7. jednání Zastupitelstva MČ Praha 6 se uskuteční 18. září

V pondělí 18. září 2023 se koná 7. zasedání zastupitelstva městské části v tomto volebním období. Jednání bude probíhat od 10 hod. v 6. patře budovy Úřadu městské části, Čs. armády 23, Praha 6.

Hlavní foto

 1. Zpráva o plnění rozpočtu MČ Praha 6 za 1. pololetí 2023 – Ing. Hlinský (usn. č. RMČ-0821/23)

 2. Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 6 k 30. 6. 2023 – MgA. Prokop (usn. č. RMČ-0827/23)

 3. Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sportovní identity Prahy 6 – Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-0687/23)

 4. Pošta Partner Plus na Dědině – Ing. Hlinský (usn. č. RMČ-0841/23) 

 5. Zřízení příspěvkové organizace městské části Praha 6 „KITT6, příspěvková organizace“ – Vl. Šuvarina, pověřenec (usn. RMČ -11. 9. 2023)

 6. Zpráva o činnosti SNEO, a.s. – MgA. Prokop (usn. č. RMČ-0828/23)

 7. Využití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1573/16 k. ú. Bubeneč – MgA. Prokop (usn. č. RMČ-0835/23)

 8. Využití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 876/5 k. ú. Střešovice – MgA. Prokop (usn. č. RMČ-0834/23)

 9. Darování pozemků parc. č. 3082/1, 3082/41, 3083/3 k. ú. Dejvice – MgA. Prokop (usn. č. RMČ-0832/23)

 10. Prodej pozemku parc. č. 1018/1 k. ú. Liboc – MgA. Prokop (usn. č. RMČ-0749/23)

 11. Prodej části pozemku parc. č. 497/8 (dle GP č. 4837-79/2023 - pozemek parc. č. 497/98) v k. ú. Dejvice  – MgA. Prokop (usn. č. RMČ-0830/23)

 12. Prodej části pozemku parc. č. 1246/2 (dle GP č. 1576-1097/2023 - pozemek parc. č. 1246/9) v k. ú. Vokovice – MgA. Prokop (usn. č. RMČ-0831/23)

 13. Stanovisko městské části Praha 6 ve věci vypořádání vztahu k pozemkům ve spoluvlastnictví se společností MANALISTEN s.r.o. – MgA. Prokop (usn. č. RMČ-0829/23)

 14. Svěření stavby „Komerční prostory v podchodu pod ulicí M. Horákové a atrium a Vodovodní přípojka“ v k. ú. Hradčany a Střešovice – MgA. Prokop (usn. č. RMČ-0751/23)

 15. Odejmutí 4 ks měřičů okamžité rychlosti UnicamINFO – O. M. Hrubeš (usn. č. RMČ-0696/23)

 16. Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Organizační složky městské části Praha 6 PRO 6 – MUDr. Hošek (usn. č. RMČ – 0837/23)

 17. Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za II. čtvrtletí 2023 – MUDr. Hošek (usn. č. RMČ-0768/23)

 18. Vyhlášení dotačního programu v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2024 – MUDr. Hošek (usn. č. RMČ-0770/23)

 19. Vyhlášení dotačního programu ZDRAVÁ ŠESTKA 2024 na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování – MUDr. Hošek (usn. č. RMČ-0802/23)

 20. Vyhlášení dotačního programu Podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací na Šestce – Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-0804/23)

 21. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce I. – Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-0805/23)

 22. Vyhlášení dotačního programu Podpora soutěží a běhů na Šestce I. – Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-0806/23)

 23. Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy TJ Tatranu Střešovice – Mgr. Lacina (usn. č. RMČ-0803/23)

 24. Poskytnutí dotace Trenéři ve škole, z.s. na zajištění programu Trenéři ve škole – Ing. Čapková (usn. č. RMČ-0773/23)

 25. Poskytnutí jednorázových odměn členům – odborníkům výborů ZMČ, komisí RMČ a komisí - pracovních skupin MČ Praha 6 za práci od října 2022 do června 2023 – Mgr. Stárek (usn. č. RMČ-0779/23)

 26. Informativní zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 za období 1. 1.–30. 6. 2023 – Mgr. Stárek (usn. č. RMČ-0824/23)

 27. Změna složení Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 – Mgr. Stárek (usn. č. RMČ- 0844/23)

 Informativní zprávy:

Rozpočtová opatření Městské části Praha 6 na rok 2023 – Ing. Hlinský (5. – č. RMČ-0689/23, 6. – č. RMČ-0757/23)

Informace o přijatých peticích – Ing. Holický

Informace o kontrole v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – Ing. Holický

Informace o prověření možnosti participace v souvislosti s dostavbou sportovně rekreačního areálu – Mgr. O. Kužílek – pověřenec (viz usn. č. ZMČ-0125/23)

Informace k předběžným tržním konzultacím – kulturní centrum 4. kvadrant – MgA. Petr Prokop

Informace o trojdomí Šolínova – MUDr. M. Hošek

Informace o přípravě pravidel spolupráce s investory – Ing. V. Kožený