Nejlepší učitelé šestkových škol převzali ocenění

Praha 6 pravidelně oceňuje nejlepší učitele ve svých základních školách. Titul Vynikající učitel převzali pedagogové, kteří do své náročné práce přinášejí něco navíc, ať už jsou to atraktivní metody práce, inovace, spolupráce s dalšími institucemi, integrace znevýhodněných žáků nebo vytvářejí inspirativní prostředí pro žáky i kolegy.  

Hlavní foto

„Povolání učitele není lehká role. Prostřednictvím takovýchto akcí chceme našim učitelům poděkovat a zároveň se snažíme se vracet učitelskému povolání tolik potřebnou společenskou prestiž. Je stále častější, že někteří nároční rodiče moc neděkují, ale hodně požadují,“ komentovala slavnostní odpoledne radní pro školství Marie Kubíková s tím, že rozhodování o laureátech nebylo jednoduché. „Praha 6 má velkou zásobu kvalitních učitelů.“

 Předávání titulů finančně podpořila Nadace The Kellner Family Foundation, která sídlí v Praze 6. „Tématem nadace je vzdělávání, neboť jej vnímáme jako zásadní pro rozvoj demokratické společnosti. Vnímáme, že učitel pomáhá dětem utvářet jejich svět, a to i ten, ve kterém budou žít,“ uvedla členka správní rady nadace Petra Dobešová.

 Titulem Vynikající učitel 2021 Praha 6 ocenila devět pedagogů, kteří se nad rámec svých běžných povinností podílejí na tvorbě vzdělávacích programů, zapojují žáky do kreativních programů, organizují kurzy a soutěže, úspěšně začleňují do kolektivu žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, využívají moderní výukové metody a podílejí se na dobrém hodnocení školy. Ocenění je udělováno na návrh vedení škol. Laureáty vybírá porota jmenovaná z řad členů rady městské části a výboru pro výchovu a vzdělávání. Od roku 2005 již bylo oceněno 134 učitelek a 17 učitelů. Ocenění učitelé obdrží pamětní list a minci MČ Praha 6 a finanční dar 10 000 Kč.

Ocenění za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické praxi

Mgr. Jiřina Bencová, ZŠ Petřiny – sever

Učitelka dějepisu a českého jazyka s 42 roky praxe. Do výuky zařazuje projektové vyučování s propojováním mezipředmětových vztahů, podílela se na tvorbě školního vzdělávacího programu, žáci pod jejím vedením úspěšně reprezentují školu na olympiádách z češtiny a dějepisu, dlouhodobě se věnuje školní knihovně, vede čtenářské kluby a pro své kolegy zajišťuje kulturní akce, organizuje školní vánoční trhy a zahradní slavnosti.

 Mgr. Zita Blihárová, ZŠ Norbertov

Učitelka I. stupně s více než 20 lety praxe. Zajišťuje výuku dopravní výchovy, vede matematické kurzy, podílí se na úpravách školního vzdělávacího programu, zabývá se šablonami a přispívá k aktivitám Místního akčního plánu Praha 6. Aktivně se podílí na zpracování preventivních programů, organizuje matematické soutěže a olympiády a školní sportovní soutěže.

 Mgr. Markéta Břešťanová, ZŠ Červený vrch

Při výuce na I. stupni, stejně jako v mediální a občanské výchově, používá rozmanité formy práce.

Díky individualizaci výuky vytváří příležitosti pro talentované děti a současně motivuje žáky integrované, úspěšně začleňuje žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, a to i v  početných třídách, úzce spolupracuje s poradenskými zařízeními a asistenty pedagoga.

 PaedDr. Lucie Hartová, ZŠ T. G. Masaryka

Je zástupkyní ředitelky a učitelkou na I. stupni s 35 lety praxe, zabývá se úpravami a aktualizací školního vzdělávacího programu, pomáhá začínajícím kolegům, vede žákovský parlament, organizuje celoškolní projekty a soutěže, podílí se na organizaci výjezdů mimo školu. Česká školní inspekce pak kladně hodnotí zvládání inkluze a aktuálně i bezproblémové začleňování ukrajinských žáků

 Mgr. Eva Richterová, ZŠ Bílá

Vyučující českého jazyka a výchovná poradkyně se dlouhodobě se podílí na řešení výchovných situací ve škole, nastavování společných pravidel fungování školy a kariérním poradenství. Spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 6 a školní psycholožkou, řeší vzdělávací a výchovné obtíže žáků, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami.

 Mgr. Anna Slabá, ZŠ Marjánka

Učitelka českého jazyka pro cizince s více než 20 roky praxe. Vytvořila učební výukový program, metodiku, výukové materiály a pomůcky výuku českého jazyka pro cizince, a to včetně využití v distančním vzdělávání. Vede i pedagogický tým projektu Čeština pro cizince na ZŠ Marjánka.

 

Ocenění za ojediněle výjimečné výkony nad rámec běžných činností

Mgr. Libuše Šrollerová, ZŠ Pod Marjánkou

Matematiku, biologii a informatiku učí již 32. rok. Aktivně podporuje zapojení progresivních trendů informační a výpočetní techniky do výuky, včetně programování, robotizace a využívání 3D tiskáren. Jako ICT koordinátorka se významnou měrou podílí na úpravách školního vzdělávacího programu, a to i v souvislosti s programem MŠMT Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.  Bezprostředně po zavedení opatření kvůli covidové epidemii nastavila funkční model distančního vzdělávání, nyní se jí daří propojovat užívané metody on-line vzdělávání s prezenční výukou. Připravuje žáky na soutěže v programování, jakož i na matematické a biologické olympiády.

 

 Ocenění za dlouhodobé zásluhy o vzdělávání

 Mgr. Jana Jelínková, ZŠ nám. Svobody 2

Ve školství působí však úctyhodných 55 roků, a to převážně na I. stupni. Z pozice školní speciální pedagožky zabezpečuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým se věnovala i během distančního vzdělávání. Je zapojena jak do celoškolního projektu zaměřeného na integraci žáků-cizinců a pomoc žákům s odlišným mateřským jazykem, tak i do obdobného projektu na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, věnuje se rovněž žákům s problematickým rodinným i sociálním zázemím.

  Mgr. Alice Řeháková, ZŠ A. Čermáka

Vyučuje český jazyk a výtvarnou výchovu 26 roků. Zásadním způsobem se podílí na profilaci školy, přispěla k zaměření tříd na rozvoj kreativity formou rozšířené výuky českého jazyka, výtvarné a dramatické výchovy. Zřídila hojně navštěvovanou školní knihovnu, pro niž zajištuje autorská čtení. Zaměřuje se na intenzivní rozvoj talentovaných žáků, kteří pak úspěšně reprezentují školu ve výtvarných soutěžích a projektech, a pokračují ve studiu na uměleckých středních školách, Zapojuje děti do soutěží zaměřených na čtenářskou gramotnost, opakovaně vedla žákovské týmy v projektu společnosti Post Bellum Příběhy našich sousedů.

Související články

Praha 6 získala dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci projekt Místní akční plán vzdělávání Praha 6 – IV. Díky tomu může pokračovat v podpoře mateřských, základních a základních uměleckých škol a dalších partnerů, nadále rozvíjet spolupráci všech aktérů, zajistit aktualizaci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území celého správního obvodu městské části Praha 6 a jeho vyhodnocení.

Celý článek1. 3. 2024

Historicky první Projektový den vznikl díky spolupráci ČVUT, Místního akčního plánu Praha 6 (MAP 6) a městské části Praha 6. Zhruba 500 žáků ze základních škol Prahy 6 tak mělo možnost navštívit 7 fakult a na vlastní kůži zažít to nejzajímavější, co studentům nabízejí. Měli tak možnost vidět například eFormuli či navštívit největší vodohalu a vysokonapěťovou halu.

Celý článek6. 2. 2024