Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Závěrečný účet za rok 2009 ›› ROZVAHA MČ Praha 6 k 31.12.2009 ›› detail/podstránka

ROZVAHA Městské části Praha 6

k 31.12.2009

sumář včetně podnikatelské  činnosti (v tis. Kč) 

 

 Stav

Stav

 

Stav

Stav

 

 

 

 

 

 

A K T I V A

k 31.12.

k 31.12.

P A S I V A

k 31.12.

k 31.12.

 

2008

2009

 

2008

2009

Dlouhodobý nehmotný majetek

21707

25 203

Majetkové fondy

4 748 687

5 373 782

Dlouhodobý hmotný majetek

4 535 757

5 096 970

Finanční a peněžní fondy

762 248

566 498

Dlouhodobý finanční majetek

207 073

 

241 104

Zdroje krytí prostř.rozp. hospodářství

-

 

      -

Zásoby

 

1 546

           

1 873

Hosp. výsledek

438 380

-134 805

Pohledávky

 495 047

601 185

Převod zúčt.

příj. a výd. z min. let

1 600 880

1 397 599

Finanční majetek

1 913 656

1 552 324     

Saldo výdajů

a nákladů

 

93

-1 147

Prostředky rozpočt. hospodař.

940 290

815 944       

Saldo příjmů

a výnosů

37 541

38 345

 

 

 

Dlouhodobé závazky

0

128 899

 

 

 

Krátkodobé závazky

601 432

998 601

 

 

 

Bankovní

výpomoci a půjčky

- 48 700

- 38 960

Přechodné účty aktivní

7 381

4 813 

Přechodné účty pasivní

6 928

10 604

C E L K E M

8 147 489

8 339 416

C E L K E M

8 147 489

8 339 416

 

             Rozvahy příspěvkových organizací, zřízených městskou částí Praha 6 za r. 2009 jsou vykázány samostatně za každou organizaci zvlášť a jsou součástí jejich výsledků hospodaření a rozborové činnosti za rok 2009.

 AKTIVA 

Dlouhodobý nehmotný majetek

Vykazuje celkově 25 203 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2008 o 3 496 tis. Kč představuje: 

ÚMČ

účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

zvýšení o                                                                             31 tis.Kč                                                                                                                                                                                       

účet 013 - Software zvýšení o                                          2 091 tis.Kč

účet 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný

majetek vykazuje stav vyšší o                                         1 374 tis.Kč

  • Stav nedokončeného hmotného majetku k 31.12.2009:

OŠ 201 tis.Kč, OSOM 1 226 tis.Kč, OSÚ 24 tis.Kč

3 496 tis.Kč

 Dlouhodobý hmotný majetek

V celkové hodnotě

 5 096 970   tis. Kč

V úhrnu došlo v r. 2009 ke  zvýšení  majetku o                                                  561 213 tis. Kč  

Rozpis účtu třídy 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný ÚMČ

·      Stavby – účet 021 – Stavby zvýšení o                                                      170 017 tis.Kč 

·      Samostatné movité věci a soubory movitých věcí účet 022

(zařazení, vyřazení předmětů od 40 tis. Kč)

snížení stavu účtu 

- 8 017 tis.Kč

(zařazení,vyřazení předmětů od 3-40 tis.Kč)

zvýšení stavu účtu     

29 851 tis.Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Snížení stavu účtu

- 36 101 tis.Kč

 

  • Umělecká díla a předměty účet 032

Zvýšení stavu účtu

 

            633 tis.Kč

 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku účet 042

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek činí celkem                                     799 768 tis.Kč

oproti roku 2008 došlo ke zvýšení o                                                                 404 830 tis.Kč                                                                                                                                   

  •  

Stav nedokončeného hmotného majetku k 31.12.2009:

OSÚ 511 441 tis.Kč, ODŽP 30 018 tis.Kč, OŠ 57 028  tis.Kč, OSOM  189 366 tis.Kč ,OÚR 9 978 tis.Kč, KMČ 1 938 tis.Kč

 

·      Dlouhodobý finanční majetek

           

Činí celkem                                                                                 241 104 tis.Kč

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem účet 061 činí  237 504  tis.Kč.

Jedná se o peněžitý a nepeněžitý vklad do základního kapitálu SNEO a.s.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem účet 062 činí          900 tis.Kč..

Pořizovaný finanční majetek činí                                                     2 700 tis. Kč.

Jedná se o vklad do společnosti Vítězné náměstí a.s. 

Zásoby vykazují v r.2009 celkem 1 874 tis.Kč. Jedná se o kancelářské potřeby včetně tonerů do tiskáren a zboží určené k prodeji (knihy, puzzle, pohlednice a turistické karty) 

·      Pohledávky 

Vedené na účtech 311- 391 k 31.12.2009 ve výši 601 184 tis.Kč se oproti r. 2008 celkově zvýšily  o 106 137 tis. Kč

Hlavní rozpočtová činnost ÚMČ - celkově činí pohledávky:

- účet 314 – Poskytnuté provozní záloh                        1 644 tis.Kč  

- účet 315 – Pohledávky za rozpočtové příjmy činí celkem

                                                                                     7 087 tis.Kč:

pohledávky z místních poplatků činí                           5 794 tis.Kč,

pohledávky OSV činí                                                     282 tis.Kč,

pohledávky po Dejvickém divadlu činí                          215 tis.Kč,

pohledávky na PO činí                                                   777 tis.Kč,

pohledávky na OSOM činí                                                20 tis.Kč.

- účet 316 – Ostatní pohledávky                                31 850 tis.Kč

(penále firmy KRUH Praha a.s. – rekonstrukce MŠ Sbíhavá)

- účet 335 – pohledávky za zaměstnanci                          55 tis.Kč

(pohledávky za soukromé telefonické hovory)

- účet 378 - Jiné pohledávky                                    132 711 tis.Kč

(půjčka vlastní VHČ na opravu domů N)

 

     173 348 tis. Kč

Podnikatelská činnost  vykazuje v úhrnu

z toho:

      455 158 tis.Kč

 

Podnikatelská činnost IČO 911569 – vedlejší hospodářská činnost ÚMČ

Došlo ke snížení  pohledávek  o 28 514 tis.Kč.

Účet 311 vykazuje stav                             179 909 tis.Kč:

- jedná se o pohledávky za prodané byty, domy, pozemky na základě rozhodnutí ZMČ č. 154, 400 a 485

Do lhůty splatnosti vykazují pohledávky 171 150 tis.Kč,

Do 30 dnů po lhůtě splatnost vykazují         4 000 tis.Kč,

do 60 dní po lhůtě splatnosti vykazují          4 026 tis.Kč,

do 1 roku po lhůtě splatnosti vykazují             565 tis.Kč,

do 2 let po lhůtě splatnosti  vykazují               340 tis.Kč,

do 3 let po lhůtě splatnosti  vykazují                 12 tis.Kč,

přeplatky činí                                                   184 tis.Kč

Účet 314 vykazuje stav                                    107 tis.Kč

- jedná se o zálohy na plyn,el.energii a vodné, stočné.

Účet 316 vykazuje stav                                     28 tis.Kč

 – jedná se o pronájem tepelných zařízení.

Účet 343 vykazuje stav                                   986  tis.Kč

- pohledávka za FÚ

Účet 378 vykazuje stav                              45 187 tis.Kč

– jiné pohledávky – 45 mil. Kč půjčka SNEO a.s.

 

   

 226 217 tis. Kč

Podnikatelská činnost – vedlejší hospodářská činnost ÚMČ - správa majetku zajišťována mandatáři IČO 906603 činí:

Došlo ke  zvýšení pohledávek o 1 194 tis.Kč 

Účet 311 vykazuje stav                                         98 673 tis.Kč

- zahrnuje pohledávky za nájemci prádelen, bytů, nebytových prostor a pozemků a to jak z nájemného tak za služby spojené s užíváním bytu nebo NP. Dále smluvní pokuty a penále z nezaplaceného nájemného nebo záloh na služby a ostatní pohledávky za nájemci. Dále pohledávky za Českou poštou představují evidované platby od nájemníků přiřazené předpisem nájmu k jednotlivým plátcům do konce roku 2009, na účet v bance jsou připsány až v průběhu ledna 2010. Pohledávky za ostatními odběrateli, především faktury za spotřebované energie jsou průběžně uhrazovány, neuhrazené faktury za starší období jsou zažalované.

Do lhůty splatnosti vykazují                                       14 520 tis.Kč,

do 30dní po lhůtě splatnosti vykazují                            1 827 tis.Kč,

do 60 dní po lhůtě splatnosti vykazují                           1 947 tis.Kč,

do 1 roku po lhůtě splatnosti vykazují                        14 623 tis.Kč,

do 2 let po lhůtě splatnosti vykazují                              9 295 tis.Kč,

do 3 let po lhůtě splatnosti vykazují                              5 885 tis.Kč,

do 4 let po lhůtě splatnosti vykazují                              4 227 tis.Kč,

do 5 let po lhůtě splatnosti vykazují                              4 751 tis.Kč,

do 6 let po lhůtě splatnosti vykazují                              4 689 tis.Kč,

do  7 let po lhůtě splatnosti vykazují                             6 024 tis.Kč,

nad 7 let po lhůtě splatnosti vykazují                          36 547 tis.Kč,

přeplatky                                                                    5 662 tis.Kč.

