Praha 6 může díky evropským financím pokračovat v rozvoji vzdělávání v rámci programu MAP IV

Praha 6 získala dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci projekt Místní akční plán vzdělávání Praha 6 – IV. Díky tomu může pokračovat v podpoře mateřských, základních a základních uměleckých škol a dalších partnerů, nadále rozvíjet spolupráci všech aktérů, zajistit aktualizaci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území celého správního obvodu městské části Praha 6 a jeho vyhodnocení.

Hlavní foto

Nedílnou součástí projektu bude realizace vzdělávacích aktivit uvedených ve schváleném MAP. Projekt přímo navazuje na MAP I, II, a III. Projekt získal velmi dobré hodnocení, jeho rozpočet 9 462 632 Kč byl schválen v plné výši. Realizace projektu byla již zahájena a bude probíhat do prosince roku 2025.

„Jako místostarostka pro školství jsem hrdá na to, že Praha 6 může pokračovat v realizaci Místního akčního plánu vzdělávání. Tento projekt nám umožňuje nejen posilovat naše vzdělávací instituce, ale také inovovat a zavádět nadstandardní iniciativy, jako žákovské parlamenty a rozmanitá školení, tedy aktivity, které přímo obohacují vzdělávací zkušenosti našich dětí," říká místostarostka městské části Praha 6 Mariana Čapková.

Co projekt MAP IV přinese:

Projekt bude navazovat na projekt MAP III a oproti minulé realizaci, která se soustředila zejména na udržení nastavených spoluprací, jejich prohlubování a plánování, se zaměřuje také na samotnou implementaci navržených aktivit a opatření zahrnutých v připravených akčních plánech, bude reagovat na nové výzvy, které přináší nejen rozvoj technologií.

Projekt se také zaměří na tvorbu, nastavení a upevnění spolupráce mezi zřizovatelem, školami a dalšími aktéry ve vzdělávání. Důraz bude kladen na  zintenzivnění komunitní spolupráce, a  to zejména s  vysokými školami působícími na území městské části, neziskovými organizacemi zajišťujícími neformální vzdělávání a školskými zařízeními nestátního charakteru. U těch očekáváme přínos z hlediska inovativních přístupů ke vzdělávání a přenos zkušeností.

Příklady plánovaných aktivit:

Pro pedagogy: využití virtuální reality v praxi, AI ve vzdělávání, práce s Geogebrou, semináře pro ředitele, wellbeing, sdílení zkušeností…

Pro děti a žáky: finanční gramotnost, zdravověda a pravidla první pomoci, podpora rozvoje nadaných žáků, městský žákovský parlament…

Pro rodiče: semináře a setkávání zaměřená na pomoc rodičům při výchově dětí jako například výchovné problémy s dětmi a jak jim předcházet, ohrožení dětí technologiemi  apod.

Veškeré činnosti a aktivity projektu budou směřovat k systémovému řízení a plánování, které bude Praha 6 moci zajistit i po ukončení podpory místního akčního plánování.

Život kolem nás, rozvoj společnosti, technologií přináší nové výzvy. Školy nemohou setrvávat na zažitých zvyklostech, tématech a postupech, musí umět reagovat na změny a připravit na ně své žáky. Projekt jim chce na této cestě pomoci a podpořit je.

 

 

Související články

U příležitosti Dne učitelů Praha 6 pravidelně oceňuje své nejlepší učitele ze svých základních i mateřských škol. Titul Vynikající učitel na návrh svých ředitelů přebírají pedagogové, kteří do své náročné práce přinášejí něco navíc, ať už jsou to atraktivní metody práce, inovace, spolupráce s dalšími institucemi, integrace znevýhodněných žáků nebo vytvářejí inspirativní prostředí pro žáky i kolegy.  

Celý článek28. 3. 2024

V souvislosti s nárůstem počtu případů černého kašle v Praze a celé ČR oslovuje městská část Praha 6 postupně jednotlivé školy a napomáhá koordinaci opatření, která zavádí a doporučuje hygienická stanice. Ta ostatně již v minulých dnech začala jednotlivé školy kontaktovat s informacemi a doporučením, jak v tomto případě postupovat.

Celý článek14. 3. 2024