Praha 6 má prestižní Národní cenu kvality ČR

Praha, 27. 11. 2013 - Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za Společenskou odpovědnost. Městská část Praha 6 získala ocenění v programu Model START Plus – Úspěšná organizace.

Hlavní foto

„Úřad městské části Praha 6 bývá tradičně spojován s moderními formami poskytování služeb a komunikace s veřejností, centrální dvoranou služeb počínaje a účastí občanů ve výběrových komisích či mobilní aplikací pro chytré telefony konče. Jsem velmi potěšen, že nyní může být spojován také se systematickou aplikací metod řízení kvality,“ řekl Jan Holický, tajemník úřadu městské části Praha 6.

Městská část Praha 6 pokrývá území více než 40 km a se svými téměř 100 tisíci obyvateli se řadí k největším samosprávným celkům České republiky. Rozkládá se od hranic historického centra Prahy až k okrajovým oblastem města a v rámci svého území zahrnuje všechny druhy zástavby, např. zajímavé části typické vesnické zástavby, sevřené bloky činžovních domů, ale i kultivovaná panelová sídliště. To vše je doplněno zelení, přírodními parky a terénními útvary, které činí tento prostor velmi žádaným pro bydlení, administrativu i diplomatická a obchodní zastupitelstva.

Významnou dominantou centrální části Dejvic je areál vysokých škol, který svou formou a obsahem spoluutváří charakter městské části. Díky mezinárodnímu letišti Ruzyně je Praha 6 vnímána jako vstupní brána nejen do hlavního města Prahy, ale i do celé České republiky. Na území městské části dnes najdeme i hradb y spadající do Pražské památkové rezervace, jedinečné architektonické skvosty jako Loosovu vilu, Břevnovský klášter nebo letohrádek Hvězda.

Praha 6 je často označována jako čtvrť „zelená“, „diplomatická“ nebo „vysokoškolská“. Je to ale i čtvrť s kvalitní architekturou přelomu 19. a 20. století, s komfortně založenými městskými prospekty, alejemi stromů a úměrnými náměstíčky.

O servis a plnění úkolů v rámci samostatné i přenesené působnosti se stará přibližně 300 pracovníků Úřadu městské části Praha 6. Ten se dlouhodobě snaží profilovat jako moderní a otevřená instituce s důrazem na oblast elektronických služeb a komunikaci s veřejností.

V programovém prohlášení na stávající volební období se vedení radnice přihlásilo k systematickému zvyšování kvality řízení a pro naplňování tohoto cíle se městská část stala v září letošního roku držitelem certifikátu shody systému managementu kvality s normou ISO 9001:2008.

Seznam všech oceněných naleznete zde: http://www.narodnicena.cz/admin/files/Seznam_ocennch_2013.pdf

Národní cena kvality ČR

  • mocný nástroj pro přivedení firmy k úspěchu
  • prestižní ocenění vysoce hodnocené i v zahraničí
  • možnost porovnat své kvality s těmi nejlepšími

Národní cena kvality České republiky přišla v době, kdy české podniky byly více konfrontovány s konkurenčním prostředím nejen ve světě, ale i na domácím trhu. Program měl za cíl veřejně ocenit podniky, které systematicky zlepšovaly jakost všech svých činností a dosahovaly tak výsledků, které jim umožňovaly v tvrdém konkurenčním prostředí dosahovat vynikajících výsledků. Tento program je určeni pro inspiraci, povzbuzení a poučení těch, kteří se dosud touto cestou nevydali. Při přípravě byly využity zkušenosti získané ve vyspělých zemích z obdobně fungujících programů.

V roce 1997 byl model české ceny v plném rozsahu harmonizován s modelem Evropské ceny. Držitelé ocenění v programu jsou slavnostně vyhlášeni při příležitosti Evropského týdne kvality v České republice.

V roce 2001, vláda svým usnesením č. 806 o Národní ceně České republiky za jakost jako součásti Národní politiky podpory jakosti vyslala veřejnosti jasný signál své podpory tomuto programu. Na základě tohoto usnesení se vyhlašovatelem programu stala Rada ČR pro jakost, organizátorem z pověření rady i nadále zůstalo Sdružení pro Cenu České republiky za jakost a předáním Národní ceny byl pověřen předseda vlády. V roce 2008 došlo ke změně terminologie. Nové názvy jsou:

NÁRODNÍ CENA KVALITY ČR
RADA KVALITY ČR
NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY

Program Národní ceny kvality ČR je určen pro organizace podnikatelského a veřejného sektoru.

Podrobné informace o Národní ceně kvality ČR, včetně možnosti přihlásit se do programu získáte zde: http://sokcr.cz/narodni-cena-kvality-cr/aktualni-informace

Model START PLUS

Pokud je firma dobře řízená nebo je držitelem certifikátu ISO 9001 a má zájem o získání informací o stávající úrovni firmy a na hledání cest pro zlepšování a inovaci řízení, může realizovat opět sebehodnocení formou odpovědí na otázky dotazníku.

Tento model již vyžaduje sepsání náročnější sebehodnotící zprávy (vyplněný dotazník sestávající z odpovědí na jednotlivé otázky). Jednotlivé odpovědi jsou již ale posuzovány z více pohledů.

U části PŘEDPOKLADY jsou to Přístup, Aplikace, Měření a Zlepšování. U části VÝSLEDKY je nutno sledovat trendy a cíle. Vyplněný dotazník může sloužit jak pro vnitřní potřeby firmy, tak i, pokud se forma přihlásí, i o hodnocení nezávislým vyškoleným hodnotitelem v programu Národní ceny.

Realizací modelu je opět pověřeno Sdružení pro oceňování kvality (SOK), kde lze získat všechny potřebné informace. Pokud hodnocení dopadne pozitivně, získá firma buď ocenění za zapojení do programů Národní ceny kvality a diplom „PERSPEKTIVNÍ FIRMA“ s platností na 3 roky, nebo ocenění za zvýšení výkonnosti a diplom „ÚSPĚŠNÁ FIRMA“. Následně se může přihlásit do programu Národní ceny kvality EXCELENCE.

Další informace zde: http://www.narodnicena.cz/modely-start-a-start-plus/modely-start-a-start-plus