3. jednání zastupitelstva MČ Praha 6 se uskuteční 16. prosince

V pátek 16. prosince 2022 se od 10:00 uskuteční 3. zasedání zastupitelstva městské části v tomto volebním období. Jednání bude probíhat v sálu hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6.

Hlavní foto

Návrh programu:

pevný bod interpelace v 15 hod.

1. III. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2022, předkladatel Ing. Zdeněk Hlinský, radní pro ekonomiku a finance

2. Žádost MČ Praha 6 o zvýšení finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2023, předkladatel Ing. Zdeněk Hlinský, radní pro ekonomiku a finance

3.  Pomoc Ukrajině, předkladatel Mgr. Jakub Stárek, starosta

4. Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023 a střednědobého rozpočtového výhledu Městské části Praha 6 na léta 2024– 2028, předkladatel Ing. Zdeněk Hlinský, radní pro ekonomiku a finance

5. Návrh Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2023, předkladatel MgA. Petr Prokop, statutární místostarosta pro majetek

6.  Zpráva o činnosti SNEO, a.s., předkladatel MgA. Petr Prokop, statutární místostarosta pro majetek

7.   Odejmutí svěření  pozemků parc. č. 2288/1, parc. č. 2288/2 a parc. č. 2288/3 k. ú. Dejvice, předkladatel MgA. Petr Prokop, statutární místostarosta pro majetek

8. Prominutí nedobytných dluhů a zániku pohledávek souvisejících s pronájmem, správou a údržbou nemovitých věcí, předkladatel MgA. Petr Prokop, statutární místostarosta pro majetek

9. Prominutí dluhu a úroku z prodlení Společenství vlastníků Lermontova 1019/9, Praha 6, předkladatel MgA. Petr Prokop, statutární místostarosta pro majetek

10. Nabytí dědictví v řízení o pozůstalosti po panu J. H., předkladatel MgA. Petr Prokop, statutární místostarosta pro majetek

11. Uzavření soudního smíru s panem P. S. v rámci soudního řízení vedeného Obvodním soudem pro Prahu 6 pod sp. zn. 13 C 126/2022, předkladatel MgA. Petr Prokop, statutární místostarosta pro majetek

12. Poskytnutí individuální dotace na zajištění lůžek odlehčovacích a zdravotně sociálních služeb pro občany MČ Praha 6 na rok 2023, předkladatel MUDr. Marián Hošek, místostarosta pro sociální oblast

13. Poskytnutí individuální dotace Domovu svatého K. Boromejského na rok 2023, předkladatel MUDr. Marián Hošek, místostarosta pro sociální oblast

14. Poskytnutí individuální dotace na rok 2023 Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na lůžka následné péče, předkladatel MUDr. Marián Hošek, místostarosta pro sociální oblast

15. Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za III. čtvrtletí 2022, předkladatel MUDr. Marián Hošek, místostarosta pro sociální oblast

16.  Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. S 590/2021/ODŽP v rámci dotačního programu na podporu ekologických aktivit, předkladatel PhDr. Petr Palacký, Ph.D., radní pro životní prostředí a klima

17. Návrh dotačního programu na podporu ekologických aktivit pro školy pro rok 2023, předkladatel PhDr. Petr Palacký, Ph.D., radní pro životní prostředí a klima

18. 4. kvadrant Vítězného náměstí - nominace člena RMČ P6 do poroty architektonické soutěže, předkladatel Mgr. Jakub Stárek, starosta

19.  Prodloužení termínů plnění úkolů, předkladatel Mgr. Jakub Stárek, starosta

20.  Plán činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 na rok 2023, předkladatel Ing. Tomáš Pižl, uvolněný člen ZMČ, předseda výboru

21.  Proplacení náhrady za nevyčerpanou dovolenou, předkladatel Mgr. Jakub Stárek, starosta

Informace o přijatých peticích, předkladatel Ing. Jan Holický, tajemník

Informace o rozpočtových opatřeních MČ Praha 6 v roce 2022, předkladatel Ing. Zdeněk Hlinský, radní pro ekonomiku a finance