Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2006 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2006 ›› Příspěvkové organizace ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace

Příspěvková organizace Léčebna dlouhodobě nemocných 

v tis. Kč

Schválený finanční plán

Upravený finanční plán

Skutečnost

r. 2006

%

k UR

Výnosy celkem

29.074

29.074

29.915

102,89

Náklady celkem

38.910

39.016

38.730

99,27

Hospodářský výsledek bez neinvestičního příspěvku od m.č. P-6

 

- 9.836

 

- 9.942

 

- 8.815

 

88,66

Proúčtování neinvestičního příspěvku do výše vykazované ztráty

 

-

 

-

 

8.815

 

-

Investiční příspěvek

353

353

353

100,00

Použití investičního fondu

-

-

-

-


Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Léčebny dlouhodobě nemocných v Praze 6 za rok 2006 představuje vyrovnané výnosy a náklady. Neinvestiční příspěvek poukázaný z rozpočtu MČ Praha 6 proúčtovala léčebna pouze do výše vykazované ztráty, tj. částkou 9.429 tis. Kč. Rozdíl do výše skutečně poukázaného příspěvku (1.127 tis. Kč) byl zaúčtován dle pokynu EO na účtu 349 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků.

            Schválený neinvestiční příspěvek byl léčebně usnesením RMČ Praha 6 č. 3457/06 ze dne 17.5.2006 zvýšen o 106 tis. Kč na krytí mzdových prostředků vč. povinných odvodů v souvislosti s požadavkem Všeobecné zdravotní pojišťovny na doplnění personálního obsazení léčebny o 0,5 lékařského úvazku.

            Na pořízení strojních investic poskytla MČ Praha 6 investiční příspěvek ve výši 353 tis. Kč, a to na výměnu dieselagregátu (60 tis. Kč), rekonstrukci provozu nouzového osvětlení (144 tis. Kč) a pořízení lékařského přístroje LASER BTL 2000 (149 tis. Kč).

            Plánované tržby v úhrnu byly překročeny o 841 tis. Kč, z toho od zdravotních pojišťoven o 943 tis. Kč (upravený plán 28.647 tis. Kč, skutečnost 29.590  tis. Kč), rovněž tak výnosy z úroků na bankovních účtech ( 5 tis. Kč), naopak nižší byly oproti plánu výnosy z kalmetizace (-107 tis. Kč).

            Od 1.1.2006 se v souvislosti s vydanou vyhláškou č. 493/2005 Sb., kterou se mění vyhl. č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění p.p., změnil způsob financování poskytované péče v léčebně, při němž jsou v rámci vykazovaných výkonů zařazováni hospitalizovaní pacienti do jednotlivých kategorií podle náročnosti ošetřovatelské péče. Takto stanovená kategorizace pacientů se pozitivně promítla ve vyšších tržbách od pojišťoven, které jsou ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 2.694 tis. Kč. Zároveň se také ve zvýšených tržbách projevilo doúčtování plateb za provedené výkony za 2. pololetí roku 2005, protože však samotná platba v částce 814 tis. Kč byla na účet LDN připsána až v závěru roku dne 13.12.2006, nebylo již administrativně možno upravit finanční plán léčebny. Proto hospodaření organizace za rok 2006 skončilo s kladným výsledkem hospodaření 1.127 tis. Kč.

            Výše celkových závazků léčebny k 31.12.2006 je evidována v objemu 3.748 tis. Kč. Z této částky činí nezaplacené faktury dodavatelům 369 tis. Kč, nevyplacené mzdy zaměstnanců včetně povinných odvodů za měsíc prosinec 2.209 tis. Kč, soukromé peníze pacientů evidované na depozitním účtu 43 tis. Kč a nespotřebovaný neinvestiční příspěvek od MČ P-6 1.127 tis. Kč. Pohledávky jsou vykazovány ve výši 416 tis. Kč, z toho 393 tis. Kč jsou poskytnuté provozní zálohy a částka 23 tis. Kč představuje dlužné platby zdravotních pojišťoven. V uplynulém roce se výrazně zlepšila platební morálka zdravotních pojišťoven, zálohové platby jsou na rozdíl od předchozích let poukazovány léčebně včas, a proto je stav pohledávek vůči pojišťovnám minimální. V roce 2005 činily pohledávky k pojišťovnám 2.316 tis. Kč, v roce 2004 dokonce 2.766 tis. Kč. 

            Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2006 činí 5.136 tis. Kč, z toho představují účelové fondy 1.636 tis. Kč (rezervní fond 917 tis. Kč, FKSP 40 tis. Kč, fond odměn 178 tis. Kč, investiční fond 458 tis. Kč), depozitní účet (cizí peníze) 43 tis. Kč a běžný účet 3.500 tis. Kč.

            Při posuzování zásluhovosti hospodaření bylo přihlédnuto k tomu, že neinvestiční příspěvek od MČ Praha 6 byl určen na krytí ztráty z hlavní činnosti. Proto se navrhuje, po projednání v hodnotitelské komisi, nevyčerpanou část příspěvku ve výši 1.127.133,90 Kč odvést do rozpočtu zřizovatele.

Příspěvková organizace Pečovatelská služba

Hospodaření  příspěvkové organizace Pečovatelská služba  Prahy 6 skončilo dle  účetních  výkazů za rok  2006 s tímto výsledkem:

v tis. Kč

Schválený finanční plán

Upravený finanční plán

Skutečnost

r. 2006

%

k UR

Výnosy celkem

3.750

4.000

4.227

105,67

Náklady celkem

21.540

21.790

21.528

98,80

Hospodářský výsledek bez neinvestičního příspěvku od m.č. P-6

 

- 17.790

 

- 17.790

 

- 17.301

 

97,25

Proúčtování neinvestičního příspěvku do výše vykazované ztráty

 

-

 

-

 

17.301

 

-

Použití investičního fondu

500

500

500

100,00

            
Schválený finanční plán Pečovatelské služby byl ve 4. čtvrtletí roku 2006 souvislosti s očekávanými vyššími výnosy upraven ve výnosové i nákladové části o částku 250 tis. Kč, neinvestiční příspěvek od m.č. Praha 6 zůstal nezměněn (schváleno usnesením RMČ  P-6  č. 3935/06 ze dne 1.11.2006).

Hospodářský výsledek za rok 2006 představuje vyrovnané výnosy a náklady, ztrátu z hospodaření vyrovnala Pečovatelská služba proúčtováním neinvestičního příspěvku pouze do výše vykazované ztráty, tj. částkou 17.301 tis. Kč a rozdíl do výše  skutečně  poukázaného příspěvku (489 tis. Kč) zaúčtovala na účtu 349 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků. Z vlastních zdrojů použila organizace v souladu se schváleným finančním plánem prostředky investičního fondu ve výši 500 tis. Kč, plánované prostředky z rezervního fondu ve výši 100 tis. Kč nebyly do hospodaření zapojeny z důvodu vyšších dosažených výnosů.

Z celkových dosažených výnosů (skutečnost 4.227 tis. Kč, tj. 105,67 % UR) tvoří tržby za poskytované služby na úseku pečovatelské služby  3.134 tis. Kč, v zařízení péče o děti 1.047 tis. Kč, úroky z bankových účtů 44 tis. Kč a ostatní výnosy 2 tis. Kč.Překročení plánovaných tržeb v úhrnu o 227 tis. Kč bylo docíleno vyššími výnosy za pečovatelské služby díky stoupajícímu počtu zájemců o nabízené služby a částečně i vyššími příjmy v zařízení péče o děti v ul. Šantrochova za 1. polovinu roku. Od září 2006 je však zaznamenán pokles zájmu o celodenní pobyt dětí v souvislosti s avizovaným zvýšením rodičovského příspěvku od 1.1.2007. V současné době z celkového počtu 43 zapsaných dětí využívá většina rodičů možnost 5 denního pobytu v měsíci bez ztráty rodičovského příspěvku (26 dětí), přihlášených dětí na plný pobyt je již pouze 17. Kapacita zařízení je pro 55 dětí.

Náklady spojené s činností organizace jsou vykazovány ve výši 21.528 tis. Kč, tj. na 98,80 % upraveného finančního plánu. V rámci seskupení nákladových položek došlo k překročení u položky odpisy dlouhodobého majetku (106,34 %), neboť nově zakoupený vůz musel být zařazen do provozu dříve, než se plánovalo vlivem nepředvídané opravy dvou stávajících vozů a současně byla překročena i položka údržba a opravy (122,38 %) z důvodu opravy těchto vozů. Toto překročení výdajů je kryto úsporou na ostatních výdajových položkách.

Podle členění činnosti Pečovatelské služby jsou náklady a výnosy jednotlivých úseků následující (v tis. Kč):

Zařízení:

Náklady:

Výnosy:

Pečovatelská služba

17.094,00

3.134,00

Dům s pečovatelskou službou Liboc

168,00

0,00

Dům s pečovatelskou službou Šlejnická

226,00

0,00

Azylový dům Vinička

404,00

0,00

Zařízení péče o děti Šantrochova

3.636,00

1.047,00

Ostatní

0,00

46,00

Celkem

21.528,00

4.227,00

 
Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2006 činí 3.642 tis. Kč, z toho představují účelové fondy 994 tis. Kč (rezervní fond 629 tis. Kč, investiční fond 246 tis. Kč, FKSP 119 tis. Kč), depozitní účet (cizí peníze) 449 tis. Kč a běžný účet 2.199 tis. Kč.

Pohledávky organizace v celkové výši 57 tis. Kč se týkají poskytnutých provozních záloh (56 tis. Kč) a nezaplacených poplatků rodičů v zařízeních pro péči o děti (1 tis. Kč).Závazky jsou vykazovány v objemu 2.809 tis. Kč a zahrnují nevyplacené mzdy zaměstnanců za prosinec včetně povinných odvodů (1.793 tis. Kč), závazky k dodavatelům (31 tis. Kč), peníze klientů, evidované na depozitním účtu (449 tis. Kč), přijaté zálohy od rodičů v zařízení péče o děti  (47 tis. Kč) a proúčtování nespotřebovaného neinvestičního příspěvku od MČ Praha 6 (489 tis. Kč).

Při posuzování zásluhovosti hospodaření bylo přihlédnuto k tomu, že neinvestiční příspěvek od MČ Praha 6 byl určen na krytí ztráty z hlavní činnosti. Proto se navrhuje, po projednání v hodnotitelské komisi, nevyčerpanou část příspěvku ve výši 489.010,47 Kč odvést do rozpočtu zřizovatele . 

Příspěvkové organizace ve školství

ZŠ Benita Juáreze – čerpání příspěvku 95,6 % (neinvestiční příspěvek 7.588 tis. Kč)

Nižší procento čerpání příspěvku je způsobeno tím, že nevyčerpané prostředky ve výši 330 tis. Kč tvoří prostředky poskytnuté prostřednictvím dvouletého grantu z ESF, které budou čerpány v roce 2007. V daném roce si organizace pořídila PC (592 tis. Kč), projektor (108 tis. Kč), nábytek (81 tis. Kč), keramickou pec (39 tis. Kč), notebooky (64 tis. Kč), jídelní set (167 tis. Kč), lyže (18 tis. Kč) a další vybavení. Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (100 tis. Kč). Dále škola zapojila během roku Rezervní fond na úhradu služební cesty ředitelky, vzdělávání zaměstnanců, plavání, učební pomůcky, sportovní potřeby a potřeby pro MŠ (136 tis. Kč) a FKSP (186 tis. Kč). Fond odměn škola nečerpala. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků, provozování bufetu a kroužky. Zisk z doplňkové činnosti činí 86 tis. Kč.

ZŠ Červený vrch – čerpání příspěvku 101,4 %  (neinvestiční příspěvek 7.795 tis. Kč)

Vyšší procento čerpání příspěvku je způsobeno zahrnutím nákladových položek financovaných z poskytnutého dvouletého grantu ESF. Částka ve výši 113 tis. Kč bude škole poukázána v roce 2007 po doložení skutečných výdajů. Škola si v daném období pořídila židle do kanceláře ŠJ (7 tis. Kč), skříňku do ŠJ (22 tis. Kč), křesla do ředitelny (22 tis. Kč), úklidové vozíky (24 tis. Kč), PC (19 tis. Kč), sekačku na trávu (17 tis. Kč), notebooky (61 tis. Kč), doskočiště (39 tis. Kč), vybavení učebny ESF (194 tis. Kč), dataprojektor (24 tis. Kč), šatní skříňky (24 tis. Kč), zahradní prvky do MŠ (39 tis. Kč), hlasové zařízení (25 tis. Kč), PC a monitory (245 tis. Kč) . Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (400 tis. Kč) a zakoupila interaktivní tabuli a rozhlasovou ústřednu (216 tis. Kč). Škola dále zapojila Rezervní fond (310 tis. Kč) na úhradu výdajů za nákup matrací do doskočiště, cestovné, školení, startovací bloky, kancelářské potřeby a FKSP (329 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, školení pedagogů a doplňkový prodej v bufetu. Zisk z doplňkové činnosti činí 300 tis. Kč.

ZŠ Dědina – čerpání příspěvku 87,9 % (neinvestiční příspěvek 9.846 tis. Kč)

Druhou úpravou rozpočtu byly škole poskytnuty finanční prostředky, které se organizaci nepodařilo využít. Důvodem bylo zpoždění dokončení rekonstrukce objektu. Důsledkem toho byla nemožnost financovat nákupy zařízení v dosud nehotových prostorách. Dalším důvodem nedočerpání příspěvku byla úspora energií v důsledku příznivého počasí. Škole se také podařilo vyrovnat s firmou Skanska za odebrané energie již v roce 2006. Nenaplnily se tak obavy z možného nedostatku finančních prostředků na úhradu nákladů za energie v obou objektech, které škola avizovala v žádosti o posílení příspěvku na provoz. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 1.187.011,25 Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Výjimkou je zůstatek účelových mzdových prostředků ve výši 26.808,- Kč, které poskytlo občanské sdružení Waldorfská aktivita a bude převeden do roku 2007 a následně použit na financování nadlimitních učitelů tříd s prvky waldorfské pedagogiky, jak je uvedeno ve smlouvě mezi MČ Praha 6 a občanským sdružením Waldorfská aktivita. Škola v daném období pořídila 5 ks PC (37 tis. Kč), tiskárnu (17 tis. Kč), 20 ks kateder (118 tis. Kč) a nakoupila výpočetní techniku (235 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (900 tis. Kč) a uhradila z tohoto fondu montáž a pořízení tabulí (738 tis. Kč). Škola čerpala Rezervní fond (208 tis. Kč) na další vzdělávání zaměstnanců, školení, stravování, školu v přírodě, učební pomůcky a úhradu výdajů za služební cestu ředitele školy a FKSP ve výši (277 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a platby za kroužky. Zisk z doplňkové činnosti činí 273 tis. Kč.

