Snížení počtů sečí trávy ve vytipovaných lokalitách

Dovolujeme si Vás seznámit se skutečností, že v letošním roce budou některé plochy veřejné zeleně záměrně sekány méně, a to z důvodu ochrany biodiverzity území a zlepšení životního prostředí naší městské části.

 

Hlavní foto

MČ Praha 6 se letos rozhodla přistoupit k rozdělení svého území v rámci jednotlivých oblastí na území s obvyklou frekvencí seče trávy (= 8 úkonů za rok) a území se sníženou frekvencí sečí trávy (= 4 úkony za rok). Toto rozhodnutí bylo učiněno z toho důvodu, že při příliš často opakované seči trávy nedochází k vysemenění trav, nevykvetou luční květiny, a tím se výrazně snižuje počet zastoupených rostlinných druhů v trávnících. Má to za následek další negativní návazné jevy – např. omezený výskyt včel a dalších druhů hmyzu. Tím dochází ke snižování biologické rozmanitosti a variability organismů, žijících v těchto lokalitách. Navíc je tu nezanedbatelná skutečnost, že intenzívní seč trávy představuje poměrně vysoké finanční náklady.

Dovolujeme si Vás tedy seznámit se skutečností, že v letošním roce budou některé plochy veřejné zeleně záměrně sekány méně – tedy pokud uvidíte vyšší travní porost, nebude to tím, že by dodavatelská firma neplnila svoje smluvní povinnosti, ale pravděpodobně tím, že daná lokalita byla vytipována do skupiny pozemků se sníženou frekvencí sečí. Zda tomu tak skutečně je si můžete ověřit na mapě s vyznačením všech sekaných pozemků – zeleně jsou označeny ty pozemky, u nichž bude standardní počet sečí, červeně ty, u kterých byla stanovena snížená frekvence sečí.

Po ukončení vegetační sezony bude vyhodnoceno, jak toto opatření splnilo svůj účel a jak jste byli vy - občané, v daném prostředí žijící - s výslednou úrovní údržby veřejné zeleně spokojeni.

Související články

Některé z lokalit Prahy 6 trpí během zimních měsíců zhoršenou kvalitou vzduchu způsobenou lokálními topeništi a vlivem inverzí. Jaké skutečné hodnoty mají koncentrace prachových částic, bude Praha 6 zjišťovat během letošní zimy, a to díky projektu financovanému z Norských fondů.

Celý článek27. 11. 2023