Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2014 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2014 ›› Rozpočtová opatření Městské části Praha 6 v roce 2014 ›› detail/podstránka

Rozpočtová opatření Městské části Praha 6 v roce 2014

 

            v tis. Kč

 

Schválený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2014

 

  672.053,0

 

Schválený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2014

 

 

1.225.460,0

Schválený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2014

 

553.407,0

 

#

  

Přesuny v rámci výdajů

Rozpočet příjmů

Rozpočet

výdajů

 

A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení

 

 

 

 

Tabulka 01 - OUR ÚMČ Praha 6

 

 

 

1.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Územní rozvoj na dokončení akce z roku 2013 „Park Josefa Škvoreckého“. V loňském roce byla z časových důvodů zpracována pouze projektová dokumentace pro stavební řízení a v rámci VŘ vybrán dodavatel, v letošním roce bude realizováno osazení pamětní desky včetně revitalizace tohoto parku. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

+ 2.000,0

 

 

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

2.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na uhrazení daně v rámci přenesené daňové povinnosti u akce „Pořízení velkých herních prvků“ na dětské hřiště v ulici Šemberova. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na opravy parkového
a herního mobiliáře.

 

 

+ 18,0

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

3.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava, kdy MČ Praha 6 obdržela v rámci programu „Dobré sousedství“ od Letiště Praha a.s. finanční dary určené k úhradě nákladů na blokové čištění komunikací v lokalitě Baba a Hanspaulka (150 tis. Kč) a k úhradě nákladů na úklid komunikací zajišťovaný na základě uzavřených smluv o dílo (200 tis. Kč).

 

 

 

+ 350,0

 

 

+ 350,0

4.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava z důvodu zpracování ověřovací studie v rámci zjišťování parkovacích kapacit v oblasti Břevnova, Kajetánky, sídliště Dědina a sídliště Petřiny. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na zpracování projektových dokumentací
k „Chodníkovému programu“.

 

 

+ 118,0

 

 

5.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 22 – Doprava na dokončení realizace akce z roku 2013 „Instalace výsuvných sloupků“ na náměstí Svobody, kdy v loňském roce byla zpracována projektová dokumentace a z klimatických důvodů budou stavební práce realizovány v letošním roce. Zdrojem je investiční rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

+ 26,0

 

 

 

Tabulka 04, 06 – KMČ, 04 –OŠ a 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

6.

Převod finančních prostředků z  roku 2013 do výdajů rozpočtu na rok 2014 v oddílech 34 – Tělovýchova a zájmová činnost, 33 – Kultura, 31 – Školství a 43 – Sociální věci, kdy MČ Praha 6 obdržela v prosinci roku 2013  účelovou dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných TZ (úprava č. 213/13), a která je nyní (dle metodiky MHMP) zařazována do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.

 

 

 

 

 

+ 2.400,0

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

7.

Přesun mezi jednotlivými běžnými výdaji v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti z důvodů upřesnění drobných provozních výdajů v rámci zajištění činnosti organizační složky PRO 6.

 

+ 47,5

 

 

8.

Převod finančních prostředků z roku 2013 do výdajů rozpočtu na rok 2014 v oddílu 43 – Sociální věci, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2013  účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče. Nedočerpané prostředky z roku 2013  jsou určeny k využití i v následujících letech. Zařazení těchto výdajů do rozpočtu je (dle metodiky MHMP) prostřednictvím položky 8115 – Financování.

 

 

 

 

 

+ 922,6

 

Tabulka 06 - OUR ÚMČ Praha 6

 

 

 

9.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 33 – Kultura na dokončení akce z roku 2013 „Busta A.S. Puškina“ kdy bylo v loňském roce vydáno rozhodnutí o umístění stavby a z důvodu časového prodlení dodání busty (dar od Velvyslanectví Ruské federace) budou stavební práce realizovány v letošním roce. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

+ 400,0

 

 

10.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na odměny členům poroty v rámci vyhlášených výtvarných soutěží na „Sochu Žofie Chotkové“ a „Sochu Marie Terezie“ (schváleny usneseními RMČ č. 2873/13 a č. 2883/13 ze dne 11.12.2013 – z časových důvodů nebyly tedy finanční prostředky zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2014). Termín odevzdání výtvarných návrhů je březen 2014.  Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

+ 50,0

 

 

 

Tabulka 08 - OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

11.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na zajištění vrácení kupní ceny bytové jednotky z důvodu odstoupení Víta Kramáře od smlouvy o převodu bytové jednotky č. 627/1, k. ú. Bubeneč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 2.788,0

 

 

 

Tabulka 09 - OSL ÚMČ Praha 6

 

 

 

12.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa z důvodu povinnosti odvodu finančních prostředků do státního rozpočtu za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2013. Pro rok 2013 byl povinný podíl ve výši 12,6 zaměstnanců. Z důvodu změny legislativy v neprospěch zaměstnavatelů včetně dodavatelů zboží, si mohla na MČ započítat pouze 2,59 fyzických osob. Odvod finančních prostředků byl schválen usnesením RMČ č. 2950/14 ze dne 26.1.2014. Zdrojem jsou finanční prostředky vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

 

+ 181,0

 

 

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

13.

Zvýšení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelový finanční dar od společnosti IVG ČR s.r.o. na investiční akci „ ZŠ Dědina – celková rekonstrukce sportovního areálu“ (schváleno usnesením RMČ Praha 6 č. 2888/13 ze dne 16.12.2013).

 

 

 

+ 10.000,0

 

 

+ 10.000,0

 

Tabulka 08 - OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

14.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na odkoupení id. ÂĽ domu čp. 397 Dejvická 34
a id. ÂĽ pozemků parc.č. 931, 932 v k.ú. Bubeneč. Zdrojem je investiční rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 8.750,0

 

 

15.

Zvýšení příjmů a kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na nabytí budovy č. ev. 29 s pozemky parc.
č. 1281/283 a 1281/351 k.ú. Vokovice úplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zdrojem je navýšení odvodu finančních prostředků ze zdaňované činnosti do rozpočtu.

 

 

 

+ 4.766,1

 

 

+ 4.766,1

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

16.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 - Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se
o realizaci souvislých oprav komunikací na území MČ Praha 6. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2014, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

- 21.050,0

 

 

- 21.050,0

17.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 - Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se
o realizaci opravy komunikace „U Kolejí“. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2014, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

- 5.000,0

 

 

- 5.000,0

18.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 - Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se
o realizaci opravy komunikace „Nad Hradním vodojemem“. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2014, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

- 10.700,0

 

 

- 10.700,0

19.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 - Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se
o realizaci opravy komunikace „V. P. Čkalova“. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2014, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

- 17.900,0

 

 

- 17.900,0

 

Tabulka 08 - OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

20.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na odkoupení pozemku parc. č. 893/10
a pozemku č. 899 v k.ú. Břevnov. Jedná se o pozemky související s poliklinikou Pod Marjánkou. Zdrojem jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech a jsou zařazeny ve Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

 

 

 

+ 5.550,0

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

21.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 37 – Veřejná zeleň z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemců grantů určených na realizaci projektů v oblasti ekologických aktivit. (schváleno usnesením RMČ č. 3044/14 ze dne 5.3.2014).

 

 

+ 279,0

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

22.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 - Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se
o realizaci investiční akce  „Střešovická - Nad Hradním vodojemem“. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2014, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

- 2.600,0

 

 

- 2.600,0

23.

Snížení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddílu 22 - Doprava na realizaci investiční akce „Technologie úsekového měření“. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2014, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

 

 

 

- 3.600,0

 

 

- 3.600,0

24.

Snížení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddílu 22 - Doprava na realizaci investiční akce „Bezbariérová úprava přechodu pro chodce – Evropská, Červený vrch“. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2014, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

- 1.900,0

 

 

-1.900,0

 

Tabulka 04 – KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

25.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 34 – Ostatní tělovýchovná činnost z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemců grantů určených na podporu zájmových aktivit v oblasti sportu. (schváleno usnesením RMČ č. 2966/14 ze dne 29.1.2014).

 

 

+ 81,0

 

 

 

Tabulka 05 - KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

26.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 35 – Prevence před drogami z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemců grantů na realizaci aktivit v oblasti prevence před drogami a návykovými látkami „Zdravá Šestka 2014“ (440 tis. Kč), schváleno usnesením ZMČ č. 461/14 ze dne 21.2.2014. Současně se zvyšují běžné výdaje v tomto oddílu ve výši 66 tis. Kč na zajištění služeb péče školních psychologů, kdy fakturace za období listopad 2013 byla uhrazena až v roce 2014. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

 

+ 506,0

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

27.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti z důvodů upřesnění skutečných provozních výdajů v rámci zajištění činnosti organizační složky PRO 6.

 

+ 100,0

 

 

28.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 43 – Sociální služby z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemců grantů v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, schváleno usnesením ZMČ č. 460/14 ze dne 21.2.2014.

 

 

+ 740,0

 

 

29.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na výkon pěstounské péče, určených na  pokrytí nákladů v rámci zajišťování pomoci osobám pečujícím, svěřeným dětem i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace, poskytnutá ze státního rozpočtu ČR – z Úřadu práce České republiky.

 

 

 

 

+ 1.680,0

 

 

 

+ 1.680,0

 

Tabulka 06 - KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

30.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura a 34 – Zájmová činnost z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemců grantů v oblasti kultury na podporu zájmových aktivit a na podporu lokálních periodik pro rok 2014, schváleno usneseními ZMČ
 č. 462/14 a 463/14 ze dne 21.2.2014.

 

 

+ 403,0

 

 

 

Tabulka 06 - OUR ÚMČ Praha 6

 

 

 

31.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 36 – Obnova kulturních hodnot na údržbu plastik na území městské části Praha 6. Zdrojem je účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014.

 

 

+ 6,2

 

+ 6,2

32.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na ocenění účastníků výtvarné soutěže na návrh sochy Žofie Chotkové. Výtvarná soutěž byla schválena usnesením RMČ č. 2873/13 z 11.12.2013 a vypsána v 2. polovině prosince 2013. Z tohoto důvodu nebyly prostředky zařazené v rozpočtu na rok 2013 dočerpány a nemohly být již ani zařazeny do rozpočtu na rok 2014. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

+ 325,0

 

 

 

Tabulka 08 - OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

33.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na zpracování projektové dokumentace
k investiční akci „Rekonstrukce domu Dejvická 184/4“ (schváleno usnesením RMČ č. 2980/14 ze dne 12.2.2014). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 3.900,0

 

 

34.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 36 – Hospodářství z důvodu vypracování pasportu technického stavu objektu Léčebny dlouhodobě nemocných v ul. Chittussiho č.p. 1108.

