Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 17. 12. 2021

V pátek 17. prosince 2021 se od 10:00 v kongresovém sále OREA Hotelu Pyramida uskuteční 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.

Přímý přenos můžete sledovat na: Městská část Praha 6 - YouTube a také na facebookových stránkách Městské části Praha 6. 

Hlavní foto

(návrh programu byl schválen usn. RMČ č. 3048/21 dne 29. 11. 2021 a doplněn usnesením RMČ č. 3058/21 dne 6. 12. 2021)

 

15:00 hod - pevný bod Interpelace

 1. Z-00 718 - Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3021/21 )
 2. Z-00 734 - Zpráva o činnosti společnosti SNEO, a.s. - Zd. Hořánek (usn. RMČ č. 3047/21 )
 3. Z-00 708 - Poskytnutí dotace společnosti SNEO, a.s. na pokrytí ztráty z provozování sportovně-rekreačního areálu Petynka za rok 2020 (usn. RMČ č. 2995/21 a RMČ  č. 3049/21)
 4. Z-00 730 - I. Rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2021 - Ing.Vaculík (usn. RMČ č. 3003/21 )
 5. Z-00 728 - Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2022 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3040/21
 6. Z-00 729 - Střednědobý rozpočtový výhled Městské části Praha 6 na léta 2023 - 2027 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 3041/21 )
 7. Z-00 509 - Návrh Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2022 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3046/21 )  
 8. Z-00 720 - Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemcích parc. č. 1966/2 a 1966/6 k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3025/21 )
 9. Z-00 738 - Další postup ve věci nakládání s pozemky v areálu Chittussiho kliniky - Mgr. Lacina (usn RMČ č. 3050/21 )
 10. Z-00 719 - Zrušení usnesení -  Smlouva o výstavbě pro dům č. p. 1570, Zelená 14, 14A a 14B, který je součástí pozemku parc. č. 2776, vše v k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina ( RMČ č. 3026/21
 11. Z-00 731 - Splátková dohoda se společností ANDERSSON&GREY s.r.o. - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3037/21 )  
 12. Z-00 732 - Splátková dohoda se společností K.H.ideal, a.s. - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3038/21 )  
 13. Z-00 713 - Uzavření dotační smlouvy na zajištění 5 pobytových lůžek odlehčovacích a zdravotně sociálních služeb pro občany MČ Praha 6 na rok 2022 s Domovem svatého K. Boromejského - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 3013/21 )
 14. Z-00 715 - Poskytnutí individuální dotace Domovu svatého K. Boromejského na rok 2022 - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 3014/21 )
 15. Z-00 712 - Poskytnutí individuální dotace na rok 2022 Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na lůžka následné péče - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 3012/21 )
 16. Z- 00 723 - Zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 480/21 ze dne 15.11.202 - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 3024/21 )
 17. Z-00 739 - Dotační řízení "Zdravá Šestka 2021" - přidělení dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 3055/21 )
 18. Z-00 725 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Šestka kulturní I. - 2022 - Mgr. Lacina ( RMČ č. 3034/21 )
 19. Z-00 726 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6 - 2022 - Mgr. Lacina ( RMČ č. 3035/21 )
 20. Z-00 721 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací na Šestce v roce 2022  - Mgr. Lacina ( RMČ č. 3031/21 )
 21. Z-00 722 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce I. - Mgr. Lacina ( RMČ č. 3032/21 )
 22. Z-00 724 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora soutěží a běhů na Šestce I. - Mgr. Lacina ( RMČ č. 3033/21 )
 23. Z-00 740 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. S 590/2021/ODŽP v rámci dotačního programu na podporu ekologických aktivit pro rok 2021 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 3056/21 )
 24. Plán činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 na rok 2022 - Ing. Hlinský (bez usn. RMČ)
 25. Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 na rok 2022 a informace o přijatých usneseních Kontrolního výboru v prosinci 2021 - Mgr. Palacký, Ph.D. (bez usn. RMČ)
 26. Plán činnosti Výboru pro otevřenost, média a participaci ZMČ Praha 6 na rok 2022 - Ing. Mgr. Kužílek (bez usn. RMČ)