Pro elektronický podpis na radnici Prahy 6

Svůj vlastní elektronický podpis mohou občané získat i na radnici Prahy 6. Možné to bude od středy 16. června.

Hlavní foto

Radnice ve spolupráci s akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb – společností První certifikační autorita - vytvoří Registrační místo pro vydávání všech typů certifikátů.

„Věříme, že nová služba radnice usnadní všem získání požadovaných certifikátů, ale také usnadní i elektronickou komunikaci se státní správou a samosprávou a tím i ušetří pracovní čas," domnívá se starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. Registrační místo bude sloužit k ověření údajů žadatele o certifikát a k bezprostřednímu vydání certifikátů, který zde žadatel získá. Na radnici Prahy 6 budou vytvořena nejprve 2 pracoviště a výhledově se počítá i se třetím.

V rámci elektronizace vybraných agend veřejné správy bude umožněno občanům, zaměstnancům institucí a organizací státní správy a také pracovníkům komerční sféry získat certifikáty prostřednictvím informační kanceláře ve Dvoraně Úřadu městské části Praha 6. Tyto certifikáty jsou významné zejména pro elektronickou komunikaci v oblasti státní správy a samosprávy, dále také pro datové schránky, aplikace využívající zaručený elektronický podpis – e-Fakturace, e-Archiv apod.

Kvalifikovaný certifikát
Je vhodný především pro komunikaci občanů se státní správou a samosprávou, stejně jako pro komerční aplikace. Kvalifikovaný certifikát využijí všichni občané, firmy, úřady a také např. lékaři, advokáti nebo firmy komunikující často s Českou správou sociálního zabezpečení, s finančními úřady, se zdravotními pojišťovnami s celním úřadem aj.

Kvalifikovaný certifikát je vytvořen tak, že splňuje všechny aktuální požadavky dané legislativou, zejména Zákonem o elektronickém podpisu (Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 226/2002 Sb.). Pro firmy i ostatní uživatele znamená používání kvalifikovaného certifikátu výraznou časovou úsporu a volnost (např. odpadá nutnost vyřizování záležitosti pouze v úředních hodinách).

Komerční certifikát
Komerční certifikát je vhodný pro použití v uzavřených systémech, kde je mezi účastníky bezpečné komunikace současně uzavřena smlouva, řešící mimo jiné i podmínky komunikace. V daném případě jej lze použít pro tvorbu elektronického podpisu. V současné době mají komerční certifikáty dále své místo zejména tam, kde nelze podle současné legislativy kvalifikované certifikáty použít, a to pro šifrování a autentizaci.

Postup k získání certifikátu
Před návštěvou příslušného pracoviště na Úřadu MČ Praha 6 je potřeba nejprve seznámit se s postupy a podmínkami, jejichž splnění je nutné pro získání certifikátů. Veškeré potřebné informace lze získat na webu společnosti První certifikační autorita, a.s., tedy na www.ica.cz Také na webu úřadu MČ Praha 6 jsou poskytnuty odpovídající informace, včetně informací o provozu pracovišť, vydávajících certifikáty.

Nejprve je třeba vyplnit elektronickou žádost o vydání certifikátu, která je dostupná na webových stránkách společnosti První certifikační autorita, a.s. www.ica.cz

Poté žadatel přijde s touto žádostí do Informační kanceláře Dvorana v přízemí budovy Úřadu Městské části Praha 6, na adrese Čs. Armády 23, kde ji pracovníci zpracují (přibližně 5 – 10 minut). Platbu za obdržený certifikát provede žadatel na základě obdržené faktury přímo na účet společnosti První certifikační autorita, a.s. Platba za vydaný certifikát se tedy neprovádí hotově. Certifikát začne být platný v okamžiku vydání.

Platnost kvalifikovaného certifikátu je vždy jeden rok a ještě před vypršením jeho platnosti si ho mohou držitelé sami prodloužit na základě výzvy, kterou obdrží od společnosti První certifikační autorita, a.s., e-mailem. Tuto výzvu obdrží jednak 21 dní před koncem platnosti certifikátu a dále 7 dní před koncem jeho platnosti. Obnova se provádí on-line přímo z počítače držitele certifikátu, tedy není nutná návštěva pracoviště registrační autority.

Kvalifikovaný certifikát může být vydán i jako součást výhodného balíčku TWINS, který kromě kvalifikovaného obsahuje i komerční certifikát, jenž lze využít například pro bezpečný přístup do datové schránky.

Potřebné dokumenty a doklady k žádosti
S ohledem na nutnost vždy řádně prokázat totožnost žadatele o certifikát a dále doložit všechny náležitosti pro vydání konkrétního typu certifikátu :

§ kvalifikovaný certifikát
§ komerční certifikát
§ certifikát TWINS (dvojice složená z kvalifikovaného a komerčního certifikátu)
§ kvalifikovaný systémový certifikát
§ komerční serverový certifikát

Proces získání certifikátu znázorňuje schéma: