Budoucnost dopravy na Ořechovce

Na radnici Prahy 6 proběhla dne 26. října veřejná debata s rezidenty na téma dopravní situace v oblasti Ořechovky se zaměřením na ochranu místních obyvatel od průjezdné dopravy.

Hlavní foto

Zástupce starosty zodpovědný za oblast dopravy pan Ing. arch. Martin Polách společně se zástupci Odboru dopravy a životního prostředí seznámil veřejnost s dopravní studií možných variantních řešení pro oblast celé Ořechovky, která identifikuje řadu možných opatření pro úpravy dopravního režimu v této oblasti za účelem eliminace průjezdné dopravy (veškeré diskutované varianty naleznete v příloze). Při veřejné diskusi byla ze strany rezidentů vznesena řada kritických připomínek a pohled na možná řešení byl různorodý.

 

Na základě uvedené debaty přijala městská část tyto závěry:

  • v lokalitě bude zavedena zóny 30 s omezením nejvyšší dovolené rychlosti vozidel 30 km/hod a omezení vjezdu vybraných vozidel (zákaz vjezdu nákladních automobilů a autobusů prostřednictvím dopravního značení B4 a B5 s výjimkou pro vozidla s povolením ÚMČ Praha 6, tj. s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo povolení ÚMČ Praha 6“);
  • v celé oblasti zóny 30 dojde k odstranění stávajícího dopravního značení upravující přednosti v jízdě (vč. dalšího nadbytečného dopravního značení) a bude ponechána obecná přednost vozidlům přijíždějícím zprava;
  • bude realizováno zjednosměrnění místní komunikace Slunná ve směru do centra v úseku mezi ulicemi Dělostřelecká - Pevnostní;
  • bude předán podnět správci komunikace ve věci oprav stavebních zpomalovacích prahů v ulicích Na Ořechovce a Cukrovarnická, oprav vozovky v ulici Západní a dále ve věci údržby málo znatelného vodorovného dopravního značení.

 

V návaznosti na uvedená opatření bude Praha 6 se širší veřejností projednávat formou ankety další možné úpravy, jejichž řešení bylo naznačeno a prezentováno na zmiňovaném setkání (další změny jednosměrnosti komunikací, uvažované zaslepení vybraných úseků, radarové měření, lokální opatření ke zpomalení rychlosti vozidel).