatických podmínek usilovat o jejich zkrácení.  V současné době práce pokračují a to jak na přeložkách inž. sítí, tak i na realizaci systému odvodnění (drenáž, vrty). Zhotovitel přijal opatření, kterými vytvořil i podmínky pro pokládku hydroizolace jak desky tak  i prostor u výstupů z metra.

 

  1. C.      3. etapa – severní část ul. Evropské

Stavební práce budou moci zahájit až po dokončení jižní části. Poté bude doprava převedena na hotovou jižní komunikaci a severní část bude uzavřena. Nové předpokládané termíny jsou 1.6. – 30.9.2014.

zdroj fotografie: S. Gibson, www.metro.cz

Související články