4. jednání zastupitelstva MČ Praha 6 se uskuteční 27. února

V pondělí 27. února 2023 se od 10 hod. koná 4. zasedání zastupitelstva městské části v tomto volebním období. Jednání bude probíhat v sálu hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6.

Hlavní foto

Návrh programu

 

15 hod. – pevný bod Interpelace

 

1.       Novela Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 6 - Mgr. J. Stárek (usn. RMČ-0285/23)

2.       Programové prohlášení Rady městské části Praha 6 pro období 2022 – 2026 – Mgr. J. Stárek (usn. RMČ-0297/23)

3.       Zpráva o činnosti SNEO, a.s. -  MgA. P. Prokop (usn. RMČ-0245/23)

4.       Požadavek na úpravu koeficientu dle § 1 a § 2 v obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí – Ing. Z. Hlinský (usn. RMČ-0241/23)

5.       Změna usnesení ZMČ P6 č. 532/22 ze dne 28. 02. 2022 (uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních na prodej garážových stání - Rezidence Radimova) – MgA. P. Prokop (usn. RMČ-0230/23)

6.       Prodej pozemku parc. č. 3962/2 v k. ú. Dejvice – MgA. Prokop (usn. RMČ-0243/23)

7.       Schválení uzavření Dodatku č. 1 k Prohlášení vlastníka pro dům č. p. 814, Terronská 33, který je součástí pozemku parc. č. 1416, v k.ú. Bubeneč – MgA. P. Prokop (usn. RMČ-0246/23)

8.       Odejmutí svěření pozemků parc. č. 305/7, 356/6 k. ú. Hradčany – MgA. P. Prokop (usn. RMČ-0249/23)

9.       Vyhlášení dotačního programu Podpora sportovní identity Prahy 6 - Mgr. J. Lacina (usn. RMČ-0300/23)

10.    Vyhlášení dotačního programu Mimořádné výdaje sportovních a volnočasových organizací na Šestce – Mgr. J. Lacina (usn. RMČ-0270/23)

11.    Vyhlášení dotačního programu Podpora soutěží a běhů na Šestce II. – Mgr. J. Lacina (usn. RMČ-0267/23)

12.    Vyhlášení dotačního programu Senior & handicap sport na Šestce - podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením – Mgr. J. Lacina (usn. RMČ-0269/23)

13.    Vyhlášení dotačního programu Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce II. – Mgr. J. Lacina (usn. RMČ-0268/23)

14.    Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce I. – Mgr. J. Lacina (usn. RMČ-0263/23)

15.    Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora soutěží a běhů na Šestce I. – Mgr. J. Lacina (usn. RMČ-0266/23)

16.    Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací na Šestce – Mgr. J. Lacina (usn. RMČ-0264/23)

17.    Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Šestka kulturní I. – 2023 – Mgr. J. Lacina (usn. RMČ-0273/23)

18.    Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6 – 2023 – Mgr. J. Lacina (usn. RMČ-0272/23)

19.    Vyhlášení dotačního programu Šestka kulturní II. – 2023 - Mgr. J. Lacina (usn. RMČ-0271/23)

20.    Informace k pokračování projektu "Pomoc rodinám s dětmi - příspěvek na stravování" pro období březen – červen 2023 – Ing. Čapková (usn. RMČ-0301/23)

21.    Poskytnutí dotace Trenéři ve škole, z.s. na zajištění programu Trenéři ve škole - Ing. Čapková (usn. RMČ-0302/23)

22.    Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sdružení K srdci klíč, o.p.s. v roce 2023 – PhDr. P. Palacký (usn. RMČ-0279/23)

23.    Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace spolku NADĚJE – MUDr. M. Hošek (usn. RMČ-0250/23)

24.    Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE v roce 2023 - MUDr. M. Hošek (usn. RMČ-0251/23)

25.    Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za IV. čtvrtletí 2022 - MUDr. M. Hošek (usn. RMČ-0252/23)

26.    Dotační řízení "Zdravá Šestka 2023" - přidělení dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování - MUDr. M. Hošek (usn. RMČ-0253/23)

27.    Vyhlášení dotačního programu na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru pro rok 2023 "Památková dotace" – Mgr. J. Stárek (usn. RMČ-0282/23)

28.    Změna zastupování MČ Praha 6 při jednáních Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha – Ruzyně – Mgr. J. Stárek (usn. RMČ-0281/23)

29.    Uzavření mediační dohody – Mgr. J. Stárek (usn. RMČ-0284/23)

30.    Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6 -  Mgr. Stárek (usn. RMČ-0215/23)

31.   Změna tajemníka Výboru pro otevřenost, média a participaci ZMČ Praha 6 - Mgr. Stárek (usn. RMČ-0303/23)

32.   Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ za období prosinec 2022 – únor 2023 – Ing. Mgr. Soukal, předseda KV (bez usn. RMČ)

33.   Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení ZMČ – Mgr. J. Stárek (usn. RMČ-0286/23)

34.   Informativní zpráva o činnosti RMČ – Mgr. J. Stárek (usn. RMČ-0287/23)

 

Informace:

a) Informace o probíhající architektonické soutěži na 4. kvadrant Vítězné náměstí

b) Informace o rozpočtových opatřeních MČ Praha 6

c) Informace o přijatých peticích