Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2010 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2010 ›› detail/podstránka

Úvod k „Závěrečnému účtu Městské části Praha 6 za rok 2010“

Na základě obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55/2000 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v samostatné působnosti, přílohy č. 5 předkládá ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2010“.           

Veškeré číselné údaje jsou v souladu s upraveným rozpočtem MČ Praha 6 a s účetní závěrkou k 31.12.2010. 

Hospodaření Městské části Praha 6 probíhalo ve sledovaném období podle schváleného rozpočtu, který přijalo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 582/09 ze dne 18.12.2009. V průběhu sledovaného období byly předkládány k projednání RMČ Praha 6 a ZMČ Praha 6 zdůvodněné rozpočtové úpravy, blíže viz oddíl 9. Jednalo se rozpočtové úpravy, které vycházely z rozhodnutí orgánů hlavního města Prahy (zejména přijaté dotace, Finanční vypořádání) či vyplývaly z činnosti ÚMČ Praha 6. Zde se jednalo jak o přesuny mezi jednotlivými výdaji, kdy nevyčerpané finanční prostředky byly nejprve vráceny do rozpočtové rezervy a posléze z ní byly přiděleny na novou akci, tak i o navýšení rozpočtu jednotlivých odvětví buď z rozpočtové rezervy či rezervních fondů MČ Praha 6 nebo z tzv. „Správy aktiv“. Již od III.čtvrtletí byli jednotliví správci kapitol vyzývání k tomu, aby finanční prostředky, které do konce roku 2010 nevyčerpají vrátili zpět do rozpočtové rezervy. Takto průběžně činili do prosince roku 2010, kdy byly ZMČ schváleny závěrečné úpravy rozpočtu, které souvztažně snižovaly jak příjmy, tak i rozpočtové rezervy financované prostředky ze Správy aktiv (o 69.082,4 tis. Kč) a z rezervních fondů MČ Praha 6 (o 5.475,5 tis. Kč).   

Úhrn příjmů za rok 2010 byl ve výši 990.085,34 tis. Kč, což je 113,39 % UR. Čerpání rozpočtu výdajů za rok 2010 činí v úhrnu 1.369.856,75 tis. Kč, což je 88,82 % UR. Hospodaření Městské části Praha 6 skončilo za toto období schodkem v celkové výši 379.771,41 tis. Kč. Do rozpočtu byly převedeny finanční prostředky z tzv. „Správy aktiv“ ve výši 167.000,00 tis. Kč, které vykrývají část výše uvedeného schodku hospodaření. Z rezervních fondů Městské části Praha 6 byla do rozpočtu převedena částka ve výši 349.326,45 tis. Kč, z níž částka 212.771,41 tis. Kč připadá na pokrytí schodku hospodaření a zbylá část ve výši 136.555,04 tis. Kč zůstala na základním běžném účtu MČ Praha 6 jako nespotřebované finanční prostředky, které se účetně promítají na položce 8115 jako změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.

Součástí těchto finančních prostředků je i částka 100.461,42 tis. Kč, která byla až v průběhu roku 2010 zaslána do rozpočtu jako převod části hospodářského výsledku Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za rok 2008. Zpracovatelé navrhují její přidělení do Fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha 6.

Dále je jejich součástí i částka ve výši 10.000,00 tis. Kč, která představuje dar od společnosti PPF GATE a.s. účelově určený jako příspěvek na náklady spojené s realizací komunikačního propojení ulic Evropská x Svatovítská  v části Gymnazijní ulice. Zpracovatelé navrhují zařadit tuto částku do Fondu darů Městské části Praha 6. 

Oproti roku 2009 dochází, v návaznosti na účinnost vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ke změně, kdy bude orgánům MČ Praha 6 předložen ke schválení výsledek rozpočtového hospodaření bez dalších úprav, tak jak byl předkládán v minulosti. Výsledek hospodaření, účtovaný dle výše uvedené vyhlášky, je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu (Rozvaha MČ Praha 6 za rok 2010).       

Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč, není –li uvedeno jinak.

Další informace:

 

toto je poslední strana


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaver_10_uvod ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz