Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2014 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2014 ›› Mzdová oblast v roce 2014 ›› detail/podstránka

Mzdová oblast v roce 2014

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 2784/13 ze dne 13.11.2013 - Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2014 - byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 na rok 2014 a objemy prostředků na platy v členění na hlavní činnost a podnikatelskou (zdaňovanou) činnost MČ Praha 6. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2014 byl schválen usnesením Rady MČ Praha 6 č. 2876/13 ze dne 11.12.2013. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2014 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 415/13 ze dne 13.12.2013. 

Pozn.: Zdaňovanou činnost MČ Praha 6 vykonává Odbor správy obecního majetku a tři účetní Ekonomického odboru.

 

Roční závazné ukazatele (stav k 31.12.2014):

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6             objem prostředků na platy

(v přepočtených osobách)

hlavní činnost                         286                  hlavní činnost                         118.940 tis. Kč*)

zdaňovaná činnost                   26                  zdaňovaná činnost                    10.050 tis. Kč

celkem                                  312                 celkem                                    128.990 tis. Kč 

*) V průběhu roku 2014 byl objem prostředků na platy zvýšen o přijaté dotace ze státního rozpočtu ČR, a to na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 5.110,3 tis. Kč, pěstounskou péči ve výši 600 tis. Kč a na zajištění přípravy a průběhu voleb do Evropského parlamentu ve výši 20 tis. Kč a voleb do ZMČ, ZHMP a Senátu ve výši 10 tis. Kč.

 

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění  počtu zaměstnanců v hlavní činnosti následující:              

- rozepsaných 286 přepočtených osob; skutečnost 267 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2014 – 269 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu zaměstnanců chybělo 19 přep. osob, což představuje zčásti dlouhodobě neobsazená pracovní místa a především nasčítanou absenci obsazenosti pracovních míst po dobu probíhajících výběrových řízení na jejich opětovné obsazení. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2013 vykazuje nárůst o 1 přep. osobu. 

Plnění počtu zaměstnanců ve zdaňované činnosti bylo následující : - rozepsaných 26 přep. osob; skutečnost 26 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2014 – 26 zaměstnanců. Meziroční srovnání vykazuje nárůst v plnění počtu zaměstnanců o 1 přep. osobu. 

Ve sledovaném období došlo k 33 nástupům a 36 výstupům (z toho 5 zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 7 ukončení pracovního poměru na dobu určitou, 13 rozvázání pracovního poměru dohodou, 8 výpovědí ze strany zaměstnance, 3 výpovědi ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost. Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 2,88 % (v roce 2013 činila 2,69 %). Absolutní časový fond za rok 2014 představoval 612.785 hodin, z toho bylo odpracováno 532.145 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 58.702 hodin, překážky v práci 4.310 hodin a nemoc ve výši 17.628 hodin (tj. výše uvedených 2.88 % k celku).

 

Čerpání prostředků na platy

Schválený objem prostředků na platy pro rok 2014 v hlavní činnosti ve výši 118.940,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 113.243,00 tis. Kč, tj. 95,2 %. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 35.344 Kč, tj. 102% plánovaného průměrného platu ve výši  34.656 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (34.405 Kč) byl zaznamenán nárůst o 2,7 %.

Ve  zdaňované činnosti byl schválený objem prostředků na platy ve výši 10.050,00 tis. Kč čerpán částkou 10.232,00 tis. Kč. Usnesením RMČ Praha 6 č. 3359/14 ze dne 25.06.2014 byl na základě organizačních změn navýšen s účinností od 1.7.2014 počet zaměstnanců OSOM o 1 pracovní místo „referent nakládání s majetkem“, a to bez příslušného navýšení objemu prostředků na platy, neboť průběžný stav čerpání těchto prostředků dával předpoklad dostatečného finančního krytí. S účinností od 01.11.2014 však došlo na základě novely nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. k navýšení platových tarifů všech zaměstnanců. Na základě těchto skutečností, kdy již nebylo z časových důvodů možné reagovat úpravou finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2014, je vykazováno překročení schváleného objemu prostředků na platy pro rok 2014 o 182,00 tis. Kč.

Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 32.795 Kč, tj. 101,8 % plánovaného průměrného platu ve výši 32.212 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (33.373 Kč) byl zaznamenán pokles o 1,7 %.

