Praha 6 představila nový logotyp

Právě v roce, kdy městská část slaví 85. výročí svého vzniku, dochází k velmi významné události – vytvoření loga a logotypu. Praha 6 se tak stala první městskou částí v hlavním městě s vlastním logem. Dosud městskou část identifikoval znak a prapor. Dalším symbolem, který je platný od roku 2002 je Den Prahy 6 a nyní se k tomu přidává i logo.

Hlavní foto

85 let Prahy 6
Letos je to osmdesát pět let, kdy bylo rozhodnuto, že se převážná část území, tvořící dnešní Městskou část Praha 6, stala součástí hlavního města. Dne 4. září roku 1920 podepsal totiž první prezident Československé republiky T.G.Masaryk zákon č. 114/1920, kterým se osm z deseti katastrálních území dnešní Městské části Praha 6 – Bubeneč, Břevnov, Dejvice, Liboc, Sedlec, Střešovice, Veleslavín, Vokovice – staly součástí hlavního města. Tento den (4. září) proto radnice Prahy 6 vnímá jako den vzniku městské části – Den Prahy 6, která je dnes jednou z nejžádanějších pro bydlení, administrativu i diplomatická a obchodní zastoupení nejen v hlavním městě, ale i v rámci celé republiky. Později se součástí Prahy 6 staly ještě katastry části Hradčan a Ruzyně.

I v letošním roce proběhne udílení čestného občanství, a to v pátek 2. září 2005 v břevnovském klášteře. Zároveň se v areálu kláštera uskuteční na počest čestných občanů koncert. V neděli 4. září pak bude vernisáží v Písecké bráně zahájena fotografická výstava, zobrazující dominanty a zákoutí Prahy 6. Autorem fotografií je známý pražský fotograf Jiří Macht.

Součástí výstavy bude i vyhlášení výsledků a předání hodnotných věcných cen soutěže, která je určena dětem a studentům školních zařízení se sídlem v Praze 6. Soutěž má za cíl prohloubit zábavnou formou vztah dětí a studentů k městské části. Soutěž byla vyhlášena 13. června a končí 30. června 2005. Je určena pro děti a studenty dvou věkových kategorií – I. stupně, kteří soutěží v kresbě na téma: „Praha 6 – místo kde žiju, bydlím a chodím do školy“ a II. stupně, pro které je připravena na webu Prahy 6 interaktivní počítačová soutěž „Putování šestkou“, zaměřená na historii i současnost městské části. Více ZDE

Právě v roce, kdy městská část slaví 85. výročí svého vzniku, dojde k velmi významné události – vytvoření loga a logotypu. Praha 6 se tak stane první městskou částí v hlavním městě s vlastním logem. Dosud městskou část identifikoval znak, prapor, další symbol, který je platný od roku 2002 je Den Prahy 6 a nyní se k tomu přidává i logo.

“V životě firmy, instituce či jedince jsou z hlediska public relations neboli vztahů s veřejností nejdůležitější pouze tři události – vznik, zánik a změna. A v procesu změny se vytvořením nového vizuálního stylu nachází právě Praha 6,“ zdůvodnil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.
„Dnes již nestojí otázka ve smyslu, zda design ano či ne, ale jakou kvalitu design má a jak dobře komunikuje své vlastnosti občanovi,“ domnívá se opoziční zastupitel Radomír Leszczynski, mimo jiné autor současného jednotného vizuálního stylu ČSA, a dodává: „Design jako v našem případě je aktivní součást dobré a jasné komunikace úřadu městské části s veřejností, tedy součástí služby veřejnosti. Stane se významným faktorem v harmonizaci prostředí Prahy 6“.

Prosazování záměrů Městské části Prahy 6 vyžaduje jednotnou vizuální komunikaci s veřejností a nejrůznějšími organizacemi. Jednotný vizuální projev posiluje věrohodnost Prahy 6 a vytváří předpoklady k úspěchům na všech úrovních vystupování Městské části Praha 6 jako jednotného celku.

Jednotný vizuální styl vnímají také zaměstnanci radnice. Je-li silný a jednotný, pozitivně ovlivňuje pocit sounáležitosti k instituci.

Nejdůležitějším prvkem jednotného vizuálního stylu je základní ochranná známka (logotyp) – značka Městská část Praha 6. Dalšími prvky jsou barevnost a typy písma užívaného radnicí. Tyto tři konstanty – logotyp, barevnost a písmo – jsou základními kameny, na kterých je vizuální projev vystavěn. Logotyp by měl být především funkční a měl by pomáhat při propagaci a komunikaci s okolím.

Zásady jednotného vizuálního stylu jsou shrnuty v grafickém manuálu. Obsahuje souhrn informací, které umožní pochopit a aplikovat vizuální styl Prahy 6. Grafický manuál je závaznou normou, kterou každý pracovník podílející se na aplikaci jednotného stylu instituce musí dodržovat.

Grafický manuál identity nemůže popsat všechny předpokládané varianty. Dává však uživateli dostatečnou volnost při tvorbě dalších aplikací. Grafický manuál identity ve čtyřech kapitolách jasně definuje a kodifikuje:

I. Logo - výběr definitivního logotypu nebyl jednoduchý, procházel mnoha síty, byl hodnocen různě sestavenými skupinami a až nakonec byl vybrán ten, který je nyní prezentován. Zvítězily věcné argumenty: jednoduchost (tedy snadná zapamatovatelnost) a současný výraz nepodléhající módním vlnám (tak, aby logotyp sloužil po dlouhý čas). Číslice „6“ v logu je speciálně vymodelovaná (nejde o typizované písmo) a také písmo v logotypu je upravené.

II. Tiskoviny - vizitky, dopisní papíry, obálky, faxové zprávy, vnitřní sdělení, zápisy z jednání, tiskové zprávy, objednávky a faktury, oznámení na úřední desku, záštity, vítání nových občánků, blahopřání k uzavření sňatku, blahopřání ke zlaté svatbě.

III. Prezentace  - tematické akce, plakáty a letáky, pozvánky, layout časopisů Šestka, webových stránek, informačních brožur, propagačních a prezentačních předmětů, užitkových vozů.

IV. Orientaci - označení zaměstnanců úřadu, orientační systém v interiéru radnice, orientační systém v exteriéru městské části, označení majetku městské části, informační piktogramy.

Symboly Prahy 6

Logo
Logo je postaveno na průniku dvou základních geometrických tvarů – čtverce a kruhu. Spojení obou tvarů odkazuje ke konstruktivistické a funkcionalistické architektuře 30. let, která nalezla zvláště na území Prahy 6 své maximální uplatnění.
Klidové čtvercové pole s textovým označením je v tvarovém kontrastu s ideálním kruhem a bílou šestkou. Číslice sleduje přirozenou návaznost čtení a je logickou dominantou obsahu. Barevnost loga se odvíjí od znaku městské části. Základem je modrá, kruhové pole s bílou šestkou může variantně citovat heraldickou žlutou z rohů berana.
Čtvercová plocha s textovým označením není v rozporu s logem Prahy, volně cituje jeho tvarosloví, při zachování vlastní originality a logické dominance číselného označení. Aplikace loga na základní administrativní tiskoviny prokazuje jeho vhodnost, jsou výtvarné a noblesní. Spojení loga s fotografickými symboly, ilustracemi jednotlivých aktivit městské části jsou naznačeny, vytváří bohatý dekorativní celek a mohou být dále rozvíjeny tak, aby jednoznačně naplňovaly svůj obsah a smysl.
Největší předností tohoto loga a jeho aplikací je oproštění od módních prvků, uplatnění základních geometricky čistých tvarů a jednoduchých a přehledných forem, vše úhledně „sbaleno“ při zachování prostoru pro vtip a poezii. Logo je nadčasové obsahem i formou. Autorem loga je Michal Kopecký, student Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze.

Znak
Ze všech bývalých obcí tvořících dnešní Městskou část Praha 6 měla svůj znak pouze města Bubeneč a Břevnov. Obec Bubeneč byla Nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josefa I. Ze dne 26. 10. 1904 povýšena na město a zároveň jí byl udělen i znak. Ve znaku je figura berana jako mluvící znamení, narážející na původní název obce – Přední Ovenec, který se zkomolením a vlivem sousedních Buben změnil na Bubeneč. Obec Břevnov byla také povýšena na město Nejvyšším rozhodnutím císaře a to dne 27. 4. 1907, avšak nevyžádala si příslušný majestát o povýšení a o znaku. Přesto Břevnov vlastní znak užíval. Tyto dva existující historické znaky se také staly podkladem pro návrh Jiřího Rathouského, který po úpravách zvítězil ve veřejném výběrovém řízení na znak Městské části Praha 6. V současném znaku jsou zastoupeny historické symboly Bubenče, na jehož katastrálním území se nachází radnice městské části, a Břevnova – historicky nejstarší součásti Prahy 6, a to ve spojení se symboly města, konkr. hradební zdí a určením městské části, tedy šestihroté hvězdy.

Prapor
Z návrhů na prapor Městské části Praha 6 byl vybrán návrh Jana Dvořáka, který byl rovněž mírně modifikován. Prapor respektuje základní barvy znaku, tj. modré a červené. Takto přijaté a zastupitelstvem schválené návrhy na znak a prapor byly Praze 6 jako její symboly uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 31.1.1997.

Slovníček pojmů
Logo
je grafický symbol, který vizuálně identifikuje společnost, jednotlivce nebo událost. Pokud je logo doplněno textem (názvem), jedná se o logotyp. Jestliže logo (logotyp) navíc zaregistrujeme, získáme kombinovanou obchodní známku.


Znaky kvalitního logotypu
Jasný a zapamatovatelný vzhled
- značka musí být jednoznačně rozpoznatelná a snadno zapamatovatelná. Musí být vnímána jako celek a nikoliv jako skupina detailů. Při druhém či třetím setkání se značkou by měl stačit jen letmý pohled, aby bylo jasné, o co se jedná.
Je odpovídající - lze mít skvělou značku, ale pokud neodpovídá záměrům, bude spíše nefunkční přítěží.
Jednoduchost - logotyp musí být jednoduchý a měl by obsahovat pouze jeden grafický nápad, vtip, význam. Čím kratší text, tím jednodušší provedení loga.
Je nositelem jednoho sdělení - logotyp by měl vyjadřovat pouze jeden postoj, jednu ideu. Značka, která toho musí sdělit hodně, podle toho také vypadá.
Unikátnost - logotyp nemusí být jedinečný světově, stačí když bude dostatečně originální v oblasti a dosahu vašeho podnikání.

Dalším velmi důležitým prvkem v jednotné vizuální komunikaci Prahy 6 je také sjednocení webové domény s veškerými emailovými kontakty úřadu. V praxi to znamená, že emaily xy@p6.mepnet.cz už neplatí a v platnost vstoupily emailové kontakty ve zcela logické podobě: xy@praha6.cz.

Praha 6 tak opět jako první městská část v hlavním městě opouští „mepnet.cz“ a sjednocuje své webové stránky www.praha6.cz a emailovými adresami xy{zavináč}praha6{tečka}cz.
“Jedná se o krok naprosto logický, velmi jednoduchý, nicméně uživatelsky velmi přívětivý a intuitivní. A to jsou opět argumenty, které vedou k posílení komunikace s občany,“ domnívá se starosta Chalupa.

Pozn.:
Staré emailové adresy xy{zavináč}p6.mepnet{tečka}cz budou nadále také platit, veškerá pošta na ně zaslaná však bude přesměrována a při odpovědi se již bude zobrazovat správný formát.

O autorovi logotypu:

Michal Kopecký - autor

Profesní úspěchy, realizace:
2005 Logo a jednotný vizuální styl Středočeského kraje 2004 Časopis Design Trend 21

Profesní praxe:
2004 – 2005 freelance designer

Klienti:
Středočeský kraj, Městská část Praha 6, Design Centrum ČR, Boomerang Promotion, Úřad pro ochranu osobních údajů, Scandium, Starkon, a další

Spolupráce na:
Manuál jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice
Manuál jednotného vizuálního stylu Města Brna
2003 Rooney & Bennett – Artdirector
2002 Prague DC - Grafik, Grafický designér
2001 – 2002 Tiskárna Visit - Grafik, DTP operátor
1997 – 2001 Reprocolor – Grafik

Vzdělání:
od 2001 - Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze (obor: graficky design a vizuální komunikace)