Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 24. 6. 2021

Ve čtvrtek 24. června 2021 se uskuteční od 10.00 hodin v kongresovém sále OREA Hotelu Pyramida devatenácté zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.

Přímý přenos můžete sledovat on-line: http://10.37.4.73:8080/umcp6live.html 

Hlavní foto

(návrh programu byl schválen usn. RMČ č. 2602/21 dne 8.6.2021 a doplněn usn. RMČ č. 2606/21 dne 14.6.2021)

15:00 hod. - Interpelace

 

 1. Z-00 618 - Zpráva Policie ČR - Obvodního ředitelství Praha I o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 6 a Zpráva o výsledné činnosti Městské policie - Obvodního ředitelství Praha 6 za rok 2020 - Zd. Hořánek (usn. RMČ č. 2462/21 )  
 2. Z-00 641 - Zpráva o činnosti společnosti SNEO -Zd. Hořánek (usn. RMČ č. 2584/21 )
 3. Z-00 619 - Udělení čestného občanství městské části Praha 6 a ceny městské části Praha 6 pro rok 2021 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2479/21 )
 4. Z-00 636 - Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2020" - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2582/2)
 5. Z-00 638 - Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 6" za rok 2020 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2583/21 )   
 6. Z-00 614 - Schválení účetní závěrky Městské části Praha 6 za rok 2020 - Ing. Vaculík (usn. RMČ č. 2547/21 )  
 7. Z-00 646 - Poskytnutí slev z nájemného v nebytových prostorách svěřených MČ Praha 6 v důsledku mimořádných opatření a nouzového stavu při epidemii
  koronaviru SARS CoV-2
  - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2597/21
 8. Z-00 648 - Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 7 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku - Mgr. Lacina (usn. RMČ č.  2595/21) 
 9. Z-00 615 - Odejmutí svěření části  pozemku parc. č. 724/4,  pozemku parc. č. 2557/182,  části pozemku parc. č. 2557/127, částí pozemku parc. č. 185/1  a svěření částí pozemků parc. č. 192/18, 3768/1 vše k. ú. Břevnov   - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2447/21 )
 10. Z-00 632  - Odejmutí svěření části pozemků parc. č. 247/1, 497/36, 497/37, 497/48, 497/49 a 497/85 k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2490/21 )              
 11. Z-00 617 - Revokace části usnesení ZMČ Praha 6 č. 181/15 ze dne 27.11.2015 - Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 244/8, parc. č. 244/11, parc. č. 482/3, parc. č. 483 a parc. č. 484 k. ú. Břevnov a parc. č. 3153/12 a parc. č. 3156/19 k. ú. Dejvice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2477/21 )
 12. Z-00 621 - Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1085/4 k. ú. Bubeneč - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2488/21
 13. Z-00 635 - Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1573/12 k. ú. Bubeneč - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2549/21 )
 14. Z-00 622 - Prodej části pozemku parc. č. 58 k. ú. Střešovice (dle GP č. 1437-60/2021 pro k. ú. Střešovice - pozemek parc. č. 58/2 k. ú. Střešovice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č.  2489/21)
 15. Z-00 515 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. S 989/2017/PO uzavřené dne 22.12.2017 mezi MČ Praha 6 a společností Vítězné náměstí s.r.o. - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2553/21
 16. Z-00 637 - Zánik pohledávek na základě právní skutečnosti či na základě soudního rozhodnutí za nájemci bytů, nebytových prostor, pozemků a parkovacích míst - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2554/21 )  
 17. Z-00 613 - Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za I. čtvrtletí 2021- MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 2455/21 )
 18. Z-00 620 - Poskytnutí individuální dotace Pražské organizaci vozíčkářů, z.s. - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 2508/21
 19. Z-00 634 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací městské části Praha 6 v působnosti Odboru školství Úřadu městské části Praha 6 - Ing. Kubíková (usn. RMČ č. 2510/21 )  
 20. Z-00 639 - Poskytnutí dotace Post Bellum, z.ú. na realizaci projektu Příběhy našich sousedů v základních školách zřizovaných MČ Praha 6 - Ing. Kubíková (usn. RMČ č. 2571/21 )  
 21. Z-00 644 - Poskytnutí dotace Trenéři ve škole, z.s. na zajištění programu Trenéři ve škole (květen + červen 2021) - Ing. Kubíková (usn. RMČ č. 2580/21 )    
 22. Z-00 645 - Poskytnutí dotace Trenéři ve škole, z.s. na zajištění programu Trenéři ve škole (září - prosinec 2021) - Ing. Kubíková (usn. RMČ č. 2581/21 )   
 23. Z-00 612 - Poskytnutí daru v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy spolku Trenéři ve škole, z.s. - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2424/21 )
 24. Z-00 643 - Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy TJ  Sokol Praha - Břevnov - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2573/21
 25. Z-00 642 - Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 2574/21 )  
 26. Z-00 633 - Přidělení programové dotace na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2021 "Památková dotace" - Ing. arch. Smutná (usn. RMČ č. 2520/21 )
 27. Z-00 647 - Poskytnutí dotací na podporu ekologických aktivit pro rok 2021 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2600/21 )
 28. Z-00 649 - Volba člena Výboru pro otevřenost, média a participaci - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 2599/21 )
 29. Z-00 651 - Informace o přijatých usneseních Kontrolního výboru v květnu a červnu 2021 - Mgr. Palacký, Ph.D. (bez usn. RMČ)
 30. Z-00 652 - Rekonstrukce a přístavba polikliniky Pod Marjánkou - soutěž o návrh - Ing. arch. Smutná (usn. RMČ č. 2605/21 )
 31. Z-00 655 - Trvající stav dopravní nouze - Ing. Lála, Ing. arch. Smutná