Mýty a fakta o budoucnosti Korunovační ulice

V souvislosti s dezinformacemi týkajícími se budoucnosti Korunovační ulice na pomezí naší městské části je třeba uvést některé výroky na pravou míru.

Hlavní foto

Byla to nikoliv Praha 6, ale radnice sousední Prahy 7, kdo přišel s požadavkem na provedení bezpečnostního opatření v ulici Korunovační, který spočívá v záměru vytvoření středního dělícího ostrůvku na přechodu pro chodce, jenž je situován na území Prahy 7. Na rozdíl od pana Dolínka byli zástupci naší radnice osobně přítomni prvnímu projednání tohoto záměru a za Prahu 6 jsme jednoznačně deklarovali nesouhlas s tímto řešením. Pro Prahu 6 by to totiž mohlo mít výrazně negativní dopad ve vztahu k dlouhodobě tíživé dopravní situaci na Vítězném náměstí a jeho blízkém okolí. Je pravda, že v tomto případě mají dvě městské části na věc rozdílný pohled a konečné řešení je v rukou hlavního města Prahy, a to v rovině samosprávné i přenesené působnosti. S ohledem na to, že dobře chápeme potřeby sousedů v Praze 7, jsme považovali za rozumné nechat provést odborné vyhodnocení dopadů zamýšlené úpravy na celou dotčenou komunikační síť. Toto vyhodnocení z pera odborné organizace hlavního města si zřejmě pan náměstek Dolínek ani nepřečetl. Podstatný je závěr tohoto odborného posouzení, kde je uvedeno, že průjezd ulicí Korunovační je kapacitně omezen především křižovatkou Letenské náměstí. V této souvislosti magistrátní odbor v gesci pana náměstka Dolínka výslovně konstatuje toto: „žádné z navržených opatření neovlivní kapacitní hrdlo v ul. Korunovační, kterým je Letenské náměstí, a nezpůsobí tak omezení kapacity tohoto významného tahu“.

I přes výše uvedené odborné posouzení a jeho závěry ve prospěch názoru Prahy 7 jsme za naši městskou část vyslovili názor, že opatření může vyvolat dopady v plynulosti silničního provozu odlišné, než jaké jsou predikovány v teoretických předpokladech. Z toho důvodu jsme požádali město o to, aby v prvním kroku - pokud hlavní město požadavku Prahy 7 vyhoví - realizovalo opatření pouze formou demontovatelných prvků a teprve po vyhodnocení reálných dopadů na plynulost dopravy bylo rozhodnuto o realizaci definitivní stavební úpravy.