Až 20 tisíc korun přispěje radnice Prahy 6 seniorům na nájem

Projekt „Pomoc v deregulaci“ zahájila radnice Prahy 6 už v roce 2007 v souvislosti s přijetím zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného. Jelikož městská část neměla vliv na schválení zákona, připravila pro nájemníky, kteří se ocitnou v tíživé situaci a nebudou moci platit nájemné, různé formy pomoci.
Hlavní foto

“Jedna z dosud realizovaných forem pomoci je výměna stávajícího bytu větších rozměrů za menší. Tato pomoc je určena seniorům z Prahy 6, kteří obývají velké byty a mají obavu, že v dalších letech nebudou schopni zaplatit deregulovaný nájem,“

vysvětlil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa a dodal: „Neomezujeme se pouze na nájemníky obecních bytů, ale nabízíme možnost i nájemníkům v bytech soukromých vlastníků. Program dosud pomohl vyřešit problémy s deregulací skoro 150 seniorům. Radnice nyní nabízí dalších 30 malometrážních bytů na výměnu pro další zájemce.“

Ve druhé fázi se pomoc v deregulaci rozšíří od příštího roku o poskytování finanční výpomoci formou finančních darů až do výše 19.836 Kč za rok na 1 domácnost. Radní s ohledem na možné dopady deregulace nájemného se totiž rozhodli od 1. ledna 2009 přispívat formou finančního daru na dorovnání nákladů na nájemné.

„Naším cílem je pomoci občanům Prahy 6, kteří zde prožili svůj život. Nechceme, aby měli důvod se stěhovat někam jinam,“

vysvětlil obavy radnice starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

K problému deregulace se vyjadřovala všechna politická uskupení v zastupitelstvu Prahy 6. Poté vznikla speciální komise se zastoupením napříč politickým spektrem v zastupitelstvu, která měla za úkol připravit koncepci pomoci v deregulaci. Do diskuse vstoupilo i Sdružení nájemníků ČR a petiční výbor občanského sdružení Právo na bydlení. V Praze 6 se deregulace týká nájemníků v 1384 obecních bytech a zhruba 4000 nájemníků v soukromých bytech. Průměrný příjem seniora v Praze je zhruba 11 300 Kč, průměrná velikost bytu v Praze 6 je 68 m2 přičemž průměrná velikost obecního bytu v Praze 6 je 55 m2 Na společné schůzce se všichni výše jmenovaní shodli na následujících principech pomoci:

- pomoc všem bez rozdílu majitele nájemního bytu (obec, soukromý vlastník, družstvo)

- pomoc uplatnit adresně na vybrané skupiny obyvatel (ne plošně všem občanům, kterých se deregulace týká)

- způsoby předávání a rozsah příspěvků jsou vázány na určité časové úseky

- preferovat rodinnou sounáležitost (mezigenerační solidarita), tzn. že pomoc by měla přijít ve chvíli, kdy prokáží, že se o ně nepostarají jejich děti

Při jednání byly definovány nejohroženější skupiny, na které by se pomoc v deregulaci měla zacílit.

- domácnost tvořená pouze příjemci starobního důchodu starších 65 let

- domácnost tvořená příjemci plného invalidního důchodu

- domácnost tvořená osamělým rodičem, který celodenně, osobně a řádně pečuje o dítě, které se pro účely zvláštních právních předpisů o důchodovém pojištění považuje za dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči (nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného)

Podle starosty Chalupy Praha 6 počítá s tím, že na příspěvcích v příštím roce vydá pět až šest milionů korun. V rozpočtu však pro jistototu připravila rezervu 10 milionů. "Předpokládáme, že počet žadatelů se bude pohybovat něco málo pod tisícovkou, ovšem kvalifikovaně se to dá říct až po období prvního čtvrtletí 2009. Je těžko odhadnout, kolik jich je, především v těch soukromých domech," řekl předseda Kontrolního výboru zastupitelstva Prahy 6 René Pekárek z opoziční ČSSD.

“Bohužel dosavadní systém státní sociální podpory a hmotné nouze je nedostatečný a neřeší všechny případy. Navíc chybí příslušná legislativa. Obce mohou být pouze nadstavbovým článkem, a to zejména vzhledem ke svým finančním možnostem,“

doplnil místostarosta Jiří Fárek, který zodpovídá za sociální oblast.

Návrh rady musí ještě schválit zastupitelé na svém zasedání dne 19.12.2008.

PŘÍLOHA

„Peněžní výpomoc“ bude poskytována formou „daru“. Výše daru se odvíjí od výše nájemného a příjmů domácnosti s tím, že při souhrnu všech příjmů této domácnosti (včetně přiznaného příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory) a po odečtení výše holého nájemného zbude této domácnosti méně než její životní minimum.

Výše finanční výpomoci městské části Praha 6 se bude vypočítávat jako součin plochy bytu (max. 68 m2) a rozdíl mezi faktickým zvýšením nájmu v městské části Praha 6 a průměrné výše nájmu v hlavním městě Praha (např. 95,50 Kč – 76,80 Kč = 18,70 Kč).

Při výpočtu finančního příspěvku se dále přihlédlo k věku žadatelů, kteří by byli rozděleni do 3 věkových skupin a k jednotlivým skupinám by byl přiřazen koeficient, který navyšuje základní finanční příspěvek. Je totiž jasné, že s rostoucím věkem se snižuje schopnost využít nabídku výměny většího bytu za menší (mobilita), a to především z psychických důvodů.

Tabulka finanční výpomoci podle věku (počítáno na velikost bytu 68 m2) 

Věk

Koeficient

Výpočet (měsíční výpomoc)

Roční příjem (Kč)

65 - 70

1,00

68 m2 x 18,70 x 1,00 = 1 272 Kč

15 264

71 – 75

1,20

68 m2 x 1,20 = 1 526 Kč

18 312

76 a více

1,30

68 m2 x 1,30 = 1 653 Kč

19 836

 

Modelový příklad

Limit pro poskytnutí „příspěvku“:3A – 3B <3ŽM(A = příjmy žadatele /včetně sociálních dávek/, B = výše holého nájemného, ŽM = životní minimum)

ŽM pro jednotlivce je 3126 Kč (+ zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování v rozsahu 960 Kč – 2680 Kč dle vyhlášky 504/2006 Sb.)

ŽM pro dvojici je 5480 Kč ( + zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování v rozsahu 960 Kč – 2680 Kč dle vyhlášky č. 504/2006 Sb.).

Jednotlivec Důchod od 01/2009 ve výši 8 500 Kč

Holé nájemné od 01/09 6 207 Kč

Příspěvek na bydlení ze SSP 800 Kč

3 x (8 500 + 800) – 3 x 6 207 = 9 279 : 3 = 3 093 < 3 126 Kč

Byl by nárok na tuto finanční výpomoc:

Velikost bytu: 75 m2

Holý nájem: 95,50 Kč/m2

Věk žadatele: 73 let

 

Finanční příspěvek pro tohoto jednotlivce:

68 m2 x 18,70 Kč x 1,20 = 1 526 Kč/měsíc, tj. 18 312 Kč/rok

(dle § 19 zák. 357/1992 Sb. v platném znění činí max. výše přijatého daru 20 000 Kč, aby ji příjemce nemusel vykazovat v daňovém přiznání)

 

Žadatel/žadatelé musí splňovat tyto podmínky:

a) být občanem České republiky

b) byl mu přiznán příspěvek na bydlení ze státní sociální podpory

c) v době podání žádosti být hlášen k trvalému pobytu na adrese v obvodu Městské části Praha 6 minimálně po dobu tří let

d) v době podání žádosti má platnou stávající nájemní smlouvu po dobu nejméně tří let

e) není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného nemovitého majetku určeného k bydlení a

ani jeho přímí příbuzní nevlastní takovýto majetek.

f) hodnota movitého majetku nepřesahuje 1 mil. Kč, hodnota nemovitého majetku všech členů domácnosti žadatele nepřesahuje 1 mil. Kč, hodnota nemovitého majetku příbuzných v linii přímé nepřesahuje 5 mil. Kč

g) nemá žádné závazky vůči pronajímateli nebo má uzavřenou splátkovou dohodu, kterou řádně plní

h) žadatel nesmí odmítnout bez závažných důvodů nabídnutí přidělení menšího bytu odpovídajících rozměrů od MČ Praha 6

Související články