Nejlepší učitelé dostali ocenění za svou práci

Radnice znovu vyzdvihla práci nejlepších učitelů na základních školách v Praze 6. Letos již popáté rozdávala ocenění Vynikající učitel.

Hlavní foto

„Jde o projev úcty k náročné pedagogické práci,“ řekl k tomu vedoucí odboru školství Jan Holický a dodal, že ocenění učitelé reprezentují další skvělé kantory, kteří v Praze 6 učí a na které se možná dostane v dalších letech.

Slavnostní udílení certifikátu Vynikající učitel se uskutečnilo ve „Skleněném paláci“ v Bubenči. Učitelé převzali odměnu 10 tisíc korun a drobné dárky.

Za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické praxi nebo za mnohaleté vynikající výsledky byli oceněni:

Kategorie A - za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a odborné činnosti v každodenní pedagogické práci

Mgr. Yvona Darániová, učitelka na I. stupni ZŠ a MŠ Bílá, s 23letou praxí, z toho 3 roky v této škole. Je koordinátorkou školního vzdělávacího programu, zavádí alternativní metody vzdělávání, zaškoluje začínající učitele, působí lektorsky, podílí se na mezinárodních projektech a setkáních, reprezentuje školu i na zahraničních návštěvách partnerských škol, vede rodičovské dílny.

RNDr. Ludmila Helmová, učitelka na II. stupni ZŠ Na Dlouhém lánu, s celou 20letou praxí v této škole, je mimořádně všestranná, učí přírodopis, fyziku a Fj a Aj. Ve škole vede účast na mezinárodním projektu Globe na ochranu životního prostředí, zastupuje výchovnou poradkyni, působí ve školské radě. Její žáci se opakovaně vítězně umisťují v soutěžích a bez problémů pokračují ve studiu na SŠ.

Ing. Blanka Jarošíková, učitelka na II. stupni ZŠ a MŠ Červený vrch, učí 18 let stále v této škole přírodopis, Aj, občanskou a rodinnou výchovu; je výchovnou poradkyní, významně se podílí na tvorbě ŠVP, je fakultní učitelkou Aj, pořádá žákovské jazykové soutěže, v nichž její žáci pravidelně obsazují přední místa.

Mgr. Ivana Jílková, učitelka na I. stupni ZŠ a MŠ nám. Svobody 2, z 10leté praxe 7 let v této škole, zavedla zde program Začít spolu, je koordinátorkou ŠVP, zpracováním projektu ke zkvalitnění výuky v ZŠ získala pro školu z fondů EU 6 mil. Kč, spolupracuje s výtvarně orientovaným o.s. Šestikráska, věnuje se žákům s poruchami učení.

Hana Kočandrlová, učitelka hudební výchovy v ZŠ Emy Destinnové, abs. konzervatoře obor klavír, zpracovala ŠVP pro hudební výchovu v 1.-9. roč. ZŠ, organizátorka četných hudebních akademií, soutěží i přestavení, vedla mažoretky, připravila řadu žáků k úspěšnému studiu na konzervatoři, pořádá s dětmi pravidelná vystoupení pro seniory, pracovala s žákem s Down. syndromem.

Kategorie B - ocenění za výjimečné výkony nad rámec běžných činností

Mgr. Zdislava Csémy, učí Aj na obou stupních ZŠ Marjánka (z 24leté praxe zde 3 r.), je absolventkou oboru učitelství pro jazykové školy FF UK, zavádí jazykovou výuku formou dramatické výchovy i cíleně praktické konverzace, je spoluautorkou a realizátorkou festivalu Divadlo jazyků, úspěšně spolupracuje s řadou partnerských zahraničních základních škol, dále též s Cambridge University press a s Goethe Institutem - to vše s mimořádnou invencí a osobním nasazením.

Mgr. Vlastimil Hrabovský, 4. rokem z celkem 17leté praxe učí v ZŠ Marjánka na II. st. matematiku a je také zástupcem ředitelky; důsledně usiluje o zavádění progresivních výukových metod, školí zaměstnance v oblasti výpočet. techniky, organizuje sportovní i kulturní akce, působí ve školské radě; jeho zásluhou získala škola od spol. SCIO Zlatý certifikát; kromě vynikajících výsledků ve výuce matematiky zavádí s velkým ohlasem i tzv. "životní matematiku" a podílí se na projektu Otevřený svět.

Kategorie C - ocenění vynikajících začínajících učitelů s méně než třemi roky pedagogické praxe

Ing. Tereza Hudcová, letos třetím rokem učí na II. st. ZŠ a MŠ T.G. Masaryka matematiku a chemii, je absolventkou VŠ studia aplikované biologie a bioinženýrství, účastní se mezinárodních odborných konferencí, působí jako lektorka, spolupracuje s VŠCHT, organizuje soutěže, připravuje ekologické programy; velmi se jí daří získávat děti pro svůj obor, je mimořádně oblíbená u žáků i kolegů.

Mgr. Zuzana Vyvialová, rovněž třetím rokem působí na I. st. ZŠ a MŠ Hanspaulka se specializací dramatická výchova, vytváří program Angličtina napříč předměty, rozvíjí program Začít spolu, má úspěchy v integraci i v Dysklubech, vede dramatické kroužky; k ocenění ji hlasováním navrhl ped. sbor.

Související články

Důvodem je podle školských odborů a zapojených škol především nesouhlas s navrhovanými úspornými opatřeními na straně státního rozpočtu, která mohou vést ke snižování kvality vzdělávání a ve svém důsledku zásadně omezí možnost rozdělovat početné třídy do menších skupin v rámci výuky k tomu vhodných předmětů, primárně jazyků.

Celý článek23. 11. 2023