SPECIÁL: Termíny zápisů do 1. tříd základních škol

Zápisy v základních školách, jejichž zřizovatem je MČ Praha 6, pro školní rok 2014/2015 budou probíhat v následujících termínech:

Hlavní foto

ZŠ a MŠ Bílá - 4. a 5. 2. 2014, 14.00 - 17.00 hod. - www.zsbila.cz

ZŠ a MŠ A.Čermáka - 4. a 5. 2. 2014, 14.00 - 18.00 hod. - www.zscermaka.cz

ZŠ a MŠ Červený vrch - 4. a 5. 2. 2014, 14.00 - 18.00 hod. - www.zscvrch.cz

ZŠ Dědina - 4. a 5. 2. 2014, 14.00 - 18.00 hod. - www.zsdedina.cz

ZŠ E. Destinnové - 4. a 5. 2. 2014, 14.00 - 18.00 hod. - www.zsemdestinnove.cz

ZŠ a MŠ Hanspaulka - 4. a 5. 2. 2014, 14.00 - 18.00 hod. - www.zshanspaulka.cz

ZŠ a MŠ J.A. Komenského - 4. a 5. 2. 2014, 14.00 - 18.00 hod. - www.jakomenskeho.cz

ZŠ Marjánka - 4. a 5. 2. 2014, 14.00 - 17.30 hod. - www.zsmarjankapraha6.cz

ZŠ Na Dlouhém lánu - 4. a 5. 2. 2014, 14.00 - 17.00 hod. - www.zsdlouhylan.cz

ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 - 4. a 5. 2. 2014, 13.00 - 18.00 hod. -            www.zs-ns2.cz

ZŠ Norbertov - 4. a 5. 2. 2014, 13.00 - 17.00 hod. - www.norbertov.cz

ZŠ a MŠ Petřiny – jih - 4. a 5. 2. 2014, 13.00 - 18.00 hod. - www.zspetrinyjih.cz

ZŠ Petřiny – sever - 4. a 5. 2. 2014, 13.00 - 18.00 hod. - www.zspetriny.cz

ZŠ Pod Marjánkou - 4. a 5. 2. 2014, 13.00 - 18.00 hod. - www.zspodmarjankou.cz

ZŠ a MŠ T.G. Masaryka - 4. a 5. 2. 2014, 14.00 - 17.00 hod. - www.zstgmruzyne.cz

Přehled základních informací je na stránkách MČ Praha 6 v oblasti školství, podrobnější informace k zápisu na stránkách jednotlivých škol.

Více informací na www.praha6.cz/zapis_do_1tridy.html

Přijímání dětí bude probíhat na základě jednotných kritérií, na kterých se společně dohodli ředitelé jednotlivých škol. Přednostně by tak měly být přijaty hlavně děti s trvalým pobytem ve školském obvodu. Jde o takzvanou spádovou oblast, která je stanovena obecně závaznou vyhláškou hlavního města. Následně se bere ohled na to, zda dítě trvale bydlí na území městské části, nebo zda školu navštěvuje starší sourozenec. Poté se přijímají děti s trvalým bydlištěm mimo území MČ Praha 6.

Ne každý si proto vybere školu podle svého přání. „V důsledku nárůstu počtu budoucích prvňáčků museli ředitelé škol přihlédnout k rejstříkové kapacitě škol a stanovili maximální počet otevíraných prvních tříd. Pokud škola dle zveřejněných kritérií některé žáky nebude moci přijmout, rodiče se mohou obrátit na spádovou školu nebo jinou školu s volnou kapacitou. Základní školy pak musí, dle školského zákona, přijmout děti ze spádového obvodu školy,“ vysvětluje radní pro školství Ondřej Balatka.

Přehled jednotlivých spádových obvodů základních škol zřízených městskou částí, stanovených Obecně závaznou vyhláškou o spádových obvodech základních škol č. 20/2011 Sb. hl. m. Prahy, je k dohledání na radničním webu www.praha6.cz/spadove_oblasti.html.

Informace o školách najdou rodiče dětí na webových stránkách jednotlivých škol nebo na webu www.praha6.cz v oblasti školství či na portálu www.jakdoskoly.cz (včetně souhrnného hodnocení škol, přehledu školních vzdělávacích programů a statistických údajů).

O odklad povinné školní docházky je možné žádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku, kteří jsou již do ZŠ přijati, mohou však být školou vyzváni, aby se k zápisu opakovaně dostavili kvůli potvrzení nástupu do školy od září 2014.Ti, kteří přijati nebyli, musí ve vybrané škole o přijetí opětovně požádat.

Seznam přijatých žáků oznamuje škola vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Výsledky zápisu budou zveřejněny 21. února od 10 hod.

Další informace k zápisu podají ředitelé základních škol nebo pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 (tel.  220 189 551 nebo  220 189 456). 

Co s sebou k zápisu

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce, který s sebou vezme rodný list dítěte a občanský průkaz pro potvrzení trvalého bydliště.

Kritéria přijímání dětí do 1. tříd základních škol v Praze 6

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

2. Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže školy.

3. Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 6.

4. Děti, jejichž starší sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praze, je žákem téže školy.

5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.

6. Ostatní zájemci.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude veřejné losování. 

zdroj fotografie: ZŠ Norbertov

zveřejněno: 15. ledna 2014

Související články

Praha 6 pravidelně oceňuje nejlepší učitele ve svých základních školách. Titul Vynikající učitel převzali pedagogové, kteří do své náročné práce přinášejí něco navíc, ať už jsou to atraktivní metody práce, inovace, spolupráce s dalšími institucemi, integrace znevýhodněných žáků nebo vytvářejí inspirativní prostředí pro žáky i kolegy.  

Celý článek27. 9. 2022

Bubenečské základní školy E. Destinnové a nám. Svobody v Praze 6 přivítaly 1. září školáky v nových prostorách. Komplex základních škol se rozrostl o nové třídy i odborné učebny, které vznikly půdní vestavbou. Kapacita obou škol se tak navýšila o 240 míst a obě jsou nyní bezbariérové.

Celý článek1. 9. 2022