Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2006 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2006 ›› Rozpočtová opatření ›› detail/podstránka

Rozpočtová opatření městské části Praha 6 za rok 2006

  Schválený rozpočet příjmů m.č. P-6 na rok 2006     942.770,0  
Schválený rozpočet výdajů m.č. P-6 na rok 2006     1.565.000,0
Schválený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2006   622.230,0  
#   Přesuny v rámci výdajů Rozpočet příjmů Rozpočet

výdajů

  Tabulka 01 – OV ÚMČ Praha 6      
1. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Ostatní záležitosti bydlení na úhradu výdajů spojených s nařizováním nezbytných stavebních úprav z úřední povinnosti. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

100,0

   
44. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení na úhradu výdajů souvisejících s odstraněním stavby na pozemku č. kat. 32, k.ú. Liboc, která nebyla panem Voříškem odstraněna a odbor výstavby přistoupil k provedení exekuce. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti  

 

566,0

   
  Tabulka 01 – OÚR ÚMČ Praha 6      
8. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj z důvodu nákupu DVD s historickými událostmi pro potřeby odboru.  

16,0

   
41. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj z důvodu nákupu DVD o Loosově vile.  

4,0

   
42. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Územní plánování na akci „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova s garážemi“. Zdrojem je účelově určená investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.    

 

10.000,0

 

10.000,0

43. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů spojených s výplatou ocenění vítězných prací v soutěži EUROPAN 8.  

540,0

 

   
92. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 36 Územní rozvoj u akce Náměstíčko Kafkova  - Wuchterlova s garážemi z důvodu vyhlášení výtvarné soutěže na řešení vodní kaskády, kdy finanční prostředky budou použity na vyplacení  cen a odměn soutěžícím.  

 

        400,0

   
93. Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj u akce Náměstíčko Kafkova  - Wuchterlova s garážemi z důvodu vyhlášení výtvarné soutěže na řešení vodní kaskády.  

 

     5.000,0

   
94. Přesun běžných výdajů z oddílu 36 – Územní rozvoj do oddílu 33 – Kultura z důvodu změny věcně odpovědného odboru u akcí „Veterán Car Rallye“ ve výši 200 tis. Kč a „Výstava Praha 6 - Bienále rozvojových programů“ ve výši 600 tis. Kč, kdy tuto funkci bude plnit KMČ Praha 6.  

 

800,0

   
95. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj na úhradu upřesněných výdajů spojených s výtvarnou soutěží na ideový návrh logotypu 100 let města Břevnova.  

88,0

 

   
96. Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj na zhotovení pamětní desky k 80. výročí narození Hurvínka.  

63,0

   
144. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj v rámci akce „Praha 6 – Dialog prostoru a času“  

191,5

   
145. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj, kdy z nevyčerpaných finančních prostředků na služby budou nakoupeny polyetylenové obaly (5,5 tis. Kč), model DPS Šlejnická (40 tis. Kč), výstavní panely k akci Praha 6 mění tvář III. (249 tis. Kč), plexisklový kryt na architektonický model „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova“ (10,2 tis. Kč), na autorské honoráře ke knize o Břevnově (91,6 tis. Kč) a na úhradu úroků ze složených jistit při výběrových řízeních (16,7 tis. Kč).   

 

 

413,0

   
146. Přesun mezi běžnými a kapitálovými výdaji v oddíle 33 –Kultura, kdy z nevyčerpaných kapitálových výdajů na akci „Osvětlení zříceniny Baba“ bude uhrazeno „Slavnostní zahájení osvětlení zříceniny Baba“ (150 tis. Kč), navýšen rozpočet akce „Praha 6 mění tvář III.“ (300 tis. Kč) a budou dokoupeny exponáty pro výstavu v Písecké bráně (300 tis. Kč).  

 

750,0

   
190. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj na úhradu srážkové daně z vyplacených honorářů ke Knize o Břevnově.  

2,4

   
204. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj na úhradu úroků ze složených jistin uchazečů při výběrovém řízení na akci „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova“ ve výši 7,3 tis. Kč.  

7,3

   
205. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj z důvodu správného rozpočtového zařazení odměny autora „Logotypu 100 let Břevnova“ ve výši 10 tis. Kč, autorského honoráře ke „Knize o Břevnově“ ve výši 91,6 tis. Kč a „Pamětní desky generála J. Balabána“ ve výši 120 tis. Kč.  

 

221,6

   
236. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj na úhradu 100 ks kalendářů „Stavba roku 2007“ ve výši 21,5 tis. Kč, nákup publikací „Ilustrovaná encyklopedie osobností v názvech pražských ulic“ ve výši 31,5 tis. Kč, na nákup publikací k prezentaci m.č.Praha 6 ve výši 70 tis. Kč, na dar pro o.p.s Pelléova vila za zajištění prodeje knih pro m.č. Praha 6 ve výši 38,4 tis. Kč a na nákup nového plastového krytu modelu „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova“, který byl poškozen na výstavě Praha 6 mění tvář ve výši 10,2 tis. Kč. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky z akce „Kniha 100 let Břevnova“ ve výši 139,9 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 21,5 tis. Kč a „Výstava Praha 6“ ve výši 10,2 tis. Kč.  

 

 

 

 

171,6

 

   
237. Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 33 – Kultura na úhradu základního kamene „Pomníku Nikoly Tesly“. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky na akci „Osvětlení zříceniny Baba“.  

40,0

 

   
240. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj na nákup 100 ks kalendáře „Stavba roku 2006“ na rok 2007.  

21,5

   
241. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj z důvodu správného rozpočtového zařazení „Pamětní desky k 80. výročí narození Hurvínka“.  

93,0

   
242. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na úhradu elektrické energie nově vybudovaného „Osvětlení zříceniny Baba“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

2,5

   
  Tabulka 02 – OPP ÚMČ Praha 6      
2. Přesun mezi jednotlivými akcemi kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy z akce „Úprava předpolí břevnovského kláštera sv. Markéty – okolí Brusnice“ budou přesunuty finanční prostředky na úhradu archeologického průzkumu k akci „Úprava předpolí břevnovského kláštera sv. Markéty – osová cesta“.  

 

2,5

 

   
3. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází na základě upřesnění právní formy příjemců grantů v této oblasti.  

38,0

   
6. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu nutnosti zajištění neprodleného úklidu nahromaděného sněhu na území městské části Praha 6. Výše rozpočtové úpravy vychází z předpokládaného vývoje počasí v letošním roce.  

 

400,0

 

   
9. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy výdaje spojené s údržbou části ploch veřejné zeleně, které byly dosud hrazeny ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“ jsou daňově neúčinné a proto dochází k tomuto přesunu do rozpočtu m.č. Praha 6. Zdrojem jsou finanční prostředky ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“.    

 

 

 

3.504,0

 

3.504,0

10. Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na realizaci akcí „Obnova dětského hřiště ve vnitrobloku Ciolkovského – Hvězdná cesta“ ve výši 281 tis. Kč a „Obnova dětského hřiště v Soborské ulici“ ve výši 1.789 tis. Kč, když realizace obou akcí byla započata v roce 2005, ale z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v závěru roku bude dokončena až v roce letošním. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

 

2.070,0

 

   
11. Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na realizaci akcí „Obnova dětského hřiště v ulici V Předním Veleslavíně“ ve výši 1.139 tis. Kč a „Obnova dětského hřiště v ulici K Červenému vrchu“ ve výši 1.865 tis. Kč, když realizace obou akcí byla započata v roce 2005, ale z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v závěru roku bude dokončena až v roce letošním. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

 

3.004,0

   
12. Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň ve výši 37 tis. Kč a navýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů tohoto oddílu o částku ve výši 148 tis. Kč v souvislosti s akcí „Dětské aktivity a sportoviště Baba“, jejíž realizace byla započata v roce 2005 a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bude dokončena v letošním roce. Zdrojem pro navýšení rozpočtu odvětví je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

 

 

185,0

   
13. Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddíle 37 – Veřejná zeleň. Z akce „Předpolí břevnovského kláštera sv. Markéty – Brusnice“ bude převedena částka ve výši 60 tis. Kč na akci „Předpolí břevnovského kláštera sv. Markéty – Osová cesta“ na úhradu výkonu inženýrské činnosti pro zajištění rozhodnutí o umístění stavby.  

 

60,0

   
45. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň z důvodu upřesnění právní formy příjemců ekologických grantů.  

47,0

   
46. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na akce „Úprava předpolí břevnovského kláštera sv. Markéty – Osová cesta“ ve výši 1.250 tis. Kč a „Úprava předpolí břevnovského kláštera sv. Markéty – Brusnice“ ve výši 3.750 tis. Kč. Zdrojem je účelově určená investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.    

 

 

5.000,0

 

 

 

5.000,0

47. Přesun mezi jednotlivými akcemi v kapitálových výdajích v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy z ušetřených finančních prostředků určených na nákup posilovacích strojů do AVČ Ladronka budou pořízeny herní prvky na dětské hřiště v Sedlci.  

 

52,0

 

   
67. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň z důvodu správného rozpočtového zařazení parkového mobiliáře u akcí „Obnova parku U Písecké brány“ ve výši 585 tis. Kč a „Rehabilitace sportoviště a dětského hřiště Úl“ ve výši 810 tis. Kč.  

 

1.395,0

   
68. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na vybudování ochrany proti vstupu psů na dětská hřiště U Stanice a Libocká.  

377,0

   
69. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na akci „Úprava předpolí břevnovského kláštera sv. Markéty – Osová cesta“, když realizace akce byla započata v roce 2005, ale z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v závěru roku bude dokončena až v roce letošním. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

374,0

 

   
70. Usnesení RMČ Praha 6 č. 3365/06 ze dne 5.4.2006 byla schválena "Smlouva o spolupráci při provádění Komplexního úklidu komunikací na uzemí městské části Praha 6" mezi městskou částí Praha 6 a hlavním městem Prahou, zastoupeným Technickou správou komunikací hl.m.Prahy. Na jejím základě poskytne m.č. Praha 6 finanční prostředky TSK hl.m. Prahy ve výši 46.006,- Kč na zvýšené mzdové náklady této organizace pro její zaměstnance, kteří se na tomto úklidu podíleli, kdy zdrojem jsou běžné výdaje v oddíle 37 – Veřejná zeleň určené na tuto akci. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu tohoto oddílu převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

- 46,0

 

 

 

 

 

 

- 46,0

87. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň z důvodu správného rozpočtového zařazení parkového mobiliáře, který je instalován na opravená či rekonstruovaná dětská hřiště na území městské části Praha 6.  

 

6.577,0

   
97. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň z důvodu správného rozpočtového zařazení příjemců grantů na květinovou výzdobu oken ve výši 285,5 tis. Kč. O částku ve výši 22 tis. Kč bude snížen rozpočet tohoto odvětví a finanční prostředky budou přesunuty do oddílu 31 – Školství pro ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek na stejný účel..  

 

307,5

   
98. Přesun z běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň do oddílu 31 – Školství pro MŠ Sbíhavá z důvodu přiznání grantu v ekologické oblasti.  

10,0

   
99. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Nakládání s odpady z důvodu nákupu PHM do křovinořezu a pracovních oděvů pro potřeby „Úseku obecně prospěšných prací a služeb“  

10,0

   
147. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci zahradnických a stavebních úprav rabátek stromů a travnatých pásů na území m.č. Praha 6. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 37 – Veřejná zeleň převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

- 3.000,0

 

- 3.000,0

148. Přesun mezi běžnými a kapitálovými výdaji v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy z kapitálových výdajů, určených na akci „rehabilitace prostoru před Seminářem“, která se nebude v letošním roce realizovat, bude vysázen živý plot z jehličnanů v prostoru „Sportovního areálu Hanspaulka“ (800 tis. Kč) a v rámci akce „Sportoviště a dětské hřiště Baba“ bude položen travní koberec (500 tis. Kč) a uhrazena projektová dokumentace řešící přípojku vody, kanalizace a elektřiny pro objekt správce (70 tis. Kč).  

 

 

 

1.370,0

   
149. Přesun mezi běžnými a kapitálovými výdaji v oddíle 37 – Veřejná zeleň na úhradu geodetického zaměření skutečného provedení stavby „Úpravy předpolí břevnovského kláštera sv. Markéty – Osová cesta“.  

35,0

   
150. Přesun v rámci kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy z důvodu nižší ceny z výběrového řízení nebudou vyčerpány veškeré finanční prostředky na akci „AVČ Ladronka – vybavení areálu posilovacími stroji“ a částka ve výši 150 tis. Kč bude použita na nákup projektové dokumentace k akci „Dětské hřiště v Sedlci“, které bude vybudováno na místě bývalé čistírny odpadních vod.  

 

 

150,0

   
151. Přesun mezi běžnými výdaji v oddíle 37 – Veřejná zeleň na úhradu úroků ze složených jistit při výběrových řízeních ve výši 8 tis. Kč.  

8,0

   
152. Přesun mezi běžnými výdaji v oddíle 37 – Veřejná zeleň na dofinancování rozsáhlého úklidu nepovolených skládek v náročném terénu ulic U Větrníku, Na Okraji a Na Hůrce.  

23,0

   
191. Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na údržbu veřejné zeleně (1.000 tis. Kč), na úklid komunikací (380 tis. Kč), na provoz sběrných dvorů (1.000 tis. Kč) na území m.č. Praha 6 a v oddíle 22 – Doprava na opravu komunikace Lounská (1.000 tis.Kč). Zdrojem je dar poskytnutý s.p. Letiště Praha v souladu s „Rámcovou smlouvou o zásadách poskytování darů s.p. Letiště Praha městským částem hl.m. Prahy dotčených provozem letiště Praha – Ruzyně“.    

 

3.380,0

 

 

 

 

 

3.380,0

238. Přesun mezi jednotlivými investičními akcemi v rámci oddílu 37 – Veřejná zeleň na navýšení rozpočtu akce „Obnova parku U Písecké brány“, kde byla cena z výběrového řízení vyšší než původně předpokládaná. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky z „AVČ Ladronka – vybavení areálu posilovacími stroji“, kde naopak byla cena z výběrového řízení nižší.  

 

152,0

   
243. Přesun mezi jednotlivými akcemi zařazenými v kapitálové části výdajů oddílu 37 – Veřejná zeleň na akci „Rehabilitace  sportoviště a dětského hřiště ÚL v Šultysově ulic“, u které je cena vzešlá z výběrového řízení vyšší, než bylo původně plánováno. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „AVČ Ladronka – vybavení areálu posilovacími stroji“, kde byla naopak cena nižší, než bylo původně předpokládáno.  

 

 

383,0

   
  Tabulka 03 – OD ÚMČ Praha 6      
48. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2005“. Jedná se o tyto ulice: Srbská (20.000 tis. Kč), Braškovská (490 tis. Kč), K Brusce (499 tis. Kč), Krátký lán (490 tis. Kč), Na Průseku (490 tis. Kč), Pod Kladenskou silnicí (490 tis. Kč), U letohrádku královny Anny (499 tis. Kč), Za Průsekem (450 tis. Kč), „západní chodník mezi ulicemi Nad Bořislavkou a U Dejvického rybníčku“ (400 tis. Kč) a „chodník mezi ulicemi Na Dlouhém lánu a Na rozdílu“ (460 tis. Kč). Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

 

 

 

- 24.268,0

 

 

- 24.268,0

71. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2005“, kdy se jedná o ulici Někrasova ve výši 1.404 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

- 1.404,0

 

 

- 1.404,0

72. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2005“, kdy se jedná o ulici Lounská ve výši 3.800 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

- 3.800,0

 

 

- 3.800,0

88. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2005“. Jedná se o Evropskou ulici (5.550 tis. Kč), opravu komunikací v Sedlci (13.000 tis. Kč) a vybudování inženýrských sítí v Sedlci (7.500 tis. Kč). Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

-  26.050,0

 

 

 

-  26.050,0

100. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci akce „Přisvícení přechodu v ulici Jugoslávských partyzánů u supermarketu Delvita“, kterou bude realizovat MHMP. Zdrojem jsou nevyužité finanční prostředky určené na granty na podporu výstavby hromadných garáží, jelikož Družstvo garážníků Hadovka, jemuž byl grant přiznán, od výstavby ustoupilo.  

 

 

 

 

 

 

 

- 955,0

 

 

 

- 955,0

101. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2005“, kdy se jedná o ulici Na Ořechovce ve výši 2.129 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

- 2.129,0

 

 

- 2.129,0

102. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2005“, kdy se jedná o ulici Ulrychova ve výši 2.521 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

- 2.521,0

 

 

- 2.521,0

135. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2005“. Jedná se o opravu komunikací v ulicích U Petřin a Radúzova. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

-  7.100,0

 

 

 

-  7.100,0

138. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2006“. Jedná se o opravu komunikací „Baterie I.“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

-  15.000,0

 

 

-  15.000,0

139. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2006“. Jedná se o opravu komunikací „Na Hanspaulce – obytná zóna“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

- 4.153,0

 

 

- 4.153,0

140. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2006“. Jedná se o opravu komunikací „Na Hanspaulce“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

- 5.529,0

 

 

- 5.529,0

141. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2006“. Jedná se o opravu komunikací „Vilímovská“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

- 7.372,0

 

 

 

- 7.372,0

142. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2006“. Jedná se o opravu komunikací „Vostrovská“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

- 12.946,0

 

 

- 12.946,0

153. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2006“. Jedná se o akci „Zklidnění komunikace Na Pískách – 1.etapa“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

-  800,0

 

 

-  800,0

154. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2006“. Jedná se o dorovnání finančních prostředků mezi odhadem projektanta a cenou vzešlou z výběrového řízení na opravu komunikací „Vostrovská – dodatek“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

- 334,0

 

 

- 334,0

155. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2006“. Jedná se o opravu komunikací „Cukrovarnická“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

- 3.000,0

 

 

- 3.000,0

156. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2006“. Jedná se o dorovnání finančních prostředků mezi odhadem projektanta a cenou vzešlou z výběrového řízení na opravu komunikací „Vilímovská“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

-   269,0

 

 

 

- 269,0

157. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2006“. Jedná se o vícepráce k opravě komunikace „Někrasova“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

-    130,0

 

 

-    130,0

200. Oprava chybného rozpočtového zařazení výdajů  v oddíle 22 – Doprava, týkající se vybudování inženýrských sítí v Sedlci. Zaslání finančních prostředků na TSK hl.m.Prahy bylo schváleno ZMČ Praha 6 dne 30.6.2006 úpravou rozpočtu č.88.      

7.500,0

   
206. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2006“. Jedná se o opravu komunikací „Někrasova - vícepráce“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

 

 

- 129,3

 

 

- 129,3

207. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci systému detekce chodců u přechodu v ulici Jugoslávských partyzánů u supermarketu Delvita“, kterou bude realizovat MHMP. Zdrojem jsou nevyužité finanční prostředky určené na granty na podporu výstavby hromadných garáží, jelikož Družstvo garážníků Hadovka, jemuž byl grant přiznán, od výstavby ustoupilo.    

 

 

- 334,7

 

 

- 334,7

233. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2005“. Jedná se o opravu komunikace v ulici Nad Šárkou. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.    

-  15.980,0

 

 

 

-  15.980,0

244. Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 z důvodu opravy chybně předkontované akce „Oprava komunikací „Někrasova - vícepráce“ v rámci akce „Chodníkový program 2006“.    

 

130,0

 

130,0

  Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6      
4. Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na projekt „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně kooperujících základních škol“ v rámci 2.kola výzev JPD pro Cíl 3 regionu NUTS hl.m. Prahy. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.    

180,5

 

 

 

180,5

14. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na projekt financovaný v rámci JPD 3 – „Informační gramotnost žáků 2 stupně“. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.    

 

994,3

 

 

994,3

15. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na dokončení akcí „Odvětrání školní jídelny ZŠ Marjánka“ ve výši 124 tis. Kč a „Vzduchotechnika školní jídelny MŠ Ch. de Gaulla“ ve výši 78 tis. Kč, když tyto akce probíhaly v období vánočních prázdnin, kdy se v jídelnách nevaří a dodavatelé tyto částky již nestačili ke konci roku vyfakturovat. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

 

202,0

   
49. Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nákup vybavení do školních kuchyní MŠ Čínská (92 tis. Kč), ZŠ Hanspaulka (80 tis. Kč) a ZŠ Marjánka (220 tis. Kč).  

392,0

   
50. Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy v souvislosti se získáním grantu z fondů EU musí být v budovách škol zřízeny multimediální učebny. Jedná se o stavební úpravy ZŠ Interbrigády (446 tis. Kč), ZŠ E.Destinnové (426 tis. Kč), ZŠ Pod Marjánkou (446 tis. Kč) a ZŠ Červený vrch (416 tis. Kč). Zdrojem jsou finanční prostředky určené na mzdy pracovníků školních jídelen, jelikož se oproti původním očekáváním nezměnila metodika a tyto výdaje budou i v letošním roce hrazeny ze státního rozpočtu.  

 

 

 

1.734,0

   
51. Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na grant pro ZŠ Interbrigády na „Absolventské práce v 9.ročníku ZŠ“, kdy zdrojem je účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.    

55,0

 

 

55,0

52. Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu financování nadlimitních učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina ve výši 206,1 tis. Kč a  lektora anglického jazyka ZŠ Pod Marjánkou ve výši 5,1 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složenými z rodičů žáků příslušných škol.    

 

212,0

 

 

 

212,0

53. Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na akce: „Vybavení rekonstruovaných prostor učebny ZŠ B. Juáreze“ ve výši 100 tis. Kč, „Nákup nábytku do knihovny ZŠ Červený Vrch“ ve výši 300 tis. Kč, „Vybavení učeben, školní jídelny a na úhradu energií ZŠ Dědina„ ve výši 650 tis. Kč, „Vybavení a obnovu elektrického vedení školní dílny ZŠ Hanspaulka“ ve výši 200 tis. Kč, „Nákup nábytku do učeben ZŠ J.A.Komenského“ ve výši 650 tis. Kč, „Nákup notebooku a zahradnické práce v areálu školy ZŠ Interbrigády“ ve výši 100 tis. Kč, „Úhrada zvýšených nákladů na energie, vybavení software ZŠ nám. Svobody“ ve výši 540 tis. Kč, „Opravy podlah ZŠ Norbertov“ ve výši 200 tis. Kč, „Úhrada zvýšených nákladů na energie ZŠ Petřiny – jih“ ve výši 250 tis. Kč, „Vybavení učebny fyziky ZŠ Petřiny – sever“ ve výši 100 tis. Kč, „Úhradu zvýšených nákladů na energie, opravy a údržbu ZŠ Pod Marjánkou“ ve výši 650 tis. Kč, „Vybavení a úpravy chemicko – fyzikální laboratoře a zahradní úpravy ZŠ T.G.Masaryka“ ve výši 480 tis. Kč, „Nákup lednic a prvků na školní zahradu MŠ Libocká“ ve výši 50 tis. Kč, „Nákup herních prvků MŠ Parléřova“ ve výši 80 tis. Kč,  „Nátěry oken a dveří MŠ Sbíhavá“ ve výši 50 tis. Kč a „Sadové úpravy MŠ Vokovická“ ve výši 70 tis. Kč. Zdrojem jsou odvody z investičních fondů příslušných příspěvkových organizací.    

 

 

 

 

 

 

 

4.470,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.470,0

73. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na poskytnutí příspěvku na dopravu na jazykový kurz ve Velké Británii žákům Gymnázia Nad Alejí prostřednictvím Nadačního fondu příznivců gymnázia Nad Alejí.  

 

80,6

   
91. Přesun mezi jednotlivými akcemi v kapitálových výdajích v oddíle 31 – Školství, kdy se z důvodu vyšší ceny z výběrového řízení zvyšuje rozpočet akce „Rekonstrukce ZŠ B.Juáreze“ o částku 20.000 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce sportovního areálu Dědina“ ve výši 15.000 tis. Kč, která se nebude v letošním roce realizovat a finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč, které byly uspořeny v rámci výběrového řízení u akce „Rekonstrukce objektu ZŠ Dědina“.  

 

 

 

20.000,0

   
103. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na nákup kompenzačních pomůcek pro integraci dětí a žáků v mateřských a základních školách. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.  

 

 

 

152,2

 

152,2

 

104. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektů schválených a financovaných v rámci výzev JPD 3 – „Celkové zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků“ pro ZŠ a MŠ nám. Svobody ve výši 157,5 tis. Kč a „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“ pro ZŠ a MŠ B.Juáreze ve výši 183,8 tis. Kč. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.    

 

 

 

 

341,3

 

 

341,3

105. Účetní přesun (označení dokladů tzv. záznamovou položkou) mezi jednotlivými položkami příjmů a běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází v rámci poskytnutých finančních prostředků v rámci výzev JPD 3, z důvodu rozlišení čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a z „evropských fondů“.  

 

 

 

 

994,3

 

 

 

994,3

 

106. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových  výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu kotle pro MŠ Fakultní ve výši 100 tis. Kč, úhrady inženýrské činnosti u akce „ZŠ Norbertov – rekonstrukce suterénu“ ve výši 15,5 tis. Kč a  nákupu konvektomatu a sporáku pro MŠ Sbíhavá ve výši 293 tis. Kč, které byly v havarijním stavu.  

 

 

408,5

   
107. Přesun mezi jednotlivými akcemi v rámci běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy z ušetřených finančních prostředků (nižší ceny při výběrových řízeních) na akce „MŠ Jílkova – rekonstrukce objektu“ ve výši 1.600 tis. Kč a „ZŠ J.A.Komenského – oprava fasády“ ve výši 2.350 tis. Kč budou uhrazeny výkony technického dozoru investora k akcím „Rekonstrukce objektu ZŠ B.Juáreze“ ve výši 1.600 tis. Kč a „Rekonstrukce objektu ZŠ Dědina“ ve výši 2.350 tis. Kč.  

 

 

3.950,0

   
108. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu dlužného nájemného za pozemky užívané Fakultní MŠ Arabská od ledna 2003 do doby vkladu smlouvy do katastru nemovitostí. ZMČ Praha 6 schválilo svým usnesením č.641/06 ze dne 30.6.2006 jejich koupi s tím, že bude uhrazeno i toto dlužné nájemné. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

 

1.445,0

   
158. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na dobudování vstupu pro kočárky, který je podmínkou vydání kolaudačního rozhodnutí k akci „ZŠ Marjánka – úprava vstupu do budovy“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

17,0

   
159. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu upřesnění formy daru pro oceněné učitele (22,5 tis. Kč) a na úhradu pohoštění v rámci konání této akce (10 tis. Kč).  

32,5

   
160. Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy z důvodu obtížného řešení navýšení počtu WC a umyvadel v mateřských školách nebudou všechny finanční prostředky na tuto akci vyčerpány a budou použity na navýšení prostředků na zbudování multimediálních učeben v základních školách ZŠ Interbrigády (146 tis. Kč), ZŠ E.Destinnové (113 tis. Kč), ZŠ Pod Marjánkou (550 tis. Kč) a ZŠ Červený vrch (463 tis. Kč), kde jsou ceny z výběrových řízení vyšší než původně plánované.  

 

 

 

1.272,0

   
161. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů, kdy z nevyčerpaných finančních prostředků na zadávací dokumentace pro rok 2007 budou dofinancovány akce „Oprava výtahu v MŠ Libocká“ (300 tis. Kč), „Výměna  žaluzií MŠ Šmolíkova a MŠ Čínská“ (200 tis. Kč) a „Oprava vstupního schodiště MŠ Fakultní“ (500 tis. Kč).   

 

1.000,0

   
162. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů, kdy z nevyčerpaných finančních prostředků na mzdy pracovníků ve školních jídelnách (pro rok 2006 zůstaly hrazeny ze státního rozpočtu) budou provedeny antigraffitové nátěry na objektech škol ZŠ T.G.M. (137 tis. Kč), Bělohorská 174 (127 tis. Kč), ZŠ Hanspaulka (138 tis. Kč), ZŠ E.Destinnové (148 tis. Kč) a ZŠ Petřiny – sever (273 tis. Kč).  

 

 

823,0

   
163. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektů schválených a financovaných v rámci výzev JPD 3 – „Celkové zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků“ pro ZŠ a MŠ nám. Svobody ve výši 1.342,5 tis. Kč a „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“ pro ZŠ a MŠ B.Juáreze ve výši 1.566,2 tis. Kč. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.    

 

 

 

2.908,7

 

 

 

2.908,7

164. Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na akce: „Nákup nábytku do knihovny ZŠ a MŠ Červený vrch“ ve výši 100 tis. Kč, „Úhrada zvýšených nákladů na energie ZŠ E. Destinnové“ ve výši 400 tis. Kč, „Obnova nábytku a rozšíření PC sítě ZŠ a MŠ nám. Interbrigády“ ve výši 200 tis. Kč, „Nákup software ZŠ Norbertov“ ve výši 50 tis. Kč, „Nákup materiálu a služeb ZŠ Petřiny – jih“ ve výši 300 tis. Kč, „Dovybavení kabinetů a tříd mobiliářem ZŠ Petřiny – sever“ ve výši 75 tis. Kč, „Úhrada zvýšených nákladů za energie a služby, rozšíření PC sítě ZŠ Pod Marjánkou“ ve výši 400 tis. Kč, „Nákup vybavení a drobné opravy v budovách ZŠ a MŠ T.G.M.“ ve výši 400 tis. Kč, „Nákup zahradních prvků MŠ Arabská“ ve výši 70 tis. Kč, „Opravy a lakování dveří MŠ Ch. de Gaulla“ ve výši 25 tis. Kč, „Drobné opravy MŠ Meziškolská“ ve výši 30 tis. Kč, „Nákup nábytku a matrací na spaní MŠ Motýlek“ ve výši 100 tis. Kč, „Nákup nábytku MŠ Šmolíkova“ ve výši 90 tis. Kč, „Oprava tělocvičny MŠ Terronská“ ve výši 90 tis. Kč a „ Drobné opravy a energie MŠ Vokovická“ ve výši 30 tis. Kč. Zdrojem jsou odvody z investičních fondů příslušných příspěvkových organizací.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.360,0

 

 

 

 

 

 

  2.360,0

192. Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení vybavení pro multimediální učebnu v ZŠ Marjánka.  

101,6

   
208. Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nákup projektových dokumentací k zřízení multimediálních učeben a knihoven v objektech základních škol ZŠ Interbrigády (30 tis. Kč), ZŠ E. Destinnové (30 tis. Kč), ZŠ Pod Marjánkou (58 tis. Kč) a ZŠ Červený vrch (32 tis. Kč), které na jejich zřízení obdržely grant z fondů EU. Zdrojem jsou finanční prostředky na opravy sociálních zařízení, které se v letošním roce nebudou realizovat.  

 

 

150,0

 

   
209. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektů schválených a financovaných v rámci výzev JPD 3 – „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně kooperujících základních škol“. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR a fondů EU.    

 

 

308,2

 

 

 

308,2

210. Přesun mezi běžnými a kapitálovými výdaji v oddíle 31 – Školství na rozšíření nevyhovujícího osvětlení zjištěného při kolaudaci akce „ZŠ Norbertov – rekonstrukce suterénu“ ve výši 40 tis. Kč a správného rozpočtového zařazení části akce „ZŠ J.A. Komenského – otopný systém“ ve výši 58,5 tis. Kč, které neměly charakter investice, ale oprav.  

 

98,5

   
211. Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na úhradu energií ZŠ Dědina ve výši 250 tis. Kč, ZŠ nám. Svobody ve výši 40 tis. Kč, ZŠ T.G. Masaryka ve výši 95 tis. Kč akce: „Opravy rozvodu vody, varného kotle a okapu ZŠ Hanspaulka“ ve výši 50 tis. Kč, „Vybavení počítačové učebny ZŠ Marjánka“ ve výši 350 tis. Kč, „Nákup nádobí pro ŠJ a židlí ZŠ T.G. Masaryka“ ve výši 55 tis. Kč, „Opravy krytů topení MŠ Bubeníčkova“ ve výši 30 tis. Kč, „Zabezpečení kanceláří mřížemi a vybavení tříd MŠ Jílkova“ ve výši 80 tis. Kč a „Drobné opravy a čistící zóna MŠ Libocká“ ve výši 30 tis. Kč. Zdrojem jsou odvody z investičních fondů příslušných příspěvkových organizací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980,0

 

 

 

 

 

980,0

245. Přesun mezi běžnými a kapitálovými výdaji v oddíle 31 – Školství v rámci akce „Rekonstrukce MŠ Jílkova“, z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle položkového rozpočtu.  

1.533,5

 

   
246. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu dofinancování běžných výdajů v rámci investiční akce „Rekonstrukce ZŠ Dědina“.  

1.467,7

   
247. Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu financování nadlimitních učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina ve výši 423,2 tis. Kč, nadlimitních zaměstnanců MŠ Waldorfská ve výši 76,4 tis. Kč,   lektora anglického jazyka ZŠ Pod Marjánkou ve výši 89,5 tis. Kč a asistentů programu „Začít spolu“ ZŠ Petřiny – sever ve výši 282 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složenými z rodičů žáků příslušných škol.    

 

871,1

 

 

 

 

 

 

871,1

 

 

264. Na základě upřesněného položkového rozpočtu akce „Rekonstrukce objektu ZŠ B.Juáreze“ dochází k přesunu mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy je nutné převézt finanční prostředky na příslušné položky dle skladby prací a dodávek.  

 

17.173,5

   
265. Na základě upřesněného položkového rozpočtu akce „Rekonstrukce objektu ZŠ B.Juáreze“ dochází k přesunu mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy je nutné převézt finanční prostředky na příslušné položky dle skladby prací a dodávek.  

 

7.574,0

   
266. Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – školství z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu nových tabulí pro nově zrekonstruovanou ZŠ Dědina.  

737,8

   
267. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu úpravy výše pojistného za majetek pronajatý a svěřený příspěvkovým organizacím ve školství. Důvodem zvýšení je celkové zhodnocení majetku z důvodu rekonstrukcí budov.  

 

606,0

 

 

   
268. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektů schválených a financovaných v rámci výzev JPD 3 – „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně kooperujících základních škol“. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR a fondů EU.    

 

 

752,6

 

 

752,6

269. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektů schválených a financovaných v rámci výzev JPD 3 – „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně kooperujících základních škol“. Vzhledem k tomu, že m.č. Praha 6 přijala tyto prostředky již v roce 2005, byly součástí přebytku hospodaření a nyní jsou zapojovány, dle platné metodiky z Fondu rezerv a rozvoje m.č. Praha 6.      

 

 

116,7

  Tabulka 04 – OŠ a Tabulka 05 – OZ ÚMČ Praha 6      
16. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví o částku ve výši 70 tis. Kč na aktivity specifické protidrogové prevence a v oddíle 31 – Školství o částku 274 tis. Kč na projekty protidrogové prevence „Zdravé město Praha – 2006 – I.Program pro školy a školská zařízení“. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.     

344,0

 

 

 

 

 

344,0

  Tabulka 05 – OZ ÚMČ Praha 6      
17. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 31 – Školství, 32 – Školství II. a 35 – Zdravotnictví ve výši 918,9 tis. Kč, ke kterému dochází z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v oblasti protidrogové prevence. Ze stejného důvodu dochází ke snížení rozpočtu ve výše uvedených oddílech o částku 281,1 tis. Kč a zároveň ke snížení příjmů na rozpočtové položce 4129, jejímž prostřednictvím se převody provádějí.   

 

 

918,9

 

 

 

 

 

 

- 281,1

 

 

 

 

 

 

- 281,1

18. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví na rozšíření preventivních opatření proti nákaze ptačí chřipkou, a to na nákup očkovací látky proti sezónní chřipce. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

1.500,0

   
19. Přesun běžných výdajů z oddílu 33 – Kultura z akce „Dětský den Prahy 6“ do oddílu 35 – Zdravotnictví na akci „Čarodějnice na bruslích“.  

400,0

   
20. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví na zajištění provozu lékařské služby první pomoci, kdy zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 2.965,5 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dosud byl provoz v plné výši zajištěn z vlastních finančních prostředků městské části Praha 6, bude o tyto prostředky snížen rozpočet odvětví a navýšena  rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.    

2.965,5

 

 

 

 

2.965,5

54. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví na pokrytí zvýšení objemu prostředků na platy pro PO LDN v souladu s usnesením RMČ Praha 6 č.3404/06 ze dne 19.4.2006. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

106,0

   
201. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví na úhradu aplikací vakcíny proti chřipce pro seniory Prahy 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

600,0

   
248. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví na úhradu části pojištění majetku ÚMČ Praha 6 evidovaného odborem zdravotnictví.  

5,0

   
  Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6      
21. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální věci, ke kterému dochází z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v oblasti sociální péče.   

1.272,0

   
55. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální věci, ke kterému dochází z důvodu vyššího čerpání příspěvku na provoz motorového vozidla (700 tis. Kč) a poskytnutí mimořádné dávky sociální péče (5 tis. Kč).   

 

705,0

   
74. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální věci, ke kterému dochází z důvodu vyššího čerpání příspěvku na individuální dopravu a příspěvku na úpravu bezbariérového bytu .  

240,0

   
143. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální věci na pořízení zbylých 9 polohovacích postelí včetně příslušenství pro Domov sv. Karla Boromejského. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

630,0

   
165. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální věci z důvodu správného rozpočtového zařazení poskytnutých finančních příspěvků pro Domov sv. Karla Boromejského a pro Domov s. Rodiny, který byl schválen usnesením ZMČ Praha 6 č. 672/06 ze dne 15.9.2006.  

 

200,0

   
212. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 41 – Dávky sociální péče z důvodu již vyčerpaných finančních prostředků na dávky pro sociálně vyloučené občany a příspěvku na zvláštní pomůcky, kdy zdrojem je nedočerpaný příspěvek při péči o osobu blízkou.  

 

2.500,0

   
  Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6      
22. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Obnova kulturních hodnot na údržbu plastik na území městské části Praha 6. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 6,5 tis. Kč.    

6,5

 

 

6,5

109. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální péče, ke kterému dochází z důvodu vyššího čerpání příspěvku na provoz motorového vozidla, kdy důvodem je jednak zvýšení tohoto příspěvku a zároveň i vzrostl počet občanů s přiznáním těchto výhod.  

 

400,0

   
110. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 32 – Vzdělávání II. a 35 – Zdravotnictví, v rámci protidrogové prevence, z důvodu změny zajištění pořádání akcí  „Permoník“ a „Čarodejnice na bruslích“, které letos poprvé zajišťoval OZd ÚMČ Praha 6.  

 

206,0

   
  Tabulka 06 – OKMČ ÚMČ Praha 6      
23. Z důvodu správného rozpočtového zařazení finančního příspěvku na pořízení varhan pro Benediktinské arciopatství dochází k přesunu z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 33 – Kultura.  

2.000,0

   
24. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura a 34 – Tělovýchova, ke kterému dochází z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v oblastech kultury a sportu.  

395,0

   
25. Přesun běžných výdajů z oddílu 34 – Tělovýchova, z nevyužitých finančních prostředků na granty do oddílu 33 – Kultura na akce „100 let čističky odpadních vod v Podbabě“ ve výši 165 tis. Kč a „Včera neděle byla“ (ve spolupráci s divadlem Semafor) ve výši 60 tis. Kč a dále v rámci oddílu 33 – Kultura z akce „Oslavy Dne matek“ na vědomostní počítačovou soutěž  „Putování Šestkou k zabezpečení softwaru“ ve výši 60 tis. Kč a z akce „Propagace kulturních akcí“ na tisk letáků propagující například akci „Městský rozhlas do kapsy“ či osvětové kampaně ve výši 200 tis. Kč.    

 

 

 

485,0

   
40. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na akci „Dejvická 006“, která bude oproti původnímu záměru jednodenní akce rozšířena na dva dny. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

580,0

   
56. Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova na akce: „Břevnovských 10 mil“, „Ladronka – den sportu“, „Tenisový memoriál J.Doležala“, „Squashový turnaj pro žáky ZŠ“, „Šachový turnaj žáků ZŠ“ a „Zimní cyklistický MTB maraton“. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.    

 

 

 

122,0

 

122,0

 

57. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura z důvodu upřesnění a správného rozpočtového zařazení výdajů na akci „Dejvická 006“.  

70,0

   
75. Přesun z kapitálových do běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova z důvodu správného rozpočtového zařazení části výdajů v rámci akce „Rekonstrukce sportovního areálu Hanspaulka“ ve výši 710 tis. Kč.  

710,0

   
76. Přesun běžných a kapitálových výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova ve výši 1.195 tis. Kč a zvýšení rozpočtu tohoto oddílu o částku ve výši 1.000 tis. Kč na pokrytí ztráty z provozování „Sportovního areálu Hanspaulka“, která však v letošním roce zahrnuje i vybavení areálu neinvestiční povahy ve výši 1.699 tis. Kč a investice ve výši 180 tis. Kč. Zdrojem navýšení je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

 

2.195,0

   
77. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura z důvodu upřesnění a správného rozpočtového zařazení výdajů na akce „Společenský večer Prahy 6“ ve výši 519 tis. Kč a „Slavnostní otevření sportovního areálu Hanspaulka“ ve výši 9,5 tis. Kč.  

 

528,5

   
111. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na konání akce „Prodaná nevěsta v Šárce“ ve výši 1.000 tis. Kč a na nákup plastik pro čestné občany Prahy 6, které jim budou předány u příležitosti „Dne Prahy 6“ ve výši 110 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

1.110,0

   
112. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 33 – Kultura a 34 - Tělovýchova z důvodu upřesnění a správného rozpočtového zařazení výdajů na akce „Den Prahy 6“, „Slavnosti Na Štrozoku“, „Veselice v Dejvicích“ ve výši 28 tis. Kč, „Dejvická 006“, „Bienále rozvojových programů“, „Kulturní programy pro partnerská města“, „100 let čističky odpadních vod“, „Ocenění a poháry“, „nákup DVD pro potřeby kroniky obce“ v celkové výši 229,6 tis. Kč a dále navýšení rozpočtu akce „Dětský den na Babě“ o 250 tis. Kč, když zdrojem jsou finanční prostředky z akcí „Ladronka – den sportu“ ve výši 150 tis. Kč a „Veselice v Dejvicích“ ve výši 100 tis. Kč.  

 

 

 

 

479,6

   
113. Přesun běžných výdajů v oddílech 33 – Kultura a 34 – Tělovýchova ve výši 1.172 tis. Kč a přesun z těchto oddílů do oddílu 31 – Školství ve výši 300,5 tis. Kč z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v oblasti zájmových aktivit.  

 

1.472,5

   
114. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova na pokrytí ztráty z provozování „Sportovního areálu Hanspaulka“, která oproti předpokladům zahrnuje navýšení výdajů na mzdy při konání mimořádných akcí ve výši 44 tis. Kč, navýšení výdajů na fyzickou ostrahu areálu o 50 tis. Kč, dovybavení areálu zařizovacími předměty ve výši 223 tis. Kč a nákup a instalaci zařízení k ostraze objektu ve výši 300 tis. Kč, které nahradí dosavadní fyzickou ostrahu areálu. Zdrojem navýšení je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

 

 

617,0

   
136. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova, které byly poskytnuty na základě usnesení ZMČ Praha ž č. 590/06 ze dne 10.3.2006 jako „granty na opravy a obnovu, případně výstavbu či dostavbu objektů sloužících tělovýchovné činnosti“ a to z důvodu upřesnění právní formy těchto příjemců.  

 

 

5.500,0

   
166. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 33 – Kultura na pořízení „Vánočního osvětlení“ pro lokalitu Břevnova (Patočkova a Bělohorská ulice). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

3.500,0

   
167. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na tisk blahopřání jubilantům a nově narozeným občánkům Prahy 6 (60 tis. Kč) a na nákup věnců pokládaných u příležitostí pietních aktů (20 tis. Kč).  

80,0

   
193. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova na úhradu dovybavení „Sportovního areálu Hanspaulka“, které bylo nutné pořídit k bezproblémovému zahájení provozu (informační tabule, ochranné sítě, položení travního koberce, dokoupení zařizovacích předmětů , úprava hřiště pro petanque a zřízení internetových stránek). Zdrojem jsou finanční prostředky určené na „Městský kamerový systém“ vedené v oddíle 53 – Bezpečnost, jejichž část nebude již v letošním roce využita.  

 

 

 

778,0

   
213. Poskytnutí grantu v oblasti zájmových aktivit pro Dům dětí a mládeže Praha 6 bude realizováno z rozpočtu oddílu 31 – Školství a finanční prostředky budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na tuto organizaci.    

 

- 10,0

 

- 10,0

214. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na akci „Slavnostní předání obnovené zvoničky ve Vokovicích“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

50,0

   
215. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 33 – Kultura a 34 – Tělovýchova z důvodu upřesnění právní formy příjemce grantů v těchto oblastech.   

538,0

   
216. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 33 – Kultura a 34 – Tělovýchova na akce: „Stavba kluziště“ v rámci oslav Vánoce 2006 ve výši 653 tis. Kč, dofinancování akce „Veselice na Kulaťáku“ ve výši 460 tis. Kč, „Opravy vánočního osvětlení“ ve výši 151 tis. Kč, „Vernisáže a drobné akce“ ve výši 41,5 tis. Kč a „Poháry a ocenění za sportovní výkony“ ve výši 10 tis. Kč. Zdrojem pak jsou finanční prostředky z akcí, které se nekonaly: „Výstava Písecké bráně“ ve výši 334,5 tis. Kč, „Veterán Car rallye“ ve výši 195,5 tis. Kč, „Ladronka – den sportu“ ve výši 139 tis. Kč, nebo byly uskutečněny v menším rozsahu: „Kulturní program pro partnerská města“ ve výši 103 tis. Kč a „Výstava rozvojových programů“ ve výši 543,5 tis. Kč.     

 

 

 

 

1.315,5

   
217. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílech 33 – Kultura a 34 – Tělovýchova z důvodu správného rozpočtového zařazení „Multimediálního CD – romu o Praze 6“ ve výši 226 tis. Kč, přijatých finančních prostředků na granty v oblasti Sportu ve výši 27,5 tis. Kč,  upřesnění formy podpory významných sportovních oddílů na Praze 6 ve výši 200 tis. Kč a poskytnutí finančního příspěvku pro Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově na „Opravu konstrukce západního okna, přesklení, opravu fresky a malbu stropu“ ve výši 574,5 tis. Kč.     

 

 

1.028,0

   
218. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů na pronájem vánoční  světelné výzdoby pro oblast Břevnova. Nákup tohoto osvětlení byl schválen usnesením RMČ Praha 6 a bylo vypsáno výběrové řízení, ale firma, která výběrové řízení nevyhrála se odvolala a tak není možné nákup stihnout do vánočního období. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

 

300,0

   
249. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova na úhradu pojištění majetku ÚMČ Praha 6 evidovaného odborem KMČ. Jedná se o Sportovní areál Hanspaulka. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

72,0

   
250. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na stavbu kluziště v rámci konání akce „Vánoce 2006“. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky z akce „Výstava rozvojových programů“.  

240,0

   
251. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova z důvodu upřesnění formy podpory úspěšných sportovců m.č. Praha 6.   

200,0

   
252. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na nákup 22 světelných dekorů pro pravou stranu Bělohorské ulice v rámci vánočního osvětlení ve výši 295 tis. Kč, na montáž 51 ks osvětlení v ulici Na Petřinách ve výši 104 tis. Kč a na posílení hlavních jističů ve výši 164 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

563,0

   
253. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na poskytnutí finančního příspěvku pro Kino Ořechovka na opravy a modernizaci promítacího zařízení. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

40,0

 

 

   
270. Oprava chybného ORJ v oddíle 34 – Využití volného času mládeže u finančních prostředků poskytnutých jako grant Gymnáziu Jana Keplera.  

95,5

   
  Tabulka 06 – OSOM ÚMČ Praha 6      
168. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova na úhradu zbylé části ztráty z provozování „Sportovního areálu Petynka“ do 30.4.2006. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

330,0

   
  Tabulka 06 – OVV ÚMČ Praha 6      
219. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na tisk blahopřání pro jubilanty. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky na dary a pohoštění.  

150,0

   
  Tabulka 07 – OKMČ ÚMČ Praha 6      
26. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 53 – Bezpečnost na nákup 2 čtecích zařízení na identifikaci psů pro Městskou policii OŘ Praha 6.  

40,0

   
115. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 55 – Požární ochrana na poskytnutí účelové dotace na nákup a doplnění výstroje pro Sbor dobrovolných hasičů Lysolaje. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

50,0

 

   
116. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 53 – Bezpečnost na pořízení informačních letáků k akci „Bezpečná ulice“ ve výši 30 tis. Kč a přesun z tohoto oddílu do oddílu 35 – Zdravotnictví ve výši 10 tis. Kč na poskytnutí finančního příspěvku o.s. Dar života, jehož posláním je podpora dobrovolného dárcovství krve.  

 

40,0

 

   
169. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37  - Ochrana proti povodním na úhradu zbylých výdajů čerpaných v souvislosti s jarními povodněmi v roce 2006 na území m.č. Praha 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky na kamerový systém.  

 

249,0

   
194. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 55 – Požární ochrana na poskytnutí účelové dotace na nákup a doplnění výstroje pro Sbor dobrovolných hasičů Praha - Suchdol. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na „Městský kamerový systém“ vedené v oddíle 53 – Bezpečnost, jejichž část nebude již v letošním roce využita.  

 

25,0

   
254. Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na spolufinancování výstavby Městského kamerového systému. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 53 – Bezpečnost převedeny, dle platné účetní metodiky, pomocí snížení příjmové položky na MHMP.    

 

 

- 1.750,0

 

- 1.750,0

 

  Tabulka 08 – OSOM ÚMČ Praha 6      
27. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení na úhradu úroků ze složených jistin ve výběrových řízeních. Zároveň dochází ke zvýšení příjmů na položce úroky.  

 

 

100,0

 

100,0

28. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení na opravu a kompletní repasi 15 vývěsních skříněk umístěných na území městské části Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

53,0

   
29. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení na vratku omylem zaslané částky od společnosti Navatyp za DPH v roce 2005. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

79,0

   
34. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na nákup pozemku od Dopravního podniku a.s. ve výši 54 tis. Kč v místě na kterém je postavena zvonička u ZŠ Bělohorská a na nákup pozemku, na kterém stojí část budovy MŠ Parléřova ve výši 357,7 tis. Kč. Zdrojem příjmů jsou převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“.      

 

411,7

 

 

 

 

411,7

35. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na nákup ověřovací studie ve výši 22,5 tis. Kč a projektových dokumentací ve výši 477,5 tis. Kč k půdním vestavbám, kdy tyto nákupy přecházejí z roku 2005. Zdrojem příjmů jsou převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“.     

 

500,0

 

 

 

500,0

 

36. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na realizaci akcí „Nad hradním vodojemem 96“ ve výši 700 tis. Kč, „Nad hradním vodojemem 79“ ve výši 400 tis. Kč a „Zelená 14, 14A,B/1570“ ve výši 2.000 tis. Kč z důvodu nepřesného odhadu požadovaných finančních prostředků na tyto akce na rok 2006 příslušným odborem. Zdrojem příjmů jsou převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“.    

 

3.100,0

 

 

 

 

 

3.100,0

37. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na využití předkupního práva k domu čp. 35, Pod novým lesem 88/35 v k.ú. Veleslavín ve výši 80 tis. Kč. Zdrojem příjmů jsou převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“ ve výši 40 tis. Kč a položka „Ostatní nedaňové příjmy“ ve výši 40 tis. Kč, kam je zařazena vratka finančních prostředků z notářské úschovy, kam je m.č. Praha 6 složila v roce 2005.     

 

80,0

 

 

 

 

80,0

38. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na dokončení akcí, které nebyly ukončeny v roce 2005. Jedná se o „Zateplení domů Ciolkovského 2, 3, 4, 6a 7, Žukovského 3 a Vlastina 36 a 40“ v celkové výši 315,6 tis. Kč, „Změna zdroje tepla Bělohorská 1703/144“ ve výši 50,1 tis. Kč, „Úprava prostor na bytové jednotky Dejvická 52“ ve výši 105,9 tis. Kč a „Zřízení ÚT v objektu Meziškolská 1120“ ve výši 40 tis. Kč. Zdrojem příjmů jsou převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“.    

 

511,6

 

 

 

 

 

511,6

39. Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na uzavření soudního smíru se společností CONTI PROMOTOR CONFERENCE INCENTIVE spol. s r.o. za stavební zhodnocení objektu Pelléova 244/9 ve výši 510 tis. Kč a na vynaložené náklady soudního řízení ve výši 39 tis. Kč. Zdrojem příjmů jsou převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“.    

 

549,0

 

 

 

549,0

58. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na akci „Nákup vybavení pro připojení objektu divadla Semafor na centrální pult ochrany“. Zdrojem příjmů jsou převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“.  

 

 

 

110,0

 

110,0

59. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na akci „Výměnu výtahu v domě Šantrochova 1882/3“. Zdrojem příjmů jsou převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“.  

 

 

300,0

 

300,0

60. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na akci „Úprava zadního vchodu do objektu Banskobystrická 2080/11. Zdrojem příjmů jsou převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“.    

190,0

 

 

190,0

78. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení na úhradu úroků ze složených jistin ve výběrových řízeních. Zároveň dochází ke zvýšení příjmů na položce úroky.  

 

 

 

500,0

 

500,0

79. Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového a účetního zařazení výdajů souvisejících s pořízením energetických auditů. Zdrojem jsou finanční prostředky z akce „Rooseveltova 613/38 – změna způsobu ohřevu vody“, která se z důvodu návaznosti na vybudování parovodu Pražskou teplárenskou a.s. nebude v letošním roce realizovat.  

 

 

1.330,0

   
80. Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na navýšení výdajů akce „Rekonstrukce domu Ve Střešovičkách 55/1990“ z důvodu vyšší ceny vzešlé z výběrového řízení. Zdrojem jsou finanční prostředky z akcí „Rooseveltova 613/38 – změna způsobu ohřevu vody“ a „Rooseveltova 617/28 – změna způsobu ohřevu vody“, které se z důvodu návaznosti na vybudování parovodu Pražskou teplárenskou a.s. nebudou v letošním roce realizovat.  

 

 

2.000,0

   
81. Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na rekonstrukci výtahu v rámci akce  „Rekonstrukce domu Dejvická 3. Zdrojem jsou finanční prostředky z akcí „Rooseveltova 613/38 – změna způsobu ohřevu vody“ a „Rooseveltova 618/26 – změna způsobu ohřevu vody“, které se z důvodu návaznosti na vybudování parovodu Pražskou teplárenskou a.s. nebudou v letošním roce realizovat.  

 

 

1.500,0

 

   
82. Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na přístavbu výtahu v rámci akce  „Rekonstrukce domu Dejvická 14/262. Zdrojem jsou finanční prostředky z akcí „Rooseveltova 613/38 – změna způsobu ohřevu vody“ a „Rooseveltova 611/42 – změna způsobu ohřevu vody“, které se z důvodu návaznosti na vybudování parovodu Pražskou teplárenskou a.s. nebudou v letošním roce realizovat.  

 

 

2.500,0

   
83. Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na přístavbu výtahu a zateplení dvorní fasády v rámci akce  „Rekonstrukce domu Dejvická 16/254. Zdrojem jsou finanční prostředky z akcí „Rooseveltova 613/38 – změna způsobu ohřevu vody“ a „Rooseveltova 619/24 – změna způsobu ohřevu vody“, které se z důvodu návaznosti na vybudování parovodu Pražskou teplárenskou a.s. nebudou v letošním roce realizovat.  

 

 

2.500,0

   
84. Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na rekonstrukci výtahu v rámci akce  „Rekonstrukce domu Rooseveltova 613/40. Zdrojem jsou finanční prostředky z akce „Rooseveltova 616/30 – změna způsobu ohřevu vody“, která se z důvodu návaznosti na vybudování parovodu Pražskou teplárenskou a.s. nebude v letošním roce realizovat.  

 

400,0

   
89. Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na nákup projektových dokumentací k připravovaným rekonstrukcím domů „N“. Zdrojem jsou finanční prostředky z akcí „Rooseveltova 613/38, 614/36, 615/32 a 34, 616/30“ vše změny způsobu ohřevu vody, které se z důvodu návaznosti na vybudování parovodu Pražskou teplárenskou a.s. nebudou v letošním roce realizovat.  

