Anketa: Škola mého srdce

Všechny školy Prahy 6 prošly v posledních osmi letech zásadní rekonstrukcí. Především jsou to však krásné objekty, které mají duši a ve kterých působí lidé, kteří mají srdce. Proto možná nebude snadné vybrat tu nejkrásnější. Prohlédněte si každou školu od tělocvičny až po jídelnu.

Hlavní foto

Městská část Praha 6 je zřizovatelem 15 základních škol. V roce 2010 městská část dokončila zásadní rekonstrukce všech objektů základních škol na svém území. Nově vytvořená metodika financování škol umožňuje financovat školám dostatečné provozní výdaje a zároveň motivuje školy k další profilaci a přizpůsobení se poptávce obyvatel Prahy 6.

Vyberte nejkrásnější základní školu ZDE

ZŠ a MŠ Bílá sídlí v budově bývalého francouzského lycea z r.1934. Tento skvost funkcionalistické architektury byl Městskou částí Praha 6 v roce 2006 nákladně rekonstruován. Školní vzdělávací program CESTA K ÚSPĚCHU je založen na výběru volitelných předmětů, kvalitní výuce jazyků a práci s výpočetní technikou. Specialitou jsou celoškolní projekty, v nichž jsou žáci rozděleni do skupin napříč ročníky. V 6. ročníku se otevírá výběrová třída s intenzívní výukou anglického jazyka včetně výuky některých předmětů v angličtině. Rekonstrukce objektu byla realizována v celkovém finančním objemu  124 939 698,- Kč.

ZŠ a MŠ Červený vrch je fakultní školou s rozšířenou výukou matematiky, školou otevřenou pro všechny. Snahou je, aby každé dítě mělo příležitost ke svému plnému rozvoji, aby v rámci svých možností dosáhlo maxima a bylo úspěšné.
V roce 2005 proběhla rekonstrukce střešního pláště v hodnotě 523 600,- Kč; v roce 2004 byla zateplena fasáda za 921 084,- Kč, provedena rekonstrukce otopného systému v hodnotě 4 385 358,- Kč; rekonstrukce školní jídelny stála 15 504 613,- Kč, bezbariérová škola 4 760 323,- Kč a rekonstrukce atletické dráhy 2 933 931,- Kč.

Motto Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy Kohoutek vyjadřuje název školního vzdělávacího programu "Učíme se učit se. Chceme rozumět sobě, druhým i světu kolem." Škola má nejen dobré výsledky ve výchovně-vzdělávacím procesu, ale je výjimečná svým klimatem, zaměřením na osobnost dítěte a snahou o dobré vztahy mezi všemi, kdo školu navštěvují. Schválený vzdělávací program "Angličtina napříč předměty" si klade za cíl poskytnout dětem od první třídy vysoce kvalitní výuku anglického jazyka.
V roce 2005 proběhla rekonstrukce budovy v celkovém finančním objemu 33 528 610,- Kč a v r. 2008 byly zřízeny nové třídy mateřské školy v budově ZŠ v celkovém finančním objemu 6 974 649,- Kč.

Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského je komplexem zařízení, který vznikl sloučením dvou typů vzdělávacích subjektů – plně organizované ZŠ J. A. Komenského a čtyřtřídní MŠ Mládeže. V areálu školy se nachází nové sportoviště sloužící k výuce tělesné výchovy a odpoledním aktivitám dětí. Škola je otevřená všem dětem, nadaným i vyžadujícím individuální vzdělávání, preferuje rovnoměrný rozvoj žáka, podporuje vzdělávání v oblastech informačních technologií, v jazykové přípravě, ekologii, pohybových aktivit a přípravy pro praktický život.
V roce 2004 proběhla rekonstrukce sportovního areálu ve finančním objemu 3 091 858,- Kč. V roce 2000 byla rekonstruována školní jídelna za 7 095 052,- Kč a provedena realizace půdní vestavby v hodnotě 2 295 966,30 Kč.

ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2 je škola z roku 1930, nacházející se v lokalitě Bubenče. Výuka je podpořena projektem Začít spolu na I. stupni a projektovým vyučováním a rozvojem kritického myšlení na II. stupni. Dále se věnuje rozvoji jazykové a počítačové gramotnosti, stejně jako estetickým a praktickým dovednostem.
V roce 2005 proběhla rekonstrukce suterénu v hodnotě 2 387 303,- Kč a rekonstrukce otopného systému ve finančním objemu 4 921 394,- Kč.

ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády je umístěna na rozhraní Dejvic a Bubenče. Škola se zaměřuje na přírodovědnou oblast, zejména na ekologickou výchovu a dále na rozvoj tvořivosti. Také klade mimo jiné důraz na rozvoj kreativity formou rozšířené výuky českého jazyka, výtvarné a dramatické výchovy. Jejími součástmi jsou i 2 mateřské školy, jedna v lokalitě Baby, druhá přímo v budově ZŠ.
V letech 2009 a 2010 proběhla rekonstrukce ZŠ a zřízení nové MŠ v celkovém finančním objemu 79 754 823,- Kč.

Základní škola Petřiny – jih podporuje široké spektrum sportovních aktivit v dobře vybavených tělovýchovných zařízeních, působí zde školní psycholožka, angličtinu nabízí od 1. třídy, jsou zde také tři počítačové učebny, skleníkové hospodářství a chovatelna. Tradici má skupina scénického tance Primavera. Účast žáků ve vědomostních soutěžích i sportovních přeborech je na republikové úrovni.
V roce 2003 byla dokončena výstavba sportovní haly ve finančním objemu 19,396.982,- Kč, následně v r. 2005 proběhla rekonstrukce ŠJ a kuchyně za 23 555 575,- Kč a v roce 2008 byla zřízena dvoutřídní MŠ v budově ZŠ v celkovém finančním objemu 6 023 996,- Kč.

Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka je komplex školních zařízení – ZŠ T. G. Masaryka v Ruzyni, dvoutřídní MŠ Stochovská v ruzyňském areálu, odloučené pracoviště ZŠ Bělohorská 174 s pěti postupnými ročníky prvního stupně a dvoutřídní MŠ Bělohorská. Škola T. G. Masaryka v Ruzyni není specificky zaměřena, žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu Základní škola. Odloučené pracoviště ZŠ Bělohorská 174 je školou rodinného typu . V současné době se zde vzdělává asi 110 žáků podle alternativního programu Začít spolu.
V roce 2004 byla realizována rekonstrukce obvodového pláště včetně zateplení v hodnotě 6 300 365,- Kč; dále byl rekonstruován otopný systém v hodnotě 1 143 123,- Kč. V letech 2003 a 2004 byl rekonstruován sportovní areál v objemu 27 413 476,- Kč. V roce 2004 došlo k rekonstrukci objektu Bělohorská 174 ve finančním objemu 28 230 923,- Kč.

Základní škola Dědina sídlí ve zdravém prostředí okraje Prahy v blízkosti Divoké Šárky. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu, zahrnujícím dva směry. První s akcentem na výuku jazyků a sport, druhý podle waldorfské pedagogiky. Jazyky anglický, německý a francouzský jsou vyučovány od 1. do 9. ročníku. Škola poskytuje pestrou nabídku volitelných předmětů a volnočasových aktivit. Disponuje keramickou dílnou a kvalitním hudebním souborem Musica e Danza. Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty UK.
V roce 2006 proběhla rekonstrukce objektu v celkovém finančním objemu  134 149 463,- Kč.

Základní škola Emy Destinnové je otevřenou komunitní školou. Prioritami jsou výuka cizích jazyků - angličtina, němčina, francouzština a španělština, estetická výchova a vytvářeny jsou i podmínky pro integraci a inkluzi. Široký rejstřík činností ve sféře výukové, výchovné i mimoškolní se snaží poskytnout žákům možnosti k seberealizaci v praktickém životě. Výuka cizích jazyků je podporována výukovými výjezdy do zahraničí. Projektové vyučovaní pak doplňuje spolupráce s dlouholetými partnery nebo se subjekty v rámci grantů ESF.
V roce 2005 proběhla rekonstrukce fasády a výměna oken v objektu Českomalínská ve finančním objemu 9 599 753,- Kč a rekonstrukce otopného systému v částce 3 084 885,- Kč. V roce 2005 se uskutečnila rekonstrukce otopného systému v hodnotě 4 903 544,- Kč a rekonstrukce suterénu za 2 403 302,- Kč.

