Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Závěrečný účet za rok 2009 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast

Mzdová oblast rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2009 byla schválena v rámci „Návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2008“ usnesením Rady MČ Praha 6 č. 1854/02 ze dne 3.12.2008 a usnesením Zastupitelstva MČ  Praha 6 č. 419/08 ze dne 19.12.2008.

Odměňování zaměstnanců zařazených do Úřadu MČ Praha 6 a zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 6 se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění p.p, zákoníkem práce. Do zákoníku práce je včleněna právní úprava mezd, platů a cestovních náhrad. Jednotným právním prováděcím předpisem k tomuto zákonu je nařízení vlády ČR (dále jen NV) č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění NV č. 74/2009 Sb.

Počet zaměstnanců a příslušný objem prostředků na platy na kalendářní rok stanovuje Rada MČ Praha 6. Současně stanoví v souladu s NV 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy …   způsob usměrňování prostředků na platy: 

-         PO Pečovatelská služba Prahy 6 (PS)

Tento způsob usměrňování platí i pro ÚMČ Praha 6.

Podíl činí 25 %  a u příspěvkových organizací, jejichž neinvestiční výdaje převážně hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna a další zdravotní pojišťovny je to 50 % (v praxi to znamená, že organizace smí za celý rok vyplatit na osobních příplatcích a odměnách finanční objem, který činí maximálně 25 resp. 50 % objemu prostředků vyplacených na platových tarifech)

-         PO Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) - podíl 50 %. 

Výše prostředků na platy příspěvkových organizací m.č. Praha 6 ve školství se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši. Objem je stanoven na základě normativu stanoveného MŠMT ČR (vyjadřuje vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků příslušného typu školy nebo zařízení). 

Úřad MČ Praha 6

Pro rok 2009 byl stanoven počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do Úřadu MČ Praha 6 v tomto členění: 320 přepočtených osob v hlavní činnosti a 25 přepočtených osob vykonávajících zdaňovanou činnost MČ Praha 6.

V průběhu roku 2009 došlo dále k těmto změnám Organizačního řádu Úřadu MČ Praha 6, které měly dopad na závazné ukazatele mzdové části rozpočtu MČ Praha 6:

–        Usnesením RMČ Praha 6 č. 2050/09 ze dne 4.2.2009 byl s účinností od 1.3.2009 snížen počet zaměstnanců Odboru správy obecního majetku o 3 zaměstnance za účelem zvýšení efektivity práce; bez dopadu do objemu prostředků na platy ve zdaňované činnosti MČ Praha 6 pro rok 2009.

–        Usnesením RMČ Praha 6 č. 1854/08 ze dne 3.12.2008 bylo v rámci Návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2009 schváleno s účinností od 1.4.2009 navýšení počtu zaměstnanců v Odboru sociálních věcí o 3 zaměstnance nově vytvořeného oddělení pro seniory. Současně bylo v  Návrhu rozpočtu zapracováno i příslušné navýšení objemu prostředků na platy v hlavní činnosti.

–        Usnesením RMČ Praha 6 č. 2832/09 ze dne 21.10.2009 byl v rámci Organizačních opatření ÚMČ směřujících k efektivnějšímu výkonu práce zřízen s účinností k 1.12.2009 nový Odbor služeb veřejnosti a v této souvislosti byl navýšen počet zaměstnanců o 1 vedoucího odboru.

–        Dále bylo týmž usnesením RMČ Praha 6 č. 2832/09 rozhodnuto o snížení počtu zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ k 1.1.2010 o 38 pracovních míst na celkový počet 310 zaměstnanců. V této souvislosti došlo na základě rozpočtového opatření č. 537 ze dne 16.12.2009 ke snížení objemu prostředků na platy o 1.500 tis. Kč a k převedení částky na položku 5024 - Odstupné pro potřeby výplaty odstupného zaměstnancům ÚMČ ve výplatě za prosinec 2009. 