ZŠ Emy Destinnové – čerpání příspěvku 101,8 % (neinvestiční příspěvek 8.244 tis. Kč)

Vyšší procento čerpání je způsobeno zahrnutím nákladových položek financovaných z poskytnutého dvouletého grantu ESF. Částka ve výši 151 tis. Kč bude škole poukázána v roce 2007 po doložení skutečných výdajů. Škola v daném období pořídila paravány (18 tis. Kč), vysavač (16 tis. Kč), tabuli a nábytek (143 tis. Kč), nerez stůl (10 tis. Kč), videa (14 tis. Kč), pračku (17 tis. Kč), lednici a robot (18 tis. Kč), skartovačku a fax (9 tis. Kč), PC a tiskárny (170 tis. Kč), šatnu a lavičku do budovy Českomalínská (118 tis. Kč), scanner (15 tis. Kč) a smalt. tabule (16 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (400 tis. Kč) a z tohoto fondu dále pořídila kopírku, drtič odpadků, kombinovanou tabuli, nábytkové stěny a smart tabuli (410 tis. Kč). Dále škola čerpala Rezervní fond ve výši 22 tis. Kč, Fond odměn ve výši 41 tis. Kč a FKSP ve výši 453 tis. Kč na příspěvek na kulturu, rekreaci, sport, zlepšení prostředí, vitamíny a stravování. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor a stravování cizích strávníků. Zisk z doplňkové činnosti činí 296 tis. Kč.

ZŠ Hanspaulka – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 4.464 tis. Kč)

Škola vyčerpala finanční prostředky v plné výši, jednotlivé nákupy byly realizovány podle ukazatelů finančního plánu. Organizace v daném období pořídila žebřík (10 tis. Kč), dekorace do vestibulu školy (28 tis. Kč), pracovní stůl do školní kuchyně (36 tis. Kč), počítače (274 tis. Kč), server (24 tis. Kč), digitální kameru (8 tis. Kč), tiskárnu (11 tis. Kč) a herní prvky do MŠ (14 tis. Kč). Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (250 tis. Kč) a zakoupila kotel do školní jídelny ve výši 143 tis. Kč. Organizace čerpala finanční prostředky z Rezervního fondu (59 tis. Kč) na cestovní náhrady na zahraniční služební cestu ředitelky školy, na nákup materiálu, obnovení fondu učebnic a na kulturní akce pro děti a FKSP (221 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a  pořádání kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činí 56 tis. Kč.

ZŠ J.A. Komenského – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 5.175 tis. Kč)

Příspěvková organizace svěřené finanční prostředky vyčerpala v plné výši. Škola v daném období pořídila dataprojektor (25 tis. Kč), PC (22 tis. Kč), monitor (10 tis. Kč), koberec (10 tis. Kč), vybavení kuchyně (13 tis. Kč), šatní skříňky (110 tis. Kč), prolézačky do MŠ (54 tis. Kč), lednici (14 tis. Kč), sporáky (26 tis. Kč), kuchyňské sestavy (89 tis. Kč), sněhovou frézu (39 tis. Kč), šicí stroje (26 tis. Kč), botníky (31 tis. Kč), počítače, notebooky a monitory (153 tis. Kč), skříňky (208 tis. Kč) a tabuli (10 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (650 tis. Kč) a dále byl tento fond čerpán na nákup dvou kusů počítačů ve výši 84 tis. Kč a kopírovacího stroje ve výši 48 tis. Kč. Škola také v daném období čerpala Rezervní fond (418 tis.Kč) na úhradu právních služeb, servis horkovodu, úklid chodníků, účetní práce a dalších služeb a FKSP (219 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 273 tis. Kč.

ZŠ Marjánka – čerpání příspěvku 99,6 % (neinvestiční příspěvek 4.878 tis. Kč)

Nižší čerpání příspěvku je způsobeno zejména úsporou v oblasti energií. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 19.739,72 Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Škola v daném období pořídila skříně (23 tis. Kč), kopírku (34 tis. Kč), sedačku (18 tis. Kč), tiskárnu (9 tis. Kč), informační panely (16 tis. Kč), police a truhlíky (9 tis. Kč), regály (24 tis. Kč), žákovské židle a stoly (70 tis. Kč), motorovou sekačku (14 tis. Kč), tabule (52 tis. Kč), stůl a skříně (18 tis. Kč), čtečku čárkových kódů (22 tis. Kč), PC sestavy (405 tis. Kč), lavice do šatny (35 tis. Kč), Termos (17 tis. Kč) a nářezový stroj (7 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (350 tis. Kč) a dále byl tento fond čerpán na nákup výpočetní techniky ve výši 121 tis. Kč, myčky ve výši 234 tis. Kč a na rozvody počítačové sítě ve výši 49 tis. Kč. Dále škola čerpala FKSP (173 tis. Kč), Rezervní fond a Fond odměn nebyl čerpán. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a hřiště a provozování kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 274 tis. Kč.

ZŠ Na Dlouhém lánu - čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 3.314 tis. Kč)

Škola přidělené finanční prostředky vyčerpala v plné výši. Organizace v daném období pořídila promítačku (7 tis. Kč), kopírku (29 tis. Kč), tabule (40 tis. Kč), koberec (9 tis. Kč), tiskárnu (11 tis. Kč), pomůcky (66 tis. Kč), skříňky a židle (75 tis. Kč), stoly a skříně (48 tis. Kč) a PC sestavu (22 tis. Kč).  Škola během roku zapojila Rezervní fond (301 tis. Kč) na nákup pomůcek, vybavení dalších prostor pro montessori a úhradu výdajů za služební cestu ředitelky školy, FKSP (120 tis. Kč) a Fond odměn (99 tis. Kč). Investiční fond nebyl čerpán. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a hřiště. Zisk z doplňkové činnosti činí 442 tis. Kč.

ZŠ nám. Interbrigády – čerpání příspěvku 101,9 % (neinvestiční příspěvek 5.364 tis. Kč)

Vyšší čerpání je způsobeno zahrnutím nákladových položek financovaných z poskytnutého dvouletého grantu ESF. Částka ve výši 100 tis. Kč bude škole poukázána v roce 2007 po doložení skutečných výdajů. Škola v daném období pořídila učební pomůcky (15 tis. Kč), sporák (14 tis. Kč), tiskárny (24 tis. Kč), krycí síť na pískoviště MŠ (14 tis. Kč) a vrtačku (6 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz 300 tis. Kč a dále z tohoto fondu použila finanční prostředky na nákup piána (84 tis. Kč), 4 kusů PC (161 tis. Kč) a interaktivní tabuli (76 tis. Kč). Škola také zapojila Rezervní fond (223 tis. Kč) na úhradu služeb, doplatek pojistného VZP, náklady spojené se školením a vzděláváním, učební pomůcky a cestovné, FKSP (186 tis. Kč) a Fond odměn (57 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to především podnájem nebytových prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 251 tis. Kč.

ZŠ nám. Svobody 2 – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 5.518 tis. Kč)

Neinvestiční příspěvek byl vyčerpán v plné výši. Škola v daném období pořídila nábytek (28 tis. Kč), korkovou vitrínu (5 tis. Kč), botníky (11 tis. Kč), úložné regály (7 tis. Kč), projektor (23 tis. Kč), NB Acer Aspire (22 tis. Kč), PC server (26 tis. Kč), skříň (7 tis. Kč), kopírku (10 tis. Kč) a kameru (8 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz 580 tis. Kč. Škola dále během roku zapojila Rezervní fond (4 tis. Kč) na nákup knih a FKSP (254 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem nebytových prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 214 tis. Kč. 

ZŠ Norbertov – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 3.361 tis. Kč)

Svěřené finanční prostředky byly využity v plné výši. Organizace v daném období nakoupila mrazák (35 tis. Kč), 7 kusů PC (96 tis. Kč), vybavení kanceláře (8 tis. Kč), kopírku a podavač (42 tis. Kč), 2 kusy sporáků a chladničku (15 tis. Kč), hlubotiskový lis (17 tis. Kč), truhlářskou hoblici (10 tis. Kč), 2 ks TV (12 tis. Kč) a sadu dlát (5 tis.Kč). Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz 250 tis. Kč. Organizace také zapojila Rezervní fond (39 tis. Kč) na nákup sportovních potřeb a na úhradu nákladů na služební cestu ředitelky školy, FKSP (209 tis. Kč) a Fond odměn (19 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činí 290 tis. Kč.

ZŠ Petřiny-jih – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 4.930 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala finanční prostředky v plné výši. Organizace v daném období nakoupila orientační tabuli (20 tis. Kč), 5 kusů bezpečnostních kamer (33 tis. Kč), sekačku na trávu (16 tis. Kč), 14 ks monitorů (71 tis. Kč), 10 ks PC (94 tis. Kč), skříně (64 tis. Kč), PC server (33 tis. Kč), CPD zařízení (40 tis. Kč), venkovní kameru (13 tis. Kč), dataprojektor (39 tis. Kč), interaktivní tabuli (39 tis. Kč) a PC stacionární a monitor (40 tis. Kč). Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz 550 tis. Kč. Organizace také zapojila Rezervní fond (26 tis. Kč) na úhradu nákladů na služební cestu ředitelky školy a FKSP (276 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to především podnájem nebytových prostor školy a pořádání kurzů na PC jako školící a informační středisko. Zisk z doplňkové činnosti činí 54 tis. Kč.

ZŠ Petřiny-sever – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 5.009 tis. Kč)

Organizace svěřené finanční prostředky vyčerpala v plné výši. Škola v daném období pořídila školní tabule (16 tis. Kč), nábytek (97 tis. Kč), koberce (25 tis. Kč), počítačové sestavy (163 tis. Kč), fritézu (20 tis. Kč), SW program (33 tis. Kč), vestavěné skříně (47 tis. Kč), stolky do učebny VT (37 tis. Kč), regál a mobiliář (20 tis. Kč) a 2 ks školních tabulí (29 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz 175 tis. Kč. Škola také zapojila Rezervní fond (136 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek a mobiliáře, FKSP (236 tis. Kč) a Fond odměn (26 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a  pořádání kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činí 118 tis. Kč.

