Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Závěrečný účet za rok 2009 ›› Stanovisko ke „Zprávě nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za r. 2009 ›› detail/podstránka

Stanovisko ke „Zprávě nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za r. 2009

Vážený pane starosto, 

dovoluji si Vás informovat o výsledcích přezkumu hospodaření za r. 2009, který byl proveden nezávislým auditorem firmou BDO Audit s.r.o, Olbrachtova 1980/5, Praha 4.

V souladu se smlouvou S/435/2009/KT uzavřenou mezi zhotovitelem a MČ Praha 6 dne

19.6.2009 byly přezkoumány:

- údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích vč. údajů o tvorbě a použití peněžních fondů

- údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti

- údaje o peněžních operacích týkajících se cizích prostředků

- údaje o peněžních operacích týkajících se sdružených prostředků

- nakládání s majetkem

- dodržování zákonných povinností při finančním hospodaření

- soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení

- soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem 

BDO Audit povedl tři předběžná přezkoumání a to v termínech srpen – září 2009, říjen 2009 a prosinec 2009. Výsledky jednotlivých předběžných prověření byly vedení průběžně poskytovány a s odbornými útvary konzultovány. Formou nápravných opatření byly některé nedostatky průběžně odstraňovány.

Závěrečnou zprávu jsem s vedením BDO Audit a vedoucími dotčeným odborů – tj. s vedoucími EO, OSOM a OKT projednal osobně dne 11.5.2009. Auditorská zpráva konstatuje, že „při přezkoumání hospodaření MČ Praha 6 za rok 2009 byly zjištěny chyby a nedostatky, které však nemají závažnost nedostatků uvedených v písm. c) odstavce 3 §10 zákona č. 420/2004 Sb. Ke zjištěným nedostatkům  nebyly v rámci projednávání zprávy  vzneseny připomínky. V pracovním pořádku budou ke zjištěním přijata nápravná opatření, vnitřním kontrolním systémem bude sledováno jejich splnění.

 

                                                                                 

Ing. Václav  P á t e k© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaver_09_stanovisko ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz