Anketa: Škola mého srdce

Všechny školy Prahy 6 prošly v posledních osmi letech zásadní rekonstrukcí. Především jsou to však krásné objekty, které mají duši a ve kterých působí lidé, kteří mají srdce. Proto možná nebude snadné vybrat tu nejkrásnější. Prohlédněte si každou školu od tělocvičny až po jídelnu.

Hlavní foto

Městská část Praha 6 je zřizovatelem 15 základních škol. V roce 2010 městská část dokončila zásadní rekonstrukce všech objektů základních škol na svém území. Nově vytvořená metodika financování škol umožňuje financovat školám dostatečné provozní výdaje a zároveň motivuje školy k další profilaci a přizpůsobení se poptávce obyvatel Prahy 6.

Vyberte nejkrásnější základní školu ZDE

ZŠ a MŠ Bílá sídlí v budově bývalého francouzského lycea z r.1934. Tento skvost funkcionalistické architektury byl Městskou částí Praha 6 v roce 2006 nákladně rekonstruován. Školní vzdělávací program CESTA K ÚSPĚCHU je založen na výběru volitelných předmětů, kvalitní výuce jazyků a práci s výpočetní technikou. Specialitou jsou celoškolní projekty, v nichž jsou žáci rozděleni do skupin napříč ročníky. V 6. ročníku se otevírá výběrová třída s intenzívní výukou anglického jazyka včetně výuky některých předmětů v angličtině. Rekonstrukce objektu byla realizována v celkovém finančním objemu  124 939 698,- Kč.

ZŠ a MŠ Červený vrch je fakultní školou s rozšířenou výukou matematiky, školou otevřenou pro všechny. Snahou je, aby každé dítě mělo příležitost ke svému plnému rozvoji, aby v rámci svých možností dosáhlo maxima a bylo úspěšné.
V roce 2005 proběhla rekonstrukce střešního pláště v hodnotě 523 600,- Kč; v roce 2004 byla zateplena fasáda za 921 084,- Kč, provedena rekonstrukce otopného systému v hodnotě 4 385 358,- Kč; rekonstrukce školní jídelny stála 15 504 613,- Kč, bezbariérová škola 4 760 323,- Kč a rekonstrukce atletické dráhy 2 933 931,- Kč.

Motto Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy Kohoutek vyjadřuje název školního vzdělávacího programu "Učíme se učit se. Chceme rozumět sobě, druhým i světu kolem." Škola má nejen dobré výsledky ve výchovně-vzdělávacím procesu, ale je výjimečná svým klimatem, zaměřením na osobnost dítěte a snahou o dobré vztahy mezi všemi, kdo školu navštěvují. Schválený vzdělávací program "Angličtina napříč předměty" si klade za cíl poskytnout dětem od první třídy vysoce kvalitní výuku anglického jazyka.
V roce 2005 proběhla rekonstrukce budovy v celkovém finančním objemu 33 528 610,- Kč a v r. 2008 byly zřízeny nové třídy mateřské školy v budově ZŠ v celkovém finančním objemu 6 974 649,- Kč.

Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského je komplexem zařízení, který vznikl sloučením dvou typů vzdělávacích subjektů – plně organizované ZŠ J. A. Komenského a čtyřtřídní MŠ Mládeže. V areálu školy se nachází nové sportoviště sloužící k výuce tělesné výchovy a odpoledním aktivitám dětí. Škola je otevřená všem dětem, nadaným i vyžadujícím individuální vzdělávání, preferuje rovnoměrný rozvoj žáka, podporuje vzdělávání v oblastech informačních technologií, v jazykové přípravě, ekologii, pohybových aktivit a přípravy pro praktický život.
V roce 2004 proběhla rekonstrukce sportovního areálu ve finančním objemu 3 091 858,- Kč. V roce 2000 byla rekonstruována školní jídelna za 7 095 052,- Kč a provedena realizace půdní vestavby v hodnotě 2 295 966,30 Kč.

ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2 je škola z roku 1930, nacházející se v lokalitě Bubenče. Výuka je podpořena projektem Začít spolu na I. stupni a projektovým vyučováním a rozvojem kritického myšlení na II. stupni. Dále se věnuje rozvoji jazykové a počítačové gramotnosti, stejně jako estetickým a praktickým dovednostem.
V roce 2005 proběhla rekonstrukce suterénu v hodnotě 2 387 303,- Kč a rekonstrukce otopného systému ve finančním objemu 4 921 394,- Kč.

ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády je umístěna na rozhraní Dejvic a Bubenče. Škola se zaměřuje na přírodovědnou oblast, zejména na ekologickou výchovu a dále na rozvoj tvořivosti. Také klade mimo jiné důraz na rozvoj kreativity formou rozšířené výuky českého jazyka, výtvarné a dramatické výchovy. Jejími součástmi jsou i 2 mateřské školy, jedna v lokalitě Baby, druhá přímo v budově ZŠ.
V letech 2009 a 2010 proběhla rekonstrukce ZŠ a zřízení nové MŠ v celkovém finančním objemu 79 754 823,- Kč.

Základní škola Petřiny – jih podporuje široké spektrum sportovních aktivit v dobře vybavených tělovýchovných zařízeních, působí zde školní psycholožka, angličtinu nabízí od 1. třídy, jsou zde také tři počítačové učebny, skleníkové hospodářství a chovatelna. Tradici má skupina scénického tance Primavera. Účast žáků ve vědomostních soutěžích i sportovních přeborech je na republikové úrovni.
V roce 2003 byla dokončena výstavba sportovní haly ve finančním objemu 19,396.982,- Kč, následně v r. 2005 proběhla rekonstrukce ŠJ a kuchyně za 23 555 575,- Kč a v roce 2008 byla zřízena dvoutřídní MŠ v budově ZŠ v celkovém finančním objemu 6 023 996,- Kč.

Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka je komplex školních zařízení – ZŠ T. G. Masaryka v Ruzyni, dvoutřídní MŠ Stochovská v ruzyňském areálu, odloučené pracoviště ZŠ Bělohorská 174 s pěti postupnými ročníky prvního stupně a dvoutřídní MŠ Bělohorská. Škola T. G. Masaryka v Ruzyni není specificky zaměřena, žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu Základní škola. Odloučené pracoviště ZŠ Bělohorská 174 je školou rodinného typu . V současné době se zde vzdělává asi 110 žáků podle alternativního programu Začít spolu.
V roce 2004 byla realizována rekonstrukce obvodového pláště včetně zateplení v hodnotě 6 300 365,- Kč; dále byl rekonstruován otopný systém v hodnotě 1 143 123,- Kč. V letech 2003 a 2004 byl rekonstruován sportovní areál v objemu 27 413 476,- Kč. V roce 2004 došlo k rekonstrukci objektu Bělohorská 174 ve finančním objemu 28 230 923,- Kč.

Základní škola Dědina sídlí ve zdravém prostředí okraje Prahy v blízkosti Divoké Šárky. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu, zahrnujícím dva směry. První s akcentem na výuku jazyků a sport, druhý podle waldorfské pedagogiky. Jazyky anglický, německý a francouzský jsou vyučovány od 1. do 9. ročníku. Škola poskytuje pestrou nabídku volitelných předmětů a volnočasových aktivit. Disponuje keramickou dílnou a kvalitním hudebním souborem Musica e Danza. Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty UK.
V roce 2006 proběhla rekonstrukce objektu v celkovém finančním objemu  134 149 463,- Kč.

Základní škola Emy Destinnové je otevřenou komunitní školou. Prioritami jsou výuka cizích jazyků - angličtina, němčina, francouzština a španělština, estetická výchova a vytvářeny jsou i podmínky pro integraci a inkluzi. Široký rejstřík činností ve sféře výukové, výchovné i mimoškolní se snaží poskytnout žákům možnosti k seberealizaci v praktickém životě. Výuka cizích jazyků je podporována výukovými výjezdy do zahraničí. Projektové vyučovaní pak doplňuje spolupráce s dlouholetými partnery nebo se subjekty v rámci grantů ESF.
V roce 2005 proběhla rekonstrukce fasády a výměna oken v objektu Českomalínská ve finančním objemu 9 599 753,- Kč a rekonstrukce otopného systému v částce 3 084 885,- Kč. V roce 2005 se uskutečnila rekonstrukce otopného systému v hodnotě 4 903 544,- Kč a rekonstrukce suterénu za 2 403 302,- Kč.

Základní škola Marjánka je úplná škola s 1. – 9. ročníkem. Zavedením školního vzdělávacího programu s názvem „Škola vychovávající všestranně vzdělaného jedince“ získala možnost zvolit si nadstandardně upravený program v oblasti výuky cizích jazyků včetně předmětu dramatická výchova, který je vyučován v anglickém jazyce. Na škole pracuje také pěvecký a flétnový soubor, který tradičně vystupuje na školních i mimoškolních akcích.
V roce 2004 bylo realizováno víceúčelové sportoviště v hodnotě 2 467 730,- Kč; v roce 2005 byl upraven vstup do budovy školy v hodnotě 4 597 327,- Kč a v roce 2002 byla uskutečněna půdní vestavba za 21 286 475,- Kč.

ZŠ Na Dlouhém lánu je umístěna v klidné oblasti, stranou od dopravního ruchu. Jedná se o menší školu rodinného typu, která má velký areál školní zahrady a moderní hřiště. Škola je zapojena v projektech Zdravá škola a Tvořivá škola, pracují zde také třídy podle metody Marie Montessori.
V roce 2008 proběhla rekonstrukce budovy v celkovém finančním objemu 63 695 554,- Kč.

Základní škola Norbertov je školou rodinného typu v klidném prostředí střešovických vil. Je zaměřena na výuku jazyků a na estetickou výchovu. Od 1. třídy se žáci učí anglický jazyk, v 6. třídě si mohou zvolit druhý cizí jazyk - němčinu - nebo estetickou výchovu. Na 2. stupni pak přistupuje hodina konverzace s rodilým mluvčím. Hodiny estetické výchovy zahrnují výtvarnou výchovu, keramiku, grafiku na počítači a jiné.
V roce 2005 proběhla rekonstrukce suterénu ve finančním objemu 748 224,- Kč; v roce 2004 rekonstrukce otopného systému v hodnotě 1 692 540,- Kč. V roce 2001 byla realizována přístavba ve finančním objemu 31 471 168,- Kč.

Základní školu Petřiny - sever charakterizuje program Začít spolu a výtvarné zaměření žáků 2. stupně. Škola nabízí otevřenost vůči okolí, tvůrčí a přátelskou atmosféru. Cílem pedagogů je rozvíjet u dětí schopnost komunikovat, řešit problémy, spolupracovat, samostatně a tvořivě myslet. Výuku doplňují prvky kritického myšlení, projektového vyučování a řada tvořivých aktivit, které napomáhají jak rozvoji výtvarného talentu, tak dobrým vztahům třídních kolektivů.
V roce 2004 proběhla rekonstrukce obvodového pláště včetně zateplení v hodnotě 11 256 032,- Kč.

Základní škola Pod Marjánkou je školou s rozšířenou výukou jazyků, zatím s třetím až devátým ročníkem, od školního roku 2011/12 se přidají postupně i 1. a 2. třídy. Žáci jsou přijímáni na základě výběrového řízení. Škola má statut fakultní školy Pedagogické fakulty UK. Hlavní profilací školy je výuka cizích jazyků – učí se angličtina, španělština, francouzština a němčina.
V roce 2007 proběhly stavební úpravy objektu v celkovém finančním objemu 74 916 358,- Kč.

Školy si můžete prohlédnout a ohodnotit ZDE

Evaluace základních a mateřských škol Prahy 6 ZDE

Související články

Historicky první Projektový den vznikl díky spolupráci ČVUT, Místního akčního plánu Praha 6 (MAP 6) a městské části Praha 6. Zhruba 500 žáků ze základních škol Prahy 6 tak mělo možnost navštívit 7 fakult a na vlastní kůži zažít to nejzajímavější, co studentům nabízejí. Měli tak možnost vidět například eFormuli či navštívit největší vodohalu a vysokonapěťovou halu.

Celý článek6. 2. 2024