Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2006 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2006 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast

Mzdová oblast rozpočtu MČ Praha 6 na r. 2006 byla schválena v rámci „Návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2006“ usnesením Rady MČ Praha 6 č. 2952/05 ze dne 23.11.2005, usnesením Rady MČ Praha 6 č. 3039/05 ze dne 7.12.2005 a usnesením Zastupitelstva MČ  Praha 6 č. 531/05 ze dne 16.12.2005.

Odměňování zaměstnanců městské části Praha 6 zařazených do Úřadu MČ Praha 6 a zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 6 se řídilo do konce roku 2006 zákonem č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v  rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění p.p. Jednotným prováděcím předpisem k tomuto zákonu bylo od 1.1.2004 nařízení vlády ČR (dále jen NV) č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění p.p.

Počet zaměstnanců a příslušný objem prostředků na platy na kalendářní rok stanovuje Rada MČ Praha 6. Současně stanovila v souladu s NV 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy …   způsob usměrňování prostředků na platy: 

-         PO Pečovatelská služba Prahy 6 (PS)

Tento způsob usměrňování platí i pro ÚMČ Praha 6. 

Podíl činí 25 %  a u příspěvkových organizací, jejichž neinvestiční výdaje převážně hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna a další zdravotní pojišťovny je to 50 % (v praxi to znamená, že organizace smí za celý rok vyplatit na osobních příplatcích a odměnách finanční objem, který činí maximálně 25 resp. 50 % objemu prostředků vyplacených na platových tarifech)

-         PO Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) - podíl 50 %. 

Výše prostředků na platy příspěvkových organizací m.č. Praha 6 ve školství se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši. Objem je stanoven na základě normativu stanoveného MŠMT ČR (vyjadřuje vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků příslušného typu školy nebo zařízení).

Změny v legislativě:

Na základě NV č. 537/2005 Sb., kterým se mění NV č. 330/2003 Sb., došlo s účinností od 1.1.2006 k nárůstu platových tarifů u zaměstnanců Městské části Praha 6 v průměru o 5 %, tj. průměrně cca o 790,- Kč.

Stejně tak došlo k nárůstu měsíčních odměn členů Zastupitelstva MČ Praha 6 a to na základě novely nařízení vlády č. 50/2006 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění p.p.. Novela nabyla účinnosti 1.3.2006 a na základě přechodných ustanovení (Čl. II) byly zpětně doplaceny rozdíly ve výši měsíční odměny za leden a únor 2006.

Úřad MČ Praha 6

Pro rok 2006 byl stanoven počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do Úřadu MČ Praha 6 v tomto členění: 341 přepočtených osob v hlavní činnosti a 31 přepočtených osob vykonávajících zdaňovanou činnost MČ Praha 6.

Počet zaměstnanců nebyl v roce 2006 naplněn o 25 přepočtených osob (20 v hlavní činnosti a 5 ve zdaňované činnosti). Ve sledovaném období došlo ke 43 nástupům a 35 výstupům (z toho 11 odchodů do starobního důchodu, 4 odchody uplynutím sjednané doby – veřejně prospěšné práce, 2 odchody uplynutím sjednané doby s poživatelem starobního důchodu, ostatní dohodou). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 3,82 % (v roce 2005 nemocnost činila 5,25 %). Absolutní časový fond za rok 2006 představoval 723.705 hodin, z toho bylo odpracováno 628.116 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 67.912 hodin a nemocnost ve výši 27.677 hodin (tj. výše uvedených 3,82 % k celku).

Čerpání prostředků na platy za  hlavní činnost (§ 6171 - Činnost místní správy) se pohybovalo v rámci předpokladů. Stanovený objem prostředků na platy ve výši 100.406 tis. Kč (99.223 tis. Kč  z rozpočtu MČ Praha 6 a 1.183 tis. Kč ze státního rozpočtu) byl čerpán ve výši 97.865 tis. Kč, což zahrnuje 96.682 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 6 a 1.183 tis. Kč z dotací ze státního rozpočtu, tj. 97,5 %.  Pro dodržení plánovaného průměrného platu ve výši 24.548,- Kč a při plnění počtu zaměstnanců ve výši 321 přepočtených osob, by nemělo čerpání prostředků na platy překročit objem cca 94.559 tis. Kč. Překročení ve výši cca 3.306 tis. Kč představuje čerpání rezervy za neobsazená funkční místa a bylo využito  k vyplacení odměn zaměstnancům MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 v souvislosti s přípravou a konáním voleb do Parlamentu ČR a především voleb do Zastupitelstva hl.m. Prahy a MČ Praha 6 (obdobně bylo z rozhodnutí vedení MČ Praha 6 vyjádřeno poděkování i ostatním členům okrskových volebních komisí a to formou peněžitého daru). Na základě uzavření Dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí mezi MČ Praha 6 a Úřadem práce pobočka Praha 6, byly vytvořeny 3 pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací. Celkem byl poskytnut příspěvek za období březen až listopad v úhrnné výši 255,64 tis. Kč. Rozdíl mezi skutečnými mzdovými náklady a poskytnutým příspěvkem činí 221,72 tis. Kč a byl hrazen z rozpočtu MČ Praha 6.

Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 25 406 Kč, tj. 103,5 % plánovaného průměrného platu. V porovnání s loňskou skutečností (23 617,- Kč) se jedná o 7,6% nárůst. Tento  nárůst je kromě výše uvedeného vyplacení odměn za volby ovlivněn zejména výše uvedeným zvýšením platových tarifů  k 1.1.2006  na základě nařízení vlády č. 537/2005 Sb. a úpravou osobních příplatků k 1.3.2006 u vybraných pracovních pozic a k 1.10.2006 u ostatních zaměstnanců. Vzhledem k výše uvedeným odměnám za volby, je však meziroční srovnání průměrných platů zkreslené.

Čerpání  prostředků na platy  za  zdaňovanou činnost bylo ve výši 7.644 tis. Kč. Dosažená úspora tedy činí 1.504 tis.Kč, což je v souladu s plánem roku 2006 a odpovídá 5 neobsazeným funkčním místům. Průměrný měsíční plat ve sledovaném období dosáhl výše 24 500,- Kč,  tj.     99,6 % plánovaného průměrného platu. V porovnání s loňskou skutečností (23 813,- Kč) se jedná o 2,9 % nárůst.

Čerpání ostatních plateb za provedenou práci v hlavní činnostiv úhrnné výši 6.701 tis. Kč představuje čerpání na dohodách mimo pracovní poměr 1.509 tis. Kč (z toho 77 tis. Kč dohody uzavírané na výkon obecně prospěšných prací), měsíční odměny uvolněných členů ZMČ Praha 6 v objemu 4.079 tis. Kč (z toho 336 tis. Kč odměny při skončení funkce uvolněných členů ZMČ Praha 6), měsíční odměny neuvolněných členů ZMČ Praha 6 v objemu 976 tis. Kč a refundace náhrad mezd, platů a ušlých výdělků neuvolněným členům ZMČ ve výši 137 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci hrazené ze zdaňované činnosti ve výši 231 tis. Kč představují dohody o pracovní činnosti uzavřené v souvislosti s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a dohody o pracovní činnosti vykonávané na odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6.

PO Pečovatelská služba

Plnění počtu zaměstnanců vykázala organizace za rok 2006 na 98 %, tj. 69 přepočtených osob. Ve sledovaném období nastoupilo do pracovního poměru 23 osob a naopak zaměstnání ukončilo 11 zaměstnanců.

Rozpis prostředků na platy  na rok 2006  činil 12.968 tis. Kč, skutečné čerpání prostředků na platy bylo v souladu se stanoveným limitem a dosáhlo 100 %. Průměrný měsíční plat dosáhl ve vykazovaném období 15.661,- Kč. Procento nemocnosti dosažené v roce  2006 bylo 4,75 % fondu pracovní doby.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 318 tis. Kč představují uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

            Organizace vykázala za rok 2006 plnění počtu zaměstnanců ve výši 56 přepočtených osob, tj. 95 %.

Výpočet přípustného objemu prostředků na platy za období 1-12/2006 dosáhl výše 19.181 tis. Kč. Skutečně vyplaceno bylo 16.650 tis. Kč. Z toho vyplývá, že organizace by mohla čerpat ještě 2.531 tis. Kč, aniž by tím překročila dosažený přípustný objem prostředků na platy. S ohledem na finanční možnosti bylo čerpání na úrovni finančního plánu. Průměrný měsíční plat dosáhl 24.601,- Kč.  Nemocnost zaměstnanců je stále na velmi nízké úrovni, pouze 2,1 %.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 400 tis. Kč představují uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zaver_06_mzdy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.