VOLBY 2014 V PRAZE 6

Je rozhodnuto. Volební místnosti se úderem druhé hodiny uzavřely. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD - JEDINÉ OFICIÁLNÍ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY - SLEDUJTE KLIKNUTÍM - ZDE!

Výsledky komunálních voleb budou oficiálně vyhlášeny ve Sbírce zákonů nejdříve v úterý 14. října. O den dříve je projedná Státní volební komise.

Volební účast v Praze 6 je k sobotnímu poledni téměř 40 procent. 

To je v porovnání s komunálními volbami v roce 2010 o pět procent méně. 

SLEDUJTE ON-LINE PRAŽSKÉ VOLEBNÍ ZPRAVODAJSTVÍ PŘÍMO - ZDE!

a také ZDE!

Hlavní foto

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMČ PRAHA 6 BĚHEM KOMUNÁLNÍCH A SENÁTNÍCH VOLEB 2014:

Pátek 10. října 2014

Dvorana:
Informační kancelář - ověřování, Czech Point + další služby 8:00 - 14:00

Pokladna 8:00 - 14:00
Podatelna 8:00 - 14:00

Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů  8:00 - 12:00 a 14:00 - 22:00

(pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů)
Detašovaná pracoviště informačních kanceláří budou zajišťovat provoz v běžném režimu od 8:00 do 14:00 hodin.

Sobota 11. října 2014
Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů               8:00 - 14:00
(pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů)

PROKÁŽÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Voliči - státní občané České republiky jsou zapsáni ve výpisu ze stálého seznamu voličů a jde-li o cizince – občana jiného členského státu Evropské unie s trvalým nebo přechodným pobytem v příslušné obci na území České republiky, který požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, ve výpisu z dodatku stálého seznamu voličů.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

Volič, který je občanem jiného členského státu Evropské unie, prokáže svou  totožnost a státní občanství Průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo Potvrzením o přechodném pobytu, popř. cestovním dokladem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo jeho dodatku obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.

Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen mimo jiné hlasovací lístek  označený nápisem „vzor“, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

HLASOVACÍ LÍSTEK

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně.

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů  zastupitelstva obce, který má být zvolen. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů.

Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na  hlasovacím lístku uveden zkratkou. Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o  škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené. Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní  pro danou obec funkci registračního úřadu.

V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Při úpravě hlasovacího lístku se volič může rozhodnout některým z následujících způsobů:

chci hlasovat pro volební stranu – v takovém případě je třeba označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany vybranou volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva, který má být volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

chci hlasovat pro jednotlivé kandidáty – v takovém případě je třeba označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem vybrané kandidáty, pro které volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše však lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Při hlasování ve volbách do zastupitelstev těch městských částí, v nichž byly vytvořeny volební obvody, lze na hlasovacím lístku označit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno v daném volebním obvodu. Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen v daném volebním obvodu, je rovněž uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno výše uvedeným způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

chci hlasovat pro volební stranu i pro kandidáty z jiných volebních stran – v takovém případě je třeba označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které volič hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva, příp. do počtu volených členů zastupitelstva v daném volebním obvodu. Jednoduše řečeno volební strana nezíská všechny hlasy voliče, ale z těchto hlasů se jí odečte tolik hlasů, kolik kandidátů z jiných stran volič zakřížkuje. Pokud by však byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky. Pro hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstva městské části volič použije pouze jedinou úřední obálku.

V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Neplatnost hlasů nastává v těchto případech:

- volič označí křížkem na hlasovacím lístku více než jednu volební stranu

- volič označí křížkem na hlasovacím lístku více kandidátů, než kolik se volí do daného zastupitelstva, příp. v daném volebním obvodu, jsou-li vytvořeny volební obvody

- volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta

- volič nevloží hlasovací lístek do úřední obálky

- volič hlasovací lístek přetrhne

- volič vložní do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva

Preferenční hlasy

Systém hlasování v komunálních volbách se liší od hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V komunálních volbách neexistují tzv. preferenční hlasy, jako je tomu ve volbách do Sněmovny. Přesto je však možné, aby se kandidát z nižšího místa na kandidátní listině přednostně dostal do zastupitelstva, a to za předpokladu, že získá o 10% více hlasů, než je průměr volební strany, na jejíž kandidátní listině kandiduje.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být  v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen  okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Hlasování v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze

Volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního  města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy (tento hlasovací lístek je označen na levém okraji svislým barevným pruhem) a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části do jedné úřední obálky.

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a ve  dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Telefon, kam může volič směřovat na ÚMČ Praha 6 svou žádost:  220 189 757, a další koncová čísla 766, 729, 909.

Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelským nebo konzulárním úřadem České republiky není při volbách do zastupitelstev obcí možné bez předložení potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů příslušným zastupitelským úřadem obecnímu úřadu, popř. v den voleb okrskové volební komisi.

V hl. m. Praze proběhnou volby do 1/3  Senátu PČR  ve volebních obvodech č. 21 (sídlo: Praha 5),  č. 24 (sídlo: Praha 9)  č. 27 (sídlo: Praha 1).

Volební obvod č. 27 Sídlo: Praha 1

zahrnuje území městských částí Praha 1, Praha 7, Praha-Suchdol a Praha-Troja. Dále zahrnuje část území městské části Praha 2, tvořenou k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad, část území městské části Praha 5, tvořenou částí k. ú. Malá Strana ležící na území městské části Praha 5, a část území městské části Praha 6, tvořenou k. ú. Střešovice, částí k. ú. Hradčany, částí k. ú. Bubeneč a částí k. ú. Sedlec, ležícími na území městské části Praha 6. Jedná se o okrsky 6001 – 6012, 6014-6015, 6020, 6043 – 6047, 6059 - 6061, 6104. 

Případné druhé kolo senátních voleb se bude konat : v pátek 17. října 2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod a v sobotu 18. října 2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod.