ANKETA: THÁKUROVA ULICE

Vážení občané naší městské části,

v loňském roce nám byl svěřen z Magistrátu hl.m. Prahy do vlastnictví a správy pozemek, na němž se nachází prostor zeleně v Thákurově ulici. Jedná se o významné místo v centru naší městské části, a proto bychom zde chtěli provést některé úpravy, které by vedly ke zvýšení jeho reprezentativního charakteru, ale zejména k příjemnějšímu užívání pro Vás, občany Prahy 6.

Hlavní foto

1) Rádi bychom znali Váš názor na rozsah úprav, které by měly být provedeny. Proto si Vám dovolujeme předestřít k posouzení dvě varianty:

Varianta A: Tato  varianta představuje minimální zásah do stávajícího stavu. Návrh představuje rekonstrukci stávající cestní sítě (beze změny tras). Veškeré mlatové povrchy budou nahrazeny kamennou dlažbou. Dojde k legalizaci vyšlapané cesty v severní části parku. Šířku nové cesty navrhujeme 1,2 m. Dále bude přiznána vyšlapaná cesta ve středovém oválu. Ovál bude zachován a po obou stranách cesty budou založeny trvalkové záhony. Zelený prostor bude pohledově odcloněn od Evropské ulice keřovou výsadbou, která bude provedena na místě současného květinového záhonu, který bude zrušen. Po celém prostoru zeleně budou doplněny nové lavičky.

Varianta B: Tato varianta představuje větší zásah, řešící prostor parčíku – zejména jeho přední část při ulici Evropská – trochu méně tradičně. Její koncepce vychází z praktické zkušenosti, že přední část parčíku využívají především mladí lidé – studenti blízkých škol a také z faktu, že tak trochu stranou a nepovšimnutý zde stojí  pomník panu Thákurovi. Předpokládá nenásilné propojení všech částí parku v kontinuální celek, který by při ulici Evropská začínal atypickým místem pro posezení, určenému spíše právě mládeži, která zde tvoří hlavní uživatelskou skupinu. Jedná se o výrobky z díly architektonického atelieru Alexandra Koláčková ATELIER, které by vnesly svěží atmosféru do stávajícího „šedivého“ vzhledu tohoto místa. Stránky ateliéru, kde je možné si celou zpracovanou studii prohlédnout: http://www.kolackova.cz/aktuality.

S částí parku, kde se nachází pomník Thákura, by bylo toto posezení propojeno ideu jeho tvorby – tedy umístěním krátkých úryvků jeho básní do dlažby kolem sezení. Jen málokdo už v současné době ví - a to nejen z řad studentů - že pan Thákur byl indický básník a filosof, který propagoval nezávislost Indie a indického kulturního dědictví, hlásal sbližování Východu a Západu a je nositelem Nobelovy ceny za literaturu roku1913. Od ulice Evropská by byl tento prostor oddělen bezúdržbovým typem trvalkových květinových záhonů, čímž by vstup do parku získal na patřičné reprezentativnosti. Střední a zadní část parku by byla tvořena již klidovou zónou, kdy kolem osové pěší cesty by byly umístěny v několika skupinkách lavičky, určené spíše starší generaci pro relaxaci a odpočinek.

Ani v jedné z variant  se nepočítá s žádným kácením stromů, tedy s žádným úbytkem zeleně. Naopak – navrhovanou úpravou pěších cest ve Variantě B by se dosáhlo zvýšení výměry travnaté plochy, jak je možno vidět na obrázku porovnání stávajícího a navrhovaného stavu. 

2) Dále nás zajímá Váš názor na možnost vyparkování vozidel po obvodové hraně plochy zeleně a tím možnost tuto plochu zvětšit.

Varianta C: Vyparkovat všechna auta a zvětšit zelený prostor                                                                                                                                                                                  

Varianta D: Zachovat parkovací místa ve stávajícím počtu

Varianta E: Provést částečné vyparkování aut (zrušit cca ½ parkovacích míst) a o uvolněnou plochu zvětšit zelený pás

S ohledem na to, že se jedná o tak významnou plochu naší městské části  a máme zájem na tom, abyste vy, občané, byli maximálně spokojeni, chtěli bychom Vás tímto vyzvat k vyslovení Vašeho názoru na předložené návrhy změn v parku Thákurova. Pokud budete mít k návrhům ještě další dotazy (než se rozhodnete, který z návrhů podpoříte), můžete je konzultovat na odboru dopravy a životního prostředí (Ing. Dana Charvátová tel. 220189410, Ing. Ludmila Baumová tel. 220189559, Ing. Blanka Svobodová tel. 220189402 nebo Ing. Veronika Beranová tel. 220189554).

Pokud máte zájem se ankety zúčastnit, zašlete svůj hlas v podobě: „Thákurova 1)………/Thákurova 2)……..“ do 30.06.2014 na mail  nebo písemně na adresu ÚMČ Praha 6, PhDr. Jan Záruba, zástupce starostky, Čs. armády 23, 160 00 Praha 6.

Obálku označte nápisem „Anketa Thákurova“.

Budeme rádi, když se zapojíte v co nejhojnějším počtu. O výsledku vyhodnocení ankety Vás budeme informovat.