RADA NA MIMOŘÁDNÉM JEDNÁNÍ ODMÍTLA NÁVRH ZMĚN MHD

Praha, 7. 2. 2015 – UVNITŘ ZPRÁVY DOKUMENT – PODROBNÝ KOMENTÁŘ PRAHY 6 K NAVRHOVANÝM ZMĚNÁM MHD. Rada městské části Praha 6 na svém pátečním mimořádném jednání projednala své stanovisko k ROPIDEM navrhovaným změnám MHD po otevření metra A do Motola. „Rada městské části Praha 6 nesouhlasí s redukcí povrchové dopravy MHD v navrhovaném rozsahu,“ píše se v přijatém usnesení. Praha 6 požaduje zrušení tramvaje č. 2, zachování stávající trasy u tramvaje č. 18, 20, 22 a důrazně odmítá hlavně změny u linky autobusu č. 180 a č. 174.

Hlavní foto

„Praha 6 žádá radu hlavního města Prahy a ROPID, aby byly k 6. dubnu 2015 zavedeny jen změny bezprostředně související se zprovozněním prodloužené trasy metra A. Konkrétně jde o ukončení autobusových linek u stanic metra Veleslavín a Bořislavka, dále zrušení tramvajové linky číslo č. 2. Zároveň žádáme,  aby další změny byly provedeny až po vyhodnocení přepravních průzkumů, zpracování oponentních posudků a věcném vypořádání všech připomínek městské části Praha 6. Za druhé rada hlavní město a ROPID žádá, aby posílily MHD v souvislosti se zavedením zón placeného stání,” řekl Ondřej Kolář (TOP 09), starosta městské části Praha 6.

Ostatní navrhované změny považuje Praha 6 za nutné projednat v dostatečném časovém předstihu. Zásadní změny ve vedení linek MHD musí být opřeny o analýzu dodržování jízdních řádů u metrobusů a analýzu směrového zatížení linek. Pro Prahu 6 jsou nepřípustné změny, které navyšují počet přestupů, respektive prodlužují cestovní dobu nebo prodlužují interval.

„Vyzvali jsme radu hlavního města Prahy a společnost ROPID, aby radikální změny ve vedení MHD odložily. Je potřeba čas na prověření alternativ a vypořádání zásadních připomínek Prahy 6. Hlavní město by nemělo opakovat chybu z roku 2012, kdy nebyly připomínky městských částí zapracovány a mnohé změny byly k horšímu,“ řekla Petra Kolínská (SZ), zástupkyně starosty odpovědná za oblast dopravy.

Zároveň rada dodala: Městská část Praha 6 neúspěšně usilovala o včasné projednávání návrhu možných úprav povrchového linkového vedení MHD v souvislosti se zprovozněním nových stanic metra A. Projednání s MČ Praha 6 však začalo teprve 16. ledna 2015 , tj. necelé 2 a půl měsíce  před ohlášeným zavedením změn. uto lhůtu považuje rada městské části s ohledem na rozsah a charakter změn za hrubě nedostatečnou.

Praha 6 požaduje zachování stávající trasy u tramvaje č. 18, 20, 22 a u autobusu č. 180. Další zásadní připomínky má radnice k osmi autobusovým linkám takto:

Autobusové spoje:

108 - požadavek na prodloužení linky k stanici metra Sídliště Petřiny
118 - požadavek na zřízení zastávky v Břevnově
131 - požadavek na zřízení zastávky Sušická
143 - požadavek na zřízení zastávky Hládkov
168 - linku vést ke stanici metra Sídliště Petřiny
174 - požadavek provozovat linku celodenně a celotýdenně
180 - zachovat stávajcí trasu na Vítězné náměstí
191 - použít na místo kloubového busu solo vozy
555 - zajistit změnu trasování linky Šáreckým údolím do ZŠ Bílá a ZŠ
Ant.Čermáka (nad rámec navrhovaných změn)

PODROBNÝ KOMETNÁŘ PRAHY 6 K NAVRHOVANÝM ZMĚNÁM MDH

TRAMVAJ Č. 2:

NÁVRH ROPIDU:Linka je nově v provozu celodenně, celotýdenně v nové trase: Sídliště Petřiny – Hradčanská – Strossmayerovo náměstí – Nádraží Holešovice – Palmovka – Biskupcova – Želivského – Strašnická – Nádraží Hostivař. Ve zrušeném úseku je nahrazena metrem A a linkami 5 a 20. Celotýdenní provoz v sólo vozech.

PRAHA 6: Nově navržená trasa linky tvoří tzv. svazek linek s linkou 1 (delší souběhy linek), cestující by raději viděli více různorodých přímých tras. Pro území Prahy 6 tato úprava nepředstavuje žádný přínos, pro cestující z oblasti Petřin a Střešovic naopak úprava bude znamenat nutnost přestupů při realizaci jízdy po území Prahy 6.

Praha 6 doporučuje využít ušetřenou kapacitu linky pro zřízení nové vnitroobvodové linky v relaci Dejvice – Břevnov, např. ve stopě Červený vrch (nebo Podbaba) – Vítězné nám. – Vozovna Střešovice (nebo Brusnice) – Malovanka – Vypich. Vedení přes Hládkov posiluje stávající linku 25, vedení přes Pohořelec by vytvořilo nové, t. č. neexistující přímé spojení. Výrazně by se usnadnilo přímé spojení mezi centrem MČ a hustě zastavěnou částí Bělohorské třídy.
_______________________________________________________________

TRAMVAJ Č. 5:

NÁVRH ROPIDU: Na lince je celotýdenně navýšena kapacita (dvouvozové nebo kloubové tramvaje) a v úseku Hradčanská – Dlouhá třída je nově vedena přes Strossmayerovo náměstí (v úseku přes Malostranskou je nahrazena linkami 6 a 8).

PRAHA 6: Na území MČ je navrhována záměna vedení s linkou 26 (5 směr Divoká Šárka, 26 směr Pobaba). I když jde o změnu zdánlivě „kosmetickou“, otázkou je její nezbytnost. Ani zde není pozitivně hodnocen „linkový svazek“ linek 5 a 26 (společná trasa v úseku Vítězné nám. – Olšanské hřbitovy).
_______________________________________________________________

TRAMVAJ Č.  6:

NÁVRH ROPIDU: Ve směru od Spořilova je ze zastávky Újezd odkloněna přes Malostranskou, Hradčanskou a Vítězné náměstí do zastávky Nádraží Podbaba, nově je v provozu celodenně, celotýdenně a je navýšena kapacita (dvouvozové nebo kloubové tramvaje). Zlepšení koordinace v úseku Nádraží Podbaba – Vítězné náměstí. V úseku Újezd – Sídliště Barrandov je nahrazena linkami 8 a 15.

PRAHA 6: Linka je nově navržena v trase Podbaba – Spořilov. Zda bude linka v této trase úspěšně přijata a využívána, ukáže až reálný čas. Koordinaci lze provést pomocí jiných linek. Praha 6 vyslovuje neutrální stanovisko.

_______________________________________________________________

TRAMVAJ Č. 8:

NÁVRH ROPIDU: Ve směru od Starého Hloubětína je ze zastávky Dlouhá třída odkloněna na Malostranskou a dále po trase současné linky 20 přes Újezd a Anděl do zastávky Sídliště Barrandov. O víkendech je navýšena kapacita (dvouvozové nebo kloubové tramvaje). V úseku Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Nádraží Podbaba je nahrazena linkami 5 a 26.

PRAHA 6: Linka 8 je odkloněna z území městské části, dle našeho názoru dojde pravděpodobně k poklesu využití ve střední části.
_______________________________________________________________

TRAMVAJ Č. 18:

NÁVRH ROPIDU: Ve směru od Vozovny Pankrác je ze zastávky Karlovo náměstí/Odborů odkloněna po trase současné linky 14 přes Václavské náměstí, Těšnov, Vltavskou, Ortenovo náměstí a dále přes Nádraží Holešovice do zastávky Výstaviště Holešovice. V úseku Karlovo náměstí – Petřiny je nahrazena linkami 2, 6 a 22. O víkendech jsou nasazeny sólo vozy.

PRAHA 6: Zrušení linky na území MČ je nejvíce kritizovaným krokem návrhu změn. Petice s více než 1500 podpisy požaduje zachování linky. Většina petentů jsou občané Prahy 6.Pro občany Petřin a Střešovic je ztráta přímého spojení s oblastí Národní třídy nepřijatelná. Výše uvedené oblasti přicházejí o vytížený spoj do centra města, spoj slouží jako vhodná a adekvátní obsluha Vojenské nemocnice a dále pak studentům VŠ kolejí Větrník a Hvězda, trasa linky 18 prochází několika studentskými cíly Staroměstská - FFUK a PFUK, Národní třída - PedFUK, Karlovo náměstí - 1.LF UK a MFF UK, Albertov – ČVUT, 1.LF a Přírodovědecká fakulta UK. V provedeném anketním šetření byla navržená trasa linky předmětem nejpočetnější kritiky.

Stanice metra Petřiny neřeší dopravní obsluhu nejpozději od stanice Vojenská nemocnice směr centrum (Národní třída, Karlovo náměstí Albertov), a tudíž nemá vliv na využití nově otevřených stanic. V úvahu je třeba vzít také fakt, že stanice metra Hradčanská. Malostranská a Staroměstská nejsou bezbariérové.

Praha 6 jednoznačně požaduje zachování stávající trasy této linky.
_______________________________________________________________

TRAMVAJ Č. 20:

NÁVRH ROPIDU: Ve směru od Divoké Šárky je ze zastávky Újezd odkloněna po trase současné linky (jako její posila) přes Národní třídu, Karlovo náměstí, I. P. Pavlova a Náměstí Míru do zastávky Čechovo náměstí. V úseku Malostranská – Újezd – Anděl – Sídliště Barrandov je nahrazena linkou 8.

PRAHA 6: Linka je nově vedena do Vršovic, mizí spojení Prahy 6 a Anděla a dále na Barrandov (to nemůže plnohodnotně nahradit ani navrhované vedení linky 118). Změna sice není pro MČ zásadní, důvodnost úpravy ale není průkazná. Městská část doporučuje zachování stávajícího vedení linky.
_______________________________________________________________

TRAMVAJ Č. 22:

NÁVRH ROPIDU: Linka je v úseku Malostranská – Národní divadlo odkloněna přes zastávku „Karlovy lázně“.

PRAHA 6: Přínosem úpravy je menší zdržení spojů (dnes trvalé kongesce v úseku Újezd – Malostranská), nevýhodou je ztráta přímého spojení Malé Strany s oblastí Pražského hradu, které je cestující veřejností značně poptáváno. Prohození linky 20 a 22 je uživatelsky nevhodná úprava stávajících zavedených spojů,která nepřináší žádné zlepšení.

Praha 6 doporučuje ponechání stávajícího vedení linky. Upozorňujeme, nicméně, na opakované iniciativy MČ ve věci linkového vedení v oblasti Bílé hory (Bílá hora ↔ linky 22, 25; vložená linka 23 v relaci Vypich (resp. Královka) – Nádr. Strašnice (resp. Kubánské nám.)

_______________________________________________________________

TRAMVAJ Č.  26:

NÁVRH ROPIDU: V oblasti Prahy 6 jede nově z Nádraží Podbaba (v úseku Vítězné náměstí – Divoká Šárka je nahrazena linkou 5). Dále je ze zastávky Olšanské náměstí odkloněna přes Floru do zastávky Olšanské hřbitovy (v úseku Olšanské náměstí – Nádraží Hostivař je nahrazena linkami 2, 9 a 14). O víkendech jsou nasazeny sólo vozy.

PRAHA 6: Zkrácení linky na Olšanské hřbitovy není pro MČ zásadní, důvod pro prohození linek 5 (→ Divoká Šárka) a 26 (→ Podbaba) není vysvětlen. Ve věci „svazku linek“ s linkou 5 platí poznámka u této linky.
_______________________________________________________________

AUTOBUS Č. 108:

NÁVRH ROPIDU: Linka je prodloužena po trase současné linky 264 o úsek Bílá Hora – Sídliště Řepy. Posílení provozu v pracovní dny vloženými spoji v úseku Bílá Hora – Nádraží Veleslavín. Linka je navržena v prodloužené trase o úsek Sídliště Řepy – Bílá hora.

PRAHA 6: Linka po poslední úpravě obsluhovala oblast ulice U Prioru a sídliště Na Dědině. Vedení  trasy není ale pro cestující příliš atraktivní. U této linky lze sledovat nevyužitý potenciál metra, návrh by měl řešit rychlé spojení oblasti Ruzyně, Malého Břevnova a Bílé hory s metrem (variantně stanice Nemocnice Motol nebo Petřiny).

Úprava linky a její vedení k metru Petřiny je požadováno Prahou 6 i Prahou 17 (v této věci bylo uzavřeno memorandum). Pro oblast Petřin tato úprava přináší spojení s obchodním zařízením Kaufland na Vypichu. Praha 6 požaduje realizovat výše uvedenou úpravu vedení linky.

_______________________________________________________________

AUTOBUS Č. 118:

NÁVRH ROPIDU: Linka je prodloužena o úsek Smíchovské nádraží – Anděl – Vozovna Střešovice – Dejvická (vedena Strahovským tunelem). Posílení provozu v pracovní dny dopoledne. O víkendech nově nasazeny kloubové vozy.

PRAHA 6: Nově navržený spoj, vedený Strahovským tunelem, ve stopě Vítězné nám. – Anděl - Spořilov nabízí nové atraktivní spojení mezi sousedními MČ. V anketním šetření byla jako jediná úprava vnímána výrazně pozitivně. Městská část podporuje vznik této linky, ovšem zároveň požaduje zřídit zastávku pro oblast Břevnova, před vjezdem do Strahovského tunelu.

Praha 6 souhlasí a úpravu hodnotí pozitivně.
_______________________________________________________________

AUTOBUS Č. 119:

NÁVRH ROPIDU: Linka je zkrácena ke stanici metra Nádraží Veleslavín. Ve zrušeném úseku je nahrazena metrem a tramvajovými linkami.

PRAHA 6: U linky 119 dochází k předpokládanému zkrácení linky ke stanici metra Nádraží Veleslavín. Jedná se o logický důsledek prodloužení trasy metra. Městská část souhlasí s úpravou.

_______________________________________________________________

AUTOBUS Č. 131:

NÁVRH ROPIDU: Linka je ze zastávky Hanspaulka odkloněna k nové stanici metra Bořislavka.

PRAHA 6: Pozitivem této úpravy je ochota zřídit novou, občany požadovanou, zastávku Sušická (ve směru Hradčanská). Praha 6 doporučuje prověřit možnost zastávku zřídit v obou směrech a upozorňuje na nutnost s tím spojených stavebních úprav chodníku, resp. komunikační zeleně (požadavky stanoví TSK). Městská část souhlasí s úpravou.

_______________________________________________________________

AUTOBUS Č. 142:

NÁVRH ROPIDU:  Nové číslo pro sloučené dosavadní linky 214 a 225 vedené v upravené trase: Nové Butovice – Nad Malou Ohradou – Velká Ohrada – Luka – Stodůlky – Slánská – Staré náměstí – Sídliště Na Dědině – Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín. Obsluha Bílé Hory a Staré Ruzyně je nahrazena linkou 108. Nově metrobus.

PRAHA 6: Zcela nová linka, spojující Nové Butovice, Sídliště Řepy a sídliště Na Dědině se stanicí metra Nádraží Veleslavín, záměr je akceptovatelný a zajímavý pro oblast Dědiny. Připomínky k tomuto vedení vznášejí cestující z oblasti Staré Ruzyně a Liboce, neboť tyto oblasti vynechává. Praha 6 souhlasí s úpravou.

_______________________________________________________________

AUTOBUS č. 161:

NÁVRH ROPIDU:
 Linka je zkrácena ke stanici metra Bořislavka. Ve zrušeném úseku je nahrazena metrem a tramvajovými linkami.

PRAHA 6: Dochází k předpokládanému zkrácení linky ke stanici metra Bořislavka, jde o logický důsledek prodloužení metra. V anketním šetření vnímáno mírně pozitivně. Městská část souhlasí.Trvá požadavek na vyřešení obratiště v oblasti Jenerálky s cílem obnovit přímé spojení na Bořislavku.
_______________________________________________________________

AUTOBUS Č. 168:

NÁVRH ROPIDU: Linka je sloučena s linkou 216 do upravené trasy: Nové Butovice – Nemocnice Motol – Vypich – Poliklinika Petřiny – Vozovna Střešovice – Bořislavka. Nově v provozu celodenně, celotýdenně, v úseku Nové Butovice – Poliklinika Petřiny v provozu pouze v pracovní dny cca do 21:00. V úseku Nemocnice Motol – Nemocnice Na Homolce je nahrazena linkou 167.

PRAHA 6: Linku vytváří současná trasa rušené linky 216 (Bořislavka – Poliklinika Petřiny), prodloužená přes zastávku Nemocnice Motol do zastávky Nové Butovice. S ohledem na dlouhodobé požadavky MČ a jejích občanů požadujeme jako zásadní připomínku pozměnit vedení linky mezi zastávkami Myslivečkova a Vypich tak, aby linka zajížděla přes sídliště Petřiny kolem stanice metra Petřiny a spojovala i tuto oblast s Poliklinikou Petřiny.

Významný je také návrh dopravní obsluhy lokality Baba, zde upozorňujeme, že předkládaný návrh bude zřejmě znamenat nutnost zřízení manipulační zastávky pro krátkodobý odstav autobusů a nezbytného sociálního zařízení pro řidiče. Vznik tohoto zařízení je ovšem značně problematický a podléhá dlouhému povolovacímu procesu (lze očekávat opravné prostředky ze strany místních obyvatel). Pokud bude tato linka zavedena, tak doporučujeme zajistit aktuální průzkum názorů místních občanů.

Praha 6 souhlasí s úpravou a upozorňuje na potřebu ověřit nutnost vzniku zázemí pro řidiče a nutnost provést podrobnější anketní šetření.

_______________________________________________________________

AUTOBUS Č. 174:

NÁVRH ROPIDU: Linka je v úseku Šafránkova – Píškova vedena přes Nové Butovice. V úseku Vypich – Hradčanská jede nově pouze ve špičkách pracovních dnů (nahrazena metrem a linkou 180). V úseku přes Mládí a Luka je nahrazena linkami 142, 179, 301 a 352.

PRAHA 6: Předpokládané zkrácení linky (mimo dopravní špičku pracovních dnů) o úsek Vypich – Hradčanská považujeme za nepřijatelné. Obsluhu ulice Patočkovy a lokality Břevnova jednou linkou bus a to pouze na metro Hradčanská, považujeme za nepřijatelné. Při úpravě provozních parametrů linky 174 dojde k omezení obsluhy Břevnova a úpravou vedení linky přichází ztráta dosavadního přímého spojení Prahy 6 s metrem Luka a okolní exponovanou oblastí Prahy 13. Tato úprava je jedna z nejkritizovanějších úprav v anketě. MČ vyslovuje zásadní připomínku, sice požadavek zachovat celotýdenní a celodenní provoz linky 174 na Hradčanskou.
_______________________________________________________________

AUTOBUS Č. 179:

NÁVRH ROPIDU: Nová trasa: Vypich – Nemocnice Motol – Bucharova – Mládí – Luka – Řeporyjské náměstí – Třebonice. V původní trase (Nové Butovice – Letiště) nahrazena linkami 168.

PRAHA 6: I zde navrhuje ROPID zkrácení linky na Vypich, tato úprava je vnímána velmi negativně a byla předmětem značné kritiky při anketním šetření. Zkrácení linky 179 přináší zrušení velmi žádaného směru, poptávaného nejen ze strany obyvatel sídliště Petřiny, ale významně také ze strany studentů z kolejí Větrník a Hvězda ve směru do Butovic, kde se v Jinonicích nachází kampus Univerzity Karlovy. S touto úpravou je spojen nekomfortní možný přestup mezi linkami 191 a 179 na Vypichu (zastávka 179 umístěna za křižovatkou v Kukulově ulici).

Praha 6 požaduje neukončovat linku na Vypichu, nýbrž na Petřinách, tak aby bylo zachováno dobré spojení Petřin nejen s Vypichem (191), nýbrž i s Prahou 5.
_______________________________________________________________

AUTOBUS Č. 180:

NÁVRH ROPIDU: V oblasti Dejvic je linka nově vedena na Hradčanskou (ve směru na Dejvickou nahrazena linkou 118), v úseku Sídliště Řepy – Zličín vedeny všechny spoje (posílení provozu), posílení provozu v pracovní dny dopoledne v celé trase.

PRAHA 6: Linka 180 je odkloněna v návrhu z dnešní trasy na Vítězné náměstí na konečnou stanici Hradčanská. Ve výhledu počítá ROPID s možným prodloužením linky tunelovým komplexem na Prahu 8.

Považujeme za vhodnější linku 174 vést v celodenním provozu na Hradčanskou (případně dále tunelem) a linku 180 vést na Dejvickou, tak jak je současný stav. Důvod zásadního požadavku MČ – linku 180 vést na Vítězné náměstí je ten, že neexistuje žádné přímé spojení mezi Břevnovem – Vítězným náměstím.

Praha 6 jednoznačně požaduje zachování současného vedení této linky.
_______________________________________________________________

AUTOBUS Č. 191:

NÁVRH ROPIDU: Linka je prodloužena po trase současné linky 179 o úsek Sídliště Petřiny – Ciolkovského – Letiště. Navíc je zřízena zastávka OC Šestka. Posílení provozu v úseku Stadion Strahov – Sídliště Petřiny zkrácením intervalu na polovinu. V úseku Ciolkovského/OC Šestka – Letiště jede pouze část spojů.

PRAHA 6: Linka je ze Sídliště Petřiny prodloužena po trase zkrácené linky 179 přes Divokou Šárku na Letiště VH, zajíždí k OC Šestka (zde nahrazuje rušenou linku 218). Je předpokládáno použití kloubového autobusu, s jehož jízdou je nutno vyslovit zásadní nesouhlas z hlediska únosnosti a šířkových parametrů komunikace Libocká a nemožnosti obsluhy zastávek Litovický potok a Libocká. Zásadní připomínka MČ je – nevhodnost využití kloubového autobusu touto trasou – Libockou ulicí.

Praha 6 souhlasí pouze za předpokladu provozu prostřednictvím sólo vozidel.
_______________________________________________________________

AUTOBUS Č. 214:

NÁVRH ROPIDU: Linka je sloučena s linkou 225 a přečíslována na 142.

PRAHA 6: Návrh je třeba vnímat v souvislosti s ostatními změnami. Připomínky občanů směřují vůči zhoršení obsluhy Bílé hory a zrušení přímého spojení ke stanicím Stodůlky, Luka nebo Zličín (metro B). Praha 6 úpravu akceptuje, za předpokladu zvolení úpravy tras linek 142 a 225.
_______________________________________________________________

AUTOBUS Č. 216:

NÁVRH ROPIDU: Linka je zrušena a v celém úseku nahrazena linkou 168.

PRAHA 6: Viz komentář u aubotusu č. 168.
_______________________________________________________________

AUTOBUS Č. 218:

NÁVRH ROPIDU: Linka je zrušena (Dejvická – OC Šestka) a nahrazena metrem a linkami 142 a 191.

PRAHA 6: Výrazně je tím posílen provoz mezi metrem A a Sídlištěm Na Dědině oproti současné lince 218. Linka je zrušena a v části trasy nahrazena linkou 191. V kontextu ostatních změn je tato úprava zřejmě nevyhnutelná.
_______________________________________________________________

AUTOBUS Č. 225:

NÁVRH ROPIDU: Linka je sloučena s linkou 214 a přečíslována na 142

PRAHA 6: Linka je zrušena a nahrazena linkou 142, záměr je akceptovatelný, ovšem přináší horší dopravní obslužnost oblasti Staré Ruzyně.

_______________________________________________________________

DALŠÍ AUTOBUSY – NÁVRH ROPIDU:

312    Linka je zkrácena ke stanici metra Bořislavka.

316    Linka je zkrácena ke stanici metra Bořislavka.

347    Ve směru Motol zřízena zastávka Vypich.

352    Linka je prodloužena za zastávky Luka přes Mládí a Nemocnici Motol
do zastávky Vypich.

356    Linka je zkrácena ke stanici metra Bořislavka.

380   Linka je prodloužena ze zastávky Zličín přes Lidečskou, Bílý Beránek
a Nemocnici Motol do zastávky Vypich.

PRAHA 6: Městská část Praha 6 úpravy ve vedení těchto linek akceptuje, jedná se o logický důsledek prodloužení metra. Stanovisko k těmto úpravám zřejmě zaujmou samostatně rovněž dotčené městské části.
_______________________________________________________________

AUTOBUS Č. 555:

NÁVRH ROPIDU: Školní linka vedena ulicí V Šáreckém údolí do ZŠ v Lysolajích.

PRAHA 6: Děti z oblasti ale spadají do škol na území Prahy 6 Lysolaje jsou samostatnou MČ. Do loňska byla  školním obvodem ZŠ Bílá, nyní je to ZŠ Čermáka. Požadavek MČ je prověření zajistit  nové trasování školní linky 555 (včetně umístění zastávek), která by svážela děti z Jenerálky, ulicí V Šáreckém údolí, V Podbabě a k ZŠ Bílá a ZŠ Ant. Čermáka.

Související články

Na začátku července zahájí Dopravní podnik hl. m. Prahy dlouho připravovanou výstavbu tramvajové trati směřující k sídlišti na Dědině. Stavba povede z  konečné zastávky „Divoká Šárka“ a vytvoří pět párů zastávek včetně nového obratiště v celkové délce 2,3 km.

Celý článek30. 6. 2022