Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2006 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2006 ›› Hospodářská činnost městské části Praha 6 ›› detail/podstránka

Hospodářská činnost městské části Praha 6

Hospodaření s majetkem hlavního města Prahy svěřeným Městské části Praha 6 je zajišťováno Odborem správy obecního majetku MČ Praha 6. Toto hospodaření se skládá ze dvou hlavních oblastí.  

a)      První částí PČ je zcizování majetku a související činnosti – především „privatizace“ domovního bytového fondu – zajišťuje OSOM částečně svými kapacitami a částečně externími společnostmi, především prostřednictvím SNEO, a.s. 

b)      Druhou částí PČ je správa bytového fondu – zajišťuje OSOM prostřednictvím čtyř obchodních společností – AUSTIS, a.s., CENTRA, a.s., NAVATYP, a.s. a SNEO, a.s. Dohled nad touto správou vykonává OSOM ÚMČ Praha 6. Do této části PČ spadá též správa objektu bývalé polikliniky Pod Marjánkou, kterou zajišťuje PRVNÍ SPOLEČNÁ, a.s.  

Celkový hospodářský výsledek hospodářské činnosti m.č. Praha 6 (v Kč):

Ukazatel

UPRAVENÝ  PLÁN NA ROK 2006

SKUTEČNOST K

31.12.2006

STAV V %

Výnosy

1.324.186.629,00

1.714.392.589,00

129,5%

Náklady

871.725.532,00

775.633.885,60

89,0%

Hospodářský výsledek před zdaněním

452.461.097,00

938.758.704,00

207,5%

 

            Celkový hospodářský výsledek za rok 2006 před zdaněním dosáhl výše 938,8 mil. Kč, z toho celkové náklady 775,6 mil. Kč a celkové výnosy 1.714,4 mil. Kč.

Hospodářský výsledek je plněn na cca 207,5%. I po úpravě fin. plánu v červnu 2006 byly dosaženy o cca 486 mil. Kč vyšší výnosy (zejména prodej bytů dle usn. ZMČ č. 154/03 ) a na druhou stranu částečně nižší náklady, což mělo v kombinaci obou faktorů za důsledek výrazně vyšší naplnění HV.  

Zcizování majetku (v Kč) 

ukazatel

SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2006

SKUTEČNOST K 31.12.2006

STAV V %

Výnosy

1 077.203.629,00

1.482.104.590,00

137,6%

Náklady

533.573.000,00

468.270.318,00

87,8%

Hospodářský výsledek před zdaněním

543.630.629,00

1.013.834.272,00

186,5%


Výnosy

Celkové plnění výnosů za rok 2006 činí 1.482,1 mil. Kč a je o cca 37,6 % vyšší než upravený plán. Největší podíl výnosů připadá na  tržby  z prodeje majetku (SU 651)  1.443,5 mil. Kč. Nejvíce prodejů v této skupině výnosů zohledňuje prodej bytových jednotek dle usnesení ZMČ Praha 6 č.154/03. Zaúčtované výnosy dosahují k 31.12.2006 výše 900,8mil. Kč (bez kupní ceny pozemku). Další významnou položkou je prodej pozemků, kde výnosy dosáhly částky 294,4 mil. Kč. Výnosy ostatních položek skupiny 651 činí v součtu 248,3 mil. Kč. Jsou zde zahrnuty především položky: výnosy z prodeje spoluvlastnických podílů (14,4 mil. Kč), výnosy z prodeje bytů mimo usn. ZMČ č. 154/03 (93,8 mil. Kč), výnosy z prodeje půd (74,6mil. Kč), výnosy z prodej bytů KC – výběrové řízení 21,1mil. Kč, výnosy let minulých – již zdaněné 16 mil. Kč a výnosy z prodeje dle Zásad – KC 14,1 mil. Kč.

Další výnosové skupiny tvoří tržby z prodeje služeb 21,1 mil. Kč (a to především nájemné z nebytových prostor – PČ m.č. 4,8 mil. Kč, nájemné objektu Delta, Jilemnická 13,1mil. Kč a nájemné pozemky 1,7 mil. Kč), dále jiné ostatní výnosy 10,6 mil. Kč (a to zejména prodej projektové dokumentace 8,6 mil. Kč), úroky 7 mil. Kč a smluvní pokuty a úroky z prodlení 33 tis. Kč. 

Příjmy dosáhly výše 1.559,2 mil. Kč a jsou tedy o cca 60% vyšší než stanovený upravený plán. Nejvýznamnějšími příjmy se jednoznačně staly příjmy z prodeje bytů dle usnesení ZMČ č. 154/03 ve výši 1.082 mil. Kč (69,4% z celkových příjmů). Rozdíl výše příjmů a výnosů je způsoben zejména časovým nesouladem proúčtování kupních cen nemovitostí v roce podání návrhu na vklad vlastnických práv (roky předchozí) a připsáním kupní ceny v následujících letech (nyní) dle rozpisu splátek (prodeje dle „Zásad“, tj. na splátky).  

Náklady

Celkové náklady spojené s částí PČ „zcizování majetku“ dosáhly výše 468,3 mil. Kč. Oproti plánovaným nákladům je čerpání nižší o cca 12%, což je způsobeno mírným nadhodnocením upraveného plánu téměř ve všech nákladových položkách (vyjma odpisu NHIM a HIM, kde byl plán naopak podhodnocen).

Největší podíl nákladů tvoří zůstatkové ceny prodaného majetku (SU 552), které v poměru k celkovým představují více než polovinu (322 mil. Kč). Významnými položkami jsou také ostatní služby (SU 518) 85,4 mil. Kč a ostatní daně a poplatky (SU 538) 35,4 mil. Kč.           

