NÁVRH PROGRAMU 22. ZASEDÁNÍ ZMČ PRAHA 6 DNE 15. 11. 2021

V pondělí 15. listopadu 2021 se od 10:00 v kongresovém sále OREA Hotelu Pyramida uskuteční 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.

Přímý přenos můžete sledovat na: Městská část Praha 6 - YouTube a také na facebookových stránkách Městské části Praha 6. 

Hlavní foto

 Návrh programu 22. zasedání ZMČ Praha 6 dne 15.11.2021

 

(návrh programu byl schválen usn. RMČ č. 2950/21 dne 2.11.2021)

 

15:00 hod - pevný bod Interpelace

 

 1.   Zpráva o činnosti společnosti SNEO, a.s. - Zd. Hořánek (usn. RMČ č. 2939/21 )
 2. Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2866/21 )
 3. Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 729/81 k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2916/21 )  
 4. Odejmutí svěření pozemků parc. č. 354/3, 354/4, 355, 356/4, 360/3 a svěření pozemků parc. č. 346, 347, 348/1, 348/3, 348/8, 349/1, 349/3, 358/4 k. ú. Hradčany - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2918/21 )
 5. Odejmutí svěření pozemku parc. č. 4111/1 k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2919/21 )
 6. Svěření části pozemků parc. č. 1260/3 a parc. č. 1273 k. ú. Liboc - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2917/21) 
 7. Zánik pohledávek na základě právní skutečnosti za nájemci bytů a nebytových prostor  - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2923/21 )
 8. Splátková dohoda s paní K. B. a panem T. B. - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2924/21 )
 9. Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za III. čtvrtletí 2021 - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 2928/21 )
 10. Poskytnutí individuální dotace Nadačnímu fondu Šestý smysl - MUDr. Hošek  (usn. RMČ č. 2929/21 )
 11. Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2946/21 )
 12. Informace o přijatých usneseních Kontrolního výboru v měsíci říjen 2021 -  listopad 2021 - Mgr. Palacký, Ph.D. (bez usn. RMČ)