Na základě nařízení vlády ČR č. 130/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění NV č. 74/2009 Sb. došlo s účinností od 1.6.2009 k navýšení platových tarifů o 3,5 %. Vyjádřeno v Kč znamenalo navýšení měsíčních platů u zaměstnanců o částku v rozpětí cca 490,- Kč až 930,- Kč a to v závislosti na jejich platovém zařazení. Z rozhodnutí vedení ÚMČ byly všem zaměstnancům MČ Praha 6 zařazeným do ÚMČ P6 přiznány nové platové tarify bez současného krácení osobního příplatku.

Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 413/08 ze dne 19.12.2008 byl nově stanoven počet uvolněných členů ZMČ Praha 6 pro výkon funkce člena Rady MČ Praha 6. Dále došlo na základě nařízení vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění p.p. k nárůstu měsíčních odměn zastupitelů o 4 %. 

Roční závazné ukazatele:

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6               objem prostředků na platy

(v přepočtených osobách)

hlavní činnost                           320,35             hlavní činnost                           118.850 tis. Kč

zdaňovaná činnost                      25,25             zdaňovaná činnost                       10.208 tis. Kč

celkem                                    345,60             celkem                                    129.058 tis. Kč 

Objem prostředků na platy byl v průběhu roku 2009 dále navýšen o přijaté dotace ze státního rozpočtu ČR:

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění  počtu zaměstnanců v hlavní činnostinásledující:               - rozepsaných 320,35 přepočtených osob; skutečnost 306 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2009 – 305 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 14,35 přepočtených osob, což v převážné míře představuje nakumulovanou krátkodobou absenci obsazení pracovních míst z důvodu realizace nezbytných výběrových řízení na jejich opětovné obsazení. Některá pracovní místa převážně odborně náročného zaměření se nedaří personálně obsadit dlouhodobě. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2008 představuje pokles o 4 přepočtené osoby. 

Plnění počtu zaměstnanců ve zdaňované činnosti bylonásledující : - rozepsaných 25,25 přepočtených osob; skutečnost 24 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2009 – 24 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chyběla 1,25 přepočtené osoby. Ve srovnání s rokem 2008 byl zaznamenán pokles o 2 přepočtené osoby. 

Ve sledovaném období došlo ke 47 nástupům a 59 výstupům (z toho 15 skončení pracovního poměru na dobu určitou, 10 zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 18 rozvázání pracovního poměru dohodou, 7 výpovědí zaměstnance s výpovědní dobou a 9 výpovědí ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 3,32 % (v roce 2008 činila 3,64 %). 

Čerpání prostředků na platy

Rozpis prostředků na platy na rok 2009 v hlavní činnosti  činil 118.850 tis. Kč, skutečné čerpání prostředků na platy bylo 114.701 tis. Kč, tj. 96,5 %. Dosažená úspora ve výši 4.149 tis. Kč představuje úsporu za neobsazená funkční  místa na ÚMČ. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 31.237,- Kč, tj. 101,0 % plánovaného průměrného platu ve výši  30.917,- Kč. V porovnání s loňskou skutečností (29.287,- Kč) se jedná o 6,7 % nárůst. 

Čerpání prostředků na veřejně prospěšné práce

V souvislosti s vytvořením pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací  byla pro rok 2009 uzavřena mezi MČ Praha 6 a Úřadem práce hl.m. Prahy, pobočkou v Praze 6 Dohoda vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Na základě této dohody se Úřad práce zavázal uhradit příspěvek na mzdové náklady včetně pojistného pro 8 vytvořených pracovních míst veřejně prospěšných prací v roce 2009 (v roce 2008 byla dohoda uzavřena na 6 pracovních míst). Maximální příspěvek na 1 pracovní místo činí 10.720,- Kč měsíčně. Celkový příspěvek  činil částku 517.392,- Kč. 

Za období březen až prosinec 2009 (dohoda uzavřena na období od března 2009 do ledna 2010) bylo celkem vyplaceno na mzdových výdajích 864.210,- Kč (prostředky na platy 649.983,- Kč, pojistné na sociální zabezpečení 155.405,- Kč a  pojistné na zdravotní pojištění 58.523,- Kč). Dále bylo z rozpočtu MČ Praha 6 vyplaceno 14.336,- Kč na náhradách za prvních 14 dnů nemoci.  

