Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Závěrečný účet za rok 2009 ›› Podnikatelská činnost MČ Praha 6 ›› detail/podstránka

Podnikatelská činnost Městské části Praha 6

Hospodaření s majetkem hlavního města Prahy svěřeným Městské části Praha 6 v rámci tzv. zdaňované činnosti (ZČ) spadá pod Odbor správy obecního majetku ÚMČ.

Tento majetek je pro přehlednost historicky členěn do dvou základních kategorií:

První částí je oblast zahrnující především prodeje majetku a případně jeho využití jako pronájmy některých spec. objektů mimo majetek domovního bytového fondu (DBF). Tuto činnost z části přímo vykonává OSOM, z části je pak vykonávána prostřednictvím externích společností a OSOM jejich práci zaštiťuje a kontroluje (zejména prostřednictvím SNEO, a.s.). Tato část je pracovně nazývána jako zdaňovaná činnost zajišťovaná OSOM.

Druhou částí je oblast správy majetku – tj. především správa domovního bytového fondu hlavního města Prahy svěřeného Městské části Praha 6, dále správa pozemků a příp. některých dalších objektů. Tato správa je pro vlastníka zajišťována prostřednictvím pěti externích správních společností – AUSTIS, a.s., CENTRA, a.s., Prominecon group, a.s., SNEO, a.s. a společností První společná a.s., přičemž OSOM zde plní funkci koordinátora a kontrolora těchto mandatářů. Tato část je pracovně nazývána jako zdaňovaná činnost zajišťovaná mandatáři.

 

Celkový hospodářský výsledek ZDAŇOVANÉ činnosti mč P-6

   v Kč 

Ukazatel 

UPRAVENÝ PLÁN NA ROK 2009

SKUTEČNOST K

31.12.2009

STAV V %

Výnosy

 803 855 052,00

 600 382 395,00

74,7%

Náklady

 517 612 600,00

 459 333 903,00

88,7%

Hospodářský výsledek před zdaněním

 286 242 452,00

 141 048 492,00

49,3%

 

Celkový hospodářský výsledek dosáhl před zdaněním výše  141 048 492 Kč a byl  oproti plánovanému naplněn na 49,3 %. Celkové výnosy za obě části ZČ dosáhly výše 600,4 mil. Kč, náklady pak 459,3 mil. Kč.

ZDAŇOVANÁ ČINNOST - PRODEJ A SPRÁVA (MIMO DBF) – TZV. ZAJIŠŤOVANÁ OSOM

v Kč

ukazatel

UPRAVENÝ PLÁN NA ROK 2009

SKUTEČNOST K 31.12.2009

STAV V %

Výnosy

 571 171 052,00

 377 785 800,00

66,1%

Náklady

 202 692 000,00

 128 979 262,00

63,6%

Hospodářský výsledek před zdaněním

 368 479 052,00

 248 806 539,00

67,5%

 

Výnosy

Celkové plnění výnosů k 31.12.2009 činí 377,8 mil. Kč a dosahuje 66% ročního upraveného plánu. Největší podíl výnosů připadá na tržby z prodeje majetku (SU 651) 338,5 mil. Kč. Nejvíce prodejů v této skupině výnosů zohledňují prodeje pozemků KC, kde zaúčtované výnosy dosahují k 31.12.2009 výše 177,8 mil. Kč. Další významnou položkou jsou prodeje bytových jednotek dle usnesení ZMČ Praha 6 č.154/03, kde výnosy dosáhly částky 47 mil. Kč (bez KC za podíly na souvisejících pozemcích). Ve výnosech ostatních položek skupiny 651 jsou zahrnuty především položky: výnosy z prodeje NJ 56,5 mil. Kč, výnosy z prodeje půd KC – VŘ 15,4 mil.Kč, výnosy z prodeje bytů formou výběrových řízení - KC 41,9 mil.Kč, výnosy let minulých – již zdaněné -5,6 mil. Kč, výnosy z prodeje dle Zásad – KC 372 tis.Kč a výnosy z prodeje bytů – KC 1,4 mil.Kč.

Druhou nejvyšší výnosovou skupinou tvoří tržby z prodeje služeb (SU 602) 30,6 mil. Kč, a to především nájemné objektů 12,6 mil. Kč a nájemné – pozemky 16,2  mil. Kč.

Další výnosovou skupinu představují jiné ostatní výnosy (SU 649) 4 mil. Kč a úroky (SU 644) 4,3 mil. Kč. 

Příjmy v oblasti tržeb z majetku (311..) mají stále jednoznačně největší podíl na celkových příjmech zdaňované činnosti zajišťované OSOM. Jejich výše dosáhla 333,8 mil. Kč a činí 72,9% ročního upraveného plánu.

Rozdíl mezi výnosem a příjmem ukazuje stav pohledávek na prodeji majetku. Jedná se především o pohledávky před splatností, u kterých je proveden rozpis splátek na několik let dopředu dle podmínek stanovených v kupních smlouvách. U položek 651 bude vždy vykázán rozdíl mezi výnosy a příjmy, a to z důvodu existence případů proúčtování kupní ceny nemovitosti v roce podání návrhu na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí a připsání kupní ceny na účet Městské části Praha 6 v následujících letech  dle rozpisu splátek. 

Náklady

Celkové plánované náklady této části zdaňované činnosti MČ Praha 6 byly stanoveny na 202,7 mil. Kč, skutečnost k 31.12.2009 u nákladů dosáhla 129 mil. Kč (63,6%). Největší podíl nákladů tvoří zůstatkové ceny prodaného majetku (SU 552) 46,4 mil. Kč. Významnými položkami jsou také ostatní služby (SU 518) 44,9 mil. Kč, ostatní daně a poplatky (SU 538) 9,5 mil. Kč a mzdové náklady (SU521) 9,5 mil. Kč.

Rozdíl mezi náklady a výdaji je ovlivněn plánovaným podílem položek odvodů do rozpočtu. Plánované „odvody do rozpočtu“ v roce 2009 tvořil dodatečný odvod hospodářského výsledku za rok 2006 ve výši 93 870 434,- Kč a za rok 2007 ve výši  226 129 566,- Kč, tj. celkem 320 mil. Kč. K 31.12.2009 byla dle skutečnosti převedena do rozpočtu MČ Praha 6 částka 270 mil. Kč (část HV za rok 2006 a 2007). 

Výdaje k 31.12.2009 dosáhly výše 413 mil. Kč, jsou splněny na 84 % plánu. V oblasti syntetických účtů 501-549 jsou prakticky všude výdaje shodné s náklady v důsledku okamžité fakturace a úhrady. Největší podíl výdajů představují odvody do rozpočtu MČ Praha 6, a to ve výši celkem 270 mil. Kč odvod daně z příjmů 72 mil. Kč. 

Zůstatky na bankovních účtech SU 241 (zejména ČS, a.s.) činily k 31.12.2009 166,6 mil. Kč.

 

ZDAŇOVANÁ ČINNOST – SPRÁVA DBF – TZV. ZAJIŠŤOVANÁ MANDATÁŘI

v Kč

ukazatel

UPRAVENÝ PLÁN NA ROK 2009

SKUTEČNOST K 31.12.2009

STAV V %

Výnosy

 232 684 000,00

 222 596 595,00

95,7%

Náklady

 314 920 600,00

 330 354 642,00

104,9%

Hospodářský výsledek před zdaněním

-82 236 600,00

-  107 758 047,00

 

 

Hospodářský výsledek (před zdaněním) za tuto část ZČ dosáhl  ztráty ve výši 107,76 mil.  Kč, což je o 25,55 mil. Kč více, než bylo plánováno. Příjmy dosáhly výše 349,9 mil. Kč a výdaje 291,2 mil. Kč, což představuje přebytek cash - flow ve výši 58,7 mil. Kč.

 Výnosy:

Výnosy této části zdaňované činnosti dosáhly k 31.12.2009 222,6 mil. Kč, jsou tvořeny primárně výnosem z nájmu bytů a nebytových prostor (SU 602) 214,4 mil. Kč – do nichž spadá nájemné - byty v domech „N“ 113,3 mil. Kč a dále nájemné z bytů SVJ (jen domy A) 11 mil. Kč, nájemné - nebytové prostory 26,2 mil. Kč, příjmy podléhající DPH 19% 58,4 mil. Kč včetně nájemného z nebytových prostor či nájemné z pozemků 5,5 mil. Kč.

Další výnosové skupiny tvoří smluvní pokuty a úroky z prodlení (SU 641) 3,2 mil. Kč, úroky (SU 644) 3 mil. Kč a jiné ostatní výnosy (SU 649) 2 mil. Kč. 

Příjmy dosáhly výše 349,9 mil. Kč a jsou dle plánu splněny na 91,4%. Rozdílná výše příjmů a výnosů je způsobena zaúčtováním půjčky z rozpočtu MČ Praha 6 ve výši 128,9 mil. Kč, což je příjem, nikoliv výnos, a také započtením penále na účtu 641 28 ve výši 1,6 mil. Kč, které je pouze výnos, nikoliv příjem.

Náklady:

Výše celkových nákladů k 31.12.2009 činí 330,4 mil. Kč (tj. plnění ve výši 104,9 %). Náklady související s bytovým fondem byly čerpány zejména na plánované rozsáhlejší opravy, běžné a havarijní opravy, právní služby, údržbu zeleně a na odměny správních firem.

Hlavní nákladovou skupinou je položka opravy a udržování (SU 511) 231,6 mil. Kč, a to opravy dle  plánu oprav - domy N ve výši 157,8 mil. Kč, běžné opravy ve výši 12 mil. Kč, havarijní opravy 28,3 mil. Kč, opravy - vlastní byty (v domech „A“) 1,5 mil. Kč, základní vybavení a výměny ZP 3,4 mil. Kč, revize 2,2 mil. Kč a opravy volných bytů 18,8 mil. Kč.

Dále byly náklady významně ovlivněny především skupinou SU 518 ostatní služby 45,3 mil. Kč, zejména položkami: správní odměna - mandatáři 18,2 mil. Kč, projektová dokumentace, posudky, apod. 2,9 mil. Kč, úklidy chodníku 2,5 mil. Kč, údržba zeleně – daňově neuznatelná 6,4 mil. Kč, právní služby 4,6 mil. Kč, odměna za správu SVJ - vlastní byty (domy „A“ a SVJ) 3,7 mil. Kč, ostatní služby - vlastní byty (v domech A) 0,6 mil. Kč. 

Výdaje: v roce 2009 dosáhly výše 291,2 mil. Kč, což je 103,1% plánu výdajů. U nákladových položek provozní povahy obecně platí, že náklad je v daném roce totožný s výdajem a jediné dvě nákladové položky bez dopadu na tok peněz jsou odpisy majetku a odpis nedobytných pohledávek. 

Na bankovních účtech u KB (část správa majetku) k 31.12.2009 činil stav peněžních prostředků 288,06 mil. Kč, jedná se o nájemné a o „cizí“ prostředky (zejména vybrané zálohy na služby od nájemníků a složené jistiny).© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaver_09_podnikani ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz