Počet pracovníků radnice klesne o desetinu

Počet zaměstnanců radnice Prahy 6 klesne o desetinu, tedy zhruba o 35 lidí. Ukázal to personální audit, který si nechala radnice vypracovat. Celková finanční úspora po realizaci závěrů auditu bude 14 miliónu korun ročně.
Hlavní foto

„Po auditorovi jsme chtěli, aby posoudil stávající procesy a činnost úřadu, efektivitu vykonávaných činností jednotlivými pracovníky a následně doporučil opatření, která povedou ke snížení nákladů a také k vyšší efektivitě. Auditor zároveň navrhl optimální počet pracovních míst,“ vysvětlil zadání starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Výsledky auditu budou realizovány ve dvou fázích:

1/ v červnu odejde z radnice 25 lidí a budou sloučeny dva odbory do jednoho – odbor dopravy a odbor péče o prostředí,

2/ na podzim pak bude snížen počet zaměstnanců o dalších deset a proběhnou další změny v organizační struktuře radnice.

Na radnici pracuje 377 lidí, a to ve většině případů úředníků. Podle auditu se práce některých zdvojují a některé agendy je možno sloučit. Úsporu pracovních sil přinese i změna organizačního členění radnice.

Audit na radnici probíhal 3 měsíce, od března do května. Prováděla ho agentura BNV consulting, která má za sebou již zkušenosti z personálních auditů Magistrátu hl.m.Prahy a městských částí Prahy 4, 7, 11, 12.

Součástí auditu byla v první fázi analýza procesů a činností jednotlivých pracovníků radnice, analýza vybraných agend a statistických údajů, analýza formou dotazníků všech zaměstnanců úřadu a rozhovory s vedoucími jednotlivých odborů. Ve druhé fázi audit pokračoval analýzou formou detailnějších rozhovorů s pracovníky, analýzou formou pozorování na místě a analýzou „snímků dne“ u všech pracovníků.

Proč provádět personální audit?
Mezi významný, moderní a v mnoha ohledech často podceňovaný nástroj pro zjišťování stavu v řízení a fungování organizací s ohledem na řízení lidských zdrojů patří personální audit. Základní význam a smysl personálního auditu spočívá tedy v tom, že nejde a v žádném případě se nesmí jednat o kontrolu práce odpovědných vedoucích a jimi řízených oddělení, ale zejména o posuzování stavu v oblasti řízení, personální práce a o hledání problémů za účelem hlubšího poznání a pochopení některých trendů v organizaci pro zahájení trvalého zlepšování.