Výdaje činily 1.056,6 mil. Kč, tj. cca 99 % upraveného plánu. Rozdíl mezi výdaji a náklady je způsoben především zůstatkovými cenami prodaných nemovitostí, které jsou nákladem a výdajem se stávají až ve formě „odvodu do rozpočtu z titulu zůstatkových cen a odpisů“. 

Zůstatky na bankovních účtech SU 241 (zejména ČS, a.s.) činily k 31.12.2006 635,8mil. Kč. 

Správa DBF (v Kč)

ukazatel

UPRAVENÝ PLÁN NA ROK 2006

SKUTEČNOST K 31.12..2006

STAV V %

Výnosy

246.983.000,00

232.287.999,00

94,1%

Náklady

338.152.532,00

307.363.566,00

90,9%

Hospodářský výsledek před zdaněním

-91.169. 532,00

-75.075.567,00

82,3%


Výnosy

Celkové plnění výnosů dosáhlo za rok 2006 částky 232,3 mil. Kč, což je jen o cca 6 % méně oproti upravenému plánu.

Nejvýznamnějšími položkou bylo nájemné z bytů - 602 01 - (81,3 mil. Kč) a dále nájemné z bytů SVJ (48,8 mil. Kč), nájemné z nebytových prostor (28,0 mil. Kč) – nepodléhající DPH, příjmy podléhající DPH 19% (55,8 mil. Kč) včetně nájemného z nebytových prostor, nájemné z pozemků (2,2 mil. Kč), smluvní pokuty a úroky z prodlení – zaplacené správci (4 mil. Kč), úroky z běžných účtů (3,8 mil. Kč) a výnosy let minulých – již zdaněné (7 mil. Kč).           

Celkové příjmy dosáhly výše 294,6 mil. Kč, což je o cca 20% více oproti upravenému plánu příjmů (a to především z důvodu podhodnocení plánu v oblasti příjmů). Rozdíl mezi výnosy z nájemného u bytů (výnosy 81,3 mil. Kč, příjmy 135 mil. Kč), nebytových prostor (výnosy 28,0 mil. Kč, příjmy 91,2 mil. Kč) a pozemků (výnosy 2,2mil. Kč, příjmy 2,1 mil. Kč) a příjmy vybranými z tohoto nájemného je způsoben tím, že příjmy se účtují na účty 311 v celkové částce, tj. včetně záloh na služby. Oproti tomu do výnosů se účtuje pouze předepsané základní nájemné za běžný účetní měsíc. Zálohy na služby tvoří cca 40% z celého objemu plateb. Dalším důvodem výše uvedeného rozdílu je, že v příjmech z nájemného se projevuje předplatné nájemného jednotlivými nájemníky bytových i nebytových prostor dopředu na delší časové období. Značný nepoměr mezi výší příjmů z nájemného u nebytových prostor a příslušnými výnosy je způsoben tím, že v celkovém objemu těchto příjmů jsou zahrnuty i příjmy podléhající DPH 19%, tj. příjmy jsou včetně této daně. Výnosy této položky jsou účetně vedeny na účtu 602 03 a činí 55,8 mil. Kč. 

Náklady

Výše celkových nákladů v roce 2006 činila 307,4 mil. Kč (tj. plnění cca 91% upravenému plánu nákladů).

Hlavní nákladovou skupinou je položka opravy a udržování - SU 511 - 204,6 mil. Kč, a to hlavně „dle plánu oprav domy N“ ve výši 82,2 mil. Kč, „dle plánu oprav domy A“ ve výši 42,5 mil. Kč, běžné opravy ve výši 39,6 mil. Kč, havarijní opravy 19,4 mil. Kč, opravy – vlastní byty (v domech „A“) – SVJ 12,8 mil. Kč, základní vybavení a výměny ZP 4,8 mil Kč a revize 2,6 mil. Kč.

Dále byly náklady významně ovlivněny především skupinou SU 518 ostatní služby 65,2mil. Kč, zejména položkami: správní odměna - mandatáři 17,7 mil. Kč, projektová dokumentace, posudky, dozory (9,6 mil. Kč), úklidy chodníku 7,9 mil. Kč, údržba zeleně – daňově neuznatelná 6,6 mil. Kč, právní služby 6,5 mil. Kč a odměna za správu SVJ - vlastní byty (v domech „A“ – SVJ) 6,3 mil. Kč. Odpisy NHIM a HIM pod SU 551 činily 27,8 mil. Kč. 

            Výdaje dosáhly výše 274,0 mil. Kč, což je cca 93% upraveného plánu výdajů, přičemž rozdíl mezi výdaji a náklady je způsoben položkou odpis nedobytné pohledávky a odpisy nemovitostí, jež jsou v rozborové tabulce zapsány pouze ve sloupci nákladů. Příslušné výdaje k těmto nákladům (odpisům nemovitostí) by se měly projevit v části „odvody do rozpočtu z titulu odpisů“. 

Na bankovních účtech u KB (část správa majetku) k 31.12.2006 činil stav peněžních prostředků 237,8 mil. Kč, přičemž zhruba u cca 50% zůstatku se jedná o prostředky „cizí“, tzn. zejména vybrané zálohy na služby od nájemníků (ostatní závazky SÚ 325), složené jistiny (jiné závazky SÚ 379) či nezaplacené faktury (dodavatelé SÚ 321).© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaver_06_podnikani ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.