Kdo má na starosti úklid silnic a chodníků v Praze 6

Jak je to s úklidem sněhu v Praze, respektive v Praze 6?

Hlavní foto

Novela zákona č. 13/1997 Sb. v loňském roce přenesla odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, nově na vlastníka komunikace. Zjednodušeně lze tedy říci, že úklid pozemních komunikací – tedy silnic a chodníků má na starosti jejich vlastník, tedy HM Praha, nikoli městská část. HMP touto činností pověřila Technickou správu komunikací. Městská část není povinna provádět zimní úklid na komunikacích v majetku HMP (to je většina) na svém území.

Technická správa komunikací odpovídá ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, za sjízdnost a schůdnost komunikací na území hlavního města Prahy, svěřených jim do správy. Komunikační síť na území hl. m. Prahy zařazená do zimní údržby zajišťovaná TSK – místní komunikace je v I. pořadí 1284 km, II. pořadí 517km a v III. pořadí 307 km. Plán zimní údržby komunikací hl. m. Prahy schválený usnesením Rady ZHMP č. 1777 ze dne 26. 10. 2010 určuje stanovené časové limity, do kterých je nutno zmírnit závady ve sjízdnosti (I. a pořadí od výjezdu do 2 hodin, I.b pořadí od výjezdu do 4 hodin, II. pořadí od výjezdu do 12 hodin, III. pořadí po ošetření MK I. a II. pořadí nejpozději do 48 hodin.).

TSK se dále řídí vyhláškou č. 45/1997 S. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Co TSK na Praze 6 uklízí?
Usnesením Rady ZHMP se stanovil také v Praze 6 okruh komunikací, na kterých bude zajišťován zimní úklid v určitém pořadí a určitém čase a dále na kterých se zimní úklid zajišťovat nebude vůbec.

TSK na území Městské části Praha 6 zajišťuje úklid chodníků přilehlých k hlavním silničním tahům (Evropská, Bělohorská, atd.) a k nim přilehlých chodníků a přístupy do nemocnic a zdravotnických sociálních zařízení.

Proč a co uklízí Městská část Praha 6?
S tímto stavem se MČ Praha 6 nesmířila, a v loňském roce zavedla pilotní projekt tzv. Sněhová pohotovost. Vymezila na chodnících (přestože jsou v majetku hlavního města Prahy a ve správě TSK) území, kde je zajišťován zimní úklid. Strojní úklid se provádí v centrální část Dejvic, Bubenče a Břevnova. Strojní technika během sněžných dnů provádí opakovaný úklid. Dále území MČ bylo rozděleno na 17 oblastí, kde se provádí ruční úklid. Dohromady cca 570 úseků po zhruba 400 metrech.

Městská část Praha 6 zajišťuje mimo režim "sněhové pohotovosti" úklid v zimním období veřejných prostranství a chodníků v zeleni, které jsou v majetku městské části nebo svěřené jí do správy.

Systém Sněhová pohotovost
Území Prahy 6 bylo rozděleno na cca 570 úseků rozdělených do 17 oblastí. Každý z 570 úseků zahrnutých do Sněhové pohotovosti má na starosti jeden dispečer, který má pod sebou cca 30–35 brigádníků. Všichni (brigádníci i dispečeři) jsou povinni dodržovat pohotovost v celém zimním období – od 15. 11. 2010 do 31. 3. 2011, za to berou stálý plat a navíc příplatek za každý vyhlášený sněžný den. Sněžný den se vyhlašuje podle informací, které dostává MČ Praha 6 z dispečinku TSK, podle počasí, předpovědi – podle potřeby.

Brigádníci jsou povinni ve sněžný den uklidit svůj úsek vždy v časovém rozmezí od 6 do 11 hodin. Dispečer je povinen tento úsek převzít, podepsat účast a nafotit. Fotografie se posílají na úřad městské části, kde se vede evidence. Chystá se i webová aplikace.

Více informací

Kolik stojí MČ Praha 6 nepovinný úklid sněhu – Sněhová pohotovost?
Na sněhovou pohotovost má MČ pro období listopad a prosinec 2010 vyčleněno zatím cca 12 mil. Kč. V rozpočtu na celý rok 2011 je zatím 25 mil. Kč. V zimním období 2009–2010 stála "sněhová pohotovost" městskou část cca 29 mil. Kč.

Na co jsou červené popelnice na území MČ Praha 6?
Na území MČ je cca 1200 červených popelnic s posypovým materiálem, který se průběžně doplňuje, Současným problémem je neohleduplnost lidí, kteří popelnice přemísťují – kradou. To je v této době velmi aktuální problém. MČ nestačí popelnice dokupovat a rozvážet. Posypový materiál se snažíme průběžně doplňovat, ale oproti loňskému roku je daleko větší spotřeba, způsobená nejenom potřebou zimního období, ale i lidskou nenechavostí. Zpoždění v zásobování posypového materiálu se snaží MČ co možná nejvíce eliminovat.

Kdo má na starosti úklid zastávek, tramvajových ostrůvků a přechodů?
Technická správa komunikací HMP je povinna uklízet sníh také ze všech autobusových zastávek MHD a z přechodů. Tramvajové zastávky, které nejsou součástí chodníku, uklízí Dopravní podnik HMP.

Kdo je odpovědný za sníh padající ze střech?
Za škody způsobené padajícím sněhem či rampouchy ze střech odpovídá vlastník nemovitosti. Ten je povinen zajistit jejich bezpečné odstranění. Lidé se mohou v naléhavých případech obrátit na městskou nebo státní policii, která ohrožené místo označí páskou.

Jaká mimořádná opatření učinila MČ v souvislosti s letošní sněhovou kalamitou?
Krizový štáb městské části zasedl 2. prosince a rozhodl, že strážníci městské policie rozšíří dobu dohledu nad přechody v lokalitách základních škol a budou pomáhat dětem a ostatním chodcům.

Na sídlišti Dědina byl zajišťován průtah příjezdových komunikací. Na sídlištích a dalších částech Prahy 6-Petřiny, Dědina, Ruzyně a Červený vrch – se hromadí značné množství odklízeného sněhu, které znemožňuje pohyb chodců a bezpečný průjezd vozidel. Proto radnice zorganizovala odvoz sněhu z těchto lokali. Na svoz nahromaděného sněhu uvolnila radnice částku ve výši 1 milion korun.

Probíhá strojový úklid před základními a mateřskými školami v Praze 6 a také se nad rámec čistil vstup do metra na Vítězném náměstí.

Kde se dá nalézt plán údržby TSK?
Plán údržby TSK je na http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/zimni-udrzba
Naleznete zde přesné informace, které vozovky a chodníky se v jakém režimu udržují a které ne. Zjistíte tak na příklad, že v ulici Na Petřinách se TSK stará jen o pravý chodník směrem do centra. Většinu vozovek a chodníků na území MČ vlastník, tedy HMP, v plánu údržby vůbec nemá – tedy je neuklízí.

Městská část Praha 6 dlouhodobě nesouhlasí s vyhláškou HMP45/197b. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah komunikací "neudržovaných" na území městské části Praha 6 považujeme za naprosto nepřijatelný a budeme v tomto smyslu iniciovat jednání s novou reprezentací hlavního města.

Děkuji všem občanům i firmám, kteří zajišťují úklid sněhu u svých nemovitostí.

Jan Záruba, Místostarosta MČ Praha 6

V případě připomínek, dotazů či námětů pište na email snehovapohotovost{zavináč}praha6{tečka}cz nebo volejte bezplatnou infolinku 800 10 50 60.

Související články

Některé z lokalit Prahy 6 trpí během zimních měsíců zhoršenou kvalitou vzduchu způsobenou lokálními topeništi a vlivem inverzí. Jaké skutečné hodnoty mají koncentrace prachových částic, bude Praha 6 zjišťovat během letošní zimy, a to díky projektu financovanému z Norských fondů.

Celý článek27. 11. 2023