Rozpis čerpání prostředků na platy na rok 2009 ve  zdaňované činnosti činil 10.208 tis. Kč, skutečné čerpání prostředků na platy bylo 9.171 tis. Kč. Úspora odpovídá neplnění počtu zaměstnanců. Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 31.844,- Kč, tj. 94,5 % plánovaného průměrného platu. V porovnání s loňskou skutečností (29.510,- Kč) je zaznamenán nárůst 7,9 %. 

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

V čerpání ostatních plateb za provedenou práci za hlavní činnost  bylo na dohodách mimo pracovní poměr vyplaceno celkem 4.085 tis. Kč, z toho na dohodách hrazených z § 6171 – Činnost místní správy vyplaceno 2.099 tis. Kč, z § 4222 - Veřejně prospěšné práce vyplaceno 374 tis. Kč, z § 6114 – Volby do Parlamentu ČR vyplaceno na přípravných pracích 3 tis. Kč a z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (pozn.: „Sněhová pohotovost“) vyplaceno 1.376 tis. Kč. Na měsíčních odměnách uvolněných členů ZMČ Praha 6 bylo ve sledovaném období vyplaceno 5.091 tis. Kč a na měsíčních odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 1.230 tis. Kč. Na náhradách mezd nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 6 (refundace) bylo v souladu se Zásadami schválenými usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 236/07 ze dne 21.12.2007 vyplaceno celkem 260 tis. Kč. V souvislosti s výše uvedeným usnesením RMČ č. 2832/09 ze dne 21.10.2009 bylo vyplaceno zaměstnancům odstupné dle zákoníku práce a další odstupné dle zákona o úřednících v úhrnné výši 717 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci hrazené ze zdaňované činnosti ve výši 311 tis. Kč zahrnují  dohody mimo pracovní poměr uzavřené v souvislosti s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a dohody vykonávané na odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6 v úhrnné výši 233 tis. Kč a odstupné zaměstnancům ve výši 78 tis. Kč. 

PO Pečovatelská služba

Plán počtu zaměstnanců organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb, sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou, ve výši 50 zaměstnanců, skutečnost byla splněna na 98 % tj. 49 přepočtených osob.

Rozpis prostředků na platy  na rok 2009  byl schválen ve výši 10.240 tis. Kč a byl na základě zákonných úprav (nařízením vlády č. 130/2009 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, byly zvýšeny platové tarify) upraven na výši 10.394 tis. Kč. Finanční prostředky určené na platy zaměstnanců byly vyčerpány na 100 %. Průměrný měsíční plat dosáhl ve vykazovaném období 17.677,- Kč. Procento nemocnosti dosažené v roce 2009 bylo 7,45 % z fondu pracovní doby.

Ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 282 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr. 

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

            Organizace vykázala za rok 2009 plnění počtu zaměstnanců ve výši 56,4 přepočtených osob, tj. 95 %.

   Výpočet přípustného objemu prostředků na platy za rok 2009 dosáhl výše 22.146 tis. Kč. Skutečně vyplaceno bylo 19.074 tis. Kč. Z toho vyplývá, že organizace by mohla čerpat ještě 3.072 tis. Kč, aniž by tím překročila dosažený přípustný objem prostředků na platy. S ohledem na finanční možnosti bylo čerpání v souladu s upraveným finančním plánem. Schválené prostředky na platy ve výši 18.197 tis. Kč byly na základě zákonných úprav (nařízením vlády č. 201/2009 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vznikla nová stupnice platových tarifů pro zaměstnance, kteří poskytují zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení) navýšeny o 887 tis. Kč. Průměrný měsíční plat dosáhl ve sledovaném období 28.193,- Kč. Nemocnost zaměstnanců byla v roce 2009 ve výši  4,06 %.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 804 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr (750 tis. Kč) a© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaver_09_mzdy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz