Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Závěrečný účet za rok 2009 ›› Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření ›› detail/podstránka

Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření

za rok 2009

Městská část hlavního města Prahy,  u níž bylo provedeno přezkoumání hospodaření:

Městská část Praha 6

Sídlo:

Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Identifikační číslo:

000 63 703

Zpráva auditora je určena:

Zastupitelstvu Městské části Praha 6

Ověřované období:

1. leden 2009 až 31. prosinec 2009

 

 

Ověření provedli:

Auditorská společnost:

 

BDO Audit s.r.o., osvědčení KA ČR č. 018

 

Olbrachtova 1980/5

 

Praha 4

Auditoři:

Ing. Petr Slavíček, osvědčení KA ČR č. 2076

Ing. Markéta Kredbová, osvědčení KA ČR č. 1279

Asistenti auditora:

Ing. Hana Dostálová

Ing. Michaela Loudová

Ing. Lenka Knapová

Tomáš Holub M. A.

 

 

Místo provádění přezkoumání:

Úřad Městské části Praha 6,

Čs. armády 23, Praha 6

Období provádění přezkoumání:

listopad 2009

březen, duben 2010

 

 

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha účetní závěrky

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

 

 

Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2009

převzal:

 

Dne:

Mgr. Tomáš Chalupa, starosta

 

 

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 ‑ 5:     Městská část Praha 6

 

Výtisk č. 6:          BDO Audit s.r.o.

 

 

Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2009 na základě údajů o ročním hospodaření městské části. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán městské části. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a z dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví územně samosprávného celku a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Při přezkoumání byly zjištěny tyto nedostatky:

V prosinci 2009 bylo nakoupeno nové vybavení do zrekonstruované budovy Úřadu Městské části Praha 6, které bylo na základě došlých faktur od společnosti TECHO a.s. (č. 1593, 4275 a 4332) zaúčtováno na účet 028 – Dlouhodobý drobný hmotný majetek. Podle příloh u jednotlivých faktur se částečně jedná o dlouhodobý hmotný majetek, který měl být zaúčtován na účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí nebo na účet       021 – Stavby, a to v částce 7 405 tis. Kč bez DPH a vedlejších pořizovacích nákladů. Zároveň byla u faktury č. 1593 část pozastávky (2 600 tis. Kč) zaúčtována nesprávně na nákladový účet 420 – Služby nevýrobní povahy. Tím došlo ke zkreslení struktury i hodnoty dlouhodobého majetku.

Vnitřní směrnice, upravující oblasti účetnictví a hospodaření, ve kterých má účetní jednotka možnost zvolit z více možností postupů, jsou postupně zpracovávány, jejich soubor však není dosud úplný a plně aktualizovaný.

 

Nedostatky uvedené ve Zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2008 ze dne 30. dubna 2009 byly převážně opraveny v roce 2009, nápravná opatření jsou prováděna nadále i v roce 2010. Systémová opatření, která zabraňují vzniku nesprávností, jsou postupně připravována a uváděna do praxe.

Při přezkoumání hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2009 byly zjištěny chyby a nedostatky, které však nemají závažnost nedostatků uvedených v písm. c) odstavce 3 paragrafu 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Podíl pohledávek zaúčtovaných k 31. 12. 2009 na skutečných příjmech činil 18,36 % (k 31. 12. 2008 činil 19,68 %), podíl závazků zaúčtovaných k 31. 12. 2009 na skutečných příjmech činil 50,52 % (k 31. 12. 2008 65,12 %).

V Praze dne 30. dubna 2010

BDO Audit s.r.o.

zastoupená partnery:

 

 

 

Ing. Petr Slavíček

auditor, osvědčení č. 2076

 

doc. Ing. Jan Doležal, CSc.

auditor, osvědčení č. 0070

                                                                                             

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaver_09_auditor ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz