6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6

Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6

dne 24.09.2015 od 10:00 hodin

Hlavní foto

15:00 hodin - pevný bod interpelace

Návrh na zvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6 - Mgr. Kolář /usn. RMČ č. 584/15 /

Zpráva o plnění rozpočtu MČ Praha 6 za 1. pololetí 2015 - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 607/15 /

II. rozpočtová opatření MČ Praha 6 v roce 2015 - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 655/15 /

Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 6 k 30.06.2015 - Ing. Vaculík, Ing. Mejstřík /usn. RMČ č. 665/15 /

1. Úprava Finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 6 na rok 2015 pro ZMČ Praha 6 - Ing. Vaculík, Ing. Mejstřík /usn. RMČ č. 666/15 /

Potvrzení platnosti prodeje bytových jednotek podle usnesení ZMČ č. 154/03 ze dne 07.11.2003 - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 530/15 /

Prodej pozemků parc. č. 406/6, 406/9, 406/10 a 407 v k.ú. Břevnov - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 610/15 /

Prodej pozemků parc. č. 1281/177, parc. č. 1281/178 a parc. č. 1281/349 k.ú. Vokovice - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 611/15 /

Prodej pozemku parc. č. 1178 k. ú. Bubeneč - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 663/15 /

Prodej id. 17/100 pozemku parc. č. 1199 včetně id. 17/100 domu čp. 408 k.ú. Vokovice - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 612/15

Prodej části pozemku parc. č. 1275/1 k.ú. Liboc (dle GP č. 809-2/2014 se jedná o parc. č. 1275/4 k. ú. Liboc - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 3616/14 ze dne 22.10.2014/

Prodej částí pozemků parc. č. 892/5 a parc. č. 3678/12 k.ú. Břevnov - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 566/15 /

Prodej id. 1/2 pozemků parc. č. 2995 a parc. č. 2996/1 včetně id. 1/2 domu čp. 1919 na pozemku parc.č. 2995 k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 661/15

Prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 2996/2 k.ú. Dejvice - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 662/15 /

Prodej částí pozemků parc. č. 3161/19 k ú. Dejvice - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 691/15 /

Prodej pozemku parc. č. 1604/4 k.ú. Bubeneč - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 681/15 /

Svěření části pozemku parc. č. 2110/1 k.ú. Bubeneč - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 533/15 /

Svěření části pozemku parc. č. 2111 k.ú. Bubeneč - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 682/15 /

Svěření částí pozemku parc. č. 4060/1 k.ú. Dejvice - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 660/15 /

Svěření pozemku parc. č. 61/2 včetně kaple k.ú. Liboc - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 659/15 /

Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 788/28 k.ú. Ruzyně - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 572/15 /

Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 788/15 k.ú. Ruzyně - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 614/15 /

Prominutí poplatků z prodlení - Ing. Mejstřík /usn. RMČ č. 575/15 /

Uzavření splátkové dohody - Ing. Mejstřík /usn. RMČ č. 617/15 /

Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči - Ing. Hanušová /usn. RMČ č. 619/15 /

Poskytnutí dotace ÚVN - Vojenské fakultní nemocnici Praha pro rok 2015 na poskytování lékařské služby první pomoci pro občany MČ Praha 6 - Ing. Hanušová /usn. RMČ č. 620/15 /

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S 87/2015/OSV ze dne 18.03.2015 - Ing. Hanušová /usn. RMČ č. 621/15 /

Poskytnutí dotace Městské knihovně v Praze ve výši 300.000 Kč na provoz pobočky Dejvice - Mgr. Lacina /usn. RMČ č. 673/15 /

Poskytnutí dotace spolku Harvest Films na Life Sciences Film Festival - Mgr. Lacina /usn. RMČ č. 674/15 /

Rozdělení dotací tělovýchovným jednotám a sportovním klubům na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v Praze 6 v rámci dotačního programu Sport dětem - Ing. Mejstřík /usn. RMČ č. 695/15 /

Poskytnutí dotace na základě individuálních žádostí TJ Sokol Praha - Břevnov, FK Dukla Praha, Lakrosový tým Trilobit Omega - Sdružení amatérských lakrosových hráčů, Piána na ulici, z.s. - Ing. Mejstřík /usn. RMČ č. 694/15 /

Poskytnutí dotace POST BELLUM, o.p.s. na realizaci projektu Příběhy našich sousedů v základních školách - Mgr. Lacina /usn. RMČ č. 696/15 /

Poskytnutí dotace divadlu Semafor o.p.s. - Mgr. Lacina /usn. RMČ č. 653/15 /

Motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 6, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace - Mgr. Kolínská /usn. RMČ č. 637/15 /

Pravidla pro vydávání Šestky - Mgr. Lacina /usn. RMČ č. 692/15 /

Statut Výboru pro komunikaci a média ZMČ Praha 6 - Mgr. Lacina /usn. RMČ č. 692/15 /

Změny ve složení Výboru pro komunikaci a média - Mgr. Kolář /usn. RMČ č. 590/15 /

Různé:

a) Informace o dalším postupu ohledně nakládání s portfoliem, které má v majetku MČ Praha 6 v souvislosti s činností společnosti KEY INVESTMENTS

b) Informace o provedených rozpočtových opatřeních MČ Praha 6 v roce 2015 /usn. RMČ č. 482/15 , 532/15, 564/15 a 602/15, 655/15/

c) Informativní zpráva o činnosti RMČ za období 1. - 6. 2015 /usn. RMČ č. 636/15

Zasedání můžete sledovat online na: www.praha6.cz