 

+ 24,0

 

 

 

Tabulka 07 - KS ÚMČ Praha 6             DOPLNĚNÍ

 

 

 

35.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 53 – Bezpečnost na pořízení 4 souprav testrů na alkohol a 4 ks mobilních tiskáren pro potřeby a využití Policie ČR na území MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 220,0

 

 

 

Tabulka 06 - KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

36.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na nové kulturní projekty  v rámci pořádání hudebního festivalu – „60. šakalích let“ ve výši 300 tis. Kč a v rámci divadelního festivalu – „Divadelní Forbína 2014“ ve výši 800 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 1.100,0

 

 

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

37.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na projekty schválené v rámci „Operačního programu – Adaptabilita“ pro ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2 na „Zkvalitnění a modernizaci výuky znevýhodněných žáků
a jejich inkluze do výukového programu ZŠ v souvislosti s dalším vzděláváním pedagogů“ ve výši 637,9 tis. Kč a pro ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek na „Vytvoření psychologicko-speciálněpedagogicko-asistenského centra“ ve výši 748,8 tis. Kč. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace – spolupodílů z EU a rozpočtu hl. m. Prahy.

 

 

 

 

 

+ 1.386,7

 

 

 

 

+ 1.386,7

38.

Zvýšení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na investiční akci „MŠ Čínská – rekonstrukce objektu a navýšení kapacity“, kdy zdrojem je účelová investiční dotace, poskytnutá z rozpočtu hl. m. Prahy.

 

 

+ 15.000,0

 

+ 15.000,0

39.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na novou investiční akci „ZŠ a MŠ Kocínka – výstavba nového objektu – projektová dokumentace“, která bude součástí ZŠ
a MŠ Bílá. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „MŠ Čínská – rekonstrukce objektu a navýšení kapacity“,  kdy MČ Praha 6 obdržela na tuto akci (v celkové výši 15.000 tis. Kč) dotaci a z tohoto důvodu budou uspořené prostředky ve výši 3.500 tis. Kč použity na uvedenou akci.

 

 

 

+ 3.500,0

 

 

40.

Zvýšení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na investiční akci „ZŠ Na Dlouhém lánu – vybudování třídy MŠ“ s kapacitou 21 míst. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „MŠ Čínská – rekonstrukce objektu a navýšení kapacity“,  kdy MČ Praha 6 obdržela na tuto akci (v celkové výši 15.000 tis. Kč) dotaci a z tohoto důvodu budou uspořené prostředky ve výši 3.500 tis. Kč použity na uvedenou akci.

 

 

 

+ 3.500,0

 

 

 

Tabulka 04 – OŠ, KMČ, 05 – OSV a 06 - KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

41.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílech 31 – Školství, 33 – Kultura, 34 – Tělovýchova a 43 – Sociální věci, kam bude zařazena účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných technických herních zařízení za 3. čtvrtletí 2013. Tato účelová dotace je určena na  příspěvky poskytované v rámci podpory činností organizací, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu dětí a mládeže ve výši
228 tis.Kč, na další sportovní aktivity ve výši 228 tis. Kč a na příspěvky určené na školství, kulturu, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 456 tis. Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 912,0

 

 

 

 

 

+ 912,0

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

42.

Snížení příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby z důvodu poskytnutí grantu Centru sociálních služeb Nebušice, kdy se jedná o příspěvkovou organizaci zřízenou MČ Praha – Nebušice a tento příspěvek musí být poskytnut, dle platné metodiky, prostřednictvím snížení příjmové  položky. Poskytnutí grantu (v oblasti zdravotnictví
a sociálních služeb) bylo schváleno usnesením ZMČ č. 460/14 ze dne 21.2.2014.

 

 

 

 

 

 

- 20,0

 

 

 

- 20,0

 

Tabulka 08 - OSV ÚMČ Praha 6             

 

 

 

43.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 36 – Pohřebnictví na náhradu za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení a které následně zajistila obec (městská část) ve smyslu § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Neinvestiční prostředky obdržela MČ Praha 6 prostřednictvím hl. m. Prahy od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

 

 

 

 

 

+ 63,0

 

 

 

+ 63,0

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

44.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na novou investiční akci „ZŠ Emy Destinnové – vybudování 2 tříd MŠ“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „MŠ Čínská – rekonstrukce objektu a navýšení kapacity“,  kdy MČ Praha 6 obdržela na tuto akci (v celkové výši 15.000 tis. Kč) dotaci a z tohoto důvodu bude část uspořených prostředků ve výši 8.000 tis. Kč použito na uvedenou akci.

 

 

 

+ 8.000,0

 

 

45.

Přesun mezi jednotlivými kapitálovými výdaji v oddílu 31 – Školství, kdy na základě poskytnuté účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2014 na akci „MŠ Čínská – rekonstrukce objektu a navýšení kapacity“ (rozpočtová úprava
č. 38) je nutné dle metodiky sjednotit veškeré výdaje u této akce s novým ORGem (číslem akce) přiděleným MHMP. Jedná se tedy pouze o technické opatření.

 

 

 

+ 25.000,0

 

 

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

46.

Zvýšení kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na akci „Revitalizace parku Myslbekova“, která bude realizována ve spolupráci s dodavatelem Europia CS, a.s., po ukončení stavby tunelu Blanka a Pražského okruhu. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Výstavba nové LDN“, které nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

 

+ 2.359,6

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

47.

Přesun mezi kapitálovými a běžnými výdaji v oddílu 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na akci „Pořízení technologie úsekového měření“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na zadání projektové dokumentace pro „chodníkový program“ v následujících letech.

 

 

+ 400,0

 

 

 

Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

48.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství  na financování projektů specifické primární prevence „Zdravé město Praha 2014“ – I. program pro školy a školská zařízení. Zdrojem je účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.

 

 

 

 

 

+ 78,0

 

 

+ 78,0

49.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu „Škola na dotek“ (791 tis. Kč) a z důvodu proplacení nájemného za část zahrady u MŠ Juárezova
(1,5 tis. Kč).

 

 

+ 792,5

 

 

50.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na pořízení krytů do interiéru pro MŠ Sbíhavá ve výši 69,9 tis. Kč, na pořízení PC sestav pro ZŠ a MŠ Bílá ve výši 132 tis. Kč
a na nákup licencí antivirového programu pro ZŠ E. Destinnové ve výši 97 tis. Kč. Zdrojem je odvod z investičních fondů těchto příspěvkových organizací.

 

 

 

+ 298,9

 

 

+ 298,9

51.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu financování programů „Waldorfská pedagogika“ v ZŠ Dědina ve výši 128 tis. Kč, „Hodiny eurytmie“ v MŠ Waldorfská ve výši 44 tis. Kč a na „učitele angličtiny“ v ZŠ Hanspaulka ve výši 133,5 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté na základě uzavřených smluv
s občanskými sdruženími složených z rodičů žáků škol.

 

 

 

 

+ 305,5

 

 

 

+ 305,5

52.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců grantů v rámci adaptačně – preventivní aktivity a rozvoje jazykového vzdělávání žáků.

 

 

+ 23,0

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

53.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na udělení grantů z hl. m. Prahy v sociální oblasti pro rok 2014 v rámci programu J5 – Podpora financování sociálních služeb na úrovni městských částí hl. m. Prahy. Zdrojem je účelová dotace poskytnutá z rozpočtu hl. m. Prahy.

 

 

 

 

 

+ 1.220,0

 

 

+ 1.220,0

54.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální věci z důvodu správného rozpočtového zařazení  upřesněných výdajů v rámci pořádaných akcí „Volnočasové aktivity seniorů“.

 

 

+ 60,0

 

 

 

Tabulka 06 - OÚR ÚMČ Praha 6             

 

 

 

55.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na odměny pro soutěžící v rámci vyhlášené výtvarné soutěže
o návrh pomníku Marie Terezie (schváleno usnesením RMČ č. 3142/14 ze dne 2.4.2014). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 100,0

 

 

 

Tabulka 07 - KS ÚMČ Praha 6             

 

 

 

56.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 53 – Bezpečnost na realizaci projektů v rámci I. kola grantů prevence kriminality v roce 2014 na program „Bezpečná ulice“ ve výši 100 tis. Kč
a „Komunitní prevence kybernetické kriminality“ ve výši 150
tis. Kč. Zdrojem je účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.

 

 

 

+ 250,0

 

 

+ 250,0

 

Tabulka 08 - OSOM ÚMČ Praha 6             

 

 

 

57.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na finanční vyrovnání se společenstvím vlastníků v ulici Jilemnického č.p. 600 z důvodu odstranění vzniklých škod na fasádě domu  v důsledku rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6 (schváleno usnesením RMČ č. 3085/14 ze dne 19.3.2014). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu
64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

+ 280,0

 

 

58.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na „Zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci a modernizaci gastro-provozu v objektu Vlastina 500/19 (The Prague British School)“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce domů Nad Kajetánkou 4, 6 ,8, Patočkova 33, 35, 37 a Jílkova 90/2“, které nebudou v důsledku nižších vysoutěžených cen dodavatelů v plné výši vyčerpány.

 

 

 

+ 381,0

 

 

59.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na „Rekonstrukci (stavební úpravy) v objektu služebny Městské policie“ v ulici Českomalínská 776/25. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce domů Nad Kajetánkou 4, 6 ,8, Patočkova 33, 35, 37 a Jílkova 90/2“, které nebudou v důsledku nižších vysoutěžených cen dodavatelů v plné výši vyčerpány.

 

 

 

+ 210,0

 

 

60.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce domu Dejvická 184/4“, kdy na základě upřesnění výdajů budou snížené prostředky určené na zpracování projektové dokumentace uvedené akce    dostačující.  Tyto prostředky budou současně převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

+ 1.800,0

 

 

 

Tabulka 09 - OSL ÚMČ Praha 6             

 

 

 

61.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí v I. pololetí 2014. Zdrojem je neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

+ 3.490,3

 

+ 3.490,3

62.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na přípravy a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy. 

 

 

+ 100,0

 

+ 100,0

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

63.

Přesun mezi jednotlivými kapitálovými a běžnými výdaji v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce dětského hřiště Ve Střešovičkách x Na Petynce“ nebudou z důvodu nižší vysoutěžené ceny z VŘ v plné výši vyčerpány a budou využity na aktualizaci a zpracování nových paspartů v oblasti  veřejné zeleně.

 

 

+ 200,0

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

64.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na vypracování dalších projektových dokumentací k „Chodníkovému programu“ (zařazení nových projektů oprav komunikací). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 450,0

 

 

 

Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

65.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství  na mzdové náklady asistentů pedagoga v rámci integrace žáků v předškolních zařízení a v základních školách pro období 1.1. - 31.8. 2014. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.

 

 

 

 

 

+ 8.030,8

 

 

+ 8.030,8

66.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství  na zvýšené limity prostředků na platy, určené na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.

 

 

 

+ 6.206,4

 

 

+ 6.206,4

67.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na pořízení PC sestavy pro MŠ Parléřova ve výši 45 tis. Kč a na nákup výtvarných potřeb pro děti a nádobí do školní kuchně pro ZŠ E. Destinnové ve výši 500 tis. Kč. Zdrojem je odvod z investičních fondů těchto příspěvkových organizací.

 

 

 

+ 545,0

 

 

+ 545,0

68.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu financování programů „Waldorfská pedagogika“ v ZŠ Dědina ve výši 32 tis. Kč, asistentů „Školního vzdělávacího programu“ v ZŠ a MŠ T.G. Masaryka ve výši 97 tis. Kč a na financování „učitele angličtiny“ v ZŠ a MŠ Bílá ve výši 108 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté na základě uzavřených smluv s občanskými sdruženími složených z rodičů žáků škol.

 

 

 

 

+ 237,0

 

 

 

+ 237,0

69.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců grantů v souladu s grantovým programem „Otevřený svět 2014“ (24 tis. Kč) a přesun příspěvku z provozního na investiční z důvodu nákupu serveru pro ZŠ a MŠ nám. Svobody (69,7 tis. Kč) a pořízení klimatizace do serverovny pro ZŠ a MŠ Červený vrch (94 tis. Kč).

 

 

 

+ 187,7

 

 

70.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na vybudování jedné třídy MŠ v objektu Českomalínská v ZŠ Emy Destinnové. Zdrojem jsou finanční prostředky z akcí „ZŠ Na Dlouhém lánu – vybudování MŠ (700 tis. Kč) a MŠ Sbíhavá – přístavba lesní třídy (200 tis. Kč), které nebudou z důvodu nižších vysoutěžených cen z VŘ čerpány a z akce „ZŠ Emy Destinnové – vybudování dvou tříd MŠ z důvodu rozdělení na dvě samostatné akce (2.300 tis. Kč).

 

 

 

+ 3.200,0

 

 

71.

Přesun mezi kapitálovými výdaji v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na akci „ZŠ Petřiny – sever – rekonstrukce a modernizace školní jídelny“ nebudou z důvodu nižších vysoutěžených cen z VŘ v plné výši vyčerpány a budou použity na nově zařazené akce: „ZŠ Červený vrch – modernizace sociálního zařízení“ ve výši 2.000 tis. Kč a „ZŠ J.A. Komenského – modernizace výměníkové stanice, strojovny, systému vytápění a vzduchotechniky“ ve výši 1.000 tis. Kč.

 

 

 

 

+ 3.000,0

 

 

72.

Přesun mezi kapitálovými výdaji v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na akci „ZŠ Petřiny – sever – rekonstrukce a modernizace školní jídelny“ nebudou z důvodu nižších vysoutěžených cen z VŘ v plné výši vyčerpány a budou použity na navýšení kapitálových výdajů u akce „ZŠ Červený vrch – zateplení střešního pláště“.

 

 

+ 70,0

 

 

73.

Zvýšení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství v souvislosti s přiznáním investičního transferu z Ministerstva životního prostředí a ze Státního fondu  životního prostředí v rámci financování projektu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie na akci „MŠ Na Okraji – energetické úspory“.

 

 

 

 

+ 882,5

 

 

 

+ 882,5

74.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci ZŠ E. Destinnové – vybudování 1 třídy MŠ v objektu Českomalínská. Zdrojem jsou prostředky obdržené v souvislosti s přiznáním investičního transferu z Ministerstva životního prostředí a ze Státního fondu  životního prostředí v rámci financování projektu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie na akci „MŠ Na Okraji – energetické úspory“. Tato akce byla ukončena v roce 2013 a dle platné metodiky mohou být tyto prostředky využity na jinou investiční akci v oblasti školství.

 

 

 

 

 

+ 882,5

 

 

 

Tabulka 04 – OŠ, KMČ, 05 – OSV, 06 – KMČ  ÚMČ Praha 6

 

 

 

75.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílech 34 – Tělovýchova, 31 – Školství, 33 – Kultura  a 43 – Sociální věci, kam bude zařazena účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných technických herních zařízení za 4.čtvrtletí 2013. Tato účelová dotace je určena na  příspěvky poskytované v rámci organizované sportovní výchovy dětí a mládeže ve výši 937,5 tis. Kč a na příspěvky určené na školství, kulturu, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 937,5 tis. Kč.

 

 

 

 

 

+ 1.875,0

 

 

 

 

+ 1.875,0

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

76.

Snížení příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby z důvodu poskytnutí grantu Centru sociálních služeb Nebušice, kdy se jedná o příspěvkovou organizaci zřízenou MČ Praha – Nebušice a tento příspěvek musí být poskytnut, dle platné metodiky, prostřednictvím snížení příjmové  položky. Jedná se o grant z hl. m. Prahy v sociální oblasti pro rok 2014 v rámci programu J5 – Podpora financování sociálních služeb na úrovni městských částí hl. m. Prahy. Současně dochází k přesunu běžných výdajů v tomto oddílu v souvislosti s poskytnutím grantů v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví dle právní formy příjemce grantů.

 

 

 

 

 

+ 183,0

 

 

 

 

 

- 319,0

 

 

 

 

 

- 319,0

77.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální věci, z důvodu snížení výdajů určených na provozní příspěvek pro PO Pečovatelská služba Prahy 6 (schváleno usnesením RMČ Praha 6 č. 3239/14 ze dne 14.5.2014). Současně se zvyšují výdaje v tomto oddílu na zabezpečení pohoštění v rámci pořádaných „volnočasových aktivit pro seniory“ (50 tis. Kč), na služby v rámci zajištění stravování seniorů v základních školách (300 tis. Kč) a k zabezpečení „volnočasových aktivit pro seniory“ (2.585 tis. Kč).

 

 

 

 

 

+ 2.935,0

 

 

78.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 43 – Sociální služby z důvodu úhrady autorského dozoru při rekonstrukci a modernizaci DPS Liboc. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Výstavba nové LDN“, které nebudou v letošním roce v plné výši čerpány.

 

 

+ 53,3

 

 

79.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti z důvodů upřesnění skutečných provozních výdajů v rámci zajištění činnosti organizační složky PRO 6.

 

+  23,5

 

 

 

Tabulka 06 - OÚR ÚMČ Praha 6             

 

 

 

80.

Zvýšení příjmů a kapitálových výdajů v oddílu 33 – Kultura, kdy MČ Praha 6 obdržela od Nadačního fondu Česko – Ruské smíšené obchodní komory peněžitý dar ve výši 230 tis. Kč na část stavebních úprav souvisejících s osazením busty A.S. Puškina.

 

 

 

 

 

+ 230,0

 

 

+ 230,0

81.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na zajištění občerstvení v rámci pořádaných vernisáží „Galerie Chodník“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 45,0

 

 

82.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými oddíly 33 – Kultura z důvodu upřesnění výdajů u pořádané akce „Opera v Šárce“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na „Nespecifikované kulturní a společenské akce“.

 

+ 350,0

 

 

83.

Přesun běžných a kapitálových výdajů mezi oddíly 35 – Zdravotnictví a 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na akci „Výstavba nové LDN“ nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na opravu tří žulových desek u Pomníku čs. zahraničním vojákům, účastníkům 2. světové války na Vítězném náměstí.

 

 

+ 180,0

 

 

 

Tabulka 08 - OSOM ÚMČ Praha 6             

 

 

 

84.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na zajištění bydlení azylantů, kdy částka ve výši 96 tis. Kč připadá na úhradu čistého nájemného a částka ve výši 48 tis. Kč na rozvoj infrastruktury obce. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR z Ministerstva vnitra.

 

 

 

 

 

 

+ 144,0

 

 

+ 144,0

85.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na stavební úpravy v objektu Dejvického divadla – Zelená 1084/15 (zateplení ostění a nadpraží). Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Výstavba bytového domu Rakovnická – Stochovská“, které nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

 

+ 300,0

 

 

86.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství, kdy na základě zpracované projektové dokumentace a oceněného rozpočtu u akce „Demolice stávajících objektů ve vnitrobloku Eliášova – Dr. Z. Wintra“ vyplynuly vyšší než předpokládané výdaje (4.000 tis. Kč) na demoliční práce.Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Výstavba bytového domu Rakovnická – Stochovská, které nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

 

 

+ 800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 09 - KMČ ÚMČ Praha 6             

 

 

 

87.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa z důvodu novely vyhlášky č. 464/2013 Sb., o rozpočtové skladbě, kdy výdaje související s technickou podporou informačních systémů a konzultačních služeb k informačním a komunikačním technologiím musí být dle této vyhlášky zařazeny na nově rozšířenou položku „Zpracování dat a služby související s informačními technologiemi“.

 

 

 

+ 2.750,0

 

 

88.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa z důvodu upřesnění výdajů v rámci „reprefondu“ uvolněné členky RMČ Mgr. Vymětalové.

 

+ 14,0

 

 

 

Tabulka 09 - OSL ÚMČ Praha 6             

 

 

 

89.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Zdrojem je účelová dotace ze státního rozpočtu ČR z Ministerstva financí.

 

 

+ 3.201,1

 

+ 3.201,1

 

Tabulka 10 - EO ÚMČ Praha 6

 

 

 

90.

Zvýšení rozpočtu běžné rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti. Současně dochází ke zvýšení příjmů v položce „Neinvestiční dotace od obcí“, kdy hl.m. Praha zaslala MČ Praha 6 její 100 % podíl na celkové daňové povinnosti z daně z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2013.