 

 

7.620,0

   
90. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na akci „Odkoupení pozemků č.parc. 1281/461, 449, 494, 495 k.ú. Vokovice. Tyto pozemky využívá MŠ Arabská. Zdrojem příjmů jsou převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“.    

 

  6.404,0

 

  6.404,0

117. Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na změnu způsobu ohřevu vody, přístavbu výtahu a zateplení dvorní fasády v rámci akce  „Rekonstrukce domu Dejvická 16/254 ve výši 2.000 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční prostředky z akcí „Rekonstrukce domu Dejvická 14/262“ ve výši 650 tis. Kč, Rekonstrukce domu Rooseveltova 40/612“ ve výši 400 tis. Kč, u nichž byla cena vzešlá z výběrového řízení nižší než předpokládaná a dále jsou zdrojem finanční prostředky v celkové výši 950 tis. Kč, které byly určeny na dodání žaluzií v domech Rooseveltova 24, 26, 28, 30, 32, 36 a 38 a Jugoslávských partyzánů 8. Tyto akce se v letošním roce neuskuteční z důvodu zrušení výběrového řízení.  

 

 

 

 

2.000,0

   
170. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na stavební úpravy (zřízení WC, sprchového koutu a bezbariérového přístupu) do objektu Pečovatelské služby. Zdrojem příjmů jsou převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“.    

 

580,0

 

580,0

171. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na odkoupení id. 1/9 domu i s pozemky č.p. 443, k.ú. Střešovice, Špálova 4. Zdrojem příjmů jsou převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“.    

 

3.250,0

 

3.250,0

172. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na stavební úpravy spojené se změnou užívání prostor v objektu K Brusce 208/5 (Písecká brána). Zdrojem příjmů jsou převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“.    

 

600,0

 

600,0

173. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na stavební úpravy ve 2 bytových jednotkách v domě Rooseveltova 617/28, kdy tyto úpravy jsou svým charakterem investiční povahy. Zdrojem příjmů jsou převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“.    

 

2.050,0

 

2.050,0

174. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na dokončení rekonstrukce kotelny v objektu Roztocká 33/13. Zdrojem příjmů jsou převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“.    

 

135,0

 

135,0

175. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na úhradu energetických auditů v objektech spravovaných mandatáři, kdy tyto audity byly účetně nesprávně hrazeny z běžných výdajů. Zdrojem příjmů jsou převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“.    

 

1.600,0

 

1.600,0

176. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení na poskytnutí finančního daru ve výši 5,4 tis. Kč majitelům nemovitostí na území m.č. Praha 6, které byly v roce 2002 postiženy povodní a nebyly uvedeny v přílohách č.1 a 2 obecně závazné vyhlášky č.4/2003 Sb. hl.m. Prahy, kterou byly osvobozeny od daně z nemovitostí, dotčené živelnou pohromou. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v rámci oddílu 64 – Ostatní činnosti.  

 

 

5,4

   
220. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení na refundaci výdajů do „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“ za část provozní ztráty v objektech zvláštního určení (KD Kaštan, Jugoslávských partyzánů - odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 6, Dům s pečovatelskou službou, jesle Šantrochova). Zdrojem jsou finanční prostředky původně určené na příspěvek do nově vznikajících společenství vlastníků jednotek, který nebude v letošním roce plně vyčerpán..   

 

 

275,5

   
221. Přesun mezi jednotlivými akcemi kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení, kdy z nevyčerpaných finančních prostředků na akci „Výměna výtahu v budově Pečovatelské služby“ budou uhrazeny akce „Rekonstrukce – plynofikace kotelny Roztocká 43“ ve výši 200 tis. Kč, „Dokončení plynofikace po povodni v objektu Roztocká 33“ ve výši 95 tis. Kč, „Změna způsobu vytápění bytu v ul. Dr. Z. Wintra 24/548“ ve výši 110 tis. Kč a „Protihluková stěna v ul. Dr. Z. Wintra 8/432“ ve výši 41 tis. Kč.     

 

 

446,0

 

   
234. Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu pozemku (5.932 tis. Kč) s budovou (472 tis. Kč) u MŠ Arabská.  

5.932,0

   
235. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení z důvodu správného rozpočtového zařazení rekonstrukcí výtahů v domovním bytovém fondu m.č. Prahy 6, kdy byly tyto akce proplaceny z oprav a údržby. Zdrojem jsou převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“ na rok 2006.    

 

 

5.500,0

 

5.500,0

255. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení na vrácení jistoty složené panem Fajgarem za pronájem garáže na účet bývalé PO SNEO Praha 6. Po zrušení této organizace byly veškeré finanční prostředky na jejích účtech zařazeny do rozpočtu m.č. Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

3,2

   
256. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na využití předkupního práva k odkoupení 1/10 domu čp. 35, Pod Novým lesem 88 s pozemkem č.parc. 87, k.ú. Veleslavín. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

80,0

 

   
257. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na nákup studie na kompletní rekonstrukci objektu Šantrochova 1882/3. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

119,0

   
  Tabulka 09 – OKMČ ÚMČ Praha 6      
222. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 62 - Zahraniční humanitární pomoc na poskytnutí finančních darů na projekt, kterého se zúčastňuje již od roku 2005 m.č. Praha 6 prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha "Adopce na dálku" ve výši 9.800,- Kč pro rok 2007 indickým dětem Divya Mestha a Umamaheshwar Achari jako příspěvek na školné, ošacení, školní potřeby a základní zdravotní péči. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

 

10,0

   
  Tabulka 09 – OSÚ ÚMČ Praha 6      
5. Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle  61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu nutnosti nákupu strojové techniky v rámci zavedení spisové služby e-SPIS. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na nákup výpočetní techniky pro potřeby ÚMČ Praha 6.  

 

105,0

   
30. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů souvisejících s provozem detašovaných pracovišť ÚMČ Praha 6.  

340,0

   
31. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a zkouškami zvláštní odborné způsobilosti pracovníků ÚMČ Praha 6. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.  

 

 

350,0

 

 

350,0

32. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu vyšších cen občerstvení při zasedáních RMČ Praha 6, které vycházejí z cenové kalkulace dodavatele. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

68,0

   
33. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, v rámci výdajů hrazených ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ke kterému dochází z důvodu zvýšení nominální hodnoty stravenek poskytovaných zaměstnancům ÚMČ Praha 6. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na ostatní neinvestiční příspěvky.  

 

700,0

   
61. Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle  v oddíle 61 – Místní správa v rámci akce „Digitalizace archivu“ na úhradu zvýšené ceny výpočetní techniky.  

200,0

   
62. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na realizaci projektu „Zavedení evidence majetku pomocí mobilního programovatelného snímače čárového kódu“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti  

 

92,0

   
63. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.  

 

 

 

2.623,0

 

2.623,0

 

64. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.  

 

 

 

236,8

 

236,8

 

65. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.     

 

26,4

 

26,4

85. Přesun běžných výdajů v oddíle  v oddíle 61 – Místní správa v rámci výdajů ze „Sociálního fondu zaměstnavatele“, ke kterému dochází z důvodu dokoupení vybavení pro RVZ Živohošť ve výši 40 tis. Kč a v oddíle 34 – Tělovýchova v rámci výdajů ze „Sociálního fondu zaměstnavatele“ na úhradu poplatku z ubytovací kapacity za RVZ Živohošť.  

 

50,0

   
86. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na poskytnutí peněžitých darů ve výši 200,- Kč všem členům okrskových volebních komisí v rámci konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

86,0

   
118. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.     

 

8,7

 

8,7

119. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.     

 

54,6

 

54,6

120. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.  

 

 

 

236,8

 

236,8

 

121. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na zabezpečení výkonu agendy dávek státní sociální podpory. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.  

 

 

 

1.747,0

 

1.747,0

 

122. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na podporu informačních technologií využívaných pro „Registr živnostenského podnikání“. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.  

 

 

 

160,0

 

160,0

 

123. Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na akci „Stavební úpravy kanceláří Živnostenského odboru v objektech Zikmunda Wintra 20 a Uralská 4“ ve výši 1.708 tis. Kč a na interiérů ve výši 602 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

2.310,0

   
124. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na nákup multifunkčního kopírovacího stroje s barevným výstupem pro grafické práce pro potřeby OÚR ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

290,0

   
125. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na mzdové prostředky včetně zákonného pojištění, pro dva zaměstnance, o něž se zvýšil počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6 – živnostenského odboru v důsledku legislativních změn ve výši 378 tis. Kč a dále na rozdíl mezi příspěvkem od Úřadu práce hl.m. Prahy a skutečnými mzdovými náklady pro pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 116 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

 

 

494,0

   
126. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu nájemného za pořádání svatebních obřadů v Pelléově vile. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

662,0

   
127. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na nákup dárkových a reprezentačních předmětů pro potřeby vedení ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

100,0

   
128. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu tlumočnického a překladatelského servisu ve výši 50 tis. Kč a na úhradu zbylé části překladu informační brožury o Praze 6 ve výši 20 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

70,0

   
129. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů a kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu školení spisové služby e-spis ve výši 300 tis. Kč a na nákup scannerů pro digitalizaci dokumentů vkládaných do spisové služby e-spis ve výši 305 tis. Kč.  

 

605,0

   
130. Přesun běžných výdajů z oddílu 61 – Místní správa do oddílu 34 - Tělovýchova v rámci výdajů ze „Sociálního fondu zaměstnavatele“, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu vybavení pro RVZ Živohošť ve výši 40 tis. Kč.  

 

40,0

   
177. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa v rámci reprefondů určených pro zahraniční delegace z položky dary na položku pohoštění.  

90,0

   
178. Přesun mezi jednotlivými kapitálovými akce v oddíle 61 – Místní správa, kdy místo „Nákupu evakuačních sirén“ budou rozšířeny možnosti stávající bezpečnostní ústředny.   

130,0

   
179. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na nákup obalových materiálů (47 tis. Kč) a chleba (1 tis. Kč) v souvislosti s občerstvením pro volební komise v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kdy zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti a dále dochází k přesunu mezi jednotlivými položkami v tomto oddíle z důvodu upřesněných výdajů čerpaných z poskytnuté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši 7 tis. Kč.  

 

 

55,0

   
180. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa z důvodu zvýšení nominální hodnoty stravenek poskytovaných uvolněným členům Zastupitelstva m.č. Praha 6 v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele.  

12,0

   
181. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek z důvodu novely tohoto zákona. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti  

2.000,0

   
182. Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na „Nákup informačního kiosku“ (90 tis. Kč), „Nákup výpočetní techniky“ (106 tis. Kč), „Rozšíření vyvolávacího systému“ (15 tis. Kč), „Rozšíření kamerového systému“ (60 tis. Kč) a „Nákup projektové dokumentace“ (111 tis. Kč) v rámci akce „Stavební úpravy kanceláří Živnostenského odboru ÚMČ Praha 6 v objketu dr. Z.Wintra 20 a Uralská 4“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

 

382,0

 

   
183. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na odměny a dary pro členy výborů ZMČ Praha 6 a komisí RMČ Praha 6 ve výši 600 tis. Kč, na tři měsíční odměny uvolněným členům ZMČ Praha 6 po konání voleb do Zastupitelstva m.č. Praha 6, pokud jim nevznikne opětovný nárok na odměnu ve výši 655 tis. Kč a na související odvody zákonného pojištění ve výši 230 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

 

1.485,0

   
184. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na dohody mimo pracovní poměr, kdy v souvislosti s prevencí před tzv. „Ptačí chřipkou“ či digitalizací archivu odboru výstavby ÚMČ Praha 6 byl čerpán větší objem, než byl původně plánován. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

250,0

   
185. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.     

 

29,1

 

29,1

186. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na vytvoření místa veřejně prospěšných prací pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.     

 

29,1

 

29,1

187. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa jako záloha na III.čtvrtletí 2006 na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.  

 

 

 

236,8

 

236,8

 

188. Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji. Zdrojem je účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.     

 

2.325,1

 

2.325,1

189. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které odvádí m.č. Praha 6 jako „zaměstnavatel“ za pěstouny, pobírající odměnu ve zvláštních případech podle zákona č.168/2005 Sb. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR.    

 

 

18,0

 

 

18,0

195. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.     

 

29,1

 

29,1

196. Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, kdy MHMP omylem přidělil m.č. Praha 6 finanční prostředky  na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 8,7 tis. Kč, které správně patří m.č. Praha 22. Zároveň se snižuje i rozpočet příjmů, položka „Neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ČR“.     

 

 

- 8,7

 

- 8,7

197. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů určených na zajištění provozu při konání obřadů v Pelléově vile v souladu s uzavřenou „Smlouvou o spolupráci mezi m.č. Praha 6 a o.p.s. Pelléova vila“.  

 

1.200,0

   
198. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu tisku brožury „Zpráva o městské části Praha 6 v souvislosti s plněním programového prohlášení RMČ Praha 6 za období 2002 – 2006“.  

150,0

   
199. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu výdajů spojených s přijmutím delegací z měst Naarden a Monza. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

300,0

 

   
202. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.    

 

2.095,0

 

2.095,0

203. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na poskytnutí peněžitých darů ve výši 300,- Kč členům okrskových volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci m.č.Praha 6, v rámci konání voleb do zastupitelstev hl.m.Prahy a m.č. Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

140,0

   
223. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.     

 

29,1

 

29,1

224. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na prostředky na platy z důvodu změny v Organizačním řádu ÚMČ Praha 6 u odboru kanceláře m.č. schválené usnesením RMČ Praha 6 č. 3980/06. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

40,0

   
225. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na překladatelský a tlumočnický servis. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

50,0

   
226. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na nákup obalového materiálu na občerstvení pro členy volebních komisí v rámci voleb do zastupitelstev m.č. Praha 6 a hl.m. Prahy ve výši 50 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. Dále v tomto oddílu dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 3 tis. Kč v rámci přijaté účelové dotace taktéž na volby z důvodu nákupu kreditu do mobilních telefonů.  

 

 

53,0

   
227. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu vyšší spotřeby elektrické energie (250 tis. Kč) a plynu (180 tis. Kč), na nárůst tarifů povinného ručení (30 tis. Kč) a úhradu svědečného v přestupkových řízeních (2 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyužité finanční prostředky na školení a vzdělávání (262 tis. Kč) a prostředky určené na úhradu tepla na detašovaném pracovišti OSSP , které jsou kryty poskytnutou účelovou dotací (200 tis. Kč).  

 

 

462,0

   
228. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových v oddíle 61 – Místní správa na úhradu zálohovacích médií ve výši 105 tis. Kč a na nákup výpočetní techniky (notebooky pro zastupitele m.č. Praha 6) ve výši 2.000 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na digitalizaci archívů ÚMČ Praha 6, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány.  

 

2.105,0

 

   
229. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa z důvodu upřesnění čerpání účelové neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu agendy dávek státní sociální podpory.  

64,0

 

   
230. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu příspěvku na úpravu zevnějšku pro oddávající zastupitele m.č. Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

70,0

   
231. Rozpočtová oprava účelového znaku u přijaté účelové dotace na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji.  

1.200,0

   
239. Přesun mezi jednotlivými investičními akcemi v oddíle 61 – Místní správa na nákup automobilu Škoda v rámci vozového parku ÚMČ Praha 6, kdy zdrojem budou nečerpané finanční prostředky na akci „Rotomat pro pracoviště  OEOOD“, která nebude v letošním roce realizována.  

1.546,0

   
258. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.     

 

29,1

 

29,1

259. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa jako záloha na IV.čtvrtletí 2006 na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.  

 

 

 

523,6

 

523,6

 

260. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na dofinancování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.    

 

1.047,0

 

1.047,0

261. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových v oddíle 61 – Místní správa z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu výpočetní techniky (notebooky pro zastupitele m.č. Praha 6), kdy důvodem přesunu je hodnota notebooků vzešlá z výběrového řízení, jelikož notebooky nesplňují cenu nutnou k zařazení do dlouhodobého hmotného majetku.  

 

1.900,0

 

   
262. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na navýšení prostředků na platy z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců v odboru kanceláře m.č. Praha 6 o 2 přepočtené osoby. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

48,0

   
263. Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu pojištění majetku ÚMČ Praha 6 evidovaného odborem správy úřadu. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

120,0

 

   
271. Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa z důvodu vrácení části poskytnuté dotace na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji, kdy ke snížení dochází z důvody snížení počtu obyvatel m.č. Praha 6. Finanční prostředky budou převedeny na MHMP, dle platné metodiky,  snížením příjmové položky.     

 

 

 

- 8,7

 

 

- 8,7

272. Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.     

 

29,1

 

29,1

  Tabulka 10 – EO ÚMČ Praha 6      
66. Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddíle 64 – Ostatní činnosti na poskytnutí finančního daru městu Veselí nad Lužnicí, určeném na odstranění následků povodně z roku 2006. Zdrojem jsou splátky půjček z bývalého Fondu obnovy a modernizace bytového fondu ve výši 2.900 tis. Kč. Částka ve výši 900 tis. Kč bude zařazena do rozpočtové rezervy vedené v tomto oddíle.      

 

 

 

2.900,0

 

 

2.900,0

131. Zvýšení rozpočtu běžné rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti. Současně dochází ke zvýšení příjmů v položce „Neinvestiční dotace od obcí“, kdy hl.m. Praha zaslala m.č. Praha 6 její podíl na celkové daňové povinnosti hl.m. Prahy za rok 2006.    

158.177,7

 

 

 

158.177,7

132. Provedení konečného finančního vypořádání m.č. Praha 6 s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem ČR za rok 2005, jehož výsledkem je odvod finančních prostředků, který se promítne snížením příslušné příjmové položky a rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti, která je finančním zdrojem tohoto odvodu.    

 

 

- 634,6

 

 

- 634,6

133. Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddíle 63 – Finanční operace na úhradu ztráty z prováděných operací ze správy aktiv. Zdrojem jsou očekávané vyšší příjmy ze správy aktiv.  

 

 

 

3.900,0

 

3.900,0

134. Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddíle 63 – Finanční operace na úhradu poplatků za prodeje a nákupy v rámci obchodů správy aktiv z důvodu vyššího objemu finančních prostředků a tím i vyšší četnosti operací.  Zdrojem jsou očekávané vyšší příjmy ze správy aktiv.  

 

 

 

 

3.700,0

 

3.700,0

 

137. Přesun mezi jednotlivými položkami příjmů z důvodu správného rozpočtového zařazení jednotlivých výnosů z tzv.  „Správy aktiv“.  

15.600,0

   
232. Oprava chybného označení účelovým znakem u provedených rozpočtových opatření m.č. Praha 6 v roce 2006. Jedná se o rozpočtová opatření # 124, 125, 126 a 127 schválená usnesením č. 3674/06 ze dne 23.8.2006.  

1.546,0

   
         
  Upravený rozpočet příjmů m.č. P-6   1.049.877,4  
  Upravený rozpočet výdajů m.č. P-6     1.672.224,1
  Upravený rozpočet třídy 8. Financování   622.346,7  


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaver_06_opatreni ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.