 

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

V čerpání ostatních plateb za provedenou práci za hlavní činnost  bylo na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) hrazených z § 6171 – Činnost místní správy vyplaceno 4.154,00 tis. Kč, z toho 65 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí (hrazeny z dotace ze státního rozpočtu ČR). Dále byly uzavřeny dohody na zajištění koncertní a konferenciérské činnosti v souvislosti s vítáním nových občánků, které byly čerpány ve výši 64,00 tis. Kč (§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury). Dohody na zajištění výkonu pěstounské péče (hrazeny z dotace ze státního rozpočtu ČR, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) byly čerpány ve výši 123,00 tis. Kč. Dohody hrazené z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost“) byly čerpány ve výši 8.032,00 tis. Kč. V souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Evropského parlamentu bylo na dohodách čerpáno 693,00 tis. Kč (hrazeno z dotace ze státního rozpočtu ČR, § 6117); dohody na přípravu a zajištění voleb do ZHMP, ZMČ a Senátu byly čerpány ve výši 785,00 tis. Kč (hrazeno z dotace ze státního rozpočtu ČR, § 6115).

Na odstupném dle zákoníku práce bylo vyplaceno 218,00 tis. Kč, jednalo se o 2 výpovědi pro nadbytečnost.

Na základě nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění p.p. došlo s účinností od 01.01.2014 k navýšení měsíčních odměn uvolněných členů ZMČ Praha 6 o 5 %. Odměny neuvolněným členům ZMČ Praha 6 byly schváleny v nové výši s účinností od 01.03.2014 na základě usnesení ZMČ Praha 6 č. 467/14 ze dne 21.02.2014. Měsíční odměny uvolněných členů ZMČ Praha 6 byly ve sledovaném období vyplaceny ve výši 4.889,00 tis. Kč a měsíční odměny neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 1.176,00 tis. Kč. Odměny při skončení výkonu funkce uvolněných členů ZMČ ve volebním období 2010-2014 byly vyplaceny v částce 703,00 tis. Kč. Na náhradách mezd nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 6 (refundace) bylo v souladu se Zásadami schválenými usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 236/07 ze dne 21.12.2007 vyplaceno celkem 673,00 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci hrazené ze zdaňované činnosti představují čerpání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislosti s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a dohody vykonávané na odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6 v úhrnné výši 204,00 tis. Kč. 

 

Organizační složka PRO 6

Usnesením RMČ Praha 6 č. 2784/13 ze dne 13.11.2013 - Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2013 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do organizační složky PRO 6 na rok 2014 a objemy prostředků na platy.

 

Roční závazné ukazatele 2014:

počet zaměstnanců PRO 6                        objem prostředků na platy

(v přepočtených osobách)                                         (v tis. Kč)

         26                                                                   4.200,00

 

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění  počtu zaměstnanců na 57,7 %. Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2014 činil 26 přepočtených osob. Skutečné plnění počtu zaměstnanců ve výši 15 přepočtených osob je výsledkem obsazování pracovních míst metařů na základě uzavřených „Dohod o vytvoření pracovních příležitostí“, kdy je na těchto místech metařů   větší fluktuace, která se odráží v neplnění počtu zaměstnanců. 

 

Čerpání prostředků na platy

Schválený objem prostředků na platy na rok 2014 činil 4.200,00 tis. Kč. V roce 2014 bylo vyčerpáno 3.981,00 tis. Kč, což je 94,8 %.

 

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 667,00 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (stanovený objem pro rok 2014 byl 876,00 tis. Kč). 

PO Pečovatelská služba

Plán počtu 50 zaměstnanců  a mzdových prostředků pro rok 2014 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb, sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou Praha 6. V roce 2014 vykázala organizace fyzický stav zaměstnanců 49.

Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši  11.773,00 tis. Kč, což je 100,00 % upraveného ročního finančního plánu. V roce 2014 se nemocnost ve výši 7,38 % zvýšila, ve stejném období roku 2013 činila 5,18 %. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období výše 20.022,- Kč.

Prostředky na ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši 785,00 tis. Kč, což je 78,42 % finančního plánu pro rok 2014 a představují odměny z dohod o pracovní činnosti pro požární dohledy v DPS a odměny z dohod o provedení práce lektorům a aktérům kulturních pořadů v Komunitním seniorském centru. 

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Organizace vykázala za rok 2014 plnění počtu zaměstnanců ve výši 52 přepočtených osob, tj. 87 % plnění finančního plánu pro rok 2014. Nižší plnění počtu zaměstnanců bylo způsobeno nedostatečným obsazením pracovních míst zdravotními sestrami a sanitářkami. Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši  20.301,00 tis. Kč, což je 100 % finančního plánu. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 32.534 Kč. Nemocnost zaměstnanců ve sledovaném období dosáhla výše 4,99 %, ve stejném období roku 2013 byla ve výši 1,18 %.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 937,00 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr, což činí 100 % finančního plánu na rok 2014© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaver_14_mzdy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz