3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 dne 14. 2. 2019

Ve čtvrtek 14. února 2019 se uskuteční od 10.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 6 - 6. patro (Československé armády 23, Praha 6) třetí zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6.


Přímý přenos můžete sledovat on-line ZDE

Hlavní foto

V 11.00 hodin pevný bod - 22. Informace o prodeji areálu Na Dračkách - Mgr. Lacina

Od 15.00 hodin Interpelace.

 

NÁVRH PROGRAMU:

  1. Návrh na volbu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6 - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 146/19 )
  2. Prodej části pozemku parc. č. 1246/2 (dle GP č. 1398-81/2018 - pozemek č. 1246/5) v k. ú. Vokovice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 118/19 )
  3. Prodej části pozemku parc. č. 1246/2 (dle GP č. 1398-81/2018 - pozemek č. 1246/6) v k. ú. Vokovice - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 119/19 )
  4. Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1739/70 k. ú. Ruzyně - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 117/19 )
  5. Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1514/2 k. ú. Břevnov - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 116/19 )
  6. Odejmutí svěření pozemků parc. č. 2886/10, 2886/11, 2888/20, 2889/2, 2890/7, 2892/1, 2908/10 a 2908/13 k. ú. Ruzyně - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 3793/18 - staženo z programu ZMČ 20.09.2018 a nově projednáno v KMP)
  7. Svěření nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 163, jehož součástí je stavba č. p. 82 a pozemku parc. č. 164, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. vše v k. ú. Bubeneč - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 171/19 )
  8. Uzavření dohody o narovnání - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 132/19 )
  9. Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Aktivní Šestka - podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let v roce 2019 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 138/19 )
  10. Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 135/19)
  11. Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura I. - 2019 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen 2019 a Víceleté dotace v oblasti kultury do konce roku 2022 - Mgr. Lacina (usn. RMČ č. 133/19 )
  12. Dotační řízení "Zdravá Šestka 2019" - přidělení dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování - - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 152/19 )
  13. Poskytnutí individuální dotace na projekt Fresh senior - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 156/19)
  14. Poskytnutí dotace ÚVN - Vojenské fakultní nemocnici Praha pro rok 2019 na poskytnutí lékařské pohotovostní služby pro občany MČ Praha 6 - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 155/19)
  15. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace spolku NADĚJE - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 153/19 )
  16. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE v roce 2019 - MUDr. Hošek (usn. RMČ č. 154/19)
  17. Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 na rok 2019 - Mgr. Píša
  18. Prodloužení termínů plnění úkolů z usnesení ZMČ - Mgr. Kolář (usn. RMČ č. 149/19 )
  19. Volba tajemníka Výboru pro otevřenost, média a participaci - Mgr. Kolář
  20. Statut Výboru pro otevřenost, média a participaci - Ing. Mgr. Kužílek
  21. Pravidla vydávání časopisu Šestka - Ing. Mgr. Kužílek
  22. Pevný bod - Informace o prodeji areálu Na Dračkách - Mgr. Lacina
  23. Změna zastupování MČ Praha 6 při jednáních Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha - Ruzyně - Mgr. Kolář


  I. Informativní body:
  a) Písemná informativní zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 za období 7/2018 - 12/2018 (usn. RMČ č. 147/19 )
  b) Písemná informace o přijatých peticích - Ing. Holický
  c) Písemná informace k Petici proti výstavbě domu Na Viničních horách 8 - Mgr. Kolář
  d) Písemná informace o právním stavu Zahrádkové osady Jenerálka - Mgr. Lacina
  e) Písemná informace o Poliklinice Pod Marjánkou - Mgr. Kolář
  f) Písemná informace k Integrovanému seniorskému centru Šolínova - Mgr. Kolář
  g) Písemná informace o plnění Strategické koncepce rozvoje sociální a zdravotní politiky a prevence rizikového chování - MUDr. Hošek
  h) Písemná informace o Strategii MČ Praha 6 k přístupu zmírňování dopadů změny klimatu - Ing. arch. Smutná
  i) Písemná informace o Stavební uzávěře SO v severozápadním kvadrantu Prahy - Ing. arch. Smutná
  j) Písemná Informace o vývoji záměrů v lokalitě Dlouhá míle a naplňování požadavků MČ Praha 6 - Ing. arch. Smutná
  k) Písemná informace o lokalitě Nová Ruzyně - Ing. arch. Smutná
  l) Písemná informace o přípravě rekonstrukce objektu Dejvická 4 - Mgr. Lacina
  m) Informace o přijatém Programovém prohlášení Rady městské části Praha 6 pro období 2018 - 2022