Účet 314 vykazuje stav                                             51 657 tis.Kč

- jedná se o zálohy na odběr energií (voda, teplo, plyn, elektřina), zálohy za služby spojené s užíváním bytu a zálohy do fondu oprav za neprodané byty MČ P 6.

Účet 316 vykazuje stav                                            48 887 tis.Kč

- ostatní pohledávky, jsou zde evidovány náklady na služby spojené s užíváním bytu za rok 2009. Zúčtování služeb proběhne v červenci 2010.

Účet 378 vykazuje stav                                            2 404 tis.Kč

- jedná se např. o nedořešené reklamace z vyúčtování, apod.

 

 201 620 tis. Kč

 

 

Zahrnuje pokladnu, ceniny, běžný účet a ostatní běžné účty, majetkové, dlužné a ostatní  cenné papíry celkem                                                                                        1 552 324 tis.Kč

 

  •  

ÚMČ – Hlavní rozpočtová činnost

Z toho:

Ceniny                                                                 14 tis.Kč

Depozitní účet                                             103 720 tis. Kč   

Dlužné cenné papíry k obchodování je stav  844 921 tis.Kč

Ostatní cenné papíry je stav                         149 025 tis.Kč. 

  1 097 680 tis.Kč

 

  •  
Podnikatelská činnost IČO 911569 – vedlejší hospodářská činnost

     166 580 tis.Kč

  •  

Podnikatelská činnost IČO 906603 – vedlejší hospodářská činnost –správa majetku

     288 064 tis.Kč

 ·      Prostředky rozpočtového hospodaření

Celková výše činí                                                          815 944 tis.Kč.

Jedná se o stav základního účtu ÚMČ Praha 6 ve výši   249 451 tis. Kč

běžné účty peněžních fondů                                           566 493 tis. Kč:

-         soc.fond          7 478 tis.Kč,

-         FRR            372 221 tis.Kč

-         účet darů       10 868 tis.Kč

-         FRIM         173 801 tis.Kč

-         FOMBF         2 037 tis.Kč

-         lépe úročený účet 88 tis.Kč

 

·      Přechodné účty aktivní

Celkem činí                                                                        4 813 tis.Kč

 

VHČ  IČO 906603 – správa majetku                             4 813 tis.Kč

Účet 381 - Náklady příštích období vykazuje                        747 tis.Kč

Účet 385 - Příjmy příštích období  vykazuje                       2 905 tis.Kč.

Účet 388 - Dohadné účty aktivní                                        1 161 tis.Kč.

PASIVA 

Korespondují se stálými aktivy, které se skládají z dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého finančního  majetku 

celkem                                                                                                           5 373 782 tis.Kč 

  •  

Fond dlouhodobého majetku

    5 354 618 tis.Kč

  •  

Fond oběžných aktiv

           1 769 tis.Kč

 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

         17 395 tis.Kč

·      Finanční a peněžní fondy

Peněžní fondy  účet 917 činí celkem                                                                    566 498 tis.Kč.

Rozdíl mezi běžnými účty peněžních fondů tj. účty 236 a peněžními fondy tj.účty 917 vykazuje 5 tis.Kč. Tento rozdíl představuje výše půjčky ze sociálního fondu. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období celkem za ÚMČ Praha 6          101 687 tis.Kč

Neuhrazená ztráta minulých let celkem za ÚMČ Praha 6                                  - 236 492 tis.Kč

Celkem za ÚMČ Praha 6 činí hospodářský výsledek                                          -134 805 tis.Kč

 

Podnikatelská činnost IČO 906603 – správa majetku

Výsledek hospodaření běžného účetního období                                                 -107 758 tis.Kč  

Neuhrazená ztráta minulých let celkem                                                                      -24 307 tis.Kč

Celkem hospodářský výsledek ve výši -                                                              -132 065 tis.Kč  

podnikatelská činnost IČO 911569 – vedlejší hospodářská činnost

Výsledek hospodaření běžného účetního období                                                     209 445 tis.Kč

Neuhrazená ztráta minulých let celkem                                                             -212 185 tis.Kč

Celkem hospodářský výsledek ve výši –                                                               -2 740 tis.Kč

 

Saldo výdajů u nákladů rozpočtového  hospodaření a saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření - účty závěrkové 964 a 965 činí 38 345 tis.Kč v návaznosti na účty 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací a 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací.

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - t.j. účet 933 - Převod zaúčtování příjmů a výdajů minulých let                                                                   1 397 599 tis.Kč z toho:

tyto zdroje činí:

účet 289 - Ostatní krátkodobé  závazky(finanční výpomoci)             38 960 tis.Kč

účet 378 - Jiné pohledávky                                                            132 711 tis.Kč                           

účet 253 – Dlužné cenné papíry k obchodování                              844 921 tis.Kč

účet 256 – Ostatní cenné papíry                                                     149 025 tis.Kč

účet 909 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků         - 17 395 tis Kč

účet 325 - cizí platby ZBÚ                                                                   - 74 tis.Kč

Celková výše závazků vykazuje                                                                    128 899 tis.Kč

       Podnikatelská činnost IČO 906603

128 899 tis.Kč

 Půjčka na opravu domů N

    Celková výše závazků vykazuje                                                                    998 601 tis.KčZ toho :

  

ÚMČ celkem

    114 207 tis.Kč

    

Účet 321 - Dodavatelé                                                                               

      10 413 tis.Kč

Účet 325 - Ostatní závazky – jedná se především o deponované finanční prostředky na výplatu mezd zaměstnancům m.č. Praha 6 za XII/2007 a složené jistiny na výběrová řízení ÚMČ Praha 6                                       

      95 834 tis.Kč

Účet 336 – Závazky za soc.zabezpečení a zdrav.pojištění

        5 789 tis.Kč

Účet 342 – Ostatní přímé daně

        2 172 tis.Kč

Podnikatelská činnost IČO 911569 celkem

Z toho:

    397 099 tis.Kč

Účet 321 -Nezaplacené faktury

Účet 325 - Ostatní závazky         
Zůstatek tvoří kupní ceny z uzavřených smluv na prodej majetku u kterých dosud nebyl podán návrh na vklad.
Účet 349 – Vypořádání přepl.dotací a ostat.záv. s rozpočtem ÚSC. Zůstatkové ceny bytů, pozemků a domů, závazky z odpisů vypořádání , přeplatky vypořádání ztrátové činnosti.

        1 122 tis.Kč

        3 101 tis.Kč

             

                             

    376 172 tis.Kč

     

Účet 379 – Krátkodobé závazky                                                                                                                                   

      16 704 tis.Kč

 

 

Podnikatelská činnost  IČO 906603 celkem                                               

Z toho:

Účet 321  - Dodavatelé zachycuje neuhrazené faktury, které náleží do roku 2008, ale splatnost mají v roce 2009.                             

    487 295 tis.Kč

 

      34 787 tis.Kč

Účet 325 – Ostatní závazky

Jsou zde evidovány přijaté zálohy na služby spojené s užíváním bytů za rok 2009, jejich vyúčtování proběhne dle příslušné vyhlášky v roce 2010.

 Jsou zde zachyceny účetní operace související s prodanými byty, které již nejsou v majetku MČ Praha 6, ale není ještě uspořádáno fungující SVJ. Zúčtování probíhá po vydání domu SVJ.

 

    102 208 tis.Kč                              

Účet 349 – Vypořádání přepl.dotací a ost. záv. s rozpočtem ÚSC

Jsou zde účtovány daňové odpisy budov a staveb v majetku MČ Praha 6, které se zpracovávají a účtují vždy ke konci roku. Tyto odpisy zohledňují přírůstky a úbytky majetku v průběhu roku. Účet zahrnuje i předpisy odvodu DPH od jednotlivých mandatářů.

    338 618 tis.Kč

Účet 379 – Jiné závazky

Na účtu 379 30 jsou evidovány složené jistiny za pronájem nebytových prostor, kde finanční vypořádání probíhá až po ukončení nájmu a po vyrovnání všech pohledávek spojených s užíváním prostor.

Na účtu 379 40 jsou podchyceny jistiny z výnosů bytových družstev (privatizace). Vypořádání probíhá v souladu s ustanoveními v kupních smlouvách.

Na účtu 379 80 jsou účtovány nevyplacené podíly za domy, které má ve správě MČ Praha 6. Tyto podíly se vyplácejí až po odsouhlasení finančního vypořádání.

Na účtu 379 90 jsou ostatní jiné závazky, tzn. např. nevyplacené platební poukazy za opravy, apod..

Na účtu 379 99 jsou účtovány nezjištěné platby, které budou po identifikaci zařazeny do evidence DES a přeúčtovány na účet 311 51. 

      11 682 tis.Kč

  • Bankovní úvěry a půjčky
UMČ
Ostatní  krátkodobé závazky (finanční výpomoci )účet 289

-38 960 tis.Kč

·      Přechodné účty pasivní celkem                                                       

      10 604 tis.Kč

 

  Podnikatelská činnost IČO 911569

     Výnosy příštích období účet 384   

 

           560 tis.Kč

                     

  Podnikatelská činnost IČO 906603

   

10 044 tis.Kč 

    Dohadné účty pasivní účet 389

10 044 tis.Kč© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaver_09_rozvaha ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz