Projekty městského parteru

 Vážení občané Prahy 6,


rádi bychom vám dali příležitost přímo se zapojit do rozhodování o části rozpočtu. Za tím účelem jsme vyčlenili pro letošní rok částku 1 milion Kč na realizaci projektu, který si sami vyberete.

Představujeme vám celkem 11 projektů z oblasti městského parteru. Tyto projekty nejsou sice zásadní z hlediska chodu čtvrti, a proto nejsou samostatně řešeny v rámci rozpočtu MČ Prahy 6, mají však svůj zásadní dopad na charakter jednotlivých míst, na zlepšení kvality veřejného prostoru a v neposlední řadě i na zvýšení atraktivity z hlediska cestovního ruchu čtvrti. Některé z nich byly již částečně v minulosti realizovány, jiné zase reflektují stále se vyvíjející požadavky moderní doby.

Předkládáme vám zde vedle sebe projekty a záměry od rehabilitace jednotlivých historicky významných míst Prahy 6 (Bílá hora, bývalý vojenský hřbitov na Hradčanech, Poutní cesta do Hájku) až po zdokonalování informačního a orientačního systému čtvrti (dodatkové cedule, plakety významných událostí, navigační systém). Do vnímatelné kvality městského prostoru patří bezesporu i vodní prvky (pítka a fontány), umělecká díla (park soch Hadovka) a další multifunkční prvky reagující na technický rozvoj společnosti („smart trees“). Městský parter tvoří neodmyslitelně prvky vysoké zeleně (stromové uliční aleje). K chloubě čtvrti patří její historie a její připomínání a prezentace veřejnosti (Pragalerie Bubeneč – galerie pod širým nebem).

Věřím, že svým hlasem přispějete ke zkrášlení a zlepšení naší Prahy 6.

Ondřej Kolář

starosta MČ Praha 6


Projekty městského parteru

Představení jednotlivých projektů

 1. Dodatkové tabule

 2. Plakety významných událostí

 3. Navigační systém Prahy 6

 4. Rehabilitace mohyly na Bílé hoře

 5. Poutní cesta do Hájku

 6. Park soch Hadovka

 7. Rehabilitace stromových alejí

 8. Rehabilitace bývalého vojenského hřbitova

 9. Pragalerie Bubeneč

 10. Smart trees

 11. Vodní prvky v městském prostředí

 12. Slovo starosty (a Pravidla hlasování)


Všechny projekty ke stažení

Projekty městského parteru [ PDF • 7842kB ]

(anketa skončila 25.08.2016)


Pravidla hlasování

§1 Hlasovat v anketě o nejlepší projekt zvolený veřejností v rámci „Projektů městského parteru“ mohou všichni občané starší 18 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 6 a to dnes 31. května 2016. Další možností, jak se zapojit do hlasování, je prostřednictvím webových stránek MČ Praha 6, kde můžete hlasovat až do 25. srpna 2016.

$2 Každý hlasující může hlasovat jen jednou a jen pro jeden vystavený projekt městského parteru. Hlasuje se vhozením lístku do hlasovací schránky. V případě hlasování prostřednictvím webového portálu Městské části Praha 6 máte k dispozici také jen jeden hlas (jedno ID = 1 hlas) pro Vámi vybraný projekt.

§3 Výsledky hlasování budou zveřejněny 15. září 2016 na webových stránkách MČ Praha 6 a také na facebookovém profilu Prahy 6.

§4 MČ Praha 6 si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, odložit, ukončit z technických, obchodních nebo jakýchkoli jiných důvodů.

$5 MČ Praha 6 nenese odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že je v důsledku přetížení sítě internetového propojení či z jakéhokoli jiného důvodu, hlasujícím znemožněno odesílání hlasů před koncem doby trvání hlasování dle těchto pravidel.

§6 MČ Praha 6 si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu hlasování. MČ Praha 6 je dále oprávněna rozhodnout o vyloučení všech hlasujících, u nichž je důvodné podezření, že při hlasování uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků odporujícímu pravidlům hlasování, má organizátor dále právo učinit opatření a zvýhodněný projekt z ankety případně vyřadit.