 

 

 

+ 87.135,3

 

 

+ 87.135,3

 

Tabulka 01 - OUR ÚMČ Praha 6

 

 

 

91.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 36 – Rozvoj obce a 33 – Kultura z důvodu vrácení úroků z jistin, složených na účet MČ Praha 6 v rámci veřejné zakázky na akci „Výstavba nové LDN“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na opravy objektů drobné architektury.

 

 

+ 2,8

 

 

 

Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

92.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na výsadbu 200 nových vzrostlých stromů do vytipovaných lokalit (dle ekologického zatížení) na  území MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 2.000,0

 

 

93.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Ochrana půdy na zvýšený úklid trvale neudržovaných pozemků a na likvidaci černých skládek a mikroskládek na území MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 1.000,0

 

 

94.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Sběr a svoz komunálních odpadů na zvýšenou četnost zajišťování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad pro občany MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 2.000,0

 

 

95.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na zajištění úklidů v parcích – v lokalitách s nejvyšší frekvencí návštěvnosti občanů v období hlavní sezony. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 3.825,4

 

 

96.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na zajištění zvýšeného počtu oprav komunikací ve správě ODŽP.  Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 3.000,0

 

 

97.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na rekonstrukci tří dětských hřišť, které budou v souvislosti s navyšováním kapacit využívat i děti z mateřských a základních škol. Jedná se o hřiště na Puškinově náměstí (1.000 tis. Kč), v ulici Václavkova (1.000 tis. Kč) a v ulici u Písecké brány (1.000 tis. Kč).  Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

+ 3.000,0

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

98.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o realizaci opravy chodníku  v ulici 8. listopadu – severní strana. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

Současně dochází ke snížení těchto výdajů a příjmů, kdy tyto prostředky budou snížením příjmové položky převedeny (prostřednictvím MHMP) na TSK hl. m. Prahy.

 

 

 

+ 3.900,0

 

 

 

- 3.900,0

 

 

 

- 3.900,0

99.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o realizaci opravy chodníku  v ulici Technická u č.p. 2. - 4. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

Současně dochází ke snížení těchto výdajů a příjmů, kdy tyto prostředky budou snížením příjmové položky převedeny (prostřednictvím MHMP) na TSK hl. m. Prahy.

 

 

 

+ 3.150,0

 

 

 

- 3.150,0

 

 

 

- 3.150,0

100.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o realizaci opravy chodníku  v ulici Čílova – západní strana. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

Současně dochází ke snížení těchto výdajů a příjmů, kdy tyto prostředky budou snížením příjmové položky převedeny (prostřednictvím MHMP) na TSK hl. m. Prahy.

 

 

 

+ 1.850,0

 

 

 

- 1.850,0

 

 

 

- 1.850,0

101.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o realizaci opravy chodníku  v ulici Vítězné náměstí č.p. 2.-13. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

Současně dochází ke snížení těchto výdajů a příjmů, kdy tyto prostředky budou snížením příjmové položky převedeny (prostřednictvím MHMP) na TSK hl. m. Prahy.

 

 

 

 + 3.450,0

 

 

 

- 3.450,0

 

 

 

- 3.450,0

102.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o realizaci opravy chodníku  v ulici Kafkova č.p. 23. - 31. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

Současně dochází ke snížení těchto výdajů a příjmů, kdy tyto prostředky budou snížením příjmové položky převedeny (prostřednictvím MHMP) na TSK hl. m. Prahy.

 

 

 

+ 2.700,0

 

 

 

- 2.700,0

 

 

 

- 2.700,0

103.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o realizaci opravy chodníku  v ulici Hošťálkova x Štefkova x Kafkova. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

Současně dochází ke snížení těchto výdajů a příjmů, kdy tyto prostředky budou snížením příjmové položky převedeny (prostřednictvím MHMP) na TSK hl. m. Prahy.

 

 

 

+ 1.800,0

 

 

 

- 1.800,0

 

 

 

- 1.800,0

104.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o realizaci opravy chodníku  v ulici Čílova – východní chodník. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

Současně dochází ke snížení těchto výdajů a příjmů, kdy tyto prostředky budou snížením příjmové položky převedeny (prostřednictvím MHMP) na TSK hl. m. Prahy.

 

 

 

+ 1.950,0

 

 

 

- 1.950,0

 

 

 

- 1.950,0

105.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o realizaci opravy chodníku  v ulici Technická č.p. 3. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

Současně dochází ke snížení těchto výdajů a příjmů, kdy tyto prostředky budou snížením příjmové položky převedeny (prostřednictvím MHMP) na TSK hl. m. Prahy.

 

 

 

+ 3.450,0

 

 

 

- 3.450,0

 

 

 

- 3.450,0

 

Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

106.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství  na projekty v rámci podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2014. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.

 

 

 

 

 

+ 193,0

 

 

+ 193,0

107.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství  na úhradu financování programů „Waldorfská pedagogika“ v ZŠ Dědina ve výši 32 tis. Kč, na projekt „Elixír do škol“ v ZŠ a MŠ Červený vrch ve výši 51 tis. Kč a na financování druhých učitelek v MŠ Motýlek ve výši 67 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté na základě uzavřených smluv s nadací a  rodiči žáků škol.

 

 

 

 

+ 150,0

 

 

 

+ 150,0

108.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na novou investiční akci „MŠ Vokovická – výstavba nového objektu 5 třídní MŠ – projektová dokumentace“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 2.400,0

 

 

109.

Přesun a zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů  v oddílu 31 – Školství, kdy u akce „ZŠ a MŠ Kocínka – výstavba nového objektu MŠ – projektová dokumentace“ došlo v rámci VŘ na dodavatele k úspoře finančních prostředků a zbývající prostředky (1.300 tis. Kč) budou použity na akci „ZŠ E. Destinnové – vybudování dvou tříd MŠ (940 tis. Kč) a na akci „ZŠ E. Destinnové – vybudování 1 třídy MŠ v objektu Českomalínská“ (90 tis. Kč). Dále dochází na základě ukončeného VŘ  ke zvýšení kapitálových výdajů (2.800,0 tis. Kč) u akce „ZŠ E. Destinnové – vybudování 1 třídy MŠ v objektu Českomalínská“, kdy zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

 

 

+ 3.830,0

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

110.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 35 – Zdravotnictví, kdy finanční prostředky určené na „Preventivní programy v oblasti zdravotnických aktivit“ nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou na základě „Dohody o spolupráci v oblasti poskytování lékařské první pomoci pro občany MČ Praha 6“ použity na finanční příspěvek pro Ústřední vojenskou nemocnici.

 

 

 

+ 1.500,0

 

 

 

Tabulka 08 - OSOM ÚMČ Praha 6             

 

 

 

111.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Sanace objektu a souvisejících hradeb Písecké brány, K Brusce 208/5 (schváleno usnesením RMČ
č. 3288/14 ze dne 28.5. 2014), kdy část stavebních prací je investičního charakteru. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Výstavba bytového domu – Stochovská/Rakovnická“, kde z důvodu podání námitek k územnímu řízení  nebudou prostředky v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

 

 

 

+ 1.500,0

 

 

112.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce objektu Šultysova 905/26 – výměna oken (změna technických parametrů) a výměna 2 kotlů etážového topení včetně rozvodů topení“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Výstavba bytového domu – Stochovská/Rakovnická“, kde z důvodu podání námitek k územnímu řízení  nebudou prostředky v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

 

 

+ 1.000,0

 

 

113.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na rozšíření objemu stavebních prací u akce „Rekonstrukce volných bytů“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Výstavba bytového domu – Stochovská/Rakovnická“, kde z důvodu podání námitek k územnímu řízení  nebudou prostředky v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

 

+ 500,0

 

 

114.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na zvýšené výdaje vyplývající ze stavebně technického průzkumu při zpracování projektové dokumentace u akce „Zateplení fasády,  rekonstrukce prostor – Lékařské centrum Stochovská 530/43“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Výstavba bytového domu – Stochovská/Rakovnická“, kde z důvodu podání námitek k územnímu řízení  nebudou prostředky v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

 

 

+ 1.000,0

 

 

115.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Výměna oken (změna technických parametrů) v objektu Skleněný palác – nám. Svobody 728/1“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce vytápění a elektro v objektu nám. Svobody 728/1“, které nebudou v plné výši vyčerpány.

 

 

+ 1.000,0

 

 

 

Tabulka 09 - PO ÚMČ Praha 6             

 

 

 

116.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na zvýšené výdaje u konzultačních a poradenských služeb (zejména na řešení záležitosti nesplacených dluhopisů Via Chem Group, veřejných zakázek a veřejných dražeb). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 1.200,0

 

 

 

Tabulka 3 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

117.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů vedených v oddílu 22 – Doprava na „Rekonstrukci tramvajové zastávky U Kaštanu“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

Současně dochází ke snížení těchto výdajů a příjmů, kdy tyto prostředky budou snížením příjmové položky převedeny (prostřednictvím MHMP) Dopravnímu podniku hl. m. Prahy.

 

 

+ 1.500,0

 

 

- 1.500,0

 

 

- 1.500,0

 

Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

118.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň v rámci upřesnění skutečných výdajů u akce „Fitness prvky v oboře Hvězda“.

 

+ 226,0

 

 

119.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy akce „Rekonstrukce dětského hřiště Šestidomí x Ve Struhách“ nebude v letošním roce realizována a finanční prostředky budou využity na pořízení velkých herních prvků na dětské hřiště v ulici Papírenská (470 tis. Kč), na drobné zahradnické práce (200 tis. Kč) a na opravy parkového a herního mobiliáře v parcích na území MČ Praha 6 (830 tis. Kč).

 

 

 

+ 1.500,0

 

 

 

Tabulka 04 – KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

120.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 34 – Ostatní tělovýchovná činnost a 35 – Protidrogová prevence, kdy zbývající finanční prostředky určené na „granty v tělovýchově“ již nebudou čerpány a budou využity na akce pořádané v rámci protidrogové prevence „Zdravá Šestka“.

 

 

+ 29,0

 

 

121.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 34 – Ostatní tělovýchovná činnost na příspěvek pro T.J. Sokol Břevnov – Hradčany na opravu části fasády budovy T.J. Sokol. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 200,0

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

122.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 43 – Sociální služby z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemců grantů v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

 

 

+ 60,0

 

 

123.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 43 – Sociální služby z důvodu upřesnění skutečných výdajů v rámci pořádaných „volnočasových aktivit“ pro seniory MČ Praha 6.

 

+ 50,0

 

 

124.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 43 – Sociální služby a 33 – Vydavatelská činnost, kdy finanční prostředky určené na volnočasové aktivity seniorů  nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány  a budou využity na výtisk 1.500 ks knih „Domov pro seniory Elišky Purkyňové“, vydané k 90. výročí Domova. Knihy budou využívány na věcné dárky pro významné hosty a návštěvy MČ Praha 6.

 

 

 

+ 250,0

 

 

 

Tabulka 05 - KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

125.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 35 – Protidrogová politika na „Protidrogovou politiku na místní úrovni“. Zdrojem je účelová dotace, poskytnutá z rozpočtu hl. m. Prahy.

 

 

+ 50,0

 

+ 50,0

 

Tabulka 09 - KS ÚMČ Praha 6            

 

 

 

126.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 61 – Místní správa a 33 - Ostatní záležitosti kultury, kdy finanční prostředky určené na PR služby nebudou v plné výši vyčerpány a budou využity na obecní programy v rámci  pořádaných kulturních akcí.

 

 

+ 500,0

 

 

127.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 61 – Místní správa a 33 - Ostatní záležitosti kultury, kdy finanční prostředky určené na služby telekomunikací v rámci zasílání SMS zpráv občanům nebudou v plné výši vyčerpány a budou využity na pořízení věcných dárků (pamětních plastik) pro udílení čestného občanství Prahy 6.

 

 

 

+ 115,0

 

 

128.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 61 – Místní správa a 33 - Ostatní záležitosti kultury, kdy finanční prostředky určené na průzkumy veřejného mínění nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou využity na finanční příspěvek Benediktinskému arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty na výtisk knihy „Paměti farnosti u sv. Markéty v Břevnově a blízkého okolí“, schváleného usnesením ZMČ č. 504/14 ze dne 20.6.2014.

 

 

 

+ 190,0

 

 

 

 

Tabulka 09 - OSL ÚMČ Praha 6            

 

 

 

129.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Zastupitelstva obcí z důvodu upřesnění skutečných výdajů v rámci  uplatňování „refundací“ platů a ušlého zisku neuvolněnými členy ZMČ, hrazených jiným organizacím nebo OSVČ.

 

 

+ 60,0

 

 

 

Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

130.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň v rámci upřesnění skutečných výdajů u akce „Fitness prvky v oboře Hvězda“.

 

+ 291,0

 

 

 

Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

131.

Zvýšení rozpočtu příjmů  a kapitálových výdajů v oddílu 22 – Doprava v souvislosti  s přijatým investičním transferem poskytnutým v rámci Operačního programu Životní prostředí – Prioritní osa 4 – zkvalitnění nakládání s odpady ze Státního fondu životního prostředí ve výši 56,62 tis. Kč a ze státního rozpočtu na financování výdajů, které jsou kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 962,47 tis. Kč. Jedná se
o vybudování podzemních kontejnerů na území MČ Praha 6.

 

 

 

 

+ 1.019,1

 

 

 

+ 1.019,1

 

Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

132.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na financování projektu „Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2014“ pro ZŠ Marjánka. Zdrojem je účelová dotace poskytnutá ze státního rozpočtu ČR.

 

 

+ 51,8

 

+ 51,8

133.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu upřesnění příspěvku pro ZŠ a MŠ A. Čermáka na nákup serveru (100 tis. Kč) a pro MŠ Parléřova na pořízení zahradního domku (20 tis. Kč).

 

+ 120,0

 

 

134.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu financování programů „Waldorfská pedagogika“ v ZŠ Dědina. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté na základě uzavřených smluv na učitele tříd s prvky Waldorfské pedagogiky.

 

 

 

+ 64,0

 

 

+ 64,0

135.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení u zajištění hromadného školení pro ředitele škol na „Veřejné zakázky pro vedení škol a školských zařízení“.

 

 

+ 20,0

 

 

136.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na zařazení nových investičních akcí: „MŠ Šmolíkova – PD na realizaci energetických úspor“ ve výši 128 tis. Kč, „MŠ Na Dlouhém lánu - PD na realizaci energetických úspor“ ve výši 194 tis. Kč a ZŠ a MŠ J. A. Komenského - PD na realizaci energetických úspor“ ve výši 281 tis. Kč. Na tyto akce podala MČ Praha 6 žádosti o dotace na SFŽP a v letošním roce bude z rozpočtu realizováno zpracování projektových dokumentací. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

 

+ 603,0

 

 

 

137.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na základě obdrženého peněžitého daru od Letiště Václava Havla Praha a.s.,  v rámci schválené Dohody o respektování zásad dobrých sousedských vztahů na program „Otevřený svět“. Jedná se o rozšiřování vzdělanosti
i celkového rozhledu dětí prostřednictvím podpory výuky cizích jazyků na základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

 

 

 

 

+ 4.000,0

 

 

 

+ 4.000,0

 

Tabulka 04 – KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

138

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 34 – Ostatní tělovýchovná činnost z důvodu správného rozpočtového zařazení u akce „Letní kempy žáků“ (usnesením RMČ P 6 č. 3427/14 ze dne 15.7.2014 bylo schváleno poskytnutí příspěvku FK Dukla Praha a.s.).

 

 

+ 400,0

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

.139.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílech 35 – Zdravotnictví a 43 – Sociální služby na financování podpory poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy. Zdrojem je  neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

 

 

 

 

+ 1.918,5

 

 

+ 1.918,5

140.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 35 – Zdravotnictví, 43 – Sociální služby a 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na preventivní programy ve zdravotnictví nebudou v plné výši vyčerpány 
a budou použity na volnočasové aktivity seniorů (1.125,0 tis. Kč)  a uspořádání filmového festivalu pro pamětníky „Pocta Františku Vláčilovi“ v kině Ořechovka (375,0 tis. Kč).

 

 

 

+ 1.500,0

 

 

141.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 42  - Politika zaměstnanosti, kdy finanční prostředky určené na nákup drobného hmotného majetku nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na školení zaměstnanců organizační složky PRO 6.

 

 

+ 20,0

 

 

 

Tabulka 09 - KMČ ÚMČ Praha 6             

 

 

 

142.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z peněžitých darů poskytovaných členům - odborníkům v komisích RMČ
a výborech ZMČ Praha 6 (novela zákona č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, s účinností od 1.1.2014) a na peněžité dary určené členům – odborníkům, kdy část darů za rok 2013 byla vyplacena z důvodu nedodání údajů
o zdravotním pojištění až v lednu roku 2014 a z tohoto důvodu je stanovený objem pro letošní rok nedostačující.

 

 

 

 

+ 675,0

 

 

 

Tabulka 09 - KS ÚMČ Praha 6             

 

 

 

143.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na Průzkum veřejného mínění nebudou v plné výši vyčerpány
a budou použity na nákup reprezentačních dárků, které budou využívány v rámci pořádaných kulturních a sportovních akcí.

 

 

+ 250,0

 

 

144.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 61 – Místní správa a 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na PR služby (100 tis. Kč) a výrobu videoreportáží z akcí MČ Praha 6 (100 tis. Kč) nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na výdaje v rámci obecních programů k pořádaným kulturním akcím.

 

 

+ 200,0

 

 

 

Tabulka 09 - OSL ÚMČ Praha 6             

 

 

 

145.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů Sociálního fondu zaměstnavatele v návaznosti na platnost nového Statutu sociálního fondu a v rámci upřesnění výdajů rozpočtu Sociálního fondu zaměstnavatele.

 

+ 903,0

 

 

 

Tabulka 10 - EO ÚMČ Praha 6             

 

 

 

146.

Provedení finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ Praha 6 za rok 2013, které bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6  „Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2013“ č. 505/14 ze dne 20.6.2014 a jehož výsledkem je odvod nevyčerpaných finančních prostředků PO zpět do rozpočtu MČ Praha 6. Dochází ke zvýšení příslušné příjmové položky a současně ke zvýšení rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

 

 

 

+ 2.254,0

 

 

 

+ 2.254,0

147.

Provedení konečného finančního vypořádání MČ Praha 6 se státním rozpočtem ČR za rok 2013, jehož výsledkem je odvod finančních prostředků, který se promítne snížením příslušné příjmové položky a rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti, která je finančním zdrojem tohoto odvodu.

 

 

 

- 2.497,8

 

 

- 2.497,8

148.

Provedení konečného finančního vypořádání MČ Praha 6 s hlavním městem Prahou za rok 2013, jehož výsledkem je doplatek – vratka nedočerpané dotace poskytnuté městskou částí Praha 6 hl.m. Praze (TSK) ve výši 630,6 tis. Kč a současně odvod finančních prostředků vyplývající z finančního vypořádání ve výši 216,4 tis. Kč.

 

 

 

 

+ 414,2

 

 

 

+ 414,2

 

Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

149.

Zvýšení příjmů a výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň a 22 – Doprava, kdy MČ Praha 6 obdržela peněžitý dar vyplývající z Rámcové smlouvy o zásadách poskytování darů akciovou společností  Letiště Praha městským částem hl. m. Prahy, dotčeným provozem letiště Václava Havla Praha na údržbu ploch veřejné zeleně a úklid komunikací na území MČ Praha 6.

 

 

 

 

 

+ 3.797,0

 

 

 

+ 3.797,0

150.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň z důvodu upřesnění skutečných výdajů u akce „Rekonstrukce opěrné zdi U Stanice“.

 

+ 1.000,0

 

 

 

Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

151.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 22 – Doprava v souvislosti  s přijatým investičním transferem poskytnutým v rámci Operačního programu Životní prostředí – Prioritní osa 4 – zkvalitnění nakládání s odpady ze Státního fondu životního prostředí. Jedná se o dokončení realizace akce z roku 2013  „Vybudování podzemních kontejnerů na území MČ Praha 6“ a pořízení projektové dokumentace pro nová stanoviště, s jejichž realizací se počítá v dalších letech.

 

 

 

+ 1.019,1

 

 

152.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů určených na dopracování studie etapizace výstavby komunikace Evropská – Svatovítská.

 

+ 80,0

 

 

 

Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

153.

Zvýšení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství v souvislosti s přiznáním investičního transferu z Ministerstva životního prostředí a ze Státního fondu  životního prostředí v rámci financování projektu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie na akci „MŠ Na Okraji – energetické úspory“.

