Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 se uskuteční od 10.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 6 - 6. patro (Československé armády 23, Praha 6) osmé zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.


Přímý přenos můžete sledovat on-line ZDE

Hlavní foto

Pevné body:
- od 11:00 - Studie Modernizace železniční dráhy mezi Prahou a Kladnem s odbočkou na LVH - Ing. arch. Smutná (SŽDC představí svoji srovnávací studii až na příštím zastupitelstvu, tj. v únoru 2020)
- jednání zastupitelstva bude přerušeno od 11:45 do 13:30 hodin.
- od 15:00 - Interpelace
- po interpelacích, nejdříve však v 17 hod - Společné prohlášení o možnostech budoucí spolupráce městské části Praha 6 se spolky - Mgr. Kolář


1. Z-00 308 - Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 1042/19 )
2. Z-00 318 - Zpráva o restrukturalizaci společnosti SNEO a.s. - Mgr. Lacina
3. Z-00 299 - IV. Rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2019 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 1026/19 )
4. Z-00 293 - Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2020 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 1027/19 )
5. Z-00 294 - Střednědobý rozpočtový výhled Městské části Praha 6 na léta 2021
- 2025 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 1028/19 )
6. Z-00 305 - Návrh Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2020
- Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1041/19 )
7. Z-00 168 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací se společností
Pod Juliskou, a.s. - Mgr. Stárek (usn. RMČ č. 1129/19 )
8. Z-00 274 - Prodej pozemku parc. č. 347/6 v k. ú. Břevnov - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1000/19 )
9. Z-00 271 - Prodej části pozemku parc. č. 782/1 (dle GP č. 1382-172/2019
- pozemek parc. č.782/13) v k. ú. Střešovice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1001/19 )
10. Z-00 306 - Prodej pozemku parc. č. 937 v k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1085/19 )
11. Z-00 285 - Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 302/109 k. ú. Veleslavín - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1078/19 )
12. Z-00 302 - Prominutí nedobytných dluhů a zánik pohledávek za nájemci bytů, nebytových prostor, pozemků a parkovacích míst - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1029/19 )
13. /pevný bod po interpelacích, nejdříve však v 17 hod/ Z-00 297 - Společné prohlášení o možnostech budoucí spolupráce městské části Praha 6 se spolky - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 1038/19 )
14. Z-00 289 - Poskytnutí individuální dotace na rok 2020 Domovu svatého
K. Boromejského - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 1063/19 )
15. Z-00 287 - Poskytnutí individuální dotace na rok 2020 Nemocnici Milosrdných sester svatého K. Boromejského na lůžka následné péče - MUDr. Hošek
(usn. RMČ č. 1062/19 )
16. Z-00 286 - Uzavření smlouvy o zajištění 5 pobytových lůžek odlehčovacích a zdravotně sociálních služeb občanům Prahy 6 na rok 2020 s Domovem svatého K. Boromejského - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 1060/19 )
17. Z-00 288 - Zajištění služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany v roce 2020 - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 1061/19 )

18. Z-00 316 - Zpráva o aktualizaci plnění úkolů Strategické koncepce rozvoje sociální a zdravotní politiky a prevence rizikového chování - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 1125/19 )
19. Z-00 303 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura I.
- 2020 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1039/19 )
20. Z-00 298 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 1035/19 )
21. Z-00 296 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Aktivní Šestka - podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let v roce 2020 - Mgr. Lacina (usn. RMČ
č. 1034/19)
22. Z-00 304 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6 - 2020 - Mgr. Lacina (usn. RMČ
č. 1040/19)
23. Z-00 311 - Dotační řízení "Zdravá Šestka 2020" - přidělení dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování – MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 1121/19 )
24. Z-00 283 - Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 1117/19 )
25. Z-00 319 - Volba člena Výboru pro otevřenost, média a participaci - Mgr. Kolář
26. Z-00 292 - Zpráva o činnosti a plán činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6
na rok 2020 - předseda FV - Ing. Hlinský
27. Z-00 313 - Zpráva o činnosti a plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6
na rok 2020 a informace o přijatých usneseních Kontrolního výboru v prosinci 2019 - předseda KV - Mgr. Píša
28. Z-00 060 - Zpráva o činnosti a plán činnosti Výboru pro otevřenost, média
a participaci ZMČ Praha 6 na rok 2020 - předseda VOMP - Mgr. Kužílek
29. Z-00 314 - Zpráva o činnosti Mandátového výboru v roce 2019 - předseda MV - Ing. arch. Polách
30. Z-00 309 - Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání v roce 2019 - předseda VVV - Mgr. Růžička
31. Z-00 310 - Písemná informace o přijatých peticích - Ing. Holický (usn. RMČ
č. 1114/19)
32. /pevný bod od 11:00/
Z-00 315 - Studie Modernizace železniční dráhy mezi Prahou a Kladnem s odbočkou na LVH - Ing. arch. Smutná ( RMČ č. 1124/19 ) (SŽDC představí svoji srovnávací studii až na příštím zastupitelstvu, tj. v únoru 2020)