Kdo čerpá veřejnou podporu, měl by udělat něco pro komunitu

Povinnost pomoci starším či nemocným spoluobčanům bude mít v budoucnosti každý, kdo chce čerpat finanční příspěvek či grant od radnice Prahy 6.
Hlavní foto

“Domníváme se, že obecní příspěvky neboli granty jsou ve své podstatě nadstandardní pomocí organizacím i jedincům, proto považujeme za samozřejmost i slušnost, že příjemci mimo svou činnost připraví libovolný program pro seniory nebo zdravotně postižené spoluobčany,“ vysvětluje podstatu nového obecního programu „Veřejná služba“ starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Nový sociální program radnice Prahy 6 „Veřejná služba“ vychází z anglosaských tradic a dodnes jsou podobné programy běžně využívány v zahraničí. Vycházejí stále ze stejného principu: zapojit organizace či osoby, které požádají o finanční příspěvek či obecní grant, aby své aktivity realizovaly také v sociální oblasti.

„Lze očekávat různý rozsah požadovaných a nabízených forem. Od aktivit společenského a kulturního rázu, přes poskytování drobné výpomoci a osobní asistence, až po nabídky aktivních činností např. v rámci poskytování vzdělávacích a prostorových možností, společných zájmových a volnočasových aktivit,“ domnívá se Jiří Vihan, místopředseda Grantové komise zastupitelstva.

“Cílem projektu není, aby ti, co čerpají grant utráceli něco z obdržených finančních prostředků, ale aby udělali něco sami od sebe, něco navíc,“ doufá Chalupa a dodává: „Mezigenerační solidarita je dnes bohužel velmi malá. Je smutné až znepokojující, když vidíme největší počet návštěv například v léčebně dlouhodobě nemocných pouze v období vyplácení důchodů.“

Program napomůže dlouhodobému procesu občanské výpomoci na bázi dobrovolnosti. Měl by být impulsem k posílení těchto tendencí, upozorněním na konkrétní formy a prostředky poskytování pomoci. Již dosavadní poznatky naznačují zvýšenou poptávku ze zdravotnických zařízení, zařízení či organizací využívaných seniory a z oblasti speciálního školství.

Není však záměrem, a nebylo by ani vhodné, aby program ve svém důsledku nahrazoval činnost sociálního charakteru, poskytovanou institucemi státní správy či místní samosprávy. Je žádoucí, aby i za přispění tohoto programu došlo k vytváření podmínek pro jakousi „sociální nástavbu“.

Při tvorbě tohoto programu se podařilo starostovi Chalupovi dostat ke společnému jednacímu stolu řadu zástupců rozdílných oblastí. Kromě zástupců městské části svými návrhy a zkušenostmi přispěli odborníci z oblasti zdravotnictví (Léčebna dlouhodobě nemocných, Pečovatelská služba), školství (základní i speciální školy), církevních zařízení (Břevnovský klášter, Církev čs. husitská, Domov svatého Karla Boromejského), zařízení pro seniory (domovy seniorů, penzion pro seniory Horizont) a zájmových organizací (Liga lesní moudrosti, skautské hnutí). Na zpracování programu se podíleli vedoucí a pracovníci jednotlivých odborů Úřadu městské části Praha 6 – konkrétně odboru školství, odboru sociálních věcí, právního odboru a odboru kanceláře starosty a zastupitelstva.

Pro snazší orientaci v programu a následné splnění podmínky veřejné služby, byl z vytvořen tzv. „katalog činností“. Tento „katalog“ má formu otevřené burzy, s možností upřesnění a doplnění dle požadavků organizací působících v sociální oblasti či přímo žadatelem. Organizace zapojující se do projektu má ale možnost připravit i jinou činnost, a to i ve spolupráci s další organizací působící v oblasti sociálních služeb. Všechny uváděné činnosti budou vykovávány formou dobrovolnické práce a nebudou financovány z čerpaného grantu.

Příklady činností:
• přístup na internet ve spolupráci se ZŠ • návštěvy dětí (studentů) v domácnostech seniorů • výroba dárků pro seniory • návštěvy seniorů ve školách za účelem vystoupení k různým příležitostem • kulturní vystoupení dětí pro seniory v DPS • procházky • výlety • společenské hry • společník u lůžka • individuální setkání • zpívání, hra na hudební nástroj • přednášky na určité téma • drobná údržba a práce na zahrádce • účast seniorů na sportovních akcích • povídání se seniory • předčítání • kulturní vystoupení • zájmová výtvarná činnost vč. uspořádání výstavky (např. žáci ZUŠ portréty seniorů) • předčítání slabozraké klientce • konverzace • zajištění drobných nákupů • asistence při převozech na vyšetření • výroba výzdoby prostor LDN - chodby, pokoje apod. (s optimismem a barevností mladých), příp. výroba drobných dárků pro seniory • doprovod faráře/farářky při pastoračních návštěvách v domácnostech • účast na adventních artedílnách

Pro lepší pochopení pár vzorových příkladů:
(Organizace, které se zapojují do programu, mohou samozřejmě využít zde popsaný postup již existujících nebo připravených projektů pro tvorbu vlastního projektu)

Příklad 1.
Dětský taneční soubor žádající o finanční podporu v rámci grantového řízení v oblasti volného času, jehož podmínkou je účast v programu „Veřejná služba“, si vybral projekt z katalogu – uspořádání kulturního vystoupení v Domově s pečovatelskou službou pro organizaci Pečovatelská služba Praha 6. Zástupce (vedoucí) dětského tanečního souboru se obrátí na kontaktní osobu uvedenou v katalogu a nabídne uspořádání kulturního vystoupení dětí pro seniory v Domově s pečovatelskou službou. Společně dohodnou vhodný termín. Pečovatelská služba zajistí prostor pro danou akci. Děti z tanečního souboru budou nápomocny při přípravě místnosti a výzdoby. Uvádění seniorů na místo a pomoc při roznášení občerstvení apod. dle domluvy s kontaktní osobou. Ostatní účastníci uspořádají kulturní vystoupení. Vše za doprovodu vedoucího - dospělé osoby.

Příklad 2.
Základní škola žádá o grant v programu „Podpora školství v Městské části Praha 6“, jehož podmínkou je účast v programu „Veřejná služba“. Vybere si projekt z katalogu – přístup na internet ve spolupráci se ZŠ pro organizaci Pečovatelská služba. Vedení školy se spojí s kontaktní osobou uvedenou v katalogu a dohodnou podrobnosti spolupráce. Pečovatelská služba nabídne projekt svým klientům. Senioři budou docházet do budovy školy, kde je žáci za dohledu pedagoga bude seznamovat s možnostmi práce na počítači, následně využívání internetu. Projekt podpoří mezigenerační vztahy.

Příklad 3.
Skautská organizace žádá o finanční příspěvek v rámci grantového programu, jehož podmínkou je účast v programu „Veřejná služba“. Chtějí pomáhat starým lidem a na základě osobních kontaktů si vyberou organizaci Domov sv. Karla Boromejského. Nejsou si však jisti svým možným přínosem. Zástupce (vedoucí) skautské organizace se obrátí na kontaktní osobu a dohodnou konkrétní postup. V současné době má Domov asi 25 stálých dobrovolníků, kteří dělají pacientům společníky. Hledá však další. Proto nabídne tuto spolupráci i členům skautského oddílu. Úlohou dobrovolníka není suplovat práci zdravotnického personálu, ale sloužit jako určitá nadstavba. Dobrovolník přichází za seniorem popovídat si, sdělit mu nové informace, něco mu přečíst, dát si s ním kávu, doprovodit ho na koncert nebo do zahrady, rozptýlit ho v jeho nemoci, bolestech a trápení. Mladší dobrovolníci či dobrovolnice docházejí jednou týdně pacientům nakupovat.

Příklad 4.
Dívčí sportovní oddíl žádá o finanční podporu v rámci grantového programu, jehož podmínkou je účast v programu „Veřejná služba“. Vyberou si projekt Procházka pro domov seniorů Elišky Purkyňové. Zprostředkují si schůzku s kontaktní osobou. Na první schůzce jsou dobrovolníci nejprve odpovědnou osobou proškoleni, upozorněni na možná rizika, seznámeni s charakteristikou obyvatel Domova (možných uchazečů o tuto službu). Potom jsou představeni sociálním pracovnicím na oddělení, které je následně seznámí již s konkrétním klientem. Následuje několik schůzek, kdy se obě strany vzájemně poznávají. Teprve potom dochází k vlastní realizaci – procházce po okolí, po památkách apod. Následuje i zpětná vazba, kdy se opět dobrovolníci sejdou s kontaktní osobou, sdělí klady i zápory této činnosti, popř. najdou společná opatření, která by vedla ke zlepšení celého procesu.

Příklad 5.
Fotbalový oddíl žádá o finanční podporu v rámci grantového programu, jehož podmínkou je účast v programu „Veřejná služba“. V katalogu činností si vedení oddílu nevybralo žádný projekt, ale chce se zúčastnit programu. Osloví kontaktní osobu ve vybrané organizaci, poskytující sociální služby. Sice si nedomluví spolupráci na činnostech z katalogu, ale vybraná organizace právě hledá dobrovolníky pro organizaci kulturního odpoledne pro své klienty, pořádaného ve vlastním areálu. Fotbalový oddíl uspořádá mezi svými členy brigádu, ve které pomohou uklidit zahradu v areálu oslovené organizace a připraví zázemí pro kulturní odpoledne. Během odpoledne pomáhají klientům v přesunu na zahradu. Vše pod dohledem svého vedoucího a kontaktní osoby oslovené organizace.

Související články