Vynikající učitelé z Prahy 6 převzali ocenění

Nadstandardně kvalitní školství v Praze 6 je mimo jiné zásluha výjimečných učitelů a učitelek, kteří se často věnují své práci nad rámec svých běžných povinností. Je milou tradicí, že ty nejlepší každoročně vedení městské části oceňuje a předává jim odměnu za kvalitně odvedenou práci. Ocenění Vynikající učitel letos převzalo osm vybraných pedagogů základních a mateřských škol.

Hlavní foto

„Učitelé jsou ti, kteří vytvářejí základy vzdělání a hodnot v naší společnosti. Jsou to ti, kdo připravují naše děti na budoucnost a umožňují jim rozvíjet své schopnosti. Jsou to také ti, kdo pomáhají budovat zdravé vztahy, posilovat společné soužití v naší společnosti a zlepšovat kvalitu života. Proto bych chtěla všem učitelům poděkovat za jejich práci a zároveň zdůraznit, jak důležité je, aby zažívali uznání a respekt, jaký si zaslouží,“ uvedla během slavnostního podvečera ve Ville Pellé místostarostka Mariana Čapková, která má v gesci školství.

Ty nejlepší učitele z jednotlivých škol vybírala Komise pro výchovu a vzdělávání na základě doporučení ředitelů a ředitelek ve čtyřech kategoriích, a to za vynikající výsledky v každodenní praxi, za výjimečné výkony nad rámec běžné činnosti, ocenění pro začínající učitele a také pro ty, jež mají dlouhodobé zásluhy na vzdělávání.

Partnerem akce byla i letos Nadace The Kellner Family Foundation, která podporuje vzdělávací projekty. „Mezi ně například patří i projekt Pomáháme školám k úspěchu, který pomáhá základním školám podporovat oblast čtenářství a pisatelství. Učitelské řemeslo opravdu potřebuje podpořit a ukázat, že je velice záslužné,“ uvedla Petra Dobešová za správní radu nadace.

Oceněné učitelky si kromě diplomů Vynikající učitel odnesly také finanční odměnu a pamětní medaili městské části Praha 6.

Vynikající učitel 2023

Ocenění za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické praxi

 

Hedvika Budilová, ZŠ E. Destinnové

Na prvním stupni zde působí již 21 let. Zajišťuje organizaci a výuku čtenářské a matematické gramotnosti, environmentální výchovy na škole pro první stupeň. Jako učitelka vytváří výborné pracovní podmínky dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupodílí se i na začleňování dětí cizinců.

Regina Nigrinová, ZŠ Marjánka

Na základní škole Marjánka působí celou svoji čtrnáctiletou kariéru jako učitelka prvního stupně s rozšířenou hudební výchovou. Vede na škole pěvecký sbor, zajišťuje a organizuje prezentaci školy na veřejných vystoupeních. Organizuje pro žáky ozdravné a studijní pobyty v zahraničí. Organizuje umělecké soustředění pěveckého sboru a flétnového sboru.

Lucie Setinská, ZŠ a MŠ J. A. Komenského

Využívá moderní metody výuky, nové technologie i výukové zdroje. Do své výuky aplikuje zážitkové učení. Například kvůli tematické škole v přírodě, jejíž téma se neslo v duchu 2. světové války, zasadila na jaře na své zahradě brambory a jiné plody, aby si žáci na podzim mohli brambory vykopat a uvařit k obědu, upéci vlastní chléb či placky. Vyzkoušeli si také psaní na stroji a práci s detektorem kovu. Mezi posledními projekty je Cesta do pravěku a Starověký Egypt. Žáci na půdě školy vytvořili pravěkou jeskyni s nástěnnými malbami či ztvárnili egyptské bohy. Vede tým žákyň v projektu Post Bellum -  Příběhy našich sousedů.

 

Ocenění za ojediněle výjimečné výkony nad rámec běžných činností

Markéta Platzová, ZŠ Hanspaulka

Na ZŠ Hanspaulka působí 9 let, ale ve školství působí již 27 let. Od roku 2017 se s třídou zúčastňuje celostátní soutěže Srdce s láskou darované. Soutěž podporuje tradiční hodnoty, mezilidské vztahy a týmovou spolupráci. Svým elánem nadchla pro tento projekt i další učitele a v roce 2021 tak škola získala celkem tři ocenění. V loňském roce získala třída paní učitelky opět ocenění předsedkyně PS Parlamentu ČR.

 

Ocenění pro vynikající začínající učitele s méně než třemi roky pedagogické praxe

 

Veronika Kochová, ZŠ Marjánka

Od roku 2021 působí na ZŠ Marjánka jako učitelka českého jazyka a učitelka češtiny pro cizince. Mimo svou aprobaci vyučuje i mediální gramotnost. V rámci vysoké školy se věnuje specifikám vzdělávání žáků cizinců a žáků se sociálním znevýhodněním.

Na škole pořádá olympiádu z českého jazyka a je součástí programu Přijímačky na nečisto.

Alžběta Pecková, ZŠ J. A. Komenského

Aktivně se podílela na úpravě ŠVP a RVP v oblasti českého jazyka, výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. Je koordinátorkou žákovského parlamentu a patronkou akce s názvem Školní lesík do kapsy. Má zásluhu na tom, že se škola J. A. Komenského řadí mezi pouhé 4 základní školy v České republice, které projekt zrealizovaly a žáci si tak společně se svými rodiči a pedagogy vysadili svůj vlastní lesík.

 

Ocenění za dlouhodobé zásluhy o vzdělávání

 

Hana Hamzová, ZŠ a MŠ Červený vrch

Paní učitelka Hamzová působí ve školství již 45 let z toho 12 let v MŠ Červený vrch. Dlouhodobě vede výtvarný kroužek Šikula při MŠ, podílí se na výzdobě mateřské školy. Během distanční výuky připravovala materiály pro předškolní děti. Její příkladný vztah k dětem vytváří ve třídě přátelskou atmosféru. Věnuje se nad rámec povinností i integrovaným dětem a dětem s odlišným mateřským jazykem.

Ivana Kučmašová, MŠ Na Okraji

Ve školství působí paní učitelka Kučmašová již 35 let, z toho 24 let v mateřské škole Na Okraji. Vlídnost a laskavost patří mezi její významné charakterové rysy. Vlídným, pozitivním individuálním působením dlouhodobě spoluvytváří pohodové klima třídy, promýšlí skupinové činnosti i s ohledem na individuální možnosti a potřeby dětí, obzvláště s ohledem na individuální začleňování a pomoci integrovaným dětem.

 

Související články

Důvodem je podle školských odborů a zapojených škol především nesouhlas s navrhovanými úspornými opatřeními na straně státního rozpočtu, která mohou vést ke snižování kvality vzdělávání a ve svém důsledku zásadně omezí možnost rozdělovat početné třídy do menších skupin v rámci výuky k tomu vhodných předmětů, primárně jazyků.

Celý článek23. 11. 2023