 

 

 

 

+ 179,7

 

 

 

+ 179,7

154.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci ZŠ E. Destinnové – vybudování 1 třídy MŠ v objektu Českomalínská. Zdrojem jsou prostředky obdržené v souvislosti s přiznáním investičního transferu z Ministerstva životního prostředí a ze Státního fondu  životního prostředí v rámci financování projektu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie na akci „MŠ Na Okraji – energetické úspory“. Tato akce byla ukončena v roce 2013 a dle platné metodiky mohou být tyto prostředky využity na jinou investiční akci v oblasti školství.

 

 

 

 

+ 179,7

 

 

155.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení u zajištění hromadného akreditovaného semináře pro pedagogy škol na téma „Pedagog a paragrafy ve škole“ a kurzu „Etická výchova“.

 

 

+ 75,0

 

 

156.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci školní jídelny v ZŠ Emy Destinnové, která je v nevyhovujícím technickém stavu. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na projektové dokumentace k běžným opravám, které nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

 

+ 1.000,0

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

157.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v oblasti sociální péče a služeb.

 

+ 40,0

 

 

 

Tabulka 06 - KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

158.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na zajištění divadelního a hudebního představení pro děti a dospělé v rámci pořádaného Svatováclavského posvícení. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 150,0

 

 

 

Tabulka 08 - OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

159.

Přesun mezi jednotlivými akcemi kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství, kdy prostředky u akce „Výstavba bytového domu s malometrážními byty Rakovnická“ nebudou z důvodu zdržení projednání územního řízení v důsledku podání námitek v plné výši vyčerpány a budou v souvislosti s upřesněním výdajů (na základě zpracování zadávací dokumentace) využity na akci „Rekonstrukce objektu Šultysova 905/26“.

 

 

 

 

+ 440,0

 

 

160.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství, kdy prostředky z akce „Výstavba bytového domu s malometrážními byty Rakovnická“ nebudou z důvodu zdržení projednání územního řízení v důsledku podání námitek v plné výši vyčerpány a budou použity na krytí finanční ztráty u objektu zvláštního určení Bělohorská 201/150 – Kulturní centrum Kaštan, kde v roce 2013 byly realizovány celkové opravy opěrné stěny, římsy a přístavku.

 

 

 

 

+ 1.520,0

 

 

161.

Přesun mezi jednotlivými akcemi kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství, kdy prostředky u akce „Výstavba bytového domu s malometrážními byty Rakovnická“ nebudou z důvodu zdržení projednání územního řízení v důsledku podání námitek v plné výši vyčerpány a budou použity na pořízení kamerového a zabezpečovacího systému v objektu Pelléova vila. Původní systém byl ve vlastnictví bývalého nájemce a v rámci ukončení nájemního vztahu byl demontován.

 

 

 

+ 440,0

 

 

 

Tabulka 09 - KS ÚMČ Praha 6  

 

 

 

162.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 61 – Místní správa a 33 - Kultura, kdy finanční prostředky určené na průzkum veřejného mínění nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na zajištění tisku informačních letáků, plakátů a brožur k pořádaným kulturním
a společenským akcím.

 

 

+ 300,0

 

 

 

Tabulka 09 - OSL ÚMČ Praha 6             

 

 

 

163.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí ve II. pololetí 2014. Zdrojem je neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

 

 

 

+ 4.109,7

 

 

+ 4.109,7

164.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa z důvodu upřesnění skutečných výdajů v rámci mzdové oblasti (350 tis. Kč) a vzdělávání úředníků (120 tis. Kč).

 

+ 470,0

 

 

 

Tabulka 09 - PO ÚMČ Praha 6             

 

 

 

165.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na uhrazení nákladů v souvislosti s řešením záležitosti nesplacených dluhopisů Via Chem group.    Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti

 

+ 726,0

 

 

 

Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

166.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené  na nákup služeb v rámci údržby zeleně nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na drobné opravy parkového a herního mobiliáře.

 

 

+ 700,0

 

 

167.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy  z důvodu vysoutěžených nižších cen při VŘ u akcí „Rekonstrukce dětského hřiště Ve Střešovičkách a Na Petynce “ nebudou výdaje v plné výši vyčerpány a budou použity na pořízení
a zabudování parkových laviček.

 

 

+ 150,0

 

 

 

Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

168.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu financování programu „Elixír do škol“ pro ZŠ a MŠ Bílá (8 tis. Kč) a ZŠ a MŠ nám. Svobody (8 tis. Kč), kdy zdrojem je poskytnutý finanční příspěvek od Nadace Depositum Bonum (schváleno usnesením RMČ č. 3462/14 ).

 

 

 

+ 16,0

 

 

+ 16,0

169.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení u výdajů souvisejících s pořízením klimatické jednotky v rámci prováděných oprav učeben a serverovny v ZŠ E. Destinnové.

 

 

+ 56,9

 

 

170.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů u grantů poskytovaných v rámci programu „Otevřený svět“ na rozvoj jazykového vzdělávání žáků – zahraniční výjezd.

 

 

+ 12,0

 

 

171.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na pořízení tiskárny, školního nábytku a sportovního nářadí pro MŠ Velvarská. Zdrojem je odvod z investičního fondu této příspěvkové organizace.

 

 

+ 100,0

 

+ 100,0

172.

Zvýšení rozpočtu  příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na nákup sportovního vybavení pro školní sportovní klub v ZŠ Marjánka za vzornou reprezentaci HMP na celostátním finále soutěže MŠMT v malé kopané. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.

 

 

 

+ 20,0

 

 

+ 20,0

173.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na „Zkvalitnění a modernizace výuky znevýhodněných žáků a jejich inkluze do výukového programu ZŠ“ pro ZŠ a MŠ nám. Svobody 2, poskytované v rámci operačního programu Praha – Adaptabilita. Zdrojem je účelová dotace – spolupodíl z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy.

 

 

 

+ 699,6

 

 

+ 699,6

174.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na integrace žáků na období od 1.9.2014 do 31.12.2014 (mzdové náklady asistentů pedagoga). Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.

 

 

+ 4.125,1

 

+ 4.125,1

175.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na vybudování dětského hřiště pro MŠ budovanou v ulici Českomalínská – součást ZŠ Emy Destinnové. Zdrojem jsou částečně prostředky určené na „Modernizaci dětských hřišť“ (750 tis. Kč), které nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a částečně rozpočtová rezerva (2.450 tis. Kč), vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

+ 3.200,0

 

 

 

Tabulka 04 – KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

176.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchovná činnost z důvodu správného rozpočtového zařazení  výdajů v rámci akce „Podpora sportovců a sportovních organizací“.

 

+ 25,0

 

 

 

Tabulka 04 – OŠ, KMČ, 05 – OSV a 06 - KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

177.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílech 31 – Školství, 33 – Kultura, 34 – Tělovýchova a 43 – Sociální věci, kam bude zařazena účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných technických herních zařízení za 1. čtvrtletí 2014. Tato účelová dotace je určena na  příspěvky poskytované v rámci podpory činností organizací, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu dětí a mládeže ve výši 832,7 tis.Kč, na další sportovní aktivity ve výši 832,8 tis. Kč a na příspěvky určené na školství, kulturu, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 1.665,5 tis. Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 3.331,0

 

 

 

 

 

+ 3.331,0

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

178.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby z důvodu upřesnění skutečných výdajů určených na výkon pěstounské péče.

 

+ 15,0

 

 

179.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby v rámci podpory realizace projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na „Mobilní jednotku pro poskytování služeb bezdomovcům na území MČ Praha 6“. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace poskytnutá z rozpočtu hl. m. Prahy.

 

 

 

+ 34,0

 

 

+ 34,0

180.

Přesun mezi jednotlivými běžnými výdaji v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti z důvodů upřesnění drobných provozních výdajů v rámci zajištění činnosti organizační složky PRO 6.

 

+ 20,0

 

 

 

Tabulka 06 - OUR ÚMČ Praha 6

 

 

 

181.

Přesun mezi jednotlivými položkami výdajů v oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na obnovu objektů drobné architektury nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na přípravu pamětní desky Františka Vláčila.

 

 

+ 25,0

 

 

182.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 33 – Kultura, kdy MČ Praha 6 obdržela v rámci zlepšování česko-chorvatských vzájemných vztahů od města Záhřeb peněžitý dar na instalaci Pomníku Nikoly Tesly v Praze 6.

 

 

+ 707,0

 

 

+ 707,0

 

Tabulka 08 - OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

183.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Výměna kotle včetně radiátorů v objektu Únětická 739“. Tyto výdaje jsou investičního charakteru. Zdrojem jsou prostředky určené na akci „Výstavba bytového domu s malometrážními byty Rakovnická“, které nebudou z důvodu zdržení projednání územního řízení v důsledku podání námitek v plné výši vyčerpány.

 

 

 

+ 150,0

 

 

184.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na úhradu poměrné části investičních výdajů u akce „Sanace objektu a souvisejících hradeb Písecké brány, K Brusce 208/5“. Zdrojem jsou prostředky určené na akci „Výstavba bytového domu s malometrážními byty Rakovnická“, které nebudou z důvodu zdržení projednání územního řízení v důsledku podání námitek v plné výši vyčerpány.

 

 

 

+ 80,0

 

 

185.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na instalaci žaluzií a markýz v domě pro seniory Nová Ořechovka. Zdrojem jsou prostředky určené na akci „Výstavba bytového domu s malometrážními byty Rakovnická“, které nebudou z důvodu zdržení projednání územního řízení v důsledku podání námitek v plné výši vyčerpány.

 

 

 

+ 170,0

 

 

 

Tabulka 09 - KS ÚMČ Praha 6  

 

 

 

186.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 61 – Místní správa a 53 - Bezpečnost, kdy finanční prostředky určené na pořízení reprezentačních předmětů MČ Praha 6 nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na nákup věcných dárků (medailí a mincí) k slavnostnímu udílení ocenění členů Policie ČR za zásluhy o bezpečnost na území MČ Praha 6.

 

 

+ 161,0

 

 

 

Tabulka 09 - OSL ÚMČ Praha 6  

 

 

 

187.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na nákup plynu v objektu úřadu nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na nákup tepla.

 

+ 100,0

 

 

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

188.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy usnesením ZMČ č. 501/14 ze dne 20.6.2014 bylo schváleno navýšení kapacity stávající MŠ Vokovická a s tím související rozšíření plochy pozemku parc. č. 1281/257 pro využití školky, který byl původně předmětem projektu „Revitalizace parku Vokovická“. V důsledku změny záměru nebudou finanční prostředky určené na revitalizaci parku v plné výši vyčerpány a budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

+ 9.500,0

 

 

 

Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

189.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené  na akci „Rekonstrukce dětských hřišť v ulici Václavkova, Puškinovo nám. a U Písecké brány“ nebudou z důvodu vysoutěžených nižších cen z VŘ v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na akce „Rekonstrukce dětského hřiště na sídlišti Petřiny“ ve výši 395 tis. Kč a „Vybudování dětského hřiště pro MŠ v ulici Českomalínská – součást ZŠ Emy Destinnové“ ve výši 149 tis. Kč.

 

 

 

 

+ 544,0

 

 

 

Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

190.

Snížení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddílu 22 - Doprava na realizaci akce „Vybudování prahu Sušická x Nad Komornickou“. Tyto prostředky, zařazené do rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2014, budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

 

 

- 1.950,0

 

 

- 1.950,0

191.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na akci „Vybudování cyklostezky – přemostění v Podbabské ulici“ nebudou z důvodu probíhajících stavebních úprav „Optimalizace trati Bubeneč – Holešovice“ čerpány a budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 2.000,0

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

192.

Přesun mezi jednotlivými běžnými výdaji v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti z důvodů upřesnění drobných provozních výdajů v rámci zajištění činnosti organizační složky PRO 6.

 

+ 15,0

 

 

 

Tabulka 06 - OUR ÚMČ Praha 6

 

 

 

193.

Přesun mezi jednotlivými položkami výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemce grantu určeného na památkový grant.

 

+ 100,0

 

 

 

Tabulka 06 - KS ÚMČ Praha 6

 

 

 

194.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 33 – Kultura a 61 – Místní správa, kdy prostředky určené na výrobu videoreportáží z pořádaných akcí MČ Praha 6 nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na zajištění propagace akcí pořádaných MČ Praha 6.

 

 

+ 160,0

 

 

 

Tabulka 07 - KS ÚMČ Praha 6

 

 

 

195.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 52 – Ochrana obyvatelstva a 53 – Bezpečnost z důvodu upřesnění skutečných výdajů v rámci zajištění 2. fáze projektu prevence kriminality „Praha 6 bezpečně on-line“.

 

+ 82,0

 

 

 

Tabulka 09 - OSL ÚMČ Praha 6  

 

 

 

196.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do ZHMP, zastupitelstev MČ a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR v roce 2014. Zdrojem je účelová dotace ze státního rozpočtu ČR z Ministerstva financí.

 

 

 

 

 

+ 3.147,6

 

 

+ 3.147,6

 

Tabulka 09 - PO ÚMČ Praha 6  

 

 

 

197.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na zvýšené výdaje u konzultačních a poradenských služeb  (zejména na řešení záležitosti nesplacených dluhopisů Via Chem Group, veřejných zakázek a veřejných dražeb dle dodatku č. 2 schváleného usnesením RMČ č. 3529/14 ze dne 17.9.2014).  Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

+ 484,0

 

 

 

Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

198.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových a běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené  na provoz a údržbu odpadkových košů nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na akce „Rekonstrukce dětského hřiště na sídlišti Petřiny“ ve výši 149 tis. Kč a „Pořízení kompostérů na biologický odpad“ ve výši 216 tis. Kč.

 

 

 

+ 365,0

 

 

 

Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

199.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 22 - Doprava  a 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na opravy parkových cest a chodníčků nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity  na blokové čištění komunikací ve vytipovaných lokalitách na území MČ Praha 6.

 

 

+ 1.200,0

 

 

200.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 22 - Doprava  a 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na nákup inertního materiálu (1.141 tis. Kč) a na označení dřevin v parku Hadovka (305 tis. Kč) nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na strojový úklid sněhu na území MČ Praha 6.

 

 

 

+ 1.446,0

 

 

 

Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

201.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na pořízení PC sestav pro ZŠ a MŠ A. Čermáka. Zdrojem je odvod z investičního fondu této příspěvkové organizace.

 

 

+ 150,0

 

+ 150,0

202.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství. Jedná se o přesun finančních prostředků z provozního příspěvku na investiční v souvislosti s   pořízením klimatizace pro MŠ Čínská.

 

+ 41,1

 

 

 

Tabulka 04 – KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

203.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 34 – Tělovýchovná činnost a 35 – Protidrogová prevence , kdy zůstatek finančních prostředků z již ukončené akce „Sportujeme v každém věku“ bude využit na akce pořádané v rámci akce „Práce s rizikovými dětmi“.

 

 

+ 58,5

 

 

204.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchovná činnost z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů u grantů poskytovaných v rámci programu „Podpora sportu a sportovců“.

 

+ 161,8

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

205.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílech 35 – Zdravotnictví a 43 – Sociální služby  na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy pro LDN Praha 6 (66 tis. Kč) a Pečovatelskou službu Prahy 6 (1.852,5 tis. Kč) na rok 2014. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

 

 

 

 

+ 1.918,5

 

 

 

+ 1.918,5

206.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby, kdy finanční prostředky určené na nákup služeb v rámci „Volnočasových aktivit seniorů“ nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na pojištění majetku spravovaného věcně příslušným odborem.

 

 

+ 15,0

 

 

 

Tabulka 08 – OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

207.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 36 – Pohřebnictví z důvodu úhrady pronájmu hrobového místa pro osobu, která zemřela na území MČ Praha 6 a u které se nepodařila zjistit totožnost (dle zákona č. 256/2001
o pohřebnictví, ve znění p.p.).

 

 

+ 30,0

 

 

 

Tabulka 08 - OSOM ÚMČ Praha 6  

 

 

 

208.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na stavební úpravy v objektu Dejvického divadla  - Zelená 1084/15. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Výstavba bytového domu s malometrážními byty Rakovnická“, které z důvodu zdržení projednání územního řízení v důsledku podání námitek nebudou  v plné výši vyčerpány.

 

 

 

+ 15,0

 

 

209.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na dodatečné stavební práce u akce „Rekonstrukce vytápění a elektro v objektu nám. Svobody 1/728 (stoupací vedení rozvodů tepla a umístění topných těles do zimních zahrad) dle uzavřeného dodatku ke smlouvě č. 966/2013 OSOM. Zdrojem jsou prostředky určené na akci „Výstavba bytového domu s malometrážními byty Rakovnická“, které nebudou z důvodu zdržení projednání územního řízení v důsledku podání námitek v plné výši vyčerpány.

 

 

 

 

+ 2.150,0

 

 

 

Tabulka 09 – KMČ - OI ÚMČ Praha 6  

 

 

 

210.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na dokončení digitalizace archivu v Živnostenském odboru.  Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 550,0

 

 

 

Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6  

 

 

 

211.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na navýšení prostředků na platy včetně povinného pojistného v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění p.p. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 540,0

 

 

 

Tabulka 9 – KMČ - OI ÚMČ Praha 6

 

 

 

212.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů vedených v oddílu 61 – Místní správa na nákup notebooků pro nové členy ZMČ
Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 1.600,0

 

 

213.

Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

 

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené  na provoz a údržbu odpadkových košů nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na opravy parkového a mobilního mobiliáře.

 

 

+ 2.430,0

 

 

 

Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

214.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího s projektem „Škola na dotek“ pro ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu. Zdrojem je odvod z investičního fondu této příspěvkové organizace.

 

 

 

+ 180,0

 

 

+ 180,0

215.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu financování programů „Montessori“ v ZŠ Na Dlouhém lánu a na financování platu asistentky pedagoga v MŠ Na Okraji. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté na základě uzavřených smluv.

 

 

 

+ 555,0

 

 

+ 555,0

216.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství. Jedná se o přesun finančních prostředků z provozního příspěvku na investiční v souvislosti s pořízením velkých herních prvků na nově budované hřiště v ZŠ E. Destinnové (140,7 tis. Kč) a v souvislosti s pořízením elektrické multifunkční pánve do školní jídelny v ZŠ Červený vrch (685 tis. Kč).

 

 

 

+ 825,7

 

 

 

Tabulka 04 – KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

217.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchovná činnost, kdy zůstatek finančních prostředků z již ukončené akce „Letní kempy žáků“ bude využit na akce pořádané v rámci „Podpory sportovců“.

 

 

+ 104,0

 

 

 

Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

218.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 42 –Politika zaměstnanosti  v souvislosti s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na „Aktivní politiku zaměstnanosti“.

 

 

 

+ 1,2

 

+ 1,2

 

Tabulka 05 – KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

219.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 35 – Protidrogová prevence, kdy finanční prostředky určené na nákup služeb v rámci „Interaktivních programů“ nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na zajištění odborných kurzů pro školní metodiky prevence a městské strážníky.

 

 

+ 23,6

 

 

 

Tabulka 06 - KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

220.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura, kdy zůstatek finančních prostředků z již ukončených kulturních akcí  bude využit na koncert studentů konzervatoře, pořádaný v Břevnoském klášteře.

 

+ 29,9

 

 

 

Tabulka 06 – OUR ÚMČ Praha 6

 

 

 

221.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemce grantu určeného na památkový grant.

 

+ 200,0

 

 

 

Tabulka 08 - OSOM ÚMČ Praha 6  

 

 

 

222.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na zajištění bydlení azylantů, kdy částka ve výši 28 tis. Kč připadá na úhradu čistého nájemného a částka ve výši 14 tis. Kč na rozvoj infrastruktury obce. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR z Ministerstva vnitra.

 

 

 

+ 42,0

 

 

+ 42,0

 

Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6  

 

 

 

223.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní zastupitelstva na navýšení ostatních plateb za provedenou práci (refundace) pro neuvolněné členy ZMČ Praha 6.  Zdrojem jsou prostředky na telefonní poplatky, určené pro členy ZMČ, které nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány.

 

 

+ 120,0

 

 

 

Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

224.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na výsadbu a údržbu květin na území MČ Praha 6 nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na nákup kompostérů, na které má MČ Praha 6 akceptovánu žádost o dotaci ze SFŽP.

 

 

+ 1.536,0

 

 

 

Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

225.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu financování programů „Začít spolu“ v ZŠ Petřiny – sever (178,7 tis. Kč) a „Waldorfská pedagogika“ v ZŠ Dědina (3,3 tis. Kč) a dále  na financování asistentů pedagoga v ZŠ a MŠ T.G. Masaryka (40,8 tis. Kč) a MŠ Na Okraji (15 tis. Kč). Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté na základě uzavřených smluv.

 

 

 

 

+ 237,8

 

 

 

+ 237,8

226.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství. Jedná se o přesun finančních prostředků z provozního příspěvku na investiční v souvislosti s pořízením sestavy pro úpravu vody (59,1 tis. Kč) a odhlučnění školní jídelny (160 tis. Kč) v ZŠ Petřiny - sever, dále realizaci protipožárních opatření (362,2 tis. Kč) a pořízení klimatizace do serverovny (45 tis. Kč) v ZŠ E. Destinnové,
 a stavební úpravy – instalace akustických panelů ve školní jídelně v ZŠ Na Dlouhém lánu (131 tis. Kč) a v ZŠ a MŠ A. Čermáka (139 tis. Kč).

 

 

 

 

+ 896,3

 

 

227.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství. Jedná se o vrácení finančních prostředků od ZŠ a MŠ nám. Svobody, kdy škola tyto prostředky obdržela prostřednictvím MČ Praha 6 na program „Elixír do škol“ od nadace Depositum Bonum a následně z programu odstoupila.

 

 

+ 6,0

 

 

228.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství v souvislosti s upřesněním skutečných výdajů u akce „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce sportoviště III. a IV. etapa“.

 

+ 101,6

 

 

229.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu opravy přiděleného ORG (čísla akce) u přijaté dotace ze SFŽP na akci „MŠ Na Okraji – energetické úspory“.

 

+ 882,5

 

 

230.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství v souvislosti s upřesněním skutečných výdajů u akce „ZŠ Na Dlouhém lánu – vybudování třídy MŠ“. Jedná se o běžné vybavení školky.

 

+ 22,2

 

 

231.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství v souvislosti s upřesněním skutečných výdajů u akce „ZŠ E. Destinnové – vybudování dvou tříd MŠ“. Jedná se o běžné vybavení školky.

 

+ 259,4

 

 

232.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství v souvislosti s upřesněním skutečných výdajů u akce „ZŠ E. Destinnové – vybudování jedné třídy MŠ v objektu Českomalínská“. Jedná se
o běžné vybavení školky.

 

 

+ 277,3

 

 

233.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství v souvislosti s upřesněním skutečných výdajů u akce „MŠ Čínská – rekonstrukce objektu a navýšení kapacity“. Jedná se o běžné vybavení školky.

 

+ 3.550,5

 

 

234.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství v souvislosti s upřesněním skutečných výdajů u akce „ZŠ Petřiny sever – rekonstrukce
a modernizace školní jídelny“. Jedná se o běžné vybavení školní jídelny.

 

 

+ 3.591,4

 

 

235.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na pořízení herního mobiliáře, školního nábytku a notebooků pro MŠ Sbíhavá ve výši 196 tis. Kč, na nákup mrazící skříně pro MŠ Terronská ve výši 40 tis. Kč a na dovybavení nábytku, vybavení kuchyně a přikrývek do tříd v MŠ Velvarská ve výši 100 tis. Kč. Zdrojem je odvod z investičního fondu těchto příspěvkových organizací.

 

 

 

 

+ 336,0

 

 

 

+ 336,0

 

Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

236.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 42 –Politika zaměstnanosti v souvislosti s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na „Aktivní politiku zaměstnanosti“.

 

 

 

+ 9,6

 

+ 9,6

237.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti z důvodu upřesnění skutečných drobných výdajů v rámci zajištění činnosti organizační složky PRO 6.

 

+ 158,0

 

 

 

Tabulka 06 - KS ÚMČ Praha 6

 

 

 

238.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů v souvislosti s vydáváním radničních novin MČ Praha 6 – časopis Šestka, kdy od března 2014 zajišťuje vydávání časopisu MČ Praha 6 a náklady (i výnosy) jsou zařazeny ve finančním plánu zdaňované činnosti.

 

 

+ 875,8

 

 

 

Tabulka 06 – OUR ÚMČ Praha 6

 

 

 

239.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na opravy drobné architektury nebudou v plné výši vyčerpány a budou využity na výrobu modelů objektů Prahy 6 (Bočanova vila a vila Lídy Baarové).

 

 

+ 60,0

 

 

 

Tabulka 06 – KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

240.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura a 35 – Prevence před návykovými látkami v rámci upřesnění skutečných výdajů u akcích pořádaných MČ Praha 6 (nákup služeb – pohoštění).

 

+ 24,4

 

 

 

Tabulka 06 – OVV ÚMČ Praha 6

 

 

 

241.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na nákup služeb v rámci pořádaných akcí „Jubilanti“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou využity na nákup věcných dárků v rámci uvedených akcí.

 

 

+ 50,0

 

 

 

Tabulka 06 – OSL ÚMČ Praha 6

 

 

 

242.

Přesun běžných výdajů v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, v oddílu 34 – Ostatní zájmová činnost, kdy finanční prostředky určené na nákup drobného hmotného majetku nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými s provozem RVZ Živohošť a příjmy od rekreantů ve výši 60 tis. Kč. Dále se jedná o přesun finančních prostředků v oddílu 61 – Místní zastupitelstva z rezervy Soc. fondu na nákup kupónů MHD  určených pro uvolněné členy ZMČ Praha 6 ve výši 50 tis. Kč.

 

 

 

 

+ 110,0

 

 

 

Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6  

 

 

 

243.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Volby do zastupitelstev z důvodu upřesnění skutečných výdajů, hrazených v souvislosti s konáním voleb do místních zastupitelstev ve dnech 11. a 12.10. 2014 (11 tis. Kč). Dále se jedná o přesun běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa z důvodu upřesnění skutečných výdajů v rámci čerpání „Reprefondu tajemníka ÚMČ“ ve výši 2 tis. Kč

 

 

 

+ 13,0

 

 

244.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy prostředky (obdržená účelová dotace určená na výkon sociálně právní ochrany dětí) vyčleněné na průběžné vzdělávání zaměstnanců a nákup drobného materiálu nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na pořízení mobilních telefonů pro pracovníky OSPOD.

 

 

+ 50,0

 

 

245.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na drobné stavební úpravy a vybavení v souvislosti s úpravami prostor pro nové uvolněné členy ZMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 1.112,0

 

 

 

Tabulka 09 – KS ÚMČ Praha 6  

 

 

 

246.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů mezi oddíly 62 – Mezinárodní spolupráce a 61 – Místní správa, kdy prostředky určené na pohoštění zahraničních delegací nebudou v plné výši vyčerpány a budou využity na pohoštění v rámci „Setkání vedení radnice s občany“.

 

 

+ 80,0

 

 

 

Tabulka 09 – PO ÚMČ Praha 6  

 

 

 

247.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa z důvodu přípravy případného zadání na vypracování analýzy znaleckého posudku – ocenění majetkové podstaty spol. Via Chem Group.

 

+ 100,0

 

 

 

Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

248.

Zvýšení běžných příjmů v oddílu 37 – Veřejná zeleň a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby, kdy přijaté dary od zastupitelských úřadů zapojených do projektu budování květinových záhonů (schválených RMČ Praha 6, č. 22/14 ze dne 1.12.2014) budou následně poukázány Domovu svaté Rodiny na částečnou úhradu potřeb klientů.

 

 

 

 

 

+ 95,0

 

 

+ 95,0

 

Tabulka 04 – OŠ  ÚMČ Praha 6

 

 

 

249.

Snížení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy dochází k úpravě přidělených finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na integraci žáků, a to z důvodu změn, které nastaly v souvislosti s novým školním rokem od 01.09.2014 u MŠ Juárezova a ZŠ a MŠ nám. Svobody 2.

 

 

 

-       31,0

 

 

-       31,0

250.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství v souvislosti s upřesněním a správným rozpočtovým zařazením skutečných výdajů u akce „ZŠ Petřiny sever – rekonstrukce a modernizace školní jídelny“. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci vybavení školní jídelny.

 

 

+ 192,6

 

 

 

Tabulka 04 – OŠ, KMČ, 05 – OSV a 06 - KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

251.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílech 31 – Školství, 33 – Kultura, 34 – Tělovýchova a 43 – Sociální věci, kam bude zařazena účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných technických herních zařízení za období 21.8. – 30.11. 2014. Tato účelová dotace je určena na  příspěvky poskytované v rámci podpory činností organizací, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu dětí a mládeže ve výši 624 tis. Kč, na další sportovní aktivity ve výši 312 tis. Kč a na příspěvky určené na školství, kulturu, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 312 tis. Kč. Obdržené finanční prostředky budou do rozhodnutí orgánů MČ Praha 6
o přidělení příspěvků (právní formy příjemce) zařazeny do rozpočtové rezervy jednotlivých oddílů. Pokud dotace nebude v roce 2014 čerpána, budou finanční prostředky dle metodiky MHMP převedeny do rozpočtu roku 2015, a to v rámci úprav rozpočtu, prostřednictvím položky 8115 – Financování.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1.248,0

 

 

 

 

 

 

 

+ 1.248,0

 

Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

252.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 42 –Politika zaměstnanosti v souvislosti s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na „Aktivní politiku zaměstnanosti“ v rámci uzavíraných krátkodobých dohod mimo pracovní poměr v organizační složce PRO 6.

 

 

 

 

+ 9,6

 

 

+ 9,6

253.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na dofinancování sociálních služeb pro rok 2014. Prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Prahy 6. Zdrojem je účelová dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

 

 

+ 48,7

 

 

+ 48,7

 

Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6  

 

 

 

254.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa z důvodu upřesnění skutečných výdajů v rámci mzdové oblasti (z povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr).

 

 

+ 100,0

 

 

 

Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

255.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 42 –Politika zaměstnanosti v souvislosti s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na „Aktivní politiku zaměstnanosti“ v rámci uzavíraných krátkodobých dohod mimo pracovní poměr v organizační složce PRO 6.

 

 

 

 

 

+ 5,5

 

 

+ 5,5

 

 

 

 

 

 

Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6

 

764.347,2

 

 

Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6

 

 

1.326.626,8

 

Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování

 

562.279,6

 

 

 

 

 

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaver_14_opatreni ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz