Obecní nájemníci v době rekonstrukce domu budou mít slevy

Radní Prahy 6 se rozhodli poskytovat slevy nájemníkům, kteří bydlí v domech, které radnice neprodávává a které opravuje.
Hlavní foto

Za první měsíc bude odpouštěno nájemné v plné výši, v dalších měsících 40 procent nájmu při úplných rekonstrukcích a 20 procent nájmu při částečných opravách.
„V průběhu provádění prací při rekonstrukcích obecních bytů a domů dochází ke značnému omezení provozu v opravovaných bytech, společných prostorách domů a také nejbližšího okolí opravovaného domu. Jako rozumní vlastníci tuto situaci chápeme a chceme ji nájemníkům kompenzovat,“ vysvětlil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Kromě zvýšené prašnosti a hlučnosti komplikuje bydlení nájemníkům omezení dodávek prakticky veškerých energií a v neposlední řadě dochází po určitou dobu i k omezení používání koupelen a sociálních zařízení.

Současná praxe slev z nájemného vycházelo z toho, že po skončení rekonstrukce požádal nájemce formou písemné žádosti správní firmu o poskytnutí slevy. Správce připravil individuálně ke každé žádosti usnesení pro jednání rady, která pak rozhodovala o výši poskytnuté slevy. Tato praxe je nevyhovující, proto radní schválili nový systém poskytování slev, který celou proceduru zjednodušuje. „Především ale nájemníci své peníze ve formě slevy získávají hned a nemusejí čekat na ukončení celého administrativního procesu,“ tvrdí Chalupa.

Nový návrh Prahy 6 rozlišuje případy, kdy jsou práce prováděny přímo v bytě nájemce, dále kdy je komplex prací prováděn ve společných prostorách domu nebo nejbližšího okolí a dále i případy, kdy jsou v domě prováděny jen jednotlivé opravy. Dále návrh řeší možnost na nezbytně nutnou dobu, ale maximálně po dobu jednoho měsíce, nabídnout nájemcům náhradní ubytování za podmínek, že nájemci bude přiznána sleva z nájemného u bytu, který pro rekonstrukci dočasně opustí a náhradní ubytování si uhradí sám nájemce. Zároveň bude nájemcům umožněno uložení věcí z vystěhovaného bytu po dobu nezbytně nutnou do skladovacích prostor.

Nový postup při poskytování slev z nájemného při rekonstrukcích bytového fondu Prahy 6:

1. sleva z nájemného bude poskytována všem oprávněným nájemcům bytových i nebytových jednotek, ve kterých bude provedena jejich celková rekonstrukce:

a) za zhoršené podmínky užívání pronajatých prostor při provádění prací v předmětu nájmu bude poskytnuta jednotná sleva ve výši 100% z nájemného po dobu jednoho měsíce bez ohledu na dobu prováděných prací v jednotce

b) po zbylou dobu trvání prací ve společných prostorách domu a exteriéru domu podle smlouvy o dílo se zhotovitelem bude poskytnuta jednotná sleva ve výši 40% z nájemného

2. sleva na nájemném ve výši 20 % bude poskytována všem oprávněným nájemcům bytových i nebytových jednotek v domech, ve kterých bude prováděna částečná rekonstrukce

3. pro určení celkové výše slevy bude celková doba trvání prací ze smlouvy se zhotovitelem díla zaokrouhlena na celé měsíce podle celkového počtu kalendářních dnů

4. slevy budou vyčísleny pro celý dům na jednotlivé bytové i nebytové jednotky a nájemcům zohledněny ve výši předepsaného nájmu a oznámeno před zahájením prací.

5. před poskytnutím slevy bude návrh konkrétních slev určeným nájemcům předložen Radě městské části Praha 6 ke schválení

6. v případě potřeby bude nájemcům poskytnuto náhradní ubytování po dobu nezbytně nutnou, ne delší než jeden měsíc. Nájemci bude přiznána sleva z nájemného a náhradní ubytování si uhradí sám nájemce.

7. v případě zájmu bude nájemcům umožněno uložení věcí z vystěhovaného bytu po dobu nezbytně nutnou do skladovacích prostor.

Související články