28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6

Jednání zastupitelstva bylo v pátek ukončeno.

Zasedání zastupitelstva bylo svoláno na pátek 19. září 2014 od 10 hodin v 6. patře budovy ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23.

Interpelace byly zařazeny na programu od 15 hodin. 

Hlavní foto

Doplněný návrh programu 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 19.09.2014

- pevný bod Interpelace od 15:00 hodin

- složení slibu nového člena Zastupitelstva MČ Praha 6

 1.          Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6 (usn. RMČ č. 3433/143473/14)

2.          Zpráva o plnění rozpočtu Městské části Praha 6 za 1. pololetí roku 2014 (usn. RMČ č. 3450/14)

3.          Prodej pozemků parc. č. 3161/18, 3161/21, 3161/27 a částí  pozemků parc. č. 3161/11, 3161/16 k. ú. Dejvice (usn. RMČ č. 3512/14)

4.          Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4659/2 k. ú. Dejvice  (usn. RMČ č. 3479/14)  

5.          Nevyužití předkupního práva k id. 80/81 domu čp. 443 Špálova 4 s id.  80/81 pozemků parc. č. 1236 a parc. č. 1237 k. ú. Střešovice (podíl odpovídá podílu vypočteného z id. 1/10 ve vlastnictví p. E.G.)  (usn. RMČ č. 3554/14)

6.          Potvrzení platnosti prodeje bytových jednotek podle usnesení ZMČ č. 154/03 ze dne 7.11. 2003 (usn. RMČ č. 3556/14)

7.          Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012 (usn. RMČ č. 3495/14 a 3557/14)

8.          Poskytnutí slevy z kupní ceny (usn. RMČ č. 3497/14)

9.          Schválení uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k bytové jednotce č. 617/17, v ulici Rooseveltova 28, k.ú. Bubeneč, dle usnesení ZMČ č. 184/12 ze dne 20.04.2012, a to ve variantě E dle usnesení RMČ č. 1712/12  (usn. RMČ č. 3499/14)

10.       Schválení uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k bytové jednotce č. 613/23, v ulici Rooseveltova 38, k.ú. Bubeneč, dle usnesení ZMČ č. 184/12 ze dne 20.04.2012, a to ve variantě E dle usnesení RMČ č. 1712/12  (usn. RMČ č. 3500/14)

11.       Harmonizace "Zásad postupu při výběrových řízeních na prodej půdních jednotek" s novým občanským zákoníkem (usn. RMČ č. 3415/14)

12.       Výstavba půdních bytů v domech hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 6 (usn. RMČ č. 3416/14)

13.       Uzavření splátkové dohody s paní K. (usn. RMČ č. 3407/14)

14.       Uzavření splátkové dohody s paní H. (usn. RMČ č. 3408/14)

15.       Uzavření splátkové dohody s panem H. (usn. RMČ č. 3487/14)

16.       Prominutí poplatků z prodlení s paní H. (usn. RMČ č. 3485/14)

17.       Prominutí úroků z prodlení pozůstalým za dluh po zemřelém panu S. (usn. RMČ č. 3486/14)

18.       Smlouva o výpůjčce a následném darování kompostérů  pro akci "Kompostéry pro občany Městské části Praha 6" (usn. RMČ č. 3502/14)

19.       Poskytnutí finančního příspěvku Dílně Eliáš (usn. RMČ č. 3511/14)

20.       Poskytnutí finančního příspěvku organizacím poskytujícím hospicovou péči (usn. RMČ č. 3460/14)

21.       Poskytnutí peněžitých darů neuvolněným členům ZMČ Praha 6 (usn. RMČ č. 3476/14 a 3517/14)

22.       Uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. S927/2013/OÚR o poskytnutí finančního daru Společenství přátel armádního generála Tomáše Sedláčka, posádka Praha o.s.  (usn. RMČ č. 3496/14)

23.       Poskytnutí finančního příspěvku T.J. Sokol Břevnov - Hradčany na opravu uliční fasády sokolovny  (usn. RMČ č. 3426/14)

24.       Poskytnutí finančního příspěvku FK Dukla Praha a.s. (usn. RMČ č. 3427/14)

25.       Přidělení grantu v oblasti zájmových aktivit v roce 2014 - 2. kolo (usn. RMČ č. 3436/14)

26.       Rozdělení finančních příspěvků tělovýchovným jednotám a sportovním klubům na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v Praze 6 z finančních příspěvků MHMP (usn. RMČ č. 3465/14)

27.       Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 za rok 2014

28.       Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 za rok 2014

Různé:

a) informativní zpráva o činnosti RMČ za období 01/2014 - 06/2014 (usn. RMČ č. 3435/14)

b) Informace o dalším postupu ohledně nakládání s portfoliem, které má v majetku MČ Praha 6 v souvislosti s činností společnosti KEY INVESTMENTS

c) Informace o provedených rozpočtových opatřeních za období 07 - 08/2014

 

Další informace: http://www.praha6.cz/zast_zapisy.html