ZŠ Pod Marjánkou – čerpání příspěvku 103,4 % (neinvestiční příspěvek 6.717 tis. Kč)

Vyšší čerpání je způsobeno zahrnutím nákladových položek financovaných z poskytnutého dvouletého grantu ESF. Částka ve výši 227 tis. Kč bude škole poukázána v roce 2007 po doložení skutečných výdajů. Organizace v daném období pořídila čistící a mycí prostředky (20 tis. Kč), záložní zdroj a datový přepínač (11 tis. Kč), betonové koše (34 tis. Kč), nádobí do ŠJ (91 tis. Kč), plátno a zesilovač (25 tis. Kč) a PC včetně tiskáren (210 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz 1.050 tis. Kč a také z tohoto fondu pořídila notebook ve výši 45 tis. Kč. Škola v průběhu roku zapojila i Rezervní fond (114 tis. Kč) na ozdravné pobyty žáků, výjezdy žáků do zahraničí a na nákup knih, FKSP (214 tis. Kč) a Fond odměn (42 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor a výnosy z prodejního automatu. Zisk z doplňkové činnosti činí 240 tis. Kč.

ZŠ TGM – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 5.595 tis. Kč)

Škola přidělené finanční prostředky vyčerpala v plné výši. Organizace v daném období pořídila nábytek (6 tis. Kč), kameru (20 tis. Kč), domek na hračky (6 tis. Kč), zvukovou techniku (19 tis. Kč), kovovou klec pro TV (30 tis. Kč), vybavení chemické laboratoře (79 tis. Kč), software (7 tis. Kč) a zahradní domek pro MŠ (39 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz 1.030 tis. Kč a také z tohoto fondu pořídila barevnou kopírku ve výši 155 tis. Kč, centrální díl chemie ve výši 45 tis. Kč, stavební úpravy chemie ve výši 40 tis. Kč a energetický audit ve výši 335 tis. Kč. Škola též zapojila Rezervní fond (39 tis. Kč) na úhradu nákladů na služební cestu ředitelky školy, FKSP (201 tis. Kč) a Fond odměn (51 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 279 tis. Kč.

MŠ Fakultní – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.412 tis. Kč)

Škola přidělené finanční prostředky vyčerpala téměř v plné výši, až na 20,- Kč na kompenzační pomůcky v rámci grantu poskytnutého z MHMP prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. Tento zůstatek finančních prostředků na účtu 349 bude v rámci finančního vypořádání vrácen do rozpočtu zřizovatele. Organizace v daném období pořídila nábytek (7 tis. Kč), kotel do školní jídelny (98 tis. Kč), hrací prvky (61 tis. Kč), bazén a speciální dětské kolo (18 tis. Kč), hrací stůl (6 tis. Kč), dětská prostěradla (10 tis. Kč), nádobí (14 tis. Kč), myčku (12 tis. Kč) a interiérové vybavení ředitelny (39 tis. Kč). Škola zapojila v průběhu roku Rezervní fond (42 tis. Kč) na nákup materiálu a služeb a FKSP (66 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 70 tis. Kč a také z tohoto fondu pořídila již výše zmíněný velkokuchyňský kotel (98 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činí 88 tis. Kč. 

MŠ Bubeníčkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.073 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. V daném období si škola pořídila dětský nábytek (13 tis. Kč), benzínovou sekačku (6 tis. Kč), keramickou vypalovací pec (40 tis. Kč), 3 ks TV (21 tis. Kč), 4 ks monitorů (22 tis. Kč), zahradní pružinová houpadla (18 tis. Kč) a PC (13 tis. Kč). Také během roku proběhla výměna podlahové krytiny na chodbě a schodišti (40 tis. Kč), výměna krytů topení (68 tis. Kč), stavební úpravy (17 tis. Kč) a oprava vnitřních okenních žaluzií (19 tis. Kč). Organizace zapojila FKSP (47 tis. Kč), Investiční fond (125 tis. Kč) na pořízení energetického auditu pro MŠ a Rezervní fond (6 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek. Organizace neprovozuje doplňkovou činnost. 

MŠ Čínská – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.052 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola si v daném období pořídila vysavač (15 tis. Kč), vybavení dětské šatny (34 tis. Kč), monitor (6 tis. Kč), kancelářský stůl (7 tis. Kč) a počítač (11 tis. Kč). Dále proběhla oprava elektra dle revize (9 tis. Kč) a oprava orámování pískovišť (30 tis. Kč). Organizace v průběhu roku zapojila Investiční fond (346 tis. Kč) na pořízení energetického auditu a na nákup konvektomatu, Rezervní fond (57 tis. Kč) na pokrytí ztráty za rok 2005 a FKSP (52 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činí 3 tis. Kč.

MŠ Charlese de Gaulla – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 619 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola v daném období pořídila kopírku (15 tis. Kč), povlečení (7 tis. Kč), PC (30 tis. Kč) a židle. Dále zde proběhly lakýrnické práce (42 tis. Kč), revize hasicích přístrojů (5 tis. Kč) a oprava opěrné zdi (10 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 25 tis. Kč. Škola také zapojila Rezervní fond (29 tis. Kč) na úhradu penále a energií, FKSP (24 tis. Kč) a Fond odměn (20 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 39 tis. Kč.

MŠ Jílkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.193 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola v daném období pořídila polštáře (6 tis. Kč), hračky (6 tis. Kč), sporák (9 tis. Kč), žaluzie (14 tis. Kč), interiérové vybavení (142 tis. Kč), hračky a učební pomůcky (9 tis. Kč). Dále proběhla údržba zahrady (15 tis. Kč), oprava škrabky (9 tis. Kč), oprava kopírky a faxu (5 tis. Kč), oprava kanalizace (2 tis. Kč), oprava kamerového systému (5 tis. Kč), výměna koberců (40 tis. Kč) a oprava myčky a výtahu (11 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 80 tis. Kč. Škola také zapojila FKSP (43 tis. Kč) a Rezervní fond (3 tis. Kč) na nákup drobného materiálu. Organizace neprovozuje doplňkovou činnost. 

MŠ Juárezova – čerpání příspěvku 100,0% (neinvestiční příspěvek 1.050 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Organizace v daném období pořídila kancelářský nábytek (27 tis. Kč), učební pomůcky (14 tis. Kč), nábytek (34 tis. Kč), chladničku s mrazničkou (8 tis. Kč), stavebnice (32 tis. Kč), dětské lůžkoviny (29 tis. Kč), úložné police (63 tis. Kč) a kopírku (28 tis. Kč). Škola zapojila pouze FKSP (60 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 20 tis. Kč. 

MŠ Libocká – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 987 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola v daném období pořídila kancelářský nábytek (10 tis. Kč), 3 ks lednic (21 tis. Kč), stolky (13 tis. Kč), dřevěnou podlahu (33 tis. Kč), botník a lavičky (14 tis. Kč), nábytek (27 tis. Kč), monitory (16 tis. Kč), čističku vzduchu (15 tis. Kč) a koberce (29 tis. Kč). Příspěvková organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz 80 tis. Kč. Dále MŠ zapojila pouze FKSP (45 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 3 tis. Kč.

MŠ Meziškolská – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.105 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola v daném období pořídila kancelářský set (11 tis. Kč), myčku na nádobí (10 tis. Kč), tiskárnu a kopírku (21 tis. Kč). Uhradila výdaje za instalatérské práce (6 tis. Kč), opravy v budově a na zahradě (20 tis. Kč), zámečnické práce (7 tis. Kč), výměnu potrubí TUV (6 tis. Kč) a zednické práce (20 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz 30 tis. Kč. Dále MŠ zapojila pouze FKSP (45 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 52 tis. Kč.

MŠ Motýlek – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.321 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola během roku pořídila stavebnicový systém (14 tis. Kč), myčku nádobí (12 tis. Kč), vybavení interiéru (29 tis. Kč) a byla provedena výměna dřevěného obložení pískovišť (9 tis. Kč), výměna písku (27 tis. Kč). Dále byla uhrazena montáž polic (35 tis. Kč) a montáž dekorativních rolet (36 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz 100 tis. Kč a dále prostředky z fondu použila na nákup profesionálního mycího stroje (58 tis. Kč). Škola v daném období zapojila i FKSP (50 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 14 tis. Kč.

MŠ Na Dlouhém lánu – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.126 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola během roku pořídila počítač (18 tis. Kč), monitor (7 tis. Kč), digitální fotoaparát (7 tis. Kč), automatickou pračku (17 tis. Kč) a multifunkční tiskárnu (25 tis. Kč). Dále uhradila náklady na opravu a výměnu obrubníků (101 tis. Kč), opravu zahradního altánu (20 tis. Kč) a opravu schodů (25 tis. Kč). Škola v daném období zapojila pouze FKSP (42 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 22 tis. Kč. 

MŠ Na Okraji – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 973 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola v průběhu roku nakoupila lednici (15 tis. Kč), dětský nábytek (7 tis. Kč), myčky (23 tis. Kč), váhu (10 tis. Kč), xylofon (9 tis. Kč), nábytek (25 tis. Kč), stavebnice (11 tis. Kč), gymnastickou sestavu (9 tis. Kč), TV (8 tis. Kč), koberec (5 tis. Kč) a elektronického vrátného (5 tis. Kč). Organizace v daném období zapojila Rezervní fond ve výši 81 tis. Kč na nákup učebních pomůcek, hraček a hudebních nástrojů a FKSP (37 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 52 tis. Kč. 

MŠ Parléřova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 926 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Organizace v daném období pořídila herní prvky (85 tis. Kč), PC (9 tis. Kč), učitelský stůl (7 tis. Kč), plachty na pískoviště (22 tis. Kč), ložní prádlo (8 tis. Kč) a zahradní lavičky (9 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz 80 tis. Kč a dále z tohoto fondu byly uhrazeny výdaje za nákup energetického auditu ve výši 77 tis. Kč. Škola zapojila také Rezervní fond (107 tis. Kč) na nákup nábytku a drobných věcí a FKSP (38 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činí 22 tis. Kč.

MŠ Sbíhavá – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 990 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola pořídila v daném období notebook (23 tis. Kč), kuchyňský robot (5 tis. Kč), tiskárnu (10 tis. Kč), PC (15 tis. Kč) a mikrosystém (7 tis. Kč). Uhradila náklady za renovaci dřevěných dveří (42 tis. Kč), opravu dřevěné podlahy (10 tis. Kč), renovaci dveřního kování (8 tis. Kč) a montáž polic (22 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 50 tis. Kč. Škola také zapojila Rezervní fond (7 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek, Fond odměn (14 tis. Kč) a FKSP (41 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a provoz kroužku. Zisk z doplňkové činnosti činí 17 tis. Kč.

MŠ Šmolíkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.217 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola v daném období pořídila kuchyňku (7 tis. Kč), nábytek (23 tis. Kč), boxy na ručníky (28 tis. Kč) uskutečnila opravu domácích telefonů (5 tis. Kč), opravu zahradních dřevěných prvků (54 tis. Kč), tapetování (38 tis. Kč), opravu kanalizace (7 tis. Kč) a rekonstrukci herních prvků (30 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 90 tis. Kč a dále z tohoto fondu uhradila nákup elektrické pece ve výši 70 tis. Kč. Škola během roku také zapojila Rezervní fond (4 tis. Kč) na nákup dětského nábytku a FKSP (61 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 4 tis. Kč. 

MŠ Terronská – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.370 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola v daném období pořídila dětský nábytek a učitelské stoly (116 tis. Kč), čistící prostředky (5 tis. Kč), podložky na cvičení (14 tis. Kč), kancelářský a výtvarný materiál (16 tis. Kč), stolní fritézu (6 tis. Kč), tiskárnu (10 tis. Kč), didaktické hračky (8 tis. Kč), CD přehrávače (10 tis. Kč) a učební pomůcky (15 tis. Kč). Dále organizace uhradila opravu hasicích přístrojů (11 tis. Kč), mytí oken (12 tis. Kč), opravu oken v tělocvičně (98 tis. Kč), opravy nábytku (18 tis. Kč), opravu tělocvičny (118 tis. Kč) a opravu šaten a třídy (64 tis. Kč). Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 90 tis. Kč a dále z tohoto fondu uhradila zpracování energetického auditu ve výši 104 tis. Kč. Organizace dále čerpala Rezervní fond (8 tis. Kč) na úhradu energií a FKSP (103 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 52 tis. Kč.

MŠ Velvarská – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 889 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola v daném období pořídila ručníky (5 tis. Kč), PC (10 tis. Kč), průmyslový vysavač s klepačem (25 tis. Kč), telefon s faxem (7 tis. Kč), dětské židličky (28 tis. Kč), paravány (13 tis. Kč), vybavení zahrady (107 tis. Kč), sady povlečení (22 tis. Kč) a sušáky na výtvarnou výchovu (10 tis. Kč). Dále byla provedena oprava robotu v ŠJ (10 tis. Kč), oprava elektroinstalace (32 tis. Kč) a terénní úpravy (27 tis. Kč). Organizace zapojila Investiční fond (70 tis. Kč) na nákup zahradní sestavy, Rezervní fond (7 tis. Kč) na úhradu penále a energie, Fond odměn (15 tis. Kč) a FKSP (37 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 27 tis. Kč. 

MŠ Vokovická – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.007 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola během roku uskutečnila nákup kovových zlomků (7 tis. Kč) a sítě na fotbal (16 tis. Kč). Dále proběhlo malování školky, oprava zdí ve třídách, obložení na chodbě, oprava krytů na topení, oprava dětské dílny, oprava dětského hřiště, oprava zdí, oprava PC a lepení koberců. Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 100 tis. Kč. Organizace v daném období ještě zapojila Rezervní fond (19 tis. Kč) na úhradu nákladů za zpracování účetnictví a FKSP (32 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 8 tis. Kč. 

MŠ Volavkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 990 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Organizace v daném období pořídila 2 kusy PC (30 tis. Kč), monitor (13 tis. Kč), kopírku (13 tis. Kč), výpočetní techniku (27 tis. Kč) a fotoaparát (14 tis. Kč). Proběhla zde renovace ochranných krytů na radiátory (81 tis. Kč), zámečnické práce (6 tis. Kč), oprava hasicích přístrojů (7 tis. Kč) a oprava žaluzií (8 tis. Kč).  Škola zapojila během roku FKSP (45 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 35 tis. Kč.

Waldofská MŠ – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.105 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola během roku pořídila PC (25 tis. Kč), trezor (9 tis. Kč), stav (7 tis. Kč), plachtu na pískoviště (8 tis. Kč), plyn.stoličku (16 tis. Kč), zahradní lavičku (10 tis. Kč), komodu (5 tis. Kč), koberec (5 tis. Kč) a křesla (6 tis. Kč). Proběhla zde oprava dřevěné podlahy (40 tis. Kč), oprava pískoviště (37 tis. Kč) a výroba dřevěných obkladů (9 tis. Kč). Příspěvková organizace v daném období zapojila Investiční fond (135 tis. Kč) na nákup zahradního domku, Rezervní fond (144 tis. Kč) na nákup vybavení a služeb, Fond odměn (7 tis. Kč) a FKSP (58 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 40 tis. Kč.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaver_06_prispevky ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.