Základní škola Marjánka je úplná škola s 1. – 9. ročníkem. Zavedením školního vzdělávacího programu s názvem „Škola vychovávající všestranně vzdělaného jedince“ získala možnost zvolit si nadstandardně upravený program v oblasti výuky cizích jazyků včetně předmětu dramatická výchova, který je vyučován v anglickém jazyce. Na škole pracuje také pěvecký a flétnový soubor, který tradičně vystupuje na školních i mimoškolních akcích.
V roce 2004 bylo realizováno víceúčelové sportoviště v hodnotě 2 467 730,- Kč; v roce 2005 byl upraven vstup do budovy školy v hodnotě 4 597 327,- Kč a v roce 2002 byla uskutečněna půdní vestavba za 21 286 475,- Kč.

ZŠ Na Dlouhém lánu je umístěna v klidné oblasti, stranou od dopravního ruchu. Jedná se o menší školu rodinného typu, která má velký areál školní zahrady a moderní hřiště. Škola je zapojena v projektech Zdravá škola a Tvořivá škola, pracují zde také třídy podle metody Marie Montessori.
V roce 2008 proběhla rekonstrukce budovy v celkovém finančním objemu 63 695 554,- Kč.

Základní škola Norbertov je školou rodinného typu v klidném prostředí střešovických vil. Je zaměřena na výuku jazyků a na estetickou výchovu. Od 1. třídy se žáci učí anglický jazyk, v 6. třídě si mohou zvolit druhý cizí jazyk - němčinu - nebo estetickou výchovu. Na 2. stupni pak přistupuje hodina konverzace s rodilým mluvčím. Hodiny estetické výchovy zahrnují výtvarnou výchovu, keramiku, grafiku na počítači a jiné.
V roce 2005 proběhla rekonstrukce suterénu ve finančním objemu 748 224,- Kč; v roce 2004 rekonstrukce otopného systému v hodnotě 1 692 540,- Kč. V roce 2001 byla realizována přístavba ve finančním objemu 31 471 168,- Kč.

Základní školu Petřiny - sever charakterizuje program Začít spolu a výtvarné zaměření žáků 2. stupně. Škola nabízí otevřenost vůči okolí, tvůrčí a přátelskou atmosféru. Cílem pedagogů je rozvíjet u dětí schopnost komunikovat, řešit problémy, spolupracovat, samostatně a tvořivě myslet. Výuku doplňují prvky kritického myšlení, projektového vyučování a řada tvořivých aktivit, které napomáhají jak rozvoji výtvarného talentu, tak dobrým vztahům třídních kolektivů.
V roce 2004 proběhla rekonstrukce obvodového pláště včetně zateplení v hodnotě 11 256 032,- Kč.

Základní škola Pod Marjánkou je školou s rozšířenou výukou jazyků, zatím s třetím až devátým ročníkem, od školního roku 2011/12 se přidají postupně i 1. a 2. třídy. Žáci jsou přijímáni na základě výběrového řízení. Škola má statut fakultní školy Pedagogické fakulty UK. Hlavní profilací školy je výuka cizích jazyků – učí se angličtina, španělština, francouzština a němčina.
V roce 2007 proběhly stavební úpravy objektu v celkovém finančním objemu 74 916 358,- Kč.

Školy si můžete prohlédnout a ohodnotit ZDE

Evaluace základních a mateřských škol Prahy 6 ZDE

Související články

Mlžítko na zahradu, stůl na pingpong, venkovní posilovna, relaxační polštáře, stojany na koloběžky ale třeba také dělící stěny mezi pisoáry na toaletách. To vše jsou nápady, které na přání svých žáků budou nyní realizovat základní školy v Praze 6 – díky participativnímu projektu Šance do škol.

Celý článek10. 10. 2022

Praha 6 pravidelně oceňuje nejlepší učitele ve svých základních školách. Titul Vynikající učitel převzali pedagogové, kteří do své náročné práce přinášejí něco navíc, ať už jsou to atraktivní metody práce, inovace, spolupráce s dalšími institucemi, integrace znevýhodněných žáků nebo vytvářejí inspirativní prostředí pro žáky i kolegy.  

Celý